Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zaměřeno na rodinné právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zaměřeno na rodinné právo."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zaměřeno na rodinné právo

2 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno: 01. 01. 2014 Čím zrušeno: 89/2012 Sb.

3 Dřívější podoba zákona Část první – Manželství ▫Vznik manželství ▫Neplatnost a neexistence manželství ▫Vztahy mezi manžely ▫Rozvod

4 Dřívější podoba zákona Část druhá – Vztahy mezi rodiči a dětmi ▫Rodičovská zodpovědnost ▫Výchovná opatření ▫Určení rodičovství ▫Osvojení ▫Poručenství a opatrovnictví

5 Dřívější podoba zákona Část třetí – Výživné Část čtvrtá – Závěrečná ustanovení

6 Současná podoba v OZ Část druhá – Rodinné právo Hlava IManželství ▫Díl 1Všeobecná ustanovení ▫Díl 2Vznik manželství ▫Díl 3Zdánlivé manželství a neplatnost manželství ▫Díl 4Povinnost a práva manželů ▫Díl 5Zánik manželství

7 Současná podoba v OZ Hlava IIPříbuzenství a švagrovství ▫Díl 1Všeobecná ustanovení ▫Díl 2Poměry mezi rodiči a dítětem

8 Současná podoba v OZ Hlava III Poručenství a jiné formy péče o dítě ▫Díl 1Poručenství ▫Díl 2Opatrovnictví dítěte ▫Díl 3Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství ▫Díl 4Ústavní výchova

9 Osvojení §794 Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní §795 Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem (…) §797 Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel zapíše do matriky jako rodič

10 Osvojení – největší změna Zrušeno „Osvojení nezrušitelné“ zákona č. 94/1963 Sb. o rodině ▫Osvojitel zapsán v matrice místo rodiče osvojence ▫Toto osvojení nelze zrušit „Osvojení zrušitelné může soud zrušit jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele“

11 Důvodová zpráva k §794 až §798 ObčZ Značný počet osvojení je jen tzv. osvojením nepravým = osvojení manželem rodiče dítěte Primární péče přirozených rodičů Rozhodnutí o osvojení osobami od rodičů odlišnými vyhrazeno pro případy, kdy dítě od přirozených rodičů zcela jistě nemůže nic očekávat Přihlížet i k přání a názoru dítěte

12 Důvodová zpráva k §794 až §798 ObčZ Právo rodiče dát souhlas k osvojení je jeho osobním právem – nelze rodiče tohoto práva zbavit Doba, po kterou bude dítě v péči budoucího osvojitele, by měla být přiměřená okolnostem – ▫měla by zajistit, že se dítě nevrátí zpět do ústavní péče

13 Osvojitel §799 Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, (…) že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. §800 Osvojiteli se mohou stát manželé, nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; (…).

14 Osvojenec Nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti Zletilý, resp. osoba, která je nezletilá, ale nabyla plnou svéprávnost

15 Vztah mezi osvojitelem a osvojencem §832 Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost. §803 Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl (ne menší než 16 let) §804 Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. Neplatí v případě náhradního mateřství.

16 Vztah mezi osvojitelem a osvojencem §832 Dítě, které bylo společně osvojeno manžely, (…), má postavení společného dítěte manželů; jinak má postavení dítěte osvojitele. §833 Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z toho poměru vyplívající.

17 Zrušení osvojení §840 Jsou-li pro to důležité důvody, soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší (…). Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. §841 Zrušením osvojení zaniká poměr vzniklý osvojením i povinnosti a práva z tohoto poměru vyplývající a obnovuje se předchozí příbuzenský poměr.

18 Změna zákona č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství ??? Změna ustanovení §800 zákona 89/2012 Sb. ▫Osvojiteli se mohou stát manželé, jeden z manželů, nebo partner rodiče dítěte. Změna ustanovení §832 zákona 89/2012 Sb. ▫Dítě, které bylo společně osvojeno manžely, manželem nebo partnerem svého rodiče, má postavení společného dítěte manželů, nebo partnerů; jinak má postavení dítěte osvojitele.

19 Změna zákona č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství ??? V současné době v rodném listě pouze jeden biologický rodič Druhý „sociální“ rodič nemá k dítěti žádná práv => v rozporu s nejlepším zájmem dítěte Majetkové důvody, stejná právní ochrana

20 Změna zákona č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství ??? Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Island a nejnověji Francie ▫adopce dětí v uvedeném modelu legální Belgie, Dánsko, Island, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Španělsko ▫Umožňují i osvojení dětí homosex. páry, jejichž biologickým rodičem partner osvojitele není

21 Společné jmění manželů (SJM)

22  Úpravu manželského majetkového práva nalezneme v druhé části „Rodinného práva“ (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), konkrétně v § 708 a dále.  Definice SJM dle NOZ: To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů.

