Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Duben 2009Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Duben 2009Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Duben 2009Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Regulace veřejné podpory Článek 87 až 89 Smlouvy o založení Evropských společenství Sekundární legislativa ES, rozhodnutí EK a ESD Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře

3 Článek 87(1) Smlouvy - Obecný zákaz veřejné podpory Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podnikání nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.

4 Veřejná podpora (4 znaky) podle čl. 87 odst. 1 SES je poskytována ze státních prostředků, narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Pozn. Všechny body musí být splněny kumulativně, pak se jedná o veřejnou podporu, která je zakázána, pokud není povolena výjimka!

5 Určení veřejné podpory v projektech ROP (2 znaky) je podporována ekonomická činnost, jiného než místního významu?  Nelze-li vyloučit = veřejná podpora  Odpovědnost za určení veřejné podpory je na straně příjemce

6 Blokové výjimky pro ROP Jihovýchod Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o podpoře de minimis Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, o regionální investiční podpoře (x Nařízení ES č. 800/2008) Příloha č. I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, obecného nařízení o blokových výjimkách- definice malých a středních podniků

7 Podpora de minimis v ROP Jihovýchod Podpora nepřesahuje 200 000 € za tři fiskální roky na jeden subjekt (v oblasti silniční dopravy 100 000 €) Žadatel prohlašuje její předchozí čerpání v žádosti Není možná kumulace s jinou podporou na stejné způsobilé výdaje, vždy musí být dodrženy míry podpory stanovené pro RIP Povinnost uchování údajů o poskytnuté podpoře po dobu 10 let Není vázána na konkrétní účel a konkrétní způsobilé výdaje (v ROP JV – oblast 2.2)

8 Malé a střední podniky v ROP Jihovýchod MSP faktor sociální stability, hospodářského rozvoje Definice podniku – každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost (OSVČ, rodinné podniky, řemeslné podniky, běžné obchodní podniky) Definice MSP a mikropodniků (nezávislost, počet zaměstnanců, roční obrat)

9 Definice MSP 1/2 počet zaměstnanců, obrat 1. Střední podnik: a) méně než 250 zaměstnanců, b) roční obrat do výše 50 mil. EUR nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 43 mil. EUR. 2. Malý podnik: a) méně než 50 zaměstnanců, b) roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 10 mil. EUR. 3. Mikropodnik: a) méně než 10 zaměstnanců a b) roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 2 mil. EUR.

10 Definice MSP 2/2 nezávislost 1. Podnik nezávislý: méně než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv může vlastnit jiný subjekt. 2. Podnik partnerský: vlastní 25% - 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku. 3. Podnik propojený: vlastní většinu hlasovacích práv v jiném podniku, nebo ovládá většinu hlasovacích práv v jiném podniku, nebo má právo jmenovat většinu členů administrativy, nebo uplatňuje rozhodující vliv na základě smlouvy/stanov nebo vztah s fyzickou osobou/skupinou vykonávající činnost na stejném relevantním nebo sousedním trhu.

11 Definice MSP - související pojmy Spojení přes fyzickou osobu „Relevantní trh“, trh zboží, které je shodné, porovnatelné, vzájemně zastupitelné z hlediska jeho charakteristiky,ceny a zamýšleného použití, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a odlišitelné od sousedících území „Sousední trh“ je považován za trh pro výrobek nebo službu, který navazuje na relevantní trh. Veřejní investoři v podniku Podnik je nezávislý pokud tito jeho investoři: veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu při investici do limitu1 250 000 EUR university, nezisková výzkumná střediska fondy pro regionální rozvoj a institucionální investoři místní samospráva s ročním rozpočtem do 10 milionů EUR a 5 tisíci obyvateli s ním netvoří propojený podnik a nevlastní více jak 25% základního kapitálu nebo hlasovacích práv

12 Podpora malých a středních podniků Příklad 1Příklad 2 60 % 24 % 49 % „Matka“ M Žadatel A Dceřiná společnost D1 Dceřiná společnost D2 24 % 14 % 20 % „Matka“ M Žadatel A Dceřiná společnost D1 Dceřiná společnost D2 „CELKEM“ = 100 % A „CELKEM“ = 100 % A + 100 % M + 49 % D1

13 Mapa regionální podpory na období 2007-2013

14 Regionální investiční podpora Cíl: pobídkový účinek k investování, k němuž by jinak nedošlo, tj. na počáteční investice V zájmu zajištění životaschopnosti a návratnosti investice se musí příjemce na investici spolupodílet nejméně ve výši 25% Počáteční investice = investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se: založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny, zásadní změnou výrobního postupu.

