Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se orientovat v operačních programech pro období ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se orientovat v operačních programech pro období ?"— Transkript prezentace:

1 Jak se orientovat v operačních programech pro období 2007 - 2013?
Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Obsah semináře Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU Fondy EU
Cíle politiky HSS pro období 2007 – 2013 Regiony pro politiku HSS Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR Operační programy 2007 – 2013 Další možnosti financování

3 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU
Odráží princip solidarity uvnitř EU bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé EU Hlavní cíle politiky HSS rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj členských států a jejich regionů snižování rozdílů v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi

4 Politika HSS Realizována v programových obdobích (současně 2007–2013)
zpracování nových programových dokumentů definování cílů a priorit Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. € Alokace pro ČR - 26,69 mld. € Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU Strukturální fondy Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti

5 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Cíl – posilovat hospodářskou a sociální soudržnost v rámci EU vyrovnáváním rozdílů mezi regiony Určen k financování investičních projektů investice do podniků (zejména MSP) s cílem vytvořit udržitelná pracovní místa; rozvoj infrastruktury; finanční nástroje na podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce měst a regionů; opatření technické pomoci. ROPy, většina tématických OP, Cíl EÚS

6 Evropský sociální fond (ESF)
Cíl – zvýšení zaměstnanosti a rozšíření pracovních příležitostí v Evropské unii Zaměřen na podporu neinvestičních projektů v násl. oblastech: přizpůsobování pracovníků a podniků: systémy celoživotního vzdělávání, navrhování a šíření inovačních forem organizace práce přístup k zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby, ženy a migrující pracovníky sociální začleňování znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci na trhu práce rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím reforem vzdělávacích systémů a vytváření sítí vzdělávacích institucí OP LZZ, OP VpK, OP PA

7 Fond soudržnosti Poskytuje podporu členským státům, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU Cíl – zvýšit jejich hospodářskou a sociální vyspělost a stabilizovat jejich hospodářství Financuje investiční projekty v těchto oblastech: transevropské dopravní sítě životní prostředí projekty v oblasti energetiky a dopravy, jestliže představují zjevný přínos pro životní prostředí

8 Politika HSS 2007 - 2013 Cíle 2007 – 2013 Konvergence (81,5%)
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16%) Evropská územní spolupráce (2,5%) ČR – 97% Konvergence

9 Cíl Konvergence Smyslem je podpora podmínek podněcujících růst a faktorů vedoucích ke skutečné konvergenci nejméně rozvinutých členských států a regionů Způsobilé regiony Regiony NUTS 2 s HDP V PPS nižší než 75% průměru EU27 Státy s HND na obyvatele nižším než 90% průměru EU27 ERDF, ESF, FS Alokace pro ČR: 25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) Celá ČR, kromě Hl. m. Prahy

10 Cíl Reg. konkurenceschopnost a zaměstnanost
Smysl cíle urychlit a podpořit hospodářské změny prostřednictvím inovací a podporou znalostní společnosti, podnikavosti, ochrany ŽP vznik většího počtu kvalitnějších pracovních míst Regiony NUTS 2 a NUTS 1, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence ERDF, ESF Alokace pro ČR: 419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč) Hl. m. Praha

11 Cíl Evropská územní spolupráce
Smyslem je posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ nadnárodní spolupráce, jejímž cílem je integrovaný územní rozvoj meziregionální spolupráce a výměny zkušeností ERDF Alokace pro ČR: 389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč) Celá ČR

12 Regiony pro politiku HSS
V každém státě jiný systém územně správního členění Problém – Jak vymezit území oprávněná čerpat podporu a jak se vyrovnat s obtížnou srovnatelností regionů v různých členských státech? Řešení – Doplnění stávající struktury zavedením funkčních statistických jednotek na té úrovni, která v dané zemi chyběla. Výsledek – klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) Hlavní kritérium srovnatelnosti – počet obyvatel Výhody možnost srovnávat ekonomickou a sociální situaci na příslušné úrovni územního členění vymezení problémových regionů napříč EU

