Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformní kroky Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Vladimír Pavelka 1. náměstek ministra zdravotnictví Červen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformní kroky Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Vladimír Pavelka 1. náměstek ministra zdravotnictví Červen 2011."— Transkript prezentace:

1 Reformní kroky Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Vladimír Pavelka 1. náměstek ministra zdravotnictví Červen 2011

2 Klíčové legislativní kroky  Novela zákona o zdravotním pojištění  Zákon o zdravotních službách  Zákon o specifických zdravotních službách  Zákon o zdravotnické záchranné službě  Zákon o zdravotních pojišťovnách  Novelizace zákonů o vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků ve zdravotnictví  Dlouhodobá péče

3 Novela zákona o zdravotním pojištění  Standard/Nadstandard– definice obecného nároku  Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami – možný jeden pohyb za rok (vyjma výjimečných případů, jako úpadek pojišťovny)

4 Novela zákona o zdravotním pojištění  Zavedení úhrady ekonomicky nejméně náročného zdravotnického prostředku ze 75%  Zavedení sankcí vůči zdravotním pojišťovnám za porušení ustanovení zákona pokud budou porušovat:  zajišťování nároku pro pojištěnce  budou porušovat principy smluvní politiky  úhrady zdravotní péče nebudou realizovat dle prováděcích předpisů  nebudou vytvářet a kultivovat síť zdravotnických zařízení

5 Novela zákona o zdravotním pojištění v bodech  Zvýšení poplatku za ošetřovací den z 60 Kč na 100 Kč  Zrušení poplatku za položku na receptu, zavedení poplatku za recept ve výši 30,- Kč  Vyřazení z úhrady systému v.z.p. LP jejichž úhrada z v.z.p. je nižší rovna 50,- Kč

6 Novela zákona o zdravotním pojištění v bodech  Návrh novely přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., tzv. léková příloha  cílem je reagovat na nejpalčivější problémy v rámci revizních správních řízení. Cílem je eliminovat ty případy, kdy je jedna referenční skupina rozprostřena do vícero skupin přílohy č. 2, případy, kdy skupina přílohy č. 2 nemůže být z podstaty věci naplněna plně hrazeným přípravkem (není již na trhu, jedná se o obsolentní látky, atd.)

7 Novela zákona o zdravotním pojištění v bodech  Elektronická aukce na ceny léčivých přípravků s cílem snížení úhrady (realizovaná SUKLem)  Doplnění sankcí k ustanovením cenotvorby léků, kde jsou definovány povinnosti účastníků (DNC, úhrada, inovace) apod. – doplňky k lékové politice  Bez stanovení příslušných sankčních ustanovení nelze realizovat zajišťování nároku pro pojištěnce, proto pro vynutitelnost nároků v oblasti stanovení cen a úhrad léčivých přípravků je nutné zakotvit příslušná sankční ustanovení.

8 Novela zákona o zdravotním pojištění  Vyloučení odkladného účinku proti rozhodnutí SÚKL  Vypuštění z úhrady v.z.p. závodní preventivní péče  Zvýšení práva pojištěnců na informace o spotřebované péči  Jednorázový vstup 1/3 zůstatků na účtech ZP k 31.12. 2010  Převod 95 % zůstatku zajišťovacího fondu do přerozdělení

9 Zdravotní služby Příprava nové komplexní a moderní právní úpravy zdravotních služeb: Zákon o zdravotních službách  Zákon o specifických zdravotních službách  Zákon o zdravotnické záchranné službě Obsahově navrhované zákony reflektují Programové prohlášení vlády.

10 Zákon o zdravotních službách  Systematicky upraví problematiku poskytovatelů zdravotních služeb:  definuje pojem „zdravotnické zařízení“, jenž byl v právním řádu používaný, avšak doposud nedefinovaný  stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele (tedy státní i nestátní)  jasně stanoví jejich práva a povinnosti, včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků

11 Zákon o zdravotních službách  V souladu s Programovým prohlášením vlády posílí práva pacientů  dojde k zásadní změně postavení pacienta, který se stane hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb  práva (ale i povinnosti) budou jasně definována a budou vymahatelná

12 Zákon o zdravotních službách  Zohledňuje požadavky Programového prohlášení vlády na posílení kontroly kvality a bezpečí zdravotní péče a zdravotnických zařízení  zavede hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle stanovených standardů kvality  upraví šetření stížností na poskytování zdravotních služeb  zakotví kompetence správních úřadů k provádění kontroly

