Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Robin George Collingwood Právní aspekty podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Robin George Collingwood Právní aspekty podnikání"— Transkript prezentace:

1 Robin George Collingwood Právní aspekty podnikání
Družstvo Filosofie spočívá v metodě, která osvětluje a vyvozuje kategorie a pojmy.. Robin George Collingwood FEL ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost šejnost©2010

2 Družstvo Charakteristika Společenství neuzavřeného počtu osob Založené
za účelem podnikání na zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů

3 Družstvo Historie Družstevnictví tvořilo od svého počátku zvláštní společensko ekonomickou formu založenou na principech svépomoci, spolupráce a sociální solidarity První reálné družstvo se zrodilo v anglickém městě Rochdale v roce 1844 Jednalo se o družstvo ve své podstatě spotřební a jeho zakladateli proklamované zásady jsou dodnes platné

4 Družstvo Historie V roce 1845 vznikl v Sobotišti na Slovensku tzv.Gazdovský spolek Iniciátor Samuel Jurkovič realizoval první spořitelní a úvěrní družstvo na světě

5 Družstvo Historie

6 Družstvo Historie První bytové družstvo bylo v českých zemích založeno již za Rakousko-Uherska v roce 1903 Společenstvo pro zřizování bytů

7 Družstvo Podmínky vzniku Nejméně 5 fyzických osob
Nejméně 2 právnické osoby

8 Družstvo Základní kapitál Souhrn členských vkladů Nejméně 50 000 Kč
Splatnost členského vkladu do tří let

9 Družstvo Ručení Ručí za závazky celým svým majetkem
Členové neručí za závazky družstva Uhrazovací povinnost člena maximálně trojnásobek členského vkladu

10 Družstvo Založení družstva Ustavující schůze družstva
Určuje zapisovaný základní kapitál Schvaluje stanovy Volí orgány družstva

11 Družstvo Stanovy Název Sídlo družstva Předmět činnosti
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům

12 Družstvo Výše základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu Způsob splácení členských vkladů Vypořádání členského podílu při zániku členství

13 Družstvo Orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty

14 Družstvo Tvorbu a použití nedělitelného fondu
Další ustanovení, vyplývá-li to ze zákona nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu

15 Družstvo Vznik členství
Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické Je-li podle stanov členství podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku.

16 Družstvo VZNIK ČLENSTVÍ Při založení družstva dnem vzniku družstva
Za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky Převodem členství Jiným způsobem stanoveným zákonem.

17 Družstvo PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV
Dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva Stanovy mohou určit důvody, které převod vylučují

18 Družstvo Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat k členské schůzi POZOR! Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva

19 Družstvo Zánik členství Písemnou dohodou Vystoupením Vyloučením

20 Družstvo Prohlášením konkursu na majetek člena
Zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena

21 Družstvo Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností Vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva. POZOR! Vystoupením zaniká členství v době určené stanovami, nejdéle však uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva.

22 Družstvo Vyloučení člena
Opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti Z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách U fyzické osoba, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva

23 Družstvo POZOR! O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje, pokud stanovy neurčují jinak, představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.

24 Družstvo Nedělitelný fond
Nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu Doplňuje se nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva Nesmí se použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy

25 Družstvo Orgány družstva Členská schůze Představenstvo
Kontrolní komise Další orgány družstva podle stanov

26 Kontrolní otázka: Kdo tvoří nejvyšší orgán družstva ? a) Valná hromada
b) Členská schůze c) Představenstvo

27 Družstvo Členská schůze
Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva Koná se nejméně jednou za rok

28 Družstvo Působnost členské schůze Měnit stanovy
Volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise Schvalovat řádnou účetní závěrku

29 Družstvo Působnost členské schůze
Rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty Rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu

30 Družstvo Působnost členské schůze
Rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva Rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy

31 Družstvo Působnost členské schůze Rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích S nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty POZOR! Při hlasování má každý člen jeden hlas, pokud stanovy neurčují jinak.

32 Družstvo Zápis Datum a místo konání schůze Přijatá usnesení
Výsledky hlasování Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

33 Družstvo POZOR! O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov

34 Družstvo Představenstvo
Ustavuje se, když je počet členů vyšší než 50 osob Řídí činnost družstva Rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu

35 Družstvo Představenstvo Je statutárním orgánem družstva
Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda

36 Družstvo Kontrolní komise
Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva Projednává stížnosti jeho členů Odpovídá pouze členské schůzi Je nezávislá na ostatních orgánech družstva

37 Družstvo Kontrolní test: Kontrolní komise má nejméně a) tři členy
b) pět členů c) dvě členky a dva členy

38 Družstvo Orgány malého družstva
Pokud je méně než padesát členů, může působnost představenstva a kontrolní komise plnit členská schůze Statutárním orgánem je předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí.