13 Regiony pro politiku HSS
NUTS 1 územní jednotka obvykle tvořená několika celky či celým státem 3 – 7 milionů obyvatel NUTS 2 většinou odpovídá úrovni středního článku územně správního členění státu 800 tis. – 3 miliony obyvatel Stěžejní pro čerpání prostředků EU v ČR tato úroveň chyběla NUTS 3 většinou odpovídá úrovni nižšího územně správního celku 150 – 800 tis. obyvatel v ČR kraje

14 Regiony pro politiku HSS v ČR

15 Soustava programových dokumentů pro čerpání prostředků z fondů EU
Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) vymezují hlavní priority politiky HSS pro období 2007 – 2013 Národní rozvojový plán (NRP) nejvyšší strategický dokument na národní úrovni identifikuje problémy ČR, definuje rozvojovou strategii pro řešení těchto problémů Národní strategický referenční rámec (NSRR) propojuje SOZS a NRP popisuje problémové okruhy státu spadající pod rozvojové priority politiky HSS uvedené v SOZS vymezuje soustavu operačních programů

16 Operační programy

17 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Klíčový faktor bezproblémového čerpání prostředků z fondů EU – funkční instituce, které zajišťují řízení programů vyhlašování výzev k předkládání projektů hodnocení, administraci a kontrolu projektů Nejvyšší orgán - Komise

18 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Národní orgán pro koordinaci (NOK) Řídící orgán (ŘO) Zprostředkující subjekt (ZS) Monitorovací výbor Platební a certifikační orgán (PCO) Auditní orgán Kontrolní orgán Příjemce podpory

19 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Národní orgán pro koordinaci (NOK) Centrální metodický a koordinační orgán politiky HSS Zastřešující orgán pro všechny OP v ČR Vydává pokyny a metodiky Monitoruje implementaci NSRR a OP Zabezpečuje informační kampaň o čerpání prostředků z fondů EU a koordinuje aktivity ŘO v této oblasti Podporuje absorpční kapacitu napříč všemi OP

20 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Řídící orgán (ŘO) Nese celkovou odpovědnost za realizaci konkrétního programu Připravuje a projednává OP a jeho předložení Komisi Vymezuje pravomoci a úkoly jednotlivých článků implementace Řídí Monitorovací výbor Odpovídá za vydávání Rozhodnutí (podpis smlouvy) o poskytnutí podpory Je zodpovědný za zajištění informací a publicity OP Resortně příslušná ministerstva, Regionální rady regionů soudržnosti, Magistrát hl. m. Prahy

21 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Zprostředkující subjekt (ZS) Poskytuje informace žadatelům a příjemcům podpory Zprostředkovává pomoc při zpracování vhodných projektů Organizuje výzvy k předkládání projektů Přijímá a posuzuje žádosti (úplnost, věcná správnost, formální náležitosti) Provádí kontroly fyzické realizace projektů Monitoruje projekty Zajišťuje finanční toky a proplácení prostředků z fondů EU prostřednictví státního rozpočtu

22 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Monitorovací výbor Ve spolupráci s ŘO zajišťuje účinnost a kvalitu poskytované pomoci při efektivním využití veřejných prostředků Platební a certifikační orgán Odpovídá za vypracování a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od EK a spravuje finanční prostředky určené ČR z rozpočtu EU

23 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Auditní orgán Metodicky řídí a koordinuje výkon celého systému finanční kontroly při využívání prostředků z fondů EU Kontrolní orgány Provádějí průběžnou a konečnou kontrolu všech procesů souvisejících s čerpáním pomoci z fondů EU NKÚ, finanční úřady, Komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF), ŘO, PCO, Auditní orgán

24 Subjekty zapojené do řízení politiky HSS v ČR
Příjemce podpory Mezi základní povinnosti příjemce patří Dodržování podmínek programu Respektování pravidel veřejné podpory a pravidel pro veřejné zakázky Dodržování harmonogramu projektu Respektování pravidel publicity Vedení účetnictví s analytickou evidencí k projektu Předkládání monitorovacích zpráv Umožnění kontroly realizace projektu Zajištění udržitelnosti projektu Archivace dokumentace k projektu se vztahující

25 Přehled operačních programů v ČR v období 2007-2013
26 operačních programů v rámci 3 cílů politiky HSS Celková alokace z fondů EU: 26,69 mld. € + národní zdroje (cca 4 mld. €) Cíl Konvergence: 25,89 mld. € Cíl RKaZ: 0,42 mld. € Cíl EÚS: 0,39 mld. €

26 Operační programy Národní strategický referenční rámec
Programový dokument Struktura OP Prioritní osy, oblasti podpory Navazující programové dokumenty: Prováděcí (implementační) dokument Příručka pro žadatele, pro příjemce + další různé metodiky a manuály: pro způsobilé výdaje, publicitu aj.

