Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění ekologických rizik Environmentální pojištění ve vztahu k zákonu č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění ekologických rizik Environmentální pojištění ve vztahu k zákonu č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě 2012."— Transkript prezentace:

1 Pojištění ekologických rizik Environmentální pojištění ve vztahu k zákonu č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě 2012

2 OBSAH 1. Legislativa 2. Situace v pojištění ekologických škod
1.1. Regulace environmentálních rizik ve světě 1.2. Regulace environmentálních rizik v ČR 2. Situace v pojištění ekologických škod 3. Speciální pojistný program 4. Novodobá historie ekologických katastrof Pojištění ekologických rizik

3 Legislativa Řízení ekologických rizik

4 Regulace environmentálních rizik ve světě
Nárůst povědomí a zájem veřejnosti o environmentální témata vyústil k legislativním změnám na globální úrovni (aktuálně např. Argentina, Kolumbie, Rusko, Turecko, Japonsko, Indonésie, Filipíny atd.) Evropská direktiva o odpovědnosti za ekologickou újmu (2004/35/CE) byla přijata a vstoupila v účinnost ke dni 30/04/2004 (Environmental Liability Directive „ELD“) Členské státy EU měli za povinnost transponovat směrnici do svých právních řádů nejpozději do 30/04/2007 Pojištění rizik na životním prostředí patří k nejrychleji rostoucím odvětvím pojišťovnictví v Evropě, k čemuž velkou měrou přispěla také směrnice ELD Pojištění ekologických rizik

5 Regulace environmentálních rizik v ČR
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Účinnost 17/8/2008 (zpoždění oproti plánovanému 30/4/2007) 2004/35/CE Dozorový orgán – MŽP, ČIŽP, správa NP a CHKO Zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě Vyplňuje současný legislativní rámec a to zejména Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) atd. Pojištění ekologických rizik

6 Regulace environmentálních rizik v ČR
Základní principy směrnice ELD („Environmental Liability Directive“) Princip prevence Princip „znečišťovatel platí“ („polluter pays“) Princip naturální restituce (zastavující vs. sanační opatření) Nové pojmy v legislativě Ekologická újma Preventivní a nápravná opatření Řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření § 14 Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření Pojištění ekologických rizik

7 Regulace environmentálních rizik v ČR
§ 14 Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření Provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona (dále jen „finanční zajištění“).... Účinnost finančního zajištění odložena k 1/1/2013 Pojištění ekologických rizik

8 Regulace environmentálních rizik v ČR
Nutno si uvědomit, že v současné době je odložena pouze lhůta pro finanční zajištění rizika. To však nemění nic na faktu, že již od nesou provozovatelé objektivní odpovědnost za způsobenou nebo hrozící ekologickou újmu („biodiverzity damages“). Pojištění ekologických rizik

9 Regulace environmentálních rizik v ČR
Rozdíl mezi odpovědností za škodu a odpovědností za ekologickou újmu Odpovědnost za škodu za ekologickou újmu Soukromoprávní charakter Veřejnoprávní charakter Poškozeným je třetí osoba (a oprávněným) – vlastník hmotného statku Poškozeným (a oprávněným) je stát Hradí skutečná škoda a ušlý zisk Aplikován systém primárních, doplňkových a vyrovnávacích opatření Preferuje se peněžité odškodnění – záleží na vůli vlastníka Preferuje se uvedení do původního stavu – záleží na správním orgánu Určováno v občanskoprávním řízení (soud) Určováno ve správním řízení Iniciace řízení poškozeným Iniciace řízení orgánem státní správy Pojištění ekologických rizik

10 Regulace environmentálních rizik v ČR
Dotčené firmy zákonem 167/2008 Sb. (příloha č.1) Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení (IPPC) Čističky odpadních vod, úpravny vod, vodní elektrárny Zpracovatelský průmysl (chemie atd.) Zemědělství Přeprava nebezpečných látek Spalovny odpadů Skladování a likvidace nebezpečných odpadů atd. Jedná se o celkem cca 40 tis. firem v ČR (z toho pouze cca 5 % zavedený systém ISO a program EMAS) Pojištění ekologických rizik

11 Regulace environmentálních rizik v ČR
Nové Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., které upravuje: Způsob hodnocení rizik ekologické újmy (dvoustupňovitý) Základní hodnocení (screeningové hodnocení obsahující části A až F, pokud celkový dosažený počet bodů větší než 50, musí provozovatel provést podrobné hodnocení) Podrobné hodnocení (= náročná a nákladná ekologická riziková studie) Kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění (způsoby finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření) Výjimka: náprava ekologické újmy není větší 20 mil. Kč, nebo certifikace ISO či program EMAS Pojištění ekologických rizik

12 Finanční zajištění environmentálních rizik
Existuje několik možností Pojištění Bankovní záruka Vázaný vklad Účast v poolech Pojištění ekologických rizik

13 Finanční zajištění environmentálních rizik – situace v EU
Povinné 2010 – Portugalsko, Španělsko, Řecko 2011 – Bulharsko 2012 – Slovensko, Rumunsko 2013 – ČR Odloženo Maďarsko (původně 2010) Nepovinné Kypr, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Polsko, Velké Británie Hybridní systém Belgie, Holandsko, Švédsko, Německo, Finsko Pojištění ekologických rizik

