Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Květen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Květen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Květen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Regulace veřejné podpory Článek 87 až 89 Smlouvy o založení Evropských společenství Sekundární legislativa ES, rozhodnutí EK a ESD Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře

3 Článek 87(1) Smlouvy - Obecný zákaz veřejné podpory Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podnikání nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.

4 Veřejná podpora (4 znaky) podle čl. 87 odst. 1 SES je poskytována ze státních prostředků, narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Pozn. Všechny body musí být splněny kumulativně, pak se jedná o veřejnou podporu, která je zakázána, pokud není povolena výjimka!

5 Určení veřejné podpory v projektech ROP (2 znaky) je podporována ekonomická činnost, jiného než místního významu?  Nelze-li vyloučit = veřejná podpora  Odpovědnost za určení veřejné podpory je na straně příjemce

6 Blokové výjimky pro ROP Jihovýchod Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o podpoře de minimis Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, o regionální investiční podpoře Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o podpoře vzdělávání Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o malých a středních podnikatelů včetně novelizace Nařízením Komise (ES) č. 364/2004

7 Podpora de minimis v ROP Jihovýchod Podpora nepřesahuje 200 000 € za tři fiskální roky na jeden subjekt (v oblasti silniční dopravy 100 000 €) Žadatel prohlašuje její předchozí čerpání v žádosti Není možná kumulace s jinou podporou na stejné způsobilé výdaje, vždy musí být dodrženy míry podpory stanovené pro RIP Povinnost uchování údajů o poskytnuté podpoře po dobu 10 let Není vázána na konkrétní účel a konkrétní způsobilé výdaje (v ROP JV – oblast 2.2)

8 Malé a střední podniky v ROP Jihovýchod MSP faktor sociální stability, hospodářského rozvoje Definice podniku – každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost (OSVČ, rodinné podniky, řemeslné podniky, běžné obchodní podniky) Definice MSP a mikropodniků (nezávislost, počet zaměstnanců, roční obrat)

9 Definice MSP 1/2 počet zaměstnanců, obrat 1. Střední podnik: a) méně než 250 zaměstnanců, b) roční obrat do výše 50 mil. EUR nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 43 mil. EUR. 2. Malý podnik: a) méně než 50 zaměstnanců, b) roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 10 mil. EUR. 3. Mikropodnik: a) méně než 10 zaměstnanců a b) roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze do výše 2 mil. EUR.

10 Definice MSP 2/2 nezávislost 1. Podnik nezávislý: méně než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv může vlastnit jiný subjekt. 2. Podnik partnerský: vlastní 25% - 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku. 3. Podnik propojený: vlastní většinu hlasovacích práv v jiném podniku, nebo ovládá většinu hlasovacích práv v jiném podniku, nebo má právo jmenovat většinu členů administrativy, nebo uplatňuje rozhodující vliv na základě smlouvy/stanov nebo vztah s fyzickou osobou/skupinou vykonávající činnost na stejném relevantním nebo sousedním trhu.

11 Definice MSP - související pojmy Spojení přes fyzickou osobu „Relevantní trh“, trh zboží, které je shodné, porovnatelné, vzájemně zastupitelné z hlediska jeho charakteristiky,ceny a zamýšleného použití, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a odlišitelné od sousedících území „Sousední trh“ je považován za trh pro výrobek nebo službu, situovaný přímo nad nebo pod stejným trhem. Veřejní investoři v podniku Podnik je nezávislý pokud tito jeho investoři: veřejné investiční společnosti, rizikový kapitál, business angels při investici do limitu1 250 000 EUR university, nezisková výzkumná střediska fondy pro regionální rozvoj a institucionální investoři místní samospráva s ročním rozpočtem do 10 milionů EUR a 5 tisíci obyvateli s ním netvoří propojený podnik a nevlastní více jak 25% základního kapitálu nebo hlasovacích práv

12 Podpora malých a středních podniků Příklad 1Příklad 2 60 % 24 % 49 % „Matka“ M Žadatel A Dceřiná společnost D1 Dceřiná společnost D2 24 % 14 % 20 % „Matka“ M Žadatel A Dceřiná společnost D1 Dceřiná společnost D2 „CELKEM“ = 100 % A „CELKEM“ = 100 % A + 100 % M + 49 % D1

13 Mapa regionální podpory na období 2007-2013

14 Regionální investiční podpora Cíl: pobídkový účinek k investování, k němuž by jinak nedošlo, tj. na počáteční investice V zájmu zajištění životaschopnosti a návratnosti investice se musí příjemce na investici spolupodílet nejméně ve výši 25% Počáteční investice = investice do hmotného a nehmotného majetku v souvislosti se: založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny, zásadní změnou výrobního postupu.