27 Tématické operační programy
8 tématických OP Řídícím orgánem příslušný ministerský resort Územní zaměření: Cíl Konvergence + některé výjimky - Praha OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program OP Technická pomoc

28 Tématické OP TOP alokace: 21,2 mld. € + 75,8 mil. €

29 OP Doprava (OP D) Celková alokace: 5, 774 mld. € – největší alokace na program Řídící orgán: Ministerstvo dopravy Zprostředkující subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury Fondy: ERDF a Fond soudržnosti Web: Prioritní osy: 1.   Modernizace železniční sítě TEN-T 2.   Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 3.   Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 4.   Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 5.   Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 6.   Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 7.   Technická pomoc

30 OP Životní prostředí (OP ŽP)
2. největší program (4,917 mld. €) ŘO: Ministerstvo životního prostředí ZS: Státní fond životního prostředí Fondy: ERDF a Fond soudržnosti Web: Informační linka: Prioritní osy: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Udržitelné využívání zdrojů energie Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Zlepšování stavu přírody a krajiny Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Technická pomoc

31 OP Podnikání a inovace (OPPI)
Alokace: 3,041 mld. € ŘO/ZS: MPO/CzechInvest, ČMZRB Fond: ERDF Web: Informační linka: Programy podpory: 1 Vznik firem: START 2 Rozvoj firem: PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH 3 Efektivní energie: EKOENERGIE 4 Inovace:INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT - PATENT, POTENCIÁL 5 Prostředí pro podnikání a inovace: SPOLUPRÁCE – KLASTRY- TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI 6 Služby pro rozvoj podnikání: PORADENSTVÍ, MARKETING 7 Technická pomoc

32 OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Alokace: 2,07 mld. € Řídící orgán: MŠMT Fond: ERDF Web: Prioritní osy: 1 – Evropská centra excelence 2 – Regionální VaV centra 3 – Komercializace a popularizace VaV 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 5 – Technická pomoc

33 Integrovaný operační program (IOP)
Alokace: 1,582 mld. € ŘO/ZS: MMR/dle oblasti intervence Fond: ERDF Web: Oblasti intervence: 1. Modernizace veřejné správy 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 4. Národní podpora cestovního ruchu 5. Národní podpora územního rozvoje 6. Technická pomoc

34 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Alokace: 1,837 mld. € ŘO/ZS: MPSV/odbory MPSV, MPO, MV Fond: Evropský sociální fond (ESF) Web: Prioritní osy: Adaptabilita Aktivní politiky trhu práce Sociální integrace a rovné příležitosti Veřejná správa a veřejné služby Mezinárodní spolupráce Technická pomoc

35 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Alokace:1,828 mld. € ŘO/ZS: MŠMT/kraje (některé oblasti podpory) Fond: ESF Web: Prioritní osy: Počáteční vzdělávání Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Další vzdělávání Systémový rámec celoživotního učení Technická pomoc

36 OP Technická pomoc (OPTP)
Alokace: 247,8 mil. € Řídící orgán: MMR Fond: ERDF Web: - určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) Prioritní osy: 1. Podpora řízení a koordinace  2. Monitorování 3. Administrativní a absorpční kapacita 4. Publicita

37 Regionální operační programy (ROP)
Alokace: 4,6 mld. € ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti Fond: ERDF Zaměření: - Dopravní dostupnost a obslužnost - Rozvoj území Rozvoj cestovního ruchu Regionální rozvoj podnikání

38 Regionální OP ROP NUTS II SEVEROZÁPAD (Ústecký a Karlovarský kraj) ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD (Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj) ROP NUTS II JIHOZÁPAD (Jihočeský, Plzeňský kraj) ROP NUTS II JIHOVÝCHOD (Jihomoravský kraj, Vysočina) ROP NUTS II STŘEDNÍ MORAVA (Olomoucký a Zlínský kraj) ROP NUTS II MORAVSKOSLEZSKO (Moravskoslezský kraj)