15 Regionální investiční podpora hmotný majetek: majetek, který se váže k pozemkům, stavbám a závodu/strojnímu zařízení nehmotný majetek: majetek získaný převodem technologie formou nabytí patentových práv, licencí, know-how nebo nepatentovaných technických znalostí bonusy pro MSP 20 % a 10 % nad rámec regionální mapy Zahájení prací na projektu – po potvrzení registrované žádosti o podporu, že projekt splňuje podmínky pro poskytnutí podpory dle Nařízení Pojem „projekt“-projekt, kterému je poskytnuta podpora

16 Praktické informace k veřejné podpoře určující pro posouzení VP není právní forma příjemce suma způsobilých výdajů určuje výši podpory (nikoliv celkové náklady na projekt) kumulace veřejné podpory nelze zahájit projekt před podáním žádosti (motivační efekt) odpovědnost je na straně příjemce, neboť porušení pravidel vede k odnětí podpory

17 Praktické informace k veřejné podpoře míra podpory je v rozmezí 40 % až 60 % (rozhodující je velikost příjemce a forma podpory) územní samospráva a její organizace nespadají pod MSP projekt musí být zachován min. pět let od poskytnutí podpory

18 Praktické informace k veřejné podpoře -nájemci budou platit tržní nájemné – bude stanoveno znaleckým posudkem nebo bude provedeno transparentní výběrové řízení -služby obecného hospodářského zájmu – pokud budou prostory pronajaty na činnosti uvedeného charakteru, bude nájemné součástí kalkulace a není třeba nájem za tržní nájemné (to platí i v případě pronájmu prostor na neekonomické činnosti -změny v průběhu doby udržitelnosti – v případě projektů zakládajících veřejnou podporu nezáleží na charakteru činností, pro kterou je brownfield regenerován, u projektů bez veřejné podpory pozor na změny v průběhu doby udržitelnosti!

19 Praktické informace k veřejné podpoře - ekonomická činnost – nabídka zboží a služeb na trhu (nebo také § 5 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH) -místní význam – nabídka zboží či služeb je zaměřena na místní obyvatele, cílem není přilákat/oslovit zákazníky mimo dané místo podpory, zde však rozhoduje EK -zdroj informací – základem hodnocení projektu jsou objektivní ověřitelné informace poskytnuté žadatelem, který musí v rámci popisu projektu přesvědčit hodnotitele/poskytovatele, jaká vlastně kriteria projekt splňuje -odpovědnost příjemce – za nesprávné, neúplné či zkreslené údaje, které povedou k nesprávné klasifikaci projektu odpovídá příjemce a vystavuje se postihu ve formě odebrání podpory

20 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky Květen 2009Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

21 Zákon o veřejných zakázkách definuje veřejné zakázky = úplatné poskytnutí dodávek a služeb, provedení stavebních prací, na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem veřejní zadavatelé jsou povinni se jím řídit dotovaní zadavatelé jsou povinni se jím řídit v případě, že: veřejná zakázka je hrazena z více než 50% z prostředků veřejného zadavatele + jde o stavební práce v objemu min. 146 447 000,- Kč nebo služby související se stavebními pracemi min. 5 857 000,- Kč –

22 Pokyny ROP JV jsou veřejně přístupné na www.jihovychod.cz, v příručce pro žadatele jsou zvláštními pravidly pro případy nepokryté podrobnými postupy zákona, tedy platí i pro zadavatele podle zákona pro zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principy zákona, byly zpracovány MMR a jejich závaznost je dána nařízením vlády část obecná a část zvláštní žadatel se musí pro úspěch svého projektu seznámit s těmito Pokyny a se zákonem!