15 Regionální investiční podpora hmotný majetek: majetek, který se váže k pozemkům, stavbám a závodu/strojnímu zařízení nehmotný majetek: majetek získaný převodem technologie formou nabytí patentových práv, licencí, know-how nebo nepatentovaných technických znalostí bonusy pro MSP 20 % a 10 % nad rámec regionální mapy Zahájení prací na projektu – po potvrzení registrované žádosti o podporu, že projekt splňuje podmínky pro poskytnutí podpory dle Nařízení Pojem „projekt“-projekt, kterému je poskytnuta podpora

16 Praktické informace k veřejné podpoře určující pro posouzení VP není právní forma příjemce suma způsobilých výdajů určuje výši podpory (nikoliv celkové náklady na projekt) kumulace veřejné podpory nelze zahájit projekt před podáním žádosti (motivační efekt) odpovědnost je na straně příjemce, neboť porušení pravidel vede k odnětí podpory (referenční sazba od 1. 1. 2007: 4,24 %)

17 Praktické informace k veřejné podpoře míra podpory je v rozmezí 40 % až 60 % (rozhodující je velikost příjemce a forma podpory) územní samospráva a její organizace nespadají pod MSP projekt musí být zachován min. pět let od poskytnutí podpory

18 Praktické informace k veřejné podpoře -nájemci budou platit tržní nájemné – bude stanoveno znaleckým posudkem nebo bude provedeno transparentní výběrové řízení -služby obecného hospodářského zájmu – pokud budou prostory pronajaty na činnosti uvedeného charakteru, bude nájemné součástí kalkulace a není třeba nájem za tržní nájemné (to platí i v případě pronájmu prostor na neekonomické činnosti -změny v průběhu doby udržitelnosti – v případě projektů zakládajících veřejnou podporu nezáleží na charakteru činností, pro kterou je brownfield regenerován, u projektů bez veřejné podpory pozor na změny v průběhu doby udržitelnosti!

19 Praktické informace k veřejné podpoře - ekonomická činnost – nabídka zboží a služeb na trhu (nebo také § 5 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH) -místní význam – nabídka zboží či služeb je zaměřena na místní obyvatele, cílem není přilákat/oslovit zákazníky mimo dané místo podpory, zde však rozhoduje EK -zdroj informací – základem hodnocení projektu jsou objektivní ověřitelné informace poskytnuté žadatelem, který musí v rámci popisu projektu přesvědčit hodnotitele/poskytovatele, jaká vlastně kriteria projekt splňuje -odpovědnost příjemce – za nesprávné, neúplné či zkreslené údaje, které povedou k nesprávné klasifikaci projektu odpovídá příjemce a vystavuje se postihu ve formě odebrání podpory

20 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky Květen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

21 Zákon o veřejných zakázkách definuje veřejné zakázky = úplatné poskytnutí dodávek a služeb, provedení stavebních prací, na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem veřejní zadavatelé jsou povinni se jím řídit dotovaní zadavatelé jsou povinni se jím řídit v případě, že: veřejná zakázka je hrazena z více než 50% z prostředků veřejného zadavatele + jde o stavební práce v objemu min. 146 447 000,- Kč nebo služby související se stavebními pracemi min. 5 857 000,- Kč –

22 Pokyny ROP JV jsou veřejně přístupné na www.jihovychod.cz, v příručce pro žadatele jsou zvláštními pravidly pro případy nepokryté podrobnými postupy zákona, tedy platí i pro zadavatele podle zákona pro zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principy zákona, vycházejí z metodiky MMR část obecná a část zvláštní žadatel se musí pro úspěch svého projektu seznámit s těmito Pokyny a se zákonem!

23 Hlavní zásady Pokynů vždy je nutno dodržovat principy § 6 zákona: transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace nejste-li si jisti využijte úpravu zákona jestliže vnitřní pravidla příjemce stanovují přísnější postupy, může se příjemce řídit vlastními pravidly, pokud nejsou v rozporu s těmito Pokyny cílem je hospodárné, účelné a efektivní vynaložení veřejných prostředků bez dodržení těchto Pokynů nemohou být způsobilé výdaje považovány za způsobilé a nemůže za ně být stanovena dotace

24 předpokládaná hodnota zakázky vychází z ceny bez DPH příjemce nesmí účelově dělit zakázku s cílem volnějšího režimu zadávání příjemce je povinen zajistit veřejný přístup k vyhlášené výzvě k podání nabídek a doložit jej (vlastní www stránky, úřední deska, komerční servery, www.centralniadresa.cz.) u zakázek s předpokládanou hodnotou na služby a dodávky nad 2 miliony Kč a na stavební práce nad 6 milionů Kč je příjemce povinen zveřejnit svou poptávku na www.centralniadresa.cz. povinnost poskytnout zadávací dokumentaci i v elektronické podobě Hlavní zásady Pokynů

25 při navýšení ceny je příjemce povinen v dokumentaci z VŘ zdůvodnit nezbytnost navýšení pro realizaci projektu a zdůvodnit, že i přes navýšení zůstává vybraná nabídka nejvýhodnější existuje-li pro daný předmět zakázky pouze jeden možný dodavatel, je zadavatel povinen tuto skutečnost zdůvodnit a doložit. o průběhu VŘ musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu, ze strany RR RR je oprávněna kontrolovat dodržování těchto pokynů a zákonného postupu při VŘ

