Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize spolupráce s regiony

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize spolupráce s regiony"— Transkript prezentace:

1 Vize spolupráce s regiony
Dámy a pánové, dovolte mi Vám představit akciovou společnost České dráhy, která je největším železničním dopravcem a zároveň i největším provozovatelem železniční infrastruktury v České republice. Současnost a perspektiva rozvoje železniční dopravy v regionech v rámci EU Přednášející: Ing. Jiří Kolář, Ph.D České dráhy, a.s.,

2 České dráhy, akciová společnost
Spolupráce s regiony České dráhy, akciová společnost Vznik společnosti k 1. lednu 2003 na základě zákona 77/2002 Sb. jako jeden z nástupnických subjektů původních Českých drah, s.o. Národní železniční dopravce České republiky Právní forma - akciová společnost (ve 100 % vlastnictví státu) Železniční dopravní trh vznikl v České republice 1. ledna 1995 Oddělení dopravních služeb od managementu infrastruktury ( v souladu se směrnicí 2001/12/ES) Úvodem bych rád řekl několik slov k historii firmy: společnost vznikla k 1. lednu 2003 jako jeden z nástupnických subjektů vytvořených transformací státní organizace České dráhy, z hlediska právní formy se jedná o akciovou společnost ve 100% vlastnictví státu, která je národním železničním dopravcem v České republice. Pro doplnění je vhodné uvést, že železniční dopravní trh v České republice vznikl v roce na základě zákona č. 266/94 Sb. o dráhách. V rámci transformace železničního sektoru v České republice v roce 2002 byla zákonem 77/2002 Sb. mimo jiné vyřešena otázka oddělení dopravních služeb od managementu infrastruktury, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES. LOGIST 2006/Den dopravy

3 Obchodní činnosti Českých drah, a.s.
Spolupráce s regiony Obchodní činnosti Českých drah, a.s. Dopravní služby Nákladní doprava Dálková osobní doprava Regionální osobní doprava Provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu (na základě smlouvy se Správou železniční dopravní cesty) Provozování infrastruktury Zajištění provozuschopnosti infrastruktury Podnikání a výkon dalších činností (navazují na činnosti výše uvedené) Akciová společnost České dráhy z hlediska svých obchodních činností: poskytuje dopravní služby v oblasti osobní a nákladní dopravy, provádí pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty činnosti na železniční infrastruktuře, a to v rozsahu provozování infrastruktury a zajištění její provozuschopnosti a (uzavření tohoto smluvního vztahu vyplývá z tzv. „transformačního zákona“ (zákon č. 77/2002 Sb.), vykonává další obchodní činnosti, bezprostředně navazující na výše uvedené činnosti, například v oblasti výzkumnictví, telematiky, cestovního ruchu, zasílatelství, zdravotnictví či vzdělávání. Některé z těchto dalších činností vykonávají České dráhy přímo, jiné jsou zabezpečovány prostřednictvím dceřiných společností v rámci holdingu Českých drah. LOGIST 2006/Den dopravy

4 Osobní doprava v rámci dopravní politiky
Spolupráce s regiony Osobní doprava v rámci dopravní politiky Veřejná doprava v České republice Pojímána jako alternativa k individuálnímu motorismu V ČR budována jako 3-stupňový systém (stát, regiony – kraje, města a obce) Ve vývoji došlo k výrazné regionalizaci (kompetence a odpovědnost přešly ze státu na regiony blíže k občanům) Vývoj je postaven na bázi integrace jednotlivých dopravních oborů (IDS) Legislativní rámec veřejné dopravy tvoří Zákon o drahách 266/1994 Sb. a Zákon o silniční dopravě 111/1994 Sb. Hromadná přeprava osob je stejně jako v Evropské unii i v České republice vnímána jako alternativa vůči individuální automobilové dopravě. Systém zde byl vybudován jako třístupňový. Na rozhodování, financování a odpovědnosti za veřejnou dopravu se tedy podílí stát, regiony zastupované kraji, města a obce. V současné době prochází vývoj celé oblasti veřejné dopravy dynamickou regionalizací a směřuje k většímu zapojování jednotlivých dopravních oborů do integrovaných dopravních systémů. Legislativní rámec pro zajišťování veřejné dopravy v České republice je vymezen Zákonem o drahách a Zákonem o silniční dopravě. Oba zákony definují pojem základní dopravní obslužnost, kterým je myšleno zajištění přiměřené dopravy ve vymezeném obvodu kraje po všechny dny v týdnu z důvodů veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu. Tato obslužnost je realizována zejména těmito segmenty: osobními a spěšnými vlaky vedenými po celostátních i regionálních tratích na území kraje a mezi kraji, soubory linek veřejné autobusové linkové dopravy provozovaných na území kraje a regionu. V rámci budování IDS je nezbytné do takto budovaného systému zapojit i dopravní systémy MHD ve velkých sídelních aglomeracích. LOGIST 2006/Den dopravy

