Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR. autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Stávající Stanovy ERC byly přijaty Prezidiem ERC v ČR dne 7.6.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR. autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Stávající Stanovy ERC byly přijaty Prezidiem ERC v ČR dne 7.6.2005."— Transkript prezentace:

1 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR

2 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Stávající Stanovy ERC byly přijaty Prezidiem ERC v ČR dne 7.6.2005 Nahradily stanovy ERC, které platily od 28. května 2002 Důvody pro změnu Stanov: –Přehlednější organizační struktura ERC –Pevnější vymezení kompetencí –Nový zákon 3/2002 a jeho ustanovení –Žádost některých členských církví na přehodnocení rozhodovacího procesu v ERC

3 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Poslání a činnost ERC (3. článek, str. 5) Prohlubovat vědomí závazku jednoty Kristovy církve a umožňovat uskutečňování jednoty ve společném svědectví, praktické spolupráci a vzájemném porozumění Připravovat a konat ekumenické bohoslužby Spolupracovat s nadnárodními ekumenickými organizacemi ve věcech, jež se týkají společného zájmu členských církví

4 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Členství v ERC (4. článek, str. 6-7) Plné členství - křesťanské církve, které jsou jako církve registrovány v České republice, pokud souhlasí s věroučnou bází ERC Přidružené členství - křesťanské církve, jimž k plnému členství brání jiné důvody, ale souhlasí s věroučnou bází ERC Pozorovatelé - souhlasí s cíli ERC, ale z z věroučných či jiných důvodů nechtějí či nemohou být plnými nebo přidruženými členy ERC. Pozorovatelé nejsou vázáni bází ERC.

5 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Vznik členství O přijetí nových členů rozhoduje Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou všech členských církví (= 8 církví) Zánik členství Rozhodnutím Valného shromáždění z důvodu hrubého či soustavného nedodržování stanov ERC. Pro zrušení členství se musí rozhodnout alespoň dvě třetiny všech členských církví (= 8 církví)

6 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Pozastavení členství V případě závažných okolností pozastaveno na dobu do vyjasnění situace, nejdéle však na dobu jednoho roku. O pozastavení členství rozhoduje Valné shromáždění dvoutřetinovou většinou všech členských církví (= 8 církví)

7 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Valné shromáždění (6. článek str. 7-8) Rozhoduje o zásadních otázkách ERC Projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti ERC, zprávu o výsledku hospodaření a rozpočet (na příští kalendářní rok) jmenovitě i o příspěvcích jednotlivých církví na činnost ERC Volí a odvolává předsedu ERC a jeho dva místopředsedy Volí a odvolává vedoucího tajemníka ERC

8 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Valné shromáždění Se koná nejméně jednou ročně Tvoří ho zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce tři za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik Valné shromáždění je usnášeníschopné pokud jsou zastoupeny alespoň dvě třetiny členských církví (= 8 církví)

9 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Valné shromáždění K právoplatnému rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů, není li stanoveno jinak dnes 21.10. 2005 (= 29 ) Při rozhodování o záležitostech uvedených v článku 6, odst.1, písm. a) (= Stanovy ERC, členství v ERC, zánik ERC) má každá církev jeden hlas. K rozhodnutí je třeba dvoutřetinové většiny (= 8 církví)

10 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Řídící výbor (7. článek, str. 8-9) Tvoří zástupci členských církví, a to církví určený jeden z jejich delegátů pro Valné shromáždění; další jsou jeho náhradníky Se schází nejméně 4x do roka Řídí běžnou činnost Jedná s domácími i zahraničními partnery Zřizuje komise a jmenuje jejich referenty

11 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Předsednictvo Prezidia a ŘV (8. článek, str. 9) Tvoří předseda a jeho první a druhý místopředseda Jsou voleni z delegátů Valného shromáždění na 2 roky. Mohou být voleni i opětovně. Každý z nich musí být zástupcem jiné členské církve Předseda zastupuje z titulu své funkce ERC navenek. Může ho zastupovat některý z místopředsedů

12 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Ustanovení pro VS a ŘV (9. článek, str. 9) Volí se aklamací (popřípadě tajně – lístky) Každý delegát má právo se zapojit do diskuze Každý delegát má právo na tzv. MINORITNÍ VÓTUM

13 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Vedoucí tajemník (10. článek, str. 10) Vyřizuje běžnou agendu ERC, řídí práci sekretariátu a koordinuje činnost jednotlivých komisí Účastní se zasedání Valného shromáždění a Řídícího výboru s hlasem poradním Dbá na řádné hospodaření s prostředky ERC

14 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Hospodaření ERC (12. článek, str. 10) Náklady se svou činností hradí ERC v rámci svého rozpočtu, především pak z příspěvků členských církví Rozpočet a výroční zprávu o hospodaření schvaluje Valné shromáždění případně Řídící výbor Hospodaření podléhá kontrole revizní komise

15 autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR. autor: Jitka Krausová, ERC Stanovy ERC v ČR Stávající Stanovy ERC byly přijaty Prezidiem ERC v ČR dne 7.6.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google