Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se orientovat v operačních programech pro období 2007 - 2013? Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se orientovat v operačních programech pro období 2007 - 2013? Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 Jak se orientovat v operačních programech pro období 2007 - 2013? Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Obsah semináře Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU Fondy EU Cíle politiky HSS pro období 2007 – 2013 Regiony pro politiku HSS Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Operační programy 2007 – 2013 Další možnosti financování

3 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU Odráží princip solidarity uvnitř EU –bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé EU Hlavní cíle politiky HSS –rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj členských států a jejich regionů –snižování rozdílů v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi

4 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Politika HSS Realizována v programových obdobích (současně 2007– 2013) –zpracování nových programových dokumentů –definování cílů a priorit Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. € Alokace pro ČR - 26,69 mld. € Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU –Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond –Fond soudržnosti

5 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Cíl – posilovat hospodářskou a sociální soudržnost v rámci EU vyrovnáváním rozdílů mezi regiony Určen k financování investičních projektů –investice do podniků (zejména MSP) s cílem vytvořit udržitelná pracovní místa; –rozvoj infrastruktury; –finanční nástroje na podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce měst a regionů; –opatření technické pomoci. ROPy, většina tématických OP, Cíl EÚS

6 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropský sociální fond (ESF) Cíl – zvýšení zaměstnanosti a rozšíření pracovních příležitostí v Evropské unii Zaměřen na podporu neinvestičních projektů v násl. oblastech: –přizpůsobování pracovníků a podniků: systémy celoživotního vzdělávání, navrhování a šíření inovačních forem organizace práce –přístup k zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby, ženy a migrující pracovníky –sociální začleňování znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci na trhu práce –rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím reforem vzdělávacích systémů a vytváření sítí vzdělávacích institucí OP LZZ, OP VpK, OP PA

7 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Fond soudržnosti Poskytuje podporu členským státům, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU Cíl – zvýšit jejich hospodářskou a sociální vyspělost a stabilizovat jejich hospodářství Financuje investiční projekty v těchto oblastech: –transevropské dopravní sítě –životní prostředí –projekty v oblasti energetiky a dopravy, jestliže představují zjevný přínos pro životní prostředí

8 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Politika HSS 2007 - 2013 Cíle 2007 – 2013 Konvergence (81,5%) Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16%) Evropská územní spolupráce (2,5%) ČR – 97% Konvergence

9 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Cíl Konvergence Smyslem je podpora podmínek podněcujících růst a faktorů vedoucích ke skutečné konvergenci nejméně rozvinutých členských států a regionů Způsobilé regiony –Regiony NUTS 2 s HDP V PPS nižší než 75% průměru EU27 –Státy s HND na obyvatele nižším než 90% průměru EU27 ERDF, ESF, FS Alokace pro ČR: 25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) Celá ČR, kromě Hl. m. Prahy

10 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Cíl Reg. konkurenceschopnost a zaměstnanost Smysl cíle –urychlit a podpořit hospodářské změny prostřednictvím inovací a podporou znalostní společnosti, podnikavosti, ochrany ŽP –vznik většího počtu kvalitnějších pracovních míst Regiony NUTS 2 a NUTS 1, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence ERDF, ESF Alokace pro ČR: 419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč) Hl. m. Praha

11 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Cíl Evropská územní spolupráce Smyslem je posílení –přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ –nadnárodní spolupráce, jejímž cílem je integrovaný územní rozvoj –meziregionální spolupráce a výměny zkušeností ERDF Alokace pro ČR: 389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč) Celá ČR

12 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regiony pro politiku HSS V každém státě jiný systém územně správního členění Problém – Jak vymezit území oprávněná čerpat podporu a jak se vyrovnat s obtížnou srovnatelností regionů v různých členských státech? Řešení – Doplnění stávající struktury zavedením funkčních statistických jednotek na té úrovni, která v dané zemi chyběla. Výsledek – klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) Hlavní kritérium srovnatelnosti – počet obyvatel Výhody –možnost srovnávat ekonomickou a sociální situaci na příslušné úrovni územního členění –vymezení problémových regionů napříč EU

13 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regiony pro politiku HSS NUTS 1 –územní jednotka obvykle tvořená několika celky či celým státem –3 – 7 milionů obyvatel NUTS 2 –většinou odpovídá úrovni středního článku územně správního členění státu –800 tis. – 3 miliony obyvatel –Stěžejní pro čerpání prostředků EU –v ČR tato úroveň chyběla NUTS 3 –většinou odpovídá úrovni nižšího územně správního celku –150 – 800 tis. obyvatel –v ČR kraje

14 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regiony pro politiku HSS v ČR