14 Povinnost finančního zajištění
Výhody Lepší ochrana před rizikem Větší důraz a propagace riskmanagementu Zrychlení růstu penetrace pojištění na trhu Nevýhody Omezená smluvní volnost Regulace ne vždy vyžaduje to, co je skutečně nutné pro ochranu před riziky Dotčené společnosti si koupí jen to, co je vyžadováno – versus skutečné riziko Pojištění ekologických rizik

15 Situace v pojištění ekologických škod
Řízení ekologických rizik

16 Zahraniční pojistný trh - Evropa
Speciální pojistné produkty zaměřené na směrnici ELD ACE AXA (produkt Ecosphere) Allianz (produkt EAGLE) Chartis (produkt EnviroPro) Chubb Liberty International Underwriters XL (produkt PARLL) Vedle toho řada dalších produktů dle rizikového profilu firem Pojištění dodavatelů sanačních prací (Contractor’s Pollution Liability Insurance) Pojištění ekologických konzultantů a projektantů (Professional Environmental Liability Insurance) Pojištění Brownfields Pojištění ekologických rizik

17 Lokální pojistný trh - ČR
Český pojistný trh je v nabídce ekologického pojištění značně omezený, pozvolna začíná reflektovat na současné legislativní požadavky a přejímá zkušenosti ze zahraničí (Chartis, XL, ACE, Allianz) V ČR je nejobvyklejším typem pojištění škod na životním prostředí „pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí“, které může mít následující výluky: Nekryje ekologickou újmu dle zák. 167/2008 Sb. (veřejné zdroje - stát) Nekryje postupné znečištění (pouze okamžité znečištění s projevem do 72 hod.) Mohou být vyloučeny činnosti jako nakládání s odpady, hydrogeologická činnost Nekryje škody způsobené karcinogenními látkami – formaldehyd, PCB, azbest Pojištění nekryje vlastní přerušení provozu způsobené znečištěním Pojištění ekologických rizik

18 Situace v pojištění ekologických škod
Náhlé a neočekávané znečištění (S&A) Postupné znečištění (Gradual pollution) X Okamžitý projev na okolí Pozvolný projev na okolí Pojištění ekologických rizik

19 Speciální pojistný program
Řízení ekologických rizik

20 Speciální pojistný program
Rozsah on-site/off-site (jak škody na straně pojištěného / tak škody na straně 3. osob) Kryje postupné i okamžité znečištění Zahrnuje krytí ekologické újmy v souladu se zákonem 167/2008 Sb. (preventivní a nápravná opatření) Kryje přerušení provozu na straně pojištěného způsobené znečištěním (vlastní finanční ztrátu) včetně úředního rozhodnutí o omezení provozu Kryje znečištění při transportu (železniční podnikové vlečky atd.) Náklady právního zastoupení Reflektuje na aktuální legislativní vývoj a současně vyplňuje mezeru v pojistném krytí na straně provozovatele (pojištěného). Pojištění ekologických rizik

21 Speciální pojistný program
Pojištění ekologických rizik

22 Novodobá historie ekologických katastrof
Řízení ekologických rizik

23 Société du Pipeline Sud-Européen (9.8.2009)
Ropovod propojující města Fos (Francie) – Karlsruhe (Německo), délka 769 km Únik přes m3 ropy z podzemního potrubí (technická závada – netěsnost) Zasaženo cca 2 ha přírodní rezervace Coussouls de Crau v jižní Francii známá jako jedna z posledních suchých stepí v Evropě Ekologická újma v biotopu, kde hnízdí desítky tisíc vzácných ptáků Pojištění ekologických rizik

24 MAL Maďarsko ( ) Únik cca 1 mil. m3 zásaditého kalu (pH 11 – 12) Kontaminace plochy cca 40 km2, zaplaveny obce Kolontár a Devecser 10 obětí, 150 osob zraněno / poleptáno, evakuace 900 osob Ekologická újma (mrtvá zóna 40 km2, zničeny 2 řeky, zasažen Dunaj) Provoz v hliníkárně zastaven (znárodněn – pod nucenou správou) Pojištění ekologických rizik

25 Zamyšlení na závěr Řízení ekologických rizik

26 K zamyšlení Jakým způsobem se změnila vaše odpovědnost se změnou legislativy / regulace? Poskytuje vaše pojištění odpovídající ochranu ve vztahu k odpovědnosti za ekologickou újmu? Jakým způsobem bude postupovat dozorový orgán v případě zjištění znečištění / škody na životním prostředí? Obsahuje vaše pojištění i jiná environmentální rizika nad rámec direktivy ELD, kterým je vaše společnost vystavena? Pojištění ekologických rizik

27 Děkujeme za pozornost RESPECT, a.s. Pod Krčským lesem 2016/22
Praha 4 tel.: fax: Pojištění ekologických rizik


Stáhnout ppt "Pojištění ekologických rizik Environmentální pojištění ve vztahu k zákonu č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google