23 Nové členění v občanském zákoníku – od r. 2014 SJM spadá podle NOZ vždy pod jeden z následujících režimů:  režim zákonný  režim smluvený  režim založený na rozhodnutí soudu

24 REŽIM ZÁKONNÝ: Současná úprava SJM:  Majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství Výjimka:  majetek získaný dědictvím nebo darem  věci sloužící k osobní potřebě  věci, které jeden z manželů vlastnil už před svatbou (výlučné vlastnictví), nebo věci, které za ně nabyl  věci vydané v rámci restituce

25 Úprava účinná od roku 2014 - § 709 Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co :  slouží osobní potřebě jednoho z manželů  jeden z manželů nabyl darem, děděním, nebo odkazem  nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech  nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví  nabyl jeden z manželů náhradou za ztrátu, poškození, nebo zničení svého výhradního majetku

26 Součástí SJM je taktéž:  zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů  mzda každého z manželů  podíl jednoho z manželů v družstvu nebo obchodní společnosti, stane-li se během trvání jeden z manželů společníkem.

27 Společné jmění a podnikání § 715 Jestliže chce jeden z manželů část společného jmění použít k podnikání, je nutný souhlas nepodnikajícího manžela.

28 REŽIM SMLUVENÝ: § 716 Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. § 717  budou mít oddělená jmění  vyhradí vznik společného jmění až ke dni zániku manželství  rozšíří či zúží rozsah § 719 Oproti současné právní úpravě nový občanský zákoník výslovně stanoví, že výše uvedené smlouvy nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.

29 Nově bude zaveden veřejný seznam:  Manželské smlouvy vedeny Notářskou komorou  Centrální evidence  Má chránit zejména třetí stranu (věřitele), který vstupuje s jedním z manželů do smluvního vztahu

30 REŽIM ZALOŽENÝ ROZHODNUTÍM SOUDU:  Současný občanský zákoník umožňoval, aby soud mohl na návrh jednoho z manželů SJM zúžit.  NOZ rozšiřuje soudní pravomoc v této oblasti - připouští i případné zrušení společného jmění, je-li pro to závažný důvod. § 724  manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu  manžela lze považovat za marnotratného  manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika

31 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti smlouvou nezúžíte Ani smlouvou, ani rozhodnutím soudu nelze změnit, nebo vyloučit zákonné uspořádání týkající se obvyklého vybavení rodinné domácnosti. Obvyklým vybavením rodinné domácnosti je podle NOZ soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, jde tedy o běžný nábytek, zařízení domácnosti

32 Dluhy (úvěry)  Dluhy vzniklé před uzavřením manželství  Dluhy vzniklé během manželství  Jak se chránit před manželem, který zadlužuje domácnost?

33 Dluhy vzniklé před manželstvím  Majetek, který některý z manželů koupil před uzavřením manželství do SJM nepatří, stejně tak jako dluhy, které jste měly už před uzavřením manželství do SJM nepatří.  Nemůže být postižen majetek, účet a mzda manželovi, kterému závazky nevznikly.  Výjimka – konkurs manžela  Uzavřením manželství na toho druhého „nepřecházejí“ závazky manžela/dlužníka, které mu vznikly před uzavřením manželství.

34 Dluhy vzniklé během manželství DLUŽÍM = DLUŽÍME §710 Současná úprava: zahrnuje do režimu SJM manželů dluhy, které  některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství  s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich  a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

35 Úprava účinná od roku 2014  do režimu SJM zahrnuty pouze dluhy převzaté, tedy dluhy vzniklé v důsledku právního jednání manžela či manželů, a to i takové, o kterých druhý manžel neví.  Tzn. do SJM zahrnujeme pouze dluhy, které lze převzít, čili smluvně se zavázat k jejich plnění – např. půjčka.  Tuto povahu nemají dluhy veřejnoprávní nebo dluhy vznikající z porušení právní povinnosti.

36 Dluhy vyjmuté ze SJM Současná úprava: Vyjímá dluhy, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého bez souhlasu druhého.

37 Úprava účinná od roku 2014: Podle NOZ nebudou součástí SJM dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého a nejedná se o uspokojování každodenních a běžných potřeb rodiny. = Tzn. dluhy, které se týkají každodenních a běžných potřeb rodiny, a převzal je jeden z manželů bez souhlasu druhého, spadají do SJM. Podle NOZ jsou obvyklé věci každodenní potřeby - soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, jde tedy o běžný nábytek, zařízení domácnosti (lednička, pračka, sporák, kuchyňská linka, sedací souprava, postele). Co třeba koupě auta???

38  Do společného jmění rovněž nepatří dluhy týkající se výlučného majetku jednoho z manželů, v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku.

39 Jak se chránit před manželem, který zadlužuje domácnost? Řešení – zúžení SJM, tím ovšem ochráníte majetek pro případ budoucích dluhů, nikoli již vzniklých spadajících do SJM. Zúžit společné jmění můžete dvěma způsoby:  Dohoda o zúžení společného jmění - tedy smluvně formou notářského zápisu.  Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu.

40 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zaměřeno na rodinné právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google