13 Zákon o zdravotních službách  Specifikuje podmínky nakládání se zdravotnickou dokumentací  Zakotví vedení Národního zdravotnického informačního systému, včetně vedení Národních zdravotních registrů  Řeší dosud nedostatečně a nevyhovujícím způsobem upravenou citlivou problematiku ohledání těla zemřelého a provádění pitev

14 Zákon o specifických zdravotních službách Zákon vymezí ty zdravotní služby, u nichž je třeba stanovit podrobněji práva a povinnosti  poskytovatelů zdravotních služeb, popřípadě zdravotnických pracovníků, a  pacientů a dalších zúčastněných osob, a to s důrazem na právo pacienta na informace a svobodnou volbu a na zvýšenou ochranu osob „zranitelných“ (dětí a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům)

15 Zákon o specifických zdravotních službách Zákon upravuje specifika postupů u  „nevratných“ zdravotních výkonů (sterilizace, kastrace, psychochirurgické výkony, změna pohlaví u transsexuálů)  ověřování nezavedených metod  uznávání nemocí z povolání  ochranného léčení ve zdravotnických zařízeních

16 Zákon o zdravotnické záchranné službě  V souladu s Programovým prohlášením vlády definuje centrálně koordinovanou zdravotnickou záchrannou službu Zákon stanoví  jednotné podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby s cílem zajistit její dostupnost,  podmínky financování zdravotnické záchranné služby, kdy tato služba bude financována jednak z veřejného zdravotního pojištění, zčásti z rozpočtu krajů a určité specifické náklady budou hrazeny ze státního rozpočtu

17 Zákon o zdravotnické záchranné službě Dále zákon stanoví  pravidla součinnosti mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby a poskytovateli lůžkových zdravotních služeb s cílem zajistit návaznost těchto služeb,  práva a povinnosti členů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby,  podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací,  kompetence Ministerstva zdravotnictví a krajů,  sankce.

18 Nový zákon o zdravotních pojišťovnách Záměrem je vytvořit jeden zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny (ZP)  Uloží pojišťovnám zajistit definovaný nárok pro své pojištěnce  Jednoznačná odpovědnost správních orgánů ZP za hospodaření  Zeštíhlení správních orgánů ZP  Jednoznačná pravidla pro vznik, fungování a zánik pojišťoven  Definování způsob dozoru a kontroly nad ZP  Centrální kancelář zdravotních pojišťoven

19 Nový zákon o zdravotních pojišťovnách  Vládě by měl být předložen věcný záměr zákona do konce června 2011. Paragrafované znění návrhu zákona by mělo být zpracováno v první polovině roku 2012, s předpokládaným termínem předložení vládě do konce června 2012 a účinnosti k 1. lednu 2013.

20 Systém vzdělávání zdravotnických pracovníků Na základě Programového prohlášení vlády se dokončí reforma ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. Dojde ke zvýšení kompetencí nelékařských pracovníků a přehodnocení kvalifikačního vzdělávání nelékařů. Novela zákona č. 95/2004 Sb. Novela zákona č. 96/2004 Sb.

21 Změny ve vzdělávání „lékařských“ pracovníků „Malá novela“ zákona č. 95/2004 Sb., o povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta I  změny v systému financování specializačního vzdělávání – dotační program rezidenční místa  dotace na rezidenční místa se bude poskytovat na všechny absolventy lékařských fakult v ČR pro potřeby specializačního vzdělávání v základním kmeni (tj. na 24 měsíců), u vybraných oborů, ve kterých je nedostatek zdravotnických pracovníků, bude dotace poskytovaná na celou délku specializačního vzdělávání  změny v rozsahu činnosti akreditačních komisí

22 Změny ve vzdělávání „lékařských“ pracovníků „Malá novela“ zákona č. 95/2004 Sb., o povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta II  ruší se povinnost rezidenta vykonávat povolání lékaře na území ČR podobu 5 let, (zrušení tzv. stabilizačních dohod) (obdobná změna je navrhována i u zákona č. 96/2004 Sb.)  přenesení některých činností souvisejících se specializačním vzděláváním na pověřené organizace (lékařské fakulty)  doplnění přechodných ustanovení pro přiznání specializované způsobilosti Harmonogram  leden / březen 2011 - spojené vnitřní a meziresortní připomínkové řízení, intenzivní konzultace s odbornou veřejností  31. března 2011 předložení vládě

