Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo v geodézii a v kartografii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo v geodézii a v kartografii"— Transkript prezentace:

1 Autorské právo v geodézii a v kartografii
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

2 Přehled témat Co je to autorské právo?
Jak souvisejí autorská práva s geodézií a kartografií? Proč se touto problematikou zabývat? Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového? Je možné něco změnit? Jak se může odborná veřejnost zapojit? Jaká je úloha odborných společností? Kde zjistit více? Geometrické plány Zvláštní právo pořizovatele databáze

3 Co je to autorské právo? odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům nechrání samotné myšlenky či ideje chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření myšlenek, tj. dílo v objektivně vnímatelné podobě autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, výstup počítačového programu apod. (samy o sobě)

4 Autorské právo význam hodnoty autorského práva neustále roste
v nových ekonomických podmínkách si majitelé těchto práv silněji než kdy dříve uvědomují jejich hospodářský význam je zapotřebí docílit efektivní ochrany autorských práv duševní vlastnictví představuje práva vztahující se k nehmotným výsledkům tvůrčí činnost lidí, tedy k projevům jejich intelektu práva duševního vlastnictví mají absolutní povahu, tzn. působí vůči všem jsou založena na zásadě teritoriality, což znamená, že jsou chráněna pouze na území toho státu, kde vznikla a řídí se národním právním řádem

5 Práva související a zvláštní právo
práva výkonného umělce k uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového (zvukově-obrazového) záznamu k jeho (prvotnímu) záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, právo nakladatele zvláštní právo pořizovatele databáze základním rysem resp. podmínkou pro samotnou existenci databáze je její systematičnost (její logická struktura), která zahrnuje určité údaje či jiné prvky Chráněna je struktura databáze jako dílo souborné. Po vzoru EU je navíc poskytována zvláštní právní ochrana i samotnému obsahu databáze resp. investici do jejího pořízení (§ 88)

6 Nejen autorské právo… Autorská práva Průmyslová práva
kartografická díla, produkty GIS, databáze, know-how, goodwill, obchodní tajemství, počítačový program, vědecký objev, apod. Průmyslová práva práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, zlepšovacím návrhům, novým metodám Práva na označení práva k ochranným známkám, obchodní firmě, proti nekalé soutěži absolutní a relativní majetková práva Patentové právo

7 Jak souvisejí autorská práva s geodézií, kartografií a geoinformatikou?
většina prací v kartografii a geoinformatice využívá již existující data v geodézii naopak data vznikají nebo jsou zpracovávána ke zpracování je potřeba softwarové vybavení výstupem je kartografická vizualizace, databáze, specializovaná mapa, programové nadstavby, aplikace a další výsledky svého snažení publikujeme neveřejně nebo veřejně AUTORSKÉ PRÁVO NEZNAMENÁ JEN OMEZENÍ ALE I OCHRANU NAŠÍ PRÁCE

8 Nejčastěji řešené problémy
krádež dat zneužití datových vrstev zneužití softwaru zneužití vizualizací (mapy, náhledy, WMS, apod.) zneužití výsledků analýz ale také… neoprávněné užití díla nevědomé porušení autorsko-právní ochrany ochrana ekonomických investic průmyslová práva, užitné vzory a další…

9 Proč se touto problematikou zabývat?
pokud budou všichni spolupracovat, bude efektivita ochrany autorských práv vysoká a současně bude zajištěna nejvyšší možná efektivita využití autorských děl k dalšímu rozvoji kartografie a geoinformatiky není potřeba měnit autorský zákon, stačí prováděcí vyhlášky, vnitřní směrnice, nová pravidla poskytování státního mapového díla apod. za podpory Zeměměřického úřadu, VÚGTK, Kartografické společnosti ČR a CAGI vznikl projekt Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice

10 Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?
Nový občanský zákoník (NOZ) ohledně autorskoprávní problematiky nepřinesl žádné závratné změny, došlo pouze k přesunu části autorského zákona, týkající se licenčních smluv, do NOZ (až na drobnosti v nezměněné podobě) po je u licenčních smluv potřeba v jejich úvodu citovat ustanovení, o která se licenční smlouva opírá, na místo § 46 a následující podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) bude citován § 2358 a následující podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

11 Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?
v NOZ je sjednocena úprava závazků práv duševního vlastnictví předtím byla tato úprava hlavně ohledně průmyslových práv roztříštěná a třeba pro oblast průmyslových práv ji řešil obchodní zákoník, jehož účinnost skončila k velký zásah do současného systému úpravy autorských práv a práv souvisejících bude v důsledku implementace tří směrnic EU 2011/77/ EU o době ochrany autorského práva a určitých práv 2012/28/ EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl Směrnici EP a Rady EU o kolektivní správě

12 Co je v oblasti (nejen) autorského práva nového?
Ministerstvo kultury ČR již tři roky připravuje rozsáhlou novelu autorského zákona jak v navazující problematice na zmíněné směrnice EU, tak v oblastech, které jsou vyhrazeny národním úpravám nové změny budou zahrnovat licencování užití sirotčích děl mimo druhy užití, které řeší zmíněná směrnice novou formulaci knihovní výjimky, jež by měla umožnit veřejným knihovnám ve větším objemu digitalizovat jejich fond a umísťovat ho na své webové stránky zjednodušené řešení výběru náhradních odměn za kopírování děl