39 Regionální OP ROP NUTS II STŘEDNÍ ČECHY (Středočeský kraj) - 559,1 mil. € Prioritní osy: 1. Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2. Cestovní ruch 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 3. Integrovaný rozvoj území 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova 4. Technická pomoc a absorpční kapacita

40 OP pro Prahu OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK)
OP Praha Adaptabilita (OPPA)

41 OP Praha Konkurenceschopnost
Alokace: 234,94 mil. € Fond: ERDF Řídící orgán: Hl. m. Praha (Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy) Web: Prioritní osy: 1. Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb 2. Životní prostředí 2.1 – Revitalizace a ochrana území 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 3. Inovace a podnikání 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků

42 OP Praha Adaptabilita Alokace: 108,39 mil. € Fond: ESF
Řídící orgán: Hl. m. Praha (Odbor fondů EU Magistrátu hl.m. Prahy) Web: Prioritní osy: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2. Podpora vstupu na trh práce 3. Modernizace počátečního vzdělávání 4. Technická pomoc

43 Evropská územní spolupráce
Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci Alokace: OP PS a Nadnárodní spolupráce: 389 mil. € Ostatní programy: nejsou určeny alokace pro jednotlivé státy Fond: ERDF

44 OP Přeshraniční spolupráce
Alokace pro ČR: 351,6 mil. € Fond: ERDF Národní kontaktní místa: MMR Web: OP PS ČR – Polsko OP PS ČR – Sasko OP PS ČR – Rakousko OP PS ČR – Slovensko OP PS ČR – Bavorsko Hlavní oblasti podpory: - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu - Zlepšení situace přírody a životního prostředí - Podpora spolupráce místních společenství

45 Nadnárodní spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce 13 sektorů, ČR spadá do části „Střední Evropa“ (řídící orgán: Vídeň) Alokace pro ČR: 37,46 mil. € Výměna a přenos zkušeností Partnerství a sítě Témata: inovace, dopravní dostupnost, životní prostředí, zvyšování atraktivity měst a regionů Web:

46 Meziregionální spolupráce
OP Meziregionální spolupráce (Interreg IVC) Pro všechny členské země, Norsko, Švýcarsko Není specifická alokace dle států, celkem: 321,32 mil. € Fond: ERDF Výměna a přenos zkušeností Témata: inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky Web: Síťové programy: - ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) Pro všechny ČS + EHP a Švýcarsko 34,03 mil. € (ERDF) Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje Web: INTERACT II 34 mil. € (ERDF), pro všechny ČS Externí komunikace a šíření dosažených výsledků, určen pro implementační struktury programů cíle 3 Web: __________________________________ URBACT II 53 mil €, tématické sítě a pracovní skupiny pro řešení problematiky rozvoje měst Web:

47 Další fondy a programy EU
Program rozvoje venkova (PRV) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Společná zemědělská politika ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond Alokace: 2,8 mld. € Web: Prioritní osy: Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV: Leader

48 Další fondy a programy EU
Operační program Rybářství Evropský rybářský fond 27,1 mil. € pro ČR globálním cílem je posílení konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství

49 Další fondy a programy EU
Komunitární programy soubor aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami EU Programy se financují přímo z rozpočtu Evropské unie Evropská komise Vzdělávání, výzkum a inovace, kultura, podnikání, životní prostředí, sociální politika, informační společnost, zdraví, svoboda a bezpečí Evropa pro občany, Kultura 2007, LIFE+, Program celoživotního učení, TEN, 7. Rámcový program, Marco Polo II, Progress, Mládež v akci…

50 Další možnosti financování
Finanční nástroje nové kohezní politiky (JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE) Další možnosti dotací: Program švýcarsko-české spolupráce Finanční mechanismus EHP/Norska - Centrum pro zahraniční pomoc (MF ČR)

51 Informační zdroje http://www.strukturalni-fondy.cz
Webové stránky jednotlivých operačních programů

52 Eurofon 800 200 200 Eurocentrum Praha Eurocentrum.Praha@euroskop.cz
Děkujeme za pozornost! Eurofon Eurocentrum Praha


Stáhnout ppt "Jak se orientovat v operačních programech pro období ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google