Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazník Prosím vyplňte dle Vašeho názoru Nezdráhejte se i konstruktivní kritiky Prosím nepodepisujte – jde o anonymní dotazník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazník Prosím vyplňte dle Vašeho názoru Nezdráhejte se i konstruktivní kritiky Prosím nepodepisujte – jde o anonymní dotazník."— Transkript prezentace:

1

2 Dotazník Prosím vyplňte dle Vašeho názoru Nezdráhejte se i konstruktivní kritiky Prosím nepodepisujte – jde o anonymní dotazník

3 Ochrana osobnosti

4

5 Manželství

6 Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve oprávněné k tomu zvláštním předpisem Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce

7 Společné jmění manželů - vývoj právní úpravy ABGB 1811 – princip odděleného majetku – zákonný režim; pokud manželé chtěli mohli vytvořit tzv. společenství statků dle §1233 Manželský svazek sám nezakládá ještě společenství statků mezi manžely. K tomu je potřebí zvláštní smlouvy (…)

8 ABGB a manželství – jen pro zajímavost § 44 Rodinné poměry zakládají se smlouvou manželskou …že budou žíti v nerozlučném společenství, děti ploditi, je vychovávati a poskytovati si vzájemnou pomoc. § 91 Muž je hlava rodiny. V této vlastnosti přísluší mu obzvláště právo vésti domácnost; náleží mu však také závazek, aby poskytoval manželce podle svého jmění slušnou výživu a zastupoval ji ve všech případnostech. § 92 Manželka obdrží jméno mužovo a požívá práv jeho stavu. Jest povinna následovati muže do jeho bydliště, pomáhati, seč jest, v domácnosti a ve výdělku a, pokud toho vyžaduje domácí pořádek, sama plniti i dáti plniti opatření mužem učiněná.

9 Společné jmění manželů - vývoj právní úpravy Zákonné majetkové společenství zavedeno poprvé v zákoně o právu rodinném č. 265/1949 Sb. Následně použito obdobně v kogentní úpravě do občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., jako bezpodílové spoluvlastnictví manželů Následné novelizováno s účinností od 1.8.1998 na tzv. společné jmění manželů

10 Rozdíly mezi SJM a spoluvlastnictví (S.) Odlišná správa majetku  U S. rozhoduje většina dle podílů (majorita)  U SJM každý z manželů – omezen stejným právem druhého manžela Vzniká jen mezi manžely – vznikem manželství – i neplatného nikoliv nicotného U SJM nabude-li jeden stává se předmětem společného jmění (až na výjimky – zákon, resp. dohoda) Odlišný zánik – u SJM – domněnka rovnosti manželů na společném majetku U SJM nejsou vyjádřeny podíly Rovnoprávnost manželů

11 Rozdíly mezi SJM a BSM Do BSM patřily jen věci – nedostačovalo ekonomicko- hospodářskému významu manželství; v SJM i majetková práva včetně závazků) Terminologický rozdíl jmění x spoluvlastnictví Do BSM nepatřily věci, které sloužily výkonu povolání (vvp) jen jednoho z manželů; u SJM není „vytknuto před závorku“! Transformace BSM v SJM (ex lege) pokud existovalo k 1.8.1998 Pozor na dikci – věci, které tvořily k 1.8.1998 BSM patří do SJM – závazky a vvp!

12 Společné jmění manželů - význam Zvyšuje společensky žádoucí stabilitu manželství Vyloučit vznik SJM zcela nelze (jen výjimky a ty jen zčásti) Výhradně mezi manžely – nelze u druha družky; obdobná úprava absentuje u registrovaného partnerství (de lege ferenda mělo být – neprošlo legislativou) Odložit vznik lze a) ex lege b) ex contractu

13 Společné jmění manželů

14 Arnošt a Sára

15 Pohádkově bohatý vdovec Arnošt se na lázeňském pobytu v Karlových Varech seznámil s dvaadvacetiletou servírkou Sárou. Vzplála mezi nimi bezelstná láska. Na podporu své lásky zakoupil Arnošt Sáře norkový kožich. Jedinou skvrnkou na jejich vztahu byla obava Arnoštových dětí, že to Sára s otcem nemyslí vážně. A tak působili na otce ať sepíše se Sárou předmanželskou smlouvu, ve které zúží SJM na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Arnošt a Sára tak učinili a sepsali spolu smlouvu a tu uložili v notářské úschově. Rok se sešel s rokem a Sára Arnošta opustila se sousedem Richardem a podala žádost o rozvod. Bude z ní bohatá nebo chudá nevěsta? Lze uzavřít v dosahu českého práva tzv. předmanželskou smlouvou? Pokud ano co zásada bezformálnosti právních úkonů.

16 Předmanželské smlouvy? Lze zúžit i rozšířit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy zákon připouští (dikce muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství) Co je nezbytné u předmanželské smlouvy, aby způsobovala právní následky?

17 Předmět SJM Souhrn majetku (aktiv) a souhrn závazků (pasiv) Majetek – souhrn věcí, pohledávek, práv a hodnot ocenitelných penězi Majetkem je vše co nabude, kterýkoliv z manželů a stává se součástí SJM, bez ohledu na skutečnost, zda je či není stranou smlouvy; nabytí musí proběhnout zákonným způsobem (ne podvodem apod.) Patří sem např. mzda, různá peněžitá plnění – stávají se předmětem SJM okamžikem vyplacení Zrušením domácnosti (společné) muž opustí ženu – nedochází k zániku SJM!