13 Jak se může odborná veřejnost zapojit?
odborné diskuse a semináře seminář Autorské právo a geodata – (Praha) semináře k přípravě GeoInfoStrategie konference GIVS, Esri konference, GIS Ostrava a další podněty podané OS24 CAGI Autorské právo podněty podané Kartografické společnosti ČR podněty pro realizaci projektu TA ČR podněty ke GeoInfoStrategii …a další

14 ANO Je možné něco změnit? ODBORNÁ DISKUSE MŮŽE VÉST K VÝSLEDKŮM
KTERÉ UMOŽNÍ EFEKTIVNÍ OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV A SOUČASNĚ EFEKTIVNÍ PRÁCI V GI A KARTOGRAFII důležitou oblastí jsou osvěta a vzdělávání spojení s problematikou open-source, osvěta v oblasti licencí (CreativeCommons), nastavení nových pravidel a zvyklostí

15 Jaká je úloha Kartografické společnosti ČR?
Posláním KS ČR je sdružovat zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a vzdělávání kartografů, o historii kartografie a o tvorbu, výrobu a využívání různých typů map a atlasů Kartografická společnost ČR může být prostředníkem mezi uživateli a producenty kartografických děl Slouží jako odborný poradní orgán pro všechny otázky spojené s kartografickou tvorbou, případné podněty může podstoupit dalšímu řešení

16 Jaká je úloha Česká asociace pro geoinformace?
řeší aktuální problémy z oblasti geoinformatiky tak, aby bylo možné GI v České republice co nejefektivněji rozvíjet v rámci spolupráce při realizaci projektu TA ČR bude vytvořen koncept školení odborných pracovníků pod záštitou CAGI, dle závazné certifikované metodiky je poradním orgánem pro oblast geoinformatiky v rámci OS24 Autorské právo může docházet ke sběru podnětů a poskytování informací o řešené problematice

17 Kde zjistit více? www.apkg.upol.cz
od bude spuštěna webová prezentace projektu TA ČR, kde budou k dispozici informaci na třech úrovních: pro veřejnost jak zacházet s produkty GI a KARTO v běžném životě co je povoleno, co zakázáno, jak správně postupovat pro odborníky-kartografy informace k tvorbě v GI a KARTO, způsob realizace a publikování výsledných autorských děl, způsob zajištění ochrany děl pro odborníky-producenty a řídící složky informace o právních normách, předpisech, postupech certifikované metodiky pro oblast kartografie a geoinformatiky

18 Specifika v geodézii geometrické plány data vs. databáze ...

19 Geometrické plány zákon České národní rady č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem vyhláška ČÚZK č.190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením vyhláška ČÚZK č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

20 geometrické plány vs. autorské dílo geometrické plány vs. databáze
Katastrální zákon stanoví ve svém ustanovení § 19 odst. 1 právní rámec geometrického plánu: „Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán není nutné vyhotovit v případě, kdy jsou do katastrální mapy doplňovány parcely na základě upřesnění či rekonstrukce přídělů provedených podle zvláštního právního předpisu. V těchto případech budou parcely do katastrální mapy zobrazeny na základě upřesněného přídělového plánu.“ (odstavec 2 dále zakotvuje nutnost ověření a potvrzení geometrického plánu) geometrické plány vs. autorské dílo geometrické plány vs. databáze

21 Hlava III: Zvláštní právo pořizovatele databáze
§ 88 Vymezení pojmu Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. § 88a (1) Zvláštní práva k databázi (§ 90) přísluší pořizovateli databáze, pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad bez ohledu na to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany. (2) Každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databáze spočívající v doplnění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání práva podle § 93. § 89 Pořizovatel databáze Pořizovatel databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

22 § 90 Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze
(1) Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. (2) Vytěžováním podle odstavce 1 se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem. (3) Zužitkováním podle odstavce 1 se rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu. (4) Půjčování originálu nebo rozmnoženiny (§ 16) databáze není vytěžování podle odstavce 2 ani zužitkování podle odstavce 3. (5) Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno. (6) Právo pořizovatele databáze je převoditelné.

23 § 91 Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze, a že nezpůsobuje újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi. § 92 Bezúplatné zákonné licence Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze též nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze a) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 30 odst. 3 zůstává nedotčeno, b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a c) pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení. § 93 Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá 15 let od pořízení databáze. Je-li však v této době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního takového zpřístupnění.

24 Tři úrovně řešení autorsko-právní problematiky
prvky prevence odborná osvěta, všeobecný koncensus a závazná pravidla u kartografických děl např. záměrné chyby, speciální povrchy, vodoznak, apod. prvky restrikce omezení dostupnosti dat, dostupnosti kartografického díla, apod. omezení šíření dat, přísnější vyhlášky, normy, směrnice sankce řešení v případě zneužití díla trestněprávní a občanskoprávní rovina

25 Kdy, kde a jak řešit? seminář Autorské právo a geodata Praha listopad 2014 – seminář v Olomouci od

26 alena.vondrakova@upol.cz od 1. 7. 2014 www.apkg.upol.cz
Děkuji Vám za pozornost… …a také za připomínky, podněty, náměty k dalšímu řešení apod. od


Stáhnout ppt "Autorské právo v geodézii a v kartografii"

Podobné prezentace


Reklamy Google