23 Hlavní zásady Pokynů vždy je nutno dodržovat principy § 6 zákona: transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace cílem je hospodárné, účelné a efektivní vynaložení veřejných prostředků bez dodržení těchto Pokynů nemohou být způsobilé výdaje považovány za způsobilé a nemůže za ně být stanovena dotace

24 předpokládaná hodnota zakázky vychází z ceny bez DPH příjemce nesmí účelově dělit zakázku s cílem volnějšího režimu zadávání příjemce je povinen zajistit veřejný přístup k vyhlášené výzvě k podání nabídek a doložit jej (vlastní www stránky, úřední deska, komerční servery, www.centralniadresa.cz.) u zakázek s předpokládanou hodnotou na služby a dodávky nad 2 miliony Kč a na stavební práce nad 6 milionů Kč je příjemce povinen zveřejnit svou poptávku na www.centralniadresa.cz. www.centralniadresa.cz Hlavní zásady Pokynů

25 Je nepřípustné uvádět v dokumentaci k vyhlášení zakázky specifické názvy obchodních firem, názvy výrobků čí služeb, odkazy na značky Je nezbytné předmět zakázky vymezit tak, aby zadavatel získal srovnatelné nabídky uchazečů (přesně a určitě) Je-li možné na zakázku aplikovat některou z výjimek dle § 18 zákona není nutné postupovat dle pokynů. Tuto skutečnost je zadavatel povinen uvést a případně doložit. O průběhu VŘ musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany RR RR je oprávněna kontrolovat dodržování těchto pokynů a zákonného postupu při VŘ, proto nutná archivace všech dokumentů a dokladů!

26 Hlavní zásady Pokynů příjemce je povinen zaslat alespoň e-mailem a sedm kalendářních dní předem OIP pozvánku na zasedání hodnotící komise, probíhá – li toto zasedání po registraci projektu (u zakázek vyšší hodnoty, od 2 mil.+6 mil) VŘ je možno provést i před registrací projektu, výdaje na jeho organizaci však nejsou způsobilé Hodnotící kriteria: vždy dle zákona, tj. ekonomická výhodnost nabídky nebo cena. Včetně stanovení vah a způsobu hodnocení. Není vhodné jako kriterium užívat kvalifikační předpoklady (praxe, vzdělání, zkušenosti). Jsou stanoveny přesné požadavky na obsah výzvy k podání nabídky, podpis Jsou stanoveny požadavky na označování obálek s nabídkami

27 Hodnocení nabídek Otevření obálek až po uplynutí lhůty pro podání nabídek 1) kontrola úplnosti - nabídka musí splňovat všechny požadavky stanovené zadavatelem co do předložených dokumentů 2) posouzení a hodnocení - nabídka musí splňovat všechny požadavky stanovené zadavatelem co do věcného obsahu O hodnocení se vždy pořizuje zápis či protokol obsahující rozhodné události Jsou stanoveny požadavky na hodnotitele či na hodnotící komisi (nepodjatost, mlčenlivost, odbornost) Hodnotící kriteria- musí být hodnoceno podle takových, která byla zveřejněna!

28 Poskytování informací Nutnost oznamovat změny výzvy a zadávací dokumentace Nutnost sdělovat odpověď na doplňující dotazy všem možným subjektům Nutnost oznamovat výsledky řízení všem nevyloučeným uchazečům

29 Smlouva s dodavatelem Uzavřít smlouvu je možné pouze s vítězným uchazečem Úprava textu smlouvy předloženého v soutěži je možná pouze z formálně-právní stránky Dodatkem ke smlouvě nesmí být měněny skutečnosti, které byly předmětem hodnocení nebo byly zásadní pro podání nabídek Podrobnější informace k jednotlivým druhům zakázek dle jejich finanční výše – viz. tabulka

30 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Sylva Staníková právník Kanceláře ředitele tel. 532 193 520 stanikova@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Duben 2009Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google