18 SJM  Majetek nabytý jedním z manželů za dobu trvání manželství Majetek nabytý oběma manžely za trvání manželství Závazky jednoho, event. obou, které (mu) jim vznikly za dobu trvání manželství Členská práva a členství v bytovém družstvu

19 Výjimky ze SJM Jde o majetkové společenství omezené nikoliv univerzální Výjimky – absentuje zásluhovost druhého manželé

20 SJM  Výjimky z pravidla Majetek nabytý dědictvím Majetek nabytý darem Majetek nabytý jedním za majetek náležející do výlučného vlastnictví Věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě tohoto m. Věci vydané v restituci (on sám před vznikem manželství; event. jako právní nástupce) Závazky týkající se majetku ve výlučném vl. Jednoho z nich Závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden bez souhlasu druhého Členství a členská práva v družstvu, resp. obchodní podíl v obchodní společnosti

21 Pojmy Věci sloužící osobní potřebě – judikaturou vykládáno poměrně úzce – šatstvo apod. – povaha věci nestačí – musí skutečně sloužit osobní potřebě jednoho z manželů (kartáček na zuby aj). Míra přiměřená majetkovým poměrům manželů – přestože jde o teoreticky spornou otázku – je nezbytné přiklonit se k závěru, že se posuzuje konkrétní (subjektivní) společné jmění boháč x chudák, rozdílná kredibilita domácností, spol. poměry atd.

22 Změna rozsahu SJM Posílení smluvního prvku po roce 1989 Nelze vyloučit zákonný institut SJM (věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti) Bytové zařízení (kuchyňské vybavení, zařízení obývacího pokoje, ložnice, běžné elektrospotřebiče - mixéry, automatickou pračku, televizi, video). Není vyloučeno, aby do této kategorie věci byl zařazen i automobil, který je nezbytný k cestě manžela za prací. Obvyklou vybavenost společné domácnosti sluší posuzovat z objektivního hlediska s přihlédnutím k běžně přijímanému obecnému standardu ve společnosti.

23 Změna rozsahu SJM Forma veřejné listiny – notářský zápis Lze zúžit (častější jev), ale i rozšířit i na věci spadající do výlučného vlastnictví jednoho z m. – dar, dědictví atp. Jde-li o nemovitosti nutný zápis do katastru nemovitostí Pokud po zúžení SJM dojde k nabytí majetku pak nabude jen jeden z m. pokud nabývají oba pak do podílového spoluvlastnictví

24 Změna doby vzniku SJM SJM vzniká zásadně spolu se vznikem manželství Lze zcela nebo zčásti vyhradit vznik SJM až ke dni zániku manželství (kromě věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti!!!) Forma – notářský zápis! Institut se téměř nevyužívá

25 Právní domněnka SJM S ohledem na možnost značné modifikace SJM zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku v § 144 ( srov. dikci – pokud není prokázán opak..) Ochrana věřitelů manželů

26 Správa majetku Užívání ve smyslu ius utendi (vytěžování užitné hodnoty věci (jiné u pokrmu jiné u auta jiné u domu) Udržování (různé úsilí – jídlo, dům) Obvyklá správa – může vykonávat každý z manželů (on nebo ona) Ostatní záležitosti (jiné než obvyklá správa) vyžadují pod sankcí neplatnosti (relativní) souhlas obou- např. prodej nemovitosti Správu lze upravit odchylně – forma NZ!! Platí i pro snoubence Vůčí třetím osobám – musí být známo!

27 Zúžení rozhodnutím soudu Ze závažných důvodů Obdrží-li žalobu – procesní podmínka Shledá-li, že existují vážné důvody – např. kolize s dobrými mravy apod. Lze jít až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti V případě podnikatelské činnosti – živnostenské, event. jiné oprávnění, resp. členství ve v.o.s. resp. komplementář k.s.

28 Zánik a vypořádání SJM Nejpozději zánikem manželství  rozvod,  smrt,  prohlášením manželství za neplatné

29 Štěpán a Sáša

30 Štěpán si v roce 2003 vzal Sášu. Byla to láska z rozumu nikoliv z lásky. Přes oboustrannou snahu nalézt k sobě cestu, nepodařilo se manželům vést rodinný život. Následné marné snahy o zplození potomka jen podtrhly prázdnotu. Štěpán začal pít a Sáša trávila více a více času v práci. Manželé se po čase zcela odcizili a po hádce, kdy si vyčetli vše možné i nemožné přestali se spolu stýkat. Po čase podala Sáša návrh na rozvod manželství. Manželství bylo následně rozvedeno. SJM ovšem nevypořádali. Štěpán dal jezdil a žil v obytném karavanu a Sáša bydlela sama v rodinném domku. PO čtyřech letech po rozvodu se Sáša domáhala proplacení půlky karavanu. Štěpán ji na to sdělil – nic nedostaneš a navíc je půlka domu moje! Měl pravdu. CO se stalo, co se uplatnilo. Jak se tomuto stavu vyhnout? Co když se dohodnou a podají návrh na vklad práva ve prospěch Sáši po uplynutí lhůty 3 let?

31 Vypořádání SJM Dohoda  Písemná forma – nikoliv NZ  Jde-li o nemovitost – pak vklad do katastru Rozhodnutí soudu  Není-li dohoda i případy, kdy není objektivně možná – smrt manžela  Soud  Jen na návrh manžela Uplatnění zákonné domněnky


Stáhnout ppt "Dotazník Prosím vyplňte dle Vašeho názoru Nezdráhejte se i konstruktivní kritiky Prosím nepodepisujte – jde o anonymní dotazník."

Podobné prezentace


Reklamy Google