5 Osobní doprava z pohledu železničního dopravce
Spolupráce s regiony Osobní doprava z pohledu železničního dopravce Většina výkonů v osobní dopravě je realizována na základě závazku veřejné služby písemná smlouva mezi dopravcem a krajem nebo státem nejméně na období platnosti jízdního řádu (1 rok) Základní dopravní obslužnost (zák. 266/1994 Sb.) osobní a spěšné vlaky Naprostá většina výkonů v osobní dopravě je realizována na bázi závazku veřejné služby. Tento pojem byl rovněž definován v Zákoně o drahách 266/1994 Sb. a v Zákoně o silniční dopravě 111/1994 Sb. Ze závazku veřejné služby vyplývá pro objednavatele osobní dopravy povinnost uhradit rozdíl mezi ekonomicky oprávněnými náklady dopravce a tržbami od cestujících Úhradu za garantovanou dálkovou a meziregionální dopravu provádí stát, v případě regionální dopravy hradí prokazatelnou ztrátu z veřejné osobní dopravy jednotlivé kraje. Zdrojové možnosti objednatelů se však nekryjí s požadovaným objemem výkonů. Mezi Českými drahami a státem nebo kraji jsou uzavírány smlouvy na rozsah objemu osobní přepravy a velikost ztráty, kterou stát nebo kraj budou ČD hradit. Vzhledem k závislosti na objemu získaných prostředků ze státního rozpočtu, resp. rozpočtů krajů, jsou tyto smlouvy uzavírány na 1 rok rychlíky a expresy Kraje Stát LOGIST 2006/Den dopravy

6 Osobní doprava – aktuální vývoj smluvní vztahů
Spolupráce s regiony Osobní doprava – aktuální vývoj smluvní vztahů Smlouva o závazku veřejné služby Podepsána se všemi kraji Problematické oblasti: rozsah výkonů osobní dopravy v kraji objem finančních prostředků na úhradu ZVS věrohodnost předkládaných kalkulovaných nákladů ČD Současné nastavení podmínek pro uzavírání smluv o závazku veřejné služby mezi Českými drahami v pozici dopravce a kraji, které jsou nejvýznamnějšími objednateli výkonů v osobní dopravě, zatím nevytváří mnoho prostoru pro uspokojování přepravních potřeb jednotlivých regionů. Jednání zástupců Českých drah a krajských úřadů provázejí některé problémy. Ty jsou dány částečně nejednoznačností a nedostatečným vymezením pojmů „závazek veřejné služby, základní dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta“. Jistým handicapem při uzavírání smluv o závazku veřejné služby je nedostatečné prokazování skutečných nákladů na objednané výkony v osobní přepravě ze strany Českých drah. České dráhy se snaží tento problém aktivně řešit a lze předpokládat, že v budoucnu bude možné rozklíčovat náklady, tak aby bylo možné stanovit náklady na konkrétní vlak. Objednatelé požadují po Českých drahách komplexní přehledy vytíženosti jednotlivých vlakových spojů pro plánování rozsahu veřejné dopravy ve svém kraji. S tím souvisí schopnost přiřadit cestujícího na konkrétní vlakový spoj. K tomuto účelu České dráhy zavádí nové technologie odbavování cestujících a racionalizují své vnitropodnikové procesy. České dráhy každoročně uzavírají 14 smluv o závazcích veřejné služby v rámci zajišťování základní dopravní obslužnosti. Dalších 14 smluv o závazcích veřejné služby podepisují ČD a kraje v souvislosti s poskytováním zvláštního jízdného pro žáky a studenty podle výměru ministerstva financí. Ve většině krajů je nutné vyhotovovat na přelomu kalendářního roku nové smlouvy o závazku veřejné služby. V 5 případech se Českým drahám podařilo uzavřít s kraji rámcové smlouvy na delší období a na závěr roku jsou podepisovány pouze dodatky k těmto smlouvám. V současné době jsou smlouvy o závazku veřejné služby na tento rok uzavřeny téměř se všemi kraji, kromě Ústeckého kraje, kde v současnosti probíhají finální jednání o podobě smlouvy. V případě jednání o smlouvách o úhradě prokazatelné ztráty v souvislosti s poskytování slevy na žákovském jízdném je podepsáno 12 smluv a další 2 smlouvy jsou připraveny k podpisu. LOGIST 2006/Den dopravy