26 Hlavní zásady Pokynů příjemce je povinen zaslat alespoň e-mailem a sedm kalendářních dní předem OIP pozvánku na zasedání hodnotící komise, probíhá – li toto zasedání po registraci projektu (u zakázek od 2 mil.+6 mil) VŘ je možno provést i před registrací projektu, výdaje na jeho organizaci však nejsou způsobilé Hodnotící kriteria: doporučujeme vždy dle zákona, tj. ekonomická výhodnost nabídky, případně cena. Není vhodné jako kriterium užívat kvalifikační předpoklady (praxe, vzdělání, zkušenosti).

27 Zakázky do 200 tisíc Kč bez DPH nejmírnější režim, alespoň jedna cenová nabídka odpovídající cenám obvyklým o zadání zakázky rozhodne osoba oprávněná k tomu zadavatelem evidována bude získaná cenová nabídka a rozhodnutí oprávněné osoby o zadání zakázky. nemusí být uzavírána písemná smlouva, postačuje prokázání účetními doklady

28 Zakázky nad 200 tisíc do 800 tisíc (2 milionů u staveb) oslovte písemně 3 dodavatele k předložení písemných nabídek lhůta pro podávání nabídek nejméně 10 dnů, kriteria pro hodnocení nabídek nemusí být dle zákona vypracujte záznam o posouzení a hodnocení nabídek (kriteria, stručný popis způsobu hodnocení, odůvodnění přiřazení bodů, stanovení pořadí) o zadání rozhodne oprávněná osoba,s vítězem uzavřete písemnou smlouvu vítěz= nejlépe splňující objektivní hodnotící kriteria výsledek bude oznámen všem účastníkům řízení evidovány budou získané nabídky, rozhodnutí oprávněné osoby o zadání zakázky a sdělení této informace všem účastníkům řízení spolu se stručným odůvodněním a doklad o veřejném zpřístupnění výzvy

29 Zakázky nad 800 tisíc (2 mil. u staveb)do 2 milionů (6 milionů u staveb oslovte písemně 3 dodavatele k předložení písemných nabídek přísnější požadavky na obsah výzvy, kvalifikační kriteria, lhůta pro podávání nabídek nejméně 20 dnů, kriteria pro hodnocení nabídek musí být dle zákona požadavky na obsah nabídky tříčlenná komise k posouzení a hodnocení nabídek, členy a náhradníky členů jmenuje zadavatel; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění. Komise vypracuje záznam o posouzení a hodnocení nabídek rozhodnutí zadavatele bude provedeno na úrovni statutárního zástupce nebo jiné osoby oprávněné jednat za společnost a podepsáno vítěz= nejlépe splňující stanovená hodnotící kriteria výsledek bude oznámen všem účastníkům řízení

30 Zakázky nad 800 tisíc (2 mil. u staveb)do 2 milionů (6 milionů u staveb evidovány budou: výzvy pro dodavatele případně zadávací dokumentace spolu s oslovujícími dopisy s doručenkou či e- maily s doručenkou, obdržené nabídky od uchazečů, písemný doklad o průběhu hodnocení, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, písemný doklad s doručenkou o vyrozumění uchazečů o výsledku zadávacího řízení, smlouva s vybraným dodavatelem, doklad o jmenování členů a náhradníků hodnotící komise, čestná prohlášení těchto osob o nepodjatosti a pozvání pracovníků OIP na jednání hodnotící komise.

31 Zakázky nad 2 miliony Kč (6 mil. Kč u staveb) oslovte písemnou výzvou min. 5 dodavatelů k předložení písemných nabídek povinné technické kvalifikační kriteria pro zakázky v hodnotě nad 5 000 000 Kč na dodávky a služby a 15 000 000 Kč u zakázek na stavební práce (bez DPH), lhůta pro podávání nabídek nejméně 30 dnů, kriteria pro hodnocení nabídek musí být dle zákona požadavky na obsah nabídky tříčlenná komise k posouzení a hodnocení nabídek, členy a náhradníky členů jmenuje zadavatel; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění. Komise vypracuje záznam o posouzení a hodnocení nabídek

32 Zakázky nad 2 miliony Kč (6 mil. Kč u staveb) rozhodnutí zadavatele bude provedeno na úrovni statutárního zástupce nebo jiné osoby oprávněné jednat za společnost a podepsáno vítěz= nejlépe splňující stanovená hodnotící kriteria výsledek bude oznámen všem účastníkům řízení evidovány budou stejné doklady jako u předchozího typu zakázek

33 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Sylva Staníková právník Kanceláře ředitele tel. 532 193 520 stanikova@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Veřejná podpora ROP NUTS 2 Jihovýchod Květen 2008Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google