Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR)‏

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR)‏"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR)‏
Sdružuje regionální občanská sdružení rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou AMICUS-BRNO, ANIMA OPAVA, FELICITAS PARDUBICE, ONDŘEJ-PRAHA, SANITY ZLÍN, ŠELA KOLÍN, SYMPATHEA o.p.s., SNADNO o.s. Přerov,

2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR)‏
Možnosti a meze ambulantní léčby závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství A Kluby České republiky o.p.s. - II. podzimní adiktologická konference dne  v prostorách Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno

3 Závislosti jsou podle MKN10 duševní poruchy – V. kapitola (F00–F99)
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách(LNL) a patologickém hráčství(PH) Vstup do problému: Závislosti jsou podle MKN10 duševní poruchy – V. kapitola (F00–F99) 1)LNL podkapitola F10–F19 PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK 2)PH podkapitola F63 nutkavé a impulzivní poruchy F63.0 Patologické hráčství

4 Efektivní léčba duševních poruch
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Efektivní léčba duševních poruch vyžaduje souběh a- farmakoterapie b-psychoterapie

5 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování(ZoZS)
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby souvisí se správně poskytovanou následnou zdra- votní péči v lůžkovém zařízení spojuje 1. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování(ZoZS) 2. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZoSS)

6 Úspěšnost ambulantní léčby závislostí 1. Zákon č. 372/2011 Sb., ZoZS
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí 1. Zákon č. 372/2011 Sb., ZoZS § 47 (2) Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u něhož není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta,……

7 2. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZoSS)
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí 2. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZoSS) § 52 Sociální služby poskytované ve zdravot-nických zařízeních lůžkové péče (1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče25) do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

8 Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství
Úspěšnost ambulantní léčby závislostí 2. Zákon č. 108/2006 Sb., ZoSS Konečným hodnocením psychote- rapie – v lůžkovém zařízení následné zdravotní péče – má být i hodnocení pacienta jak zvládá deset základních životních potřeb podle § 9 ZoSS

9 2. Zákon č. 108/2006 Sb., ZoSS Úspěšnost ambulantní léčby závislostí
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí 2. Zákon č. 108/2006 Sb., ZoSS § 8 (2) Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby, b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb, c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb, d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

10 Podrobně jsou uvedeny v příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb.
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí 2. Zákon č. 108/2006 Sb., ZoSS DESET ZÁKL ŽIVOTNÍCH POTŘEB: § 9 (1) Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost. Podrobně jsou uvedeny v příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb.

11 příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb., k zák. o SS
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách) a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb., k zák. o SS h) Péče o zdraví: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřova- telská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky. .

12 příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb., k zák. o SS
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb., k zák. o SS i) Osobní aktivity: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti. .

13 příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb k zák. o SS
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb k zák. o SS j) Péče o domácnost: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek. .

14 příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb k zák. o SS
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb k zák. o SS Pro stanovení vyjmenovaných základ-ních životních potřeb je důležitý § 2a vyhlášky: Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat základní životní potřebu vymezena v příloze č. 1 k této vyhlášce, není schopna základní životní potřebu zvládat, a to bez ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. .

15 Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství
Úspěšnost ambulantní léčby závislostí 1. Zákon č. 372/2011 Sb., ZoZS Důležité vyhlášky k ZoZS: Vyhl. č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči Vyhl. č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (přílohy: 1-ambulantní, 2- jednodenní, 3-lůžková) Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odbor- ných pracovníků

16 OCHRANA DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH v legislativě
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství OCHRANA DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH v legislativě 1. Úmluva o lidských právech a biomedicíně Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost dne 1. října 2001 Je zákonem vyšší právní síly tj. má platnost před místním právem – Čl. 10 Ústavy ČR

17 Čl. 23 – porušení práv nebo zásad
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úmluva Čl. 23 – porušení práv nebo zásad Smluvní strany zajistí bez zbytečného prodlení odpovídající právní ochranu tak, aby předešly nebo zamezily porušování práv a zásad stanovených touto úmluvou.

18 Úmluva o lidských právech a biomedicíně č.96/2001 Sb., MS
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Úspěšnost ambulantní léčby závislostí česká psychiatrie nemá zpracovanou strategii psychoso-ciální terapie při následné péči v lůžkových zaříze- ních na úrovni zpracovaných STANDARDŮ A PROFESNÍCH POVINNOSTÍ Úmluva o lidských právech a biomedicíně č.96/2001 Sb., MS Článek 4 - Profesní standardy Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. .

19 Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství
Úmluva Čl. 7 - Ochrana osob s duševní poruchou V souladu s podmínkami stanovenými zákonem na ochranu těchto osob včetně právní úpravy pro dohled, kontrolu a odvolání, může být osoba s vážnou duševní poruchou podrobena zákroku bez svého souhlasu…….

20 ZÁSADY OCHRANY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Rezoluce Generálního shromáždění OSN č.46/ prosince 1991 stanoví ZÁSADY OCHRANY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH

21 Zásady ochrany duševně nemocných
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Zásady ochrany duševně nemocných Zásada 23 – Provádění 1. Státy mají uvádět tyto Zásady do praxe prostřednictvím vhodné legislativy, soudní administrativy, vzdělávání a dalších prostředků, a tento proces v pravidelných intervalech kontrolovat. 2. Státy zajistí vhodnými a aktivními prostředky, aby tyto Zásady byly široce známé.

22 Prostředky pro zařízení péče o duševní zdraví
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Zásady ochrany duševně nemocných Zásada 14 Prostředky pro zařízení péče o duševní zdraví 2. Každé zařízení péče o duševní zdraví musí podléhat s dostatečnou častostí dohledu odpovědné autority, který zajistí, že podmínky, léčba a péče o pacienty vyhovují těmto Zásadám.

23 NEZÁVISLÁ ODBORNÁ KONTROLA – nezbytný prvek léčby v PL

24 JÁ JSEM TVÉ STÁŘÍ ... pozvi mě dál ...
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách(LNL) a patologickém hráčství(PH) JÁ JSEM TVÉ STÁŘÍ ... pozvi mě dál ... ... a těš se, protože : Budeš mít moře času, ale žádný nápad, co s ním.

25 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR)‏
Děkuji za pozornost Ing. Josef Závišek,

26 www.spdn-cr.org/ zákony pro duševně nemocné/
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Vyspělé státy EU Vydaly samostatné zákony na ochranu DN zákony pro duševně nemocné/ francouzský Zákon o duševním zdraví z r. 2011 /Aktuality/Jak získat příspěvek na péči pro DN .

27 Bezdomovectví a duševně nemocní.
Ambulantní léčba závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Bezdomovectví a duševně nemocní. ZoZS § 4 (2) Návštěvní službou se rozumí poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, …………. (3) Vlastním sociálním prostředím pacienta se pro účely tohoto zákona rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta ……….. .


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR)‏"

Podobné prezentace


Reklamy Google