15 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Soustava programových dokumentů pro čerpání prostředků z fondů EU Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) –vymezují hlavní priority politiky HSS pro období 2007 – 2013 Národní rozvojový plán (NRP) –nejvyšší strategický dokument na národní úrovni –identifikuje problémy ČR, definuje rozvojovou strategii pro řešení těchto problémů Národní strategický referenční rámec (NSRR) –propojuje SOZS a NRP –popisuje problémové okruhy státu spadající pod rozvojové priority politiky HSS uvedené v SOZS –vymezuje soustavu operačních programů

16 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Operační programy 2007 - 2013

17 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Klíčový faktor bezproblémového čerpání prostředků z fondů EU – funkční instituce, které zajišťují –řízení programů –vyhlašování výzev k předkládání projektů –hodnocení, administraci a kontrolu projektů Nejvyšší orgán - Komise

18 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK) Řídící orgán (ŘO) Zprostředkující subjekt (ZS) Monitorovací výbor Platební a certifikační orgán (PCO) Auditní orgán Kontrolní orgán Příjemce podpory

19 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK) –Centrální metodický a koordinační orgán politiky HSS –Zastřešující orgán pro všechny OP v ČR –Vydává pokyny a metodiky –Monitoruje implementaci NSRR a OP –Zabezpečuje informační kampaň o čerpání prostředků z fondů EU a koordinuje aktivity ŘO v této oblasti –Podporuje absorpční kapacitu napříč všemi OP

20 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Řídící orgán (ŘO) –Nese celkovou odpovědnost za realizaci konkrétního programu –Připravuje a projednává OP a jeho předložení Komisi –Vymezuje pravomoci a úkoly jednotlivých článků implementace –Řídí Monitorovací výbor –Odpovídá za vydávání Rozhodnutí (podpis smlouvy) o poskytnutí podpory –Je zodpovědný za zajištění informací a publicity OP –Resortně příslušná ministerstva, Regionální rady regionů soudržnosti, Magistrát hl. m. Prahy

21 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Zprostředkující subjekt (ZS) –Poskytuje informace žadatelům a příjemcům podpory –Zprostředkovává pomoc při zpracování vhodných projektů –Organizuje výzvy k předkládání projektů –Přijímá a posuzuje žádosti (úplnost, věcná správnost, formální náležitosti) –Provádí kontroly fyzické realizace projektů –Monitoruje projekty –Zajišťuje finanční toky a proplácení prostředků z fondů EU prostřednictví státního rozpočtu

22 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Monitorovací výbor –Ve spolupráci s ŘO zajišťuje účinnost a kvalitu poskytované pomoci při efektivním využití veřejných prostředků Platební a certifikační orgán –Odpovídá za vypracování a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od EK a spravuje finanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU

23 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Auditní orgán –Metodicky řídí a koordinuje výkon celého systému finanční kontroly při využívání prostředků z fondů EU Kontrolní orgány –Provádějí průběžnou a konečnou kontrolu všech procesů souvisejících s čerpáním pomoci z fondů EU –NKÚ, finanční úřady, Komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF), ŘO, PCO, Auditní orgán

24 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Příjemce podpory Mezi základní povinnosti příjemce patří –Dodržování podmínek programu –Respektování pravidel veřejné podpory a pravidel pro veřejné zakázky –Dodržování harmonogramu projektu –Respektování pravidel publicity –Vedení účetnictví s analytickou evidencí k projektu –Předkládání monitorovacích zpráv –Umožnění kontroly realizace projektu –Zajištění udržitelnosti projektu –Archivace dokumentace k projektu se vztahující

25 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Přehled operačních programů v ČR v období 2007-2013 -26 operačních programů v rámci 3 cílů politiky HSS -Celková alokace z fondů EU: 26,69 mld. € + národní zdroje (cca 4 mld. €) Cíl Konvergence: 25,89 mld. € Cíl RKaZ: 0,42 mld. € Cíl EÚS: 0,39 mld. €

26 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Operační programy Národní strategický referenční rámec → Operační programy Programový dokument -Struktura OP -Prioritní osy, oblasti podpory Navazující programové dokumenty: -Prováděcí (implementační) dokument -Příručka pro žadatele, pro příjemce + další různé metodiky a manuály: pro způsobilé výdaje, publicitu aj.