23 Změny ve vzdělávání „lékařských“ pracovníků „Velká novela“ zákona č. 95/2004 Sb. I  Zjednodušení systému akreditací – vymezení postupu při průběžných změnách v akreditovaných zařízeních  Nové vymezení podmínek vzdělávání v certifikovaných kurzech (nástavbových oborech)  Úprava podmínek uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky EU i pro příslušníky třetích zemí  Úprava postavení „hostující osoby“  Úprava v oblasti správního trestání, včetně zpřesnění a doplnění kontrolních mechanismů

24 Změny ve vzdělávání „lékařských“ pracovníků „Velká novela“ zákona č. 95/2004 Sb. II  Zpřesnění procesních pravidel při odnětí akreditace  Zpřesnění podmínek uskutečňování specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů  Úprava tzv. referenčního dne  Nové vymezení pro časově omezené uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, kteří získali vzdělávání mimo EU Harmonogram  2011 příprava věcného obsahu, konzultace s odbornou veřejností  Vládě by měl být návrh předložen ve 2. čtvrtletí roku 2012, předpokládaná účinnost je k 1. lednu 2013.

25 Změny ve vzdělávání „lékařských“ pracovníků Novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb., (o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů)  Rozšíření počtu základních kmenů z 10 na 16  Zvýšení počtu základních oborů na 41  Zvýšení počtu nástavbových oborů lékařů na 47  Zařazení nového nástavbového oboru farmakoekonomika  Zavedení rovnocennosti úspěšně ukončeného společného základu a splnění podmínek základního kmene  Účinnost novely (vyhláška č. 361/2010 Sb.) od 1.1. 2011

26 Změny ve vzdělávání „nelékařských“ pracovníků „Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních Nabyla účinnosti dnem 22. 4. 2011 - zákon č. 105/2011 Sb.  Cílem bylo v souladu s Programovým prohlášením vlády posilování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí  Umožní vykonávat některé činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti  U zdravotnického asistenta umožní vykonávat ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů bez odborného dohledu  Ruší se různá zaměření sanitáře (např. sanitář pro operační sál, sanitář pro pitevnu, aj.; zůstává pouze jedna odborná způsobilost sanitáře

27 Změny ve vzdělávání „nelékařských“ pracovníků „Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních Nabyla účinnosti dnem 22. 4. 2011 - zákon č. 105/2011 Sb.  Je prodlouženo registrační období nelékařských zdravotnických pracovníků z 6 na 10 let  Snižují se správní poplatky za vydání a prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu z 500 Kč na 100 Kč  Zavádí institut odstranění tvrdosti zákona, kdy může ministr rozhodnout o odstranění tvrdosti v případě přiznání způsobilosti nebo vydání osvědčení

28 Změny ve vzdělávání „nelékařských“ pracovníků „ Velká novela“ zákona č. 96/2004 Sb.  Upraví podmínky pro výkon povolání nelékařů  Přehodnotí kvalifikační vzdělávání (SŠ, VOŠ, VŠ, Bc. a Mgr.)  Přehodnotí podmínky celoživotního a specializačního vzdělávání  Nově upraví podmínky registrace nelékařů  Upraví počet nelékařských povolání a JOP

29 Změny ve vzdělávání „nelékařských“ pracovníků „ Velká novela“ zákona č. 96/2004 Sb.  Upraví financování specializačního vzdělávání  Upraví podmínky akreditací  Definuje nové role profesních organizací  Doplní sankční opatření - příprava věcného záměru a příprava paragrafovaného znění - 2011 - předložení vládě - ve 2. čtvrtletí roku 2012 - předpokládaná účinnost - 1. ledna 2013

30 Dlouhodobá péče  V souladu s Programovým prohlášením vlády se vymezí dlouhodobě zdravotně-sociální péče a navrhne se ucelený systém zdravotnických a sociálních služeb, včetně způsobu financování. Příprava věcného záměru zákona o dlouhodobé péči  Navrhuje se jasné oddělení dlouhodobé péče od ostatní zdravotnické a ostatní sociální problematiky.  Cílem je zajistit v rámci objemu dnes vynakládaných veřejných prostředků lepší alokační efektivitu

31 Dlouhodobá péče  Oblast dlouhodobé péče bude navázána na stávající zákon o sociálních službách a na připravovaný zákon o zdravotních službách.  Zákon je v gesci MPSV.  Leden 2012 –paragrafované znění návrhu zákona, předpokládaná účinnost zákona je k 1. lednu 2013

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Reformní kroky Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Vladimír Pavelka 1. náměstek ministra zdravotnictví Červen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google