39 Družstvo Orgány malého družstva
Funkční období členů orgánů družstva určují stanovy, nesmí však přesáhnout pět let Členové prvních orgánů po založení družstva mohou být voleni jen na období nejvýše tří let

40 Družstvo Orgány malého družstva
Neurčují-li stanovy jinak, mohou být členové orgánů družstva voleni opětovně Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila

41 Družstvo Zákaz konkurence Členové představenstva
Kontrolní komise družstva Prokuristé Ředitel

42 Družstvo POZOR! Nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Stanovy mohou upravit rozsah zákazu konkurence jinak.

43 Kdo tomu nerozumí, ten odjíždí..

44 Veřejná obchodní společnost
Zrušení družstva Právní tituly Jednostranný právní úkon Individuální právní akt Právní událost Dvoustranný právní úkon

45 Družstvo Společenství vlastníků
Upravuje zák.č. 72/1994 Sb. v platném znění (Zákon o vlastnictví bytů) 

46 Družstvo Společenství vlastníků Vznik
Nejméně pět bytových jednotek a tři různí vlastníci Vzniká automaticky v den, kdy poslednímu z vlastníků nemovitosti byla doručena listina o vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí

47 Družstvo Společenství vlastníků Specifická právní osoba
Oprávněna zastupovat vlastníky ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu Zastupování v takových případech, kdy část společných prostor je pronajímána nečlenům družstva

48 Družstvo Společenství vlastníků Kompetence
Uzavírání smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek Sjednání pojištění domu

49 Družstvo Společenství vlastníků Kompetence
Uzavírání smluv, evidence a vybírání nájemného v případech, kdy společné části domu jsou dále pronajímány Vedení účetnictví

50 Družstvo Společenství vlastníků Vznik bytových jednotek
Prohlášením vlastníka, který určí prostorově vymezené části budovy, jež se stanou jednotkami a společnými částmi domu Nejčastěji v případě převodů bytů do osobního vlastnictví V takovém případě, a po splnění určitých podmínek Společenství nahrazuje funkci bytového družstva

51 Družstvo Společenství vlastníků Vznik bytových jednotek
U nových domů nebo domů procházejících přestavbou - půdní a sklepní vestavby a přístavby nejčastěji na základě smlouvy o výstavbě Dohodou spoluvlastníků o zrušení podílového spoluvlastnictví - zděděnou nemovitost si dědici rozčlení na byty

52 Družstvo Společenství vlastníků Vznik bytových jednotek
Dohoda nebo rozsudek soudu o vypořádání společného jmění manželů Dohoda spoluvlastníků a dohoda o vypořádání SJM nelze, pokud je v některém z bytů jako nájemce fyzická osoba

53 Družstvo Společenství vlastníků Orgány
Hlavním orgánem je Shromáždění vlastníků jednotek První schůze se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku a svolává ji původní vlastník budovy Shromáždění vlastníků by se mělo konat minimálně jednou ročně 

54 Družstvo Společenství vlastníků Orgány Na schůzi se schvalují
Stanovy Společenství Volí výbor Společenství Další orgány společenství určené stanovami - kontrolní komise  

55 Družstvo Společenství vlastníků Výbor Minimálně tři členy
Pokud si vlastníci výbor nezvolí, může tuto funkci zastávat jeden z pověřených vlastníků Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let

56 Družstvo Společenství vlastníků
Pokud se Shromáždění k volbě orgánů společenství nesejde nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství vlastník s minimálně 50% podílem na společných částech domu Pokud takový vlastník neexistuje, plní funkci výboru všichni zakládající členové

57 Družstvo Členství Ve Společenství je povinné
Vznik či zánik členství ve Společenství vlastníků se řídí samotným vlastnictvím bytové jednotky Prodejem bytu zaniká také členství

58 Družstvo Hlasování Shromáždění vlastníků se schází na základě podnětu Výboru nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů Shromáždění se považuje za usnášeníschopné, mají-li zúčastnění vlastníci nadpoloviční většinu hlasů K samotnému přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů

59 Družstvo Hlasování Výjimkou jsou zásadní rozhodnutí týkající se fungování Společenství nebo samotné nemovitosti Potom je vyžadována 3/4 většina přítomných nebo dokonce souhlas všech vlastníků jednotek - změny mající vliv na podstatu a funkci nemovitosti

60 Družstvo Ručení Všichni členové ručí za závazky Společenství celým svým vlastnickým podílem Je v zájmu člena se pravidelně účastnit schůzí Společenství a dohlížet na jeho hospodaření

61 Družstvo Závazky Společenství je pověřeno výkonem práva a může se jménem členů zavazovat Vlastníci jednotek mohou pod hlavičkou Společenství žádat banku o úvěr na opravy společných částí domu a díky statutu Společenství také mohou bance nabídnout odpovídající zajištění úvěru Sjednání zástavního práva k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu musí být doložena souhlasem vlastníka jednotky

62 Družstvo Nekupuj, co je, ale kupuj, co potřebuješ.. Seneca
Co je malé, to je hezké. Kdo má židli, ten bydlí. I na Tobě záleží, zda budeš bydlet nebo přežívat.

63 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Robin George Collingwood Právní aspekty podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google