27 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Tématické operační programy 8 tématických OP Řídícím orgánem příslušný ministerský resort Územní zaměření: Cíl Konvergence + některé výjimky - Praha -OP Doprava -OP Životní prostředí -OP Podnikání a inovace -OP Výzkum a vývoj pro inovace -OP Lidské zdroje a zaměstnanost -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -Integrovaný operační program -OP Technická pomoc

28 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Tématické OP TOP alokace: 21,2 mld. € + 75,8 mil. €

29 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Doprava (OP D) Celková alokace: 5, 774 mld. € – největší alokace na program Řídící orgán: Ministerstvo dopravy Zprostředkující subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury Fondy: ERDF a Fond soudržnosti Web: http://www.opd.czhttp://www.opd.cz Prioritní osy: 1. Modernizace železniční sítě TEN- T 2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 7. Technická pomoc

30 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Životní prostředí (OP ŽP) 2. největší program (4,917 mld. €) ŘO: Ministerstvo životního prostředí ZS: Státní fond životního prostředí Fondy: ERDF a Fond soudržnosti Web: http://www.opzp.czhttp://www.opzp.cz Informační linka: 800 260 500 Prioritní osy: 1.Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2.Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3.Udržitelné využívání zdrojů energie 4.Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5.Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 6.Zlepšování stavu přírody a krajiny 7.Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 8.Technická pomoc

31 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Podnikání a inovace (OPPI) Alokace: 3,041 mld. € ŘO/ZS: MPO/CzechInvest, ČMZRB Fond: ERDF Web: http://www.mpo.cz, http://www.czechinvest.or g/, http://www.cmzrb.czhttp://www.mpo.cz http://www.czechinvest.or g/http://www.cmzrb.cz Informační linka: 800 800 777 Programy podpory: 1 Vznik firem: START 2 Rozvoj firem: PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH 3 Efektivní energie: EKOENERGIE 4 Inovace:INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT - PATENT, POTENCIÁL 5 Prostředí pro podnikání a inovace: SPOLUPRÁCE – KLASTRY- TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI 6 Služby pro rozvoj podnikání: PORADENSTVÍ, MARKETING 7 Technická pomoc

32 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Alokace: 2,07 mld. € Řídící orgán: MŠMT Fond: ERDF Web: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpihttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi Prioritní osy: 1 – Evropská centra excelence 2 – Regionální VaV centra 3 – Komercializace a popularizace VaV 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 5 – Technická pomoc

33 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Integrovaný operační program (IOP) Alokace: 1,582 mld. € ŘO/ZS: MMR/dle oblasti intervence Fond: ERDF Web: http://www.strukturalni-fondy.cz/iophttp://www.strukturalni-fondy.cz/iop Oblasti intervence: 1. Modernizace veřejné správy 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 4. Národní podpora cestovního ruchu 5. Národní podpora územního rozvoje 6. Technická pomoc

34 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Alokace: 1,837 mld. € ŘO/ZS: MPSV/odbory MPSV, MPO, MV Fond: Evropský sociální fond (ESF) Web: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzzhttp://www.esfcr.cz/07-13/oplzz Prioritní osy: 1.Adaptabilita 2.Aktivní politiky trhu práce 3.Sociální integrace a rovné příležitosti 4.Veřejná správa a veřejné služby 5.Mezinárodní spolupráce 6.Technická pomoc

35 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Alokace:1,828 mld. € ŘO/ZS: MŠMT/kraje (některé oblasti podpory) Fond: ESF Web: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi- 2007-2013http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi- 2007-2013 Prioritní osy: 1.Počáteční vzdělávání 2.Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 3.Další vzdělávání 4.Systémový rámec celoživotního učení 5.Technická pomoc

36 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Technická pomoc (OPTP) Alokace: 247,8 mil. € Řídící orgán: MMR Fond: ERDF Web: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke- operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomochttp://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke- operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc - určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) Prioritní osy: 1. Podpora řízení a koordinace 2. Monitorování 3. Administrativní a absorpční kapacita 4. Publicita

37 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regionální operační programy (ROP) Alokace: 4,6 mld. € ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti Fond: ERDF Zaměření: - Dopravní dostupnost a obslužnost - Rozvoj území -Rozvoj cestovního ruchu -Regionální rozvoj podnikání

38 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regionální OP ROP NUTS II SEVEROZÁPAD (Ústecký a Karlovarský kraj) http://www.nuts2severozapad.cz http://www.nuts2severozapad.cz ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD (Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj) http://www.rada- severovychod.cz/http://www.rada- severovychod.cz/ ROP NUTS II JIHOZÁPAD (Jihočeský, Plzeňský kraj) http://www.rr-jihozapad.cz/ http://www.rr-jihozapad.cz/ ROP NUTS II JIHOVÝCHOD (Jihomoravský kraj, Vysočina) http://www.jihovychod.cz/ http://www.jihovychod.cz/ ROP NUTS II STŘEDNÍ MORAVA (Olomoucký a Zlínský kraj) http://www.rr-strednimorava.cz/ http://www.rr-strednimorava.cz/ ROP NUTS II MORAVSKOSLEZSKO (Moravskoslezský kraj) http://www.rr- moravskoslezsko.cz/http://www.rr- moravskoslezsko.cz/

39 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Regionální OP ROP NUTS II STŘEDNÍ ČECHY (Středočeský kraj) - 559,1 mil. € http://www.ropstrednicechy.cz/ Prioritní osy: 1. Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2. Cestovní ruch 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 3. Integrovaný rozvoj území 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 4. Technická pomoc a absorpční kapacita