7 Zapojení ČD do integrovaných dopravních systémů
Spolupráce s regiony Zapojení ČD do integrovaných dopravních systémů Účast Českých drah v integrovaných dopravních systémech PID Pražská integrovaná doprava  IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje IDP Integrovaná doprava Plzeňska - ODIS IDS Moravskoslezského kraje   ZID Zlínská integrovaná doprava  VYDIS Východočeský dopravní integrovaný systém IDS ČB Českobudějovická integrovaná doprava JARIS Jablonecký regionální integrovaný systém IDS TA Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí    IREDO Integrovaná regionální doprava Broumovsko, Policko, Hronovsko a Náchod IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje IDSOK IDS Olomouckého kraje Perspektivu železniční dopravy v regionální dopravě výrazně ovlivňuje také účast Českých drah v integrovaných dopravních systémech. České dráhy jsou začleněny do 12 nejvýznamnějších integrovaných systémů dopravy a samy iniciují další rozvoj těchto systémů. Zapojením Českých drah se vytváří podmínky pro nárůst poptávky po cestování veřejnou hromadnou dopravou. Integrace Českých drah spočívá jak v zajištění návaznosti vlakových spojů na ostatní druhy dopravy, zajištění pravidelného taktu svých linek, tak i v tarifní integraci – tzn. přijetí tarifního systému IDS a jeho implementace do vlastních přepravních a tarifních podmínek. V souvislosti s rozvojem IDS se České dráhy rovněž účastní projektů na vybudování jednotného dispečerského aparátu IDS (IDS Jihomoravského kraje) a na zavádění kritérií kvality do IDS (zejména v řešení standardů návazností jednotlivých druhů doprav a zajištění technických a provozních standardů služby). LOGIST 2006/Den dopravy

8 Organizace výkonů ve veřejném zájmu
Spolupráce s regiony Organizace výkonů ve veřejném zájmu Obchodní nabídka vycházející z přepravních potřeb regionu, (státu) Jednoznačně formulovaný vztah mezi objednavatelem a dopravcem Smlouva na dobu morální životnosti vozidel v zájmu investic do modernizace ŽKV Shoda nad rozsahem výkonů a krytím jejich nákladů Shoda nad způsobem prokazování ekonomicky oprávněných nákladů a přepravených cestujících Organizace výkonů ve veřejném zájmu vyžaduje: obchodní nabídku dopravce, která vychází a respektuje přepravní potřeby daného regionu, jasně formulovaný vztah mezi objednavatelem veřejných služeb v dopravě a dopravcem, smlouvu výše uvedených subjektů na dobu morální životnosti nově zakoupených kolejových vozidel – minimálně 8 až 15 let, všeobecnou shodu nad rozsahem výkonů, krytím nákladů na tyto výkony, a shodu nad způsobem prokazování těchto nákladů. LOGIST 2006/Den dopravy

9 Financování osobní dopravy – harmonizace podmínek
Spolupráce s regiony Financování osobní dopravy – harmonizace podmínek Dořešení způsobu financování výkonů v osobní železniční dopravě České dráhy Stát, kraj (region) věrohodné prokazování nákladů a přepravených cestujících přijetí systému prokazování nákladů, soulad mezi rozsahem objednávky a zdrojovými možnostmi objednavatelů Jedno z nutných kritérií vyrovnaného hospodaření v této oblasti je, aby ČD byly schopny dostatečně prokázat svoje náklady vzniklé z provozování osobní dopravy. Problematiku fungování systému veřejné osobní dopravy by mohl vyřešit „Zákon o veřejné osobní dopravě“, který by upravoval vzájemné kompetence, práva a povinnosti mezi objednavatelem dopravy ve veřejném zájmu a dopravce (a to jak železničním tak autobusovým). Zákon o veřejné dopravě LOGIST 2006/Den dopravy

