Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktická část zkoušky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktická část zkoušky"— Transkript prezentace:

1 Praktická část zkoušky
Případ kategorie „závadný stav, havárie“ Postup při řešení případu: Informace o závadném stavu → relevantní právní předpisy Příslušné správní orgány (ČIŽP, MŽP, KHS...) Procesní možnosti obrany (stížnosti, podněty...) zvláštní zákon správní řád, soudní řád správní občanský zákoník Opatření k nápravě zákon č. 167/2008 Sb. (§ 8) Další možnosti obrany (petice, místní referendum, práva občanů obce, VOP, medializace...) Odpovědnost za porušení právních povinností (např. provoz zařízení bez povolení) + sankce

2 Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí
Zkouškové otázky: 28. Právní odpovědnost v ochraně ŽP 29. Správněprávní odpovědnost 30. Odpovědnost za ztráty na ŽP

3 Ekologicko-právní odpovědnost přehled
Odpovědnost za protiprávní jednání trestněprávní odpovědnost správněprávní odpovědnost přestupky jiné správní delikty PO a FO - podnikatelů Odpovědnost za ztráty na ŽP odpovědnost za škodu odpovědnost za ekologickou újmu

4 Trestněprávní odpovědnost obecné poznámky
nabývá na významu odstrašující funkce, ultima ratio nový trestní zákoník 40/2009 Sb. → hlava VIII (Trestné činy proti ŽP) Celkem 17 skutkových podstat (řada z nich je blanketní)

5 Trestné činy proti ŽP skutkové podstaty
Poškození a ohrožení ŽP (§ 293) Poškození a ohrožení ŽP z nedbalosti (§ 294) Poškození lesa (§ 295, 296) Neoprávněné vypouštění znečišťujících látek (§ 297) Neoprávněné nakládání s odpady (§ 298) Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299, 300) Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin (§ 301) Týrání zvířat (§ 302) Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303) Pytláctví (§ 304) Neoprávnění výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovliv. užitkovost hospodářských zvířat (§ 305) Šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306) Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307)

6 Trestněprávní odpovědnost mezinárodní a evropské dokumenty
Úmluva o trestněprávní ochraně ŽP (RE, Štrasburk, 1998) Úmluva CITES (1973) Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k rámcové úmluvě o biodiverzitě (2000) Rámcové rozhodnutí Rady EU 2003/80/SVV o ochraně ŽP prostřednictvím trestního práva Zrušeno rozsudkem ESD C-176/03 Směrnice ES o trestněprávní ochraně ŽP Návrh Komise ES KOM(2007) 51 schválen v EP

7 Správněprávní odpovědnost přestupky
subjektivní odpovědnost (za zavinění) jen FO přestupkový zákon + zvláštní zákony členění skutkových podstat: speciální základní zbytkové

8 Správněprávní odpovědnost jiné správní delikty
objektivní odpovědnost PO a FO-podnikatelé právní úprava: roztříštěná ve zvláštních zákonech, nekodifikovaná, nejednotná

9 Odpovědnost za ztráty na ŽP shrnutí
shrnuje soukromoprávní odp. za škodu i veřejnoprávní odp. za ekologickou újmu mezinárodní a evropské dokumenty: Luganská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené činnostmi nebezpečnými pro ŽP (1993) Směrnice Rady a EP 2004/35/ES o ekologicko-právní odpovědnosti s ohledem na prevenci a náhradu škod na ŽP

10 Občanskoprávní odpovědnost za škody možnosti použití na škody na ŽP
Škoda = majetková ztráta na věcech, která je vyčíslitelná a uhraditelná v penězích Čl. 11 odst. 3 LZPS: Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Čl. 35 odst. 3 LZPS: Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

11 Občanskoprávní odpovědnost za škody možnosti použití na škody na ŽP
§ § 420 OZ Odpovědnost za škodu způsobenou porušením právní povinnosti (subjektivní) Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. § 420a OZ Odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní činností (objektivní) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností. Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou příčinností, fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí, oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti.

12 Občanskoprávní odpovědnost za škody možnosti použití na škody na ŽP
ne všechny složky ŽP jsou věcmi v právním slova smyslu potíže s vyčíslitelností škody princip volné dispozice ve vztahu k uplatnění škody účelová nevázanost náhrady škody nelze uplatnit proti vlastníkovi hierarchie náhrady: hlavní je náhrada v €

13 Odpovědnost za ekologickou újmu definice ekologické újmy
§ 10 zákona o ŽP (17/1992 Sb.) Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. § 2 zákona o ekologické újmě (167/2008 Sb.) ekologickou újmou je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na 1. chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, 2. podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 5), 3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví

14 Odpovědnost za ekologickou újmu základní charakteristika
imateriální ztráta, kterou zasahuje nejen případného vlastníka, ale i veřejnost vzniká z protiprávního jednání i jednání v souladu s právem uplatnění i vůči vlastníkovi újma i na těch složkách ŽP, které nejsou věcmi Náprava (§ 27 zákona o ŽP) naturální restituce (1), náhradní plnění (2), peníze (3) oprávněným je stát napravuje primárně původce, vlastník (dotčené nemovitosti), stát

15 škoda ekol. újma pramen práva OZ Zákon o ŽP definice Objekt vzniká na…
Majetková ztráta na věcech, která je vyčíslitelná v € § 10 zákona o ŽP Objekt vzniká na… věci ŽP Vzniká v důsledku... protiprávního jednání Jednání protiprávního i po právu Důsledkem je… snížení ceny (hradí se skutečná škoda + ušlý zisk) ztráta nebo oslabení funkcí ekosystémů Oprávněný vlastník stát Odpovědný Škůdce (zásadně ne vlastník i vlastník Způsob náhrady/nápravy peněžní naturální restituce kompenzace peníze

16 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
účinnost od změna dalších zákonů: Zákon č. 114/1992 Sb. (příroda a krajina) Zákon č. 254/2001 Sb. (voda) Zákon č. 334/1992 Sb. (zemědělská půda) Zákon č. 289/1995 Sb. (lesy) Zákon č. 164/2001 Sb. (přírodní léčivé zdroje) Zákon č. 282/1991 Sb. (ČIŽP) provedení směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za ŽP v souvislosti s prevencí a nápravou škod na ŽP

17 Zákon č. 167/2008 Sb. upravuje právní režim pro předcházení ekologické újmě a pro její nápravu, pokud bezprostředně hrozí nebo pokud vznikla na vybraných složkách ŽP vybrané složky ŽP: chráněné druhy, přírodní stanoviště, vody, půda objektivní odpovědnost provozovatelů vybraných provozních činností dle přílohy č. 1 principy: prevence, odpovědnost původce, PPP


Stáhnout ppt "Praktická část zkoušky"

Podobné prezentace


Reklamy Google