40 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP pro Prahu OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) OP Praha Adaptabilita (OPPA)

41 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Praha Konkurenceschopnost Alokace: 234,94 mil. € Fond: ERDF Řídící orgán: Hl. m. Praha (Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy) Web: http://www.oppk.czhttp://www.oppk.cz Prioritní osy: 1. Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb 2. Životní prostředí 2.1 – Revitalizace a ochrana území 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 3. Inovace a podnikání 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků

42 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Praha Adaptabilita Alokace: 108,39 mil. € Fond: ESF Řídící orgán: Hl. m. Praha (Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy) Web: http://www.oppa.czhttp://www.oppa.cz Prioritní osy: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2. Podpora vstupu na trh práce 3. Modernizace počátečního vzdělávání 4. Technická pomoc

43 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropská územní spolupráce Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci Alokace: -OP PS a Nadnárodní spolupráce: 389 mil. € -Ostatní programy: nejsou určeny alokace pro jednotlivé státy Fond: ERDF

44 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR OP Přeshraniční spolupráce Alokace pro ČR: 351,6 mil. € Fond: ERDF Národní kontaktní místa: MMR Web: http://www.strukturalni- fondy.cz, http://www.crr.czhttp://www.strukturalni- fondy.czhttp://www.crr.cz OP PS ČR – Polsko OP PS ČR – Sasko OP PS ČR – Rakousko OP PS ČR – Slovensko OP PS ČR – Bavorsko Hlavní oblasti podpory: - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu - Zlepšení situace přírody a životního prostředí - Podpora spolupráce místních společenství

45 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Nadnárodní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce -13 sektorů, ČR spadá do části „Střední Evropa“ (řídící orgán: Vídeň) -Alokace pro ČR: 37,46 mil. € -Výměna a přenos zkušeností -Partnerství a sítě -Témata: inovace, dopravní dostupnost, životní prostředí, zvyšování atraktivity měst a regionů Web: http://www.central2013.eu/http://www.central2013.eu/

46 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Meziregionální spolupráce OP Meziregionální spolupráce (Interreg IVC) -Pro všechny členské země, Norsko, Švýcarsko -Není specifická alokace dle států, celkem: 321,32 mil. € -Fond: ERDF -Výměna a přenos zkušeností -Témata: inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky Web: http://www.interreg4c.net/http://www.interreg4c.net/ Síťové programy: - ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) Pro všechny ČS + EHP a Švýcarsko 34,03 mil. € (ERDF) Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje Web: http://www.espon.euhttp://www.espon.eu -INTERACT II 34 mil. € (ERDF), pro všechny ČS Externí komunikace a šíření dosažených výsledků, určen pro implementační struktury programů cíle 3 Web: http://www.interact-eu.net/http://www.interact-eu.net/ __________________________________ -URBACT II 53 mil €, tématické sítě a pracovní skupiny pro řešení problematiky rozvoje měst Web: http://www.urbact.czhttp://www.urbact.cz

47 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Další fondy a programy EU Program rozvoje venkova (PRV) -Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova -Společná zemědělská politika -ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond -Alokace: 2,8 mld. € -Web: http://eagri.cz/public/eagri/, http://www.szif.cz http://eagri.cz/public/eagri/ http://www.szif.cz Prioritní osy: Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV: Leader

48 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Další fondy a programy EU Operační program Rybářství -Evropský rybářský fond -27,1 mil. € pro ČR -globálním cílem je posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství

49 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Další fondy a programy EU Komunitární programy soubor aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami EU Programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie Evropská komise Vzdělávání, výzkum a inovace, kultura, podnikání, životní prostředí, sociální politika, informační společnost, zdraví, svoboda a bezpečí Evropa pro občany, Kultura 2007, LIFE+, Program celoživotního učení, TEN, 7. Rámcový program, Marco Polo II, Progress, Mládež v akci…

50 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Další možnosti financování Finanční nástroje nové kohezní politiky (JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE) http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/in dex_en.htm Další možnosti dotací: Program švýcarsko-české spolupráce Finanční mechanismus EHP/Norska - Centrum pro zahraniční pomoc (MF ČR)

51 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Informační zdroje http://www.strukturalni-fondy.cz http://www.euroskop.cz http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ en.htmhttp://ec.europa.eu/regional_policy/index_ en.htm http://www.mmr.cz http://www.crr.cz Webové stránky jednotlivých operačních programů

52 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Děkujeme za pozornost! Eurofon 800 200 200 Eurocentrum Praha Eurocentrum.Praha@euroskop.cz


Stáhnout ppt "Jak se orientovat v operačních programech pro období 2007 - 2013? Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google