10 Rozvoj osobní dopravy – harmonizace podmínek v EU
Spolupráce s regiony Rozvoj osobní dopravy – harmonizace podmínek v EU Návrh nařízení rady a Evropského parlamentu o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici veřejná doprava je službou obecného hospodářského zájmu nutnost stanovit možnost delších zakázek pro hospodářský subjekt, který chce investovat do aktiv s dlouhou amortizací nutnost stanovit ukazatele, na základě kterých se vypočítávají úhrady za závazky veřejné služby – náklady + přiměřený zisk doba trvání zakázek 8 – 15 let Přístup Evropské unie k problematice veřejné dopravy vychází ze závěrů přijatých ve sdělení Komise evropských společenství ve sdělení komice evropskému parlamentu, radě, evropskému hospodářském a sociálnímu výboru regionů – tzv. Bíle knize o službách obecného zájmu (KOM(2001) 370). Oblast veřejné dopravy dále upravuje Návrh nařízení Rady a Evropského parlamentu o veřejných službách v přepravě po železnici a silnici. Je nutné upozornit, že jde zatím pouze o návrh nařízení. Cílem tohoto nařízení je stanovit pravidla (s ohledem na národní legislativu) pro zásahy orgánů státní správy do odvětví veřejné přepravy cestujících, tak aby tyto příslušné orgány zajistily poskytování služeb obecného zájmu v rámci regulované konkurence, které by tak byly četnější, bezpečnější, kvalitnější nebo levnější než služby, které by mohl nabídnou volný trh. Kromě definic obecných pojmů : veřejná přeprava cestujících, provozovatel veřejné služby, závazek veřejné služby atd. vymezuje toto nařízení základní principy, podle kterých by měla veřejná přeprava cestujících fungovat. Především se jedná o: nutnost vytvořit podmínky pro zadávání zakázek na delší dobu, s cílem zajistit finanční stabilitu provozovatele veřejné služby, tak aby mohl investovat do svého dalšího rozvoje zejména v oblasti modernizace a obnovy vozidlového parku a poskytovat tak kvalitnější služby, vytvoření souboru ukazatelů, na základě kterých se určují úhrady za závazky veřejné služby, včetně stanovení přiměřeného zisku pro provozovatele veřejné služby, potřebu zadávání zakázek na poskytování veřejné služby v oblasti veřejné přepravy cestujících na dobu určitou, standardně v rozpětí 8 až 15 let. LOGIST 2006/Den dopravy

11 Rozvoj osobní dopravy – harmonizace podmínek v ČR
Spolupráce s regiony Rozvoj osobní dopravy – harmonizace podmínek v ČR Jasné vymezení odpovědnosti za zajištění dopravní obslužnosti území Potřeba systémové řešit podporu obnovy vozového parku Harmonizace podmínek v oblasti zpoplatnění užívání dopravní cesty Pro efektivní rozvoj veřejné osobní dopravy v České republice, zvláště pak na úrovni regionální dopravy, je potřeba zajistit: vymezení odpovědnosti za zajištění základní dopravní obslužnosti území, to znamená přesné vymezení pojmu základní dopravní obslužnost a zhodnocení, která doprava z hlediska regionu do základní dopravní obslužnosti ještě patří a kterou dopravu by měl hradit stát, vytvoření podmínek pro financování obnovy a modernizace vozidlového parku dopravce z více zdrojů, včetně zdrojů z národních a evropských programů, harmonizaci mezi železniční a silniční dopravou, tak aby byly oba dopravní obory zatěžovány stejnými nebo podobnými poplatky za užívání dopravní cesty. LOGIST 2006/Den dopravy

12 Rozvojové záměry ČD v regionální osobní dopravě
Spolupráce s regiony Rozvojové záměry ČD v regionální osobní dopravě Hlavní priority Českých drah ve vztahu ke kraji spolupráce s kraji na definování a uspokojování přepravních potřeb obyvatel daného kraje nabídka vycházející z požadavků kraje, která respektuje krajem zadané kritéria kvality zapojení Českých drah do integrovaných dopravních systémů nabídka rozvojových projektů v osobní dopravě na střednědobý horizont Mezi hlavní priority českých drah ve vztahu ke krajům jako nejvýznamnějším zákazníkům patří: spolupráce při definování a uspokojování přepravních potřeb obyvatel kraje, České dráhy mají zájem na rozšiřování rozsahu svých výkonů v konkrétním kraji a na základě dopravního a územního plánování kraje doplňovat svoji nabídku v místech nově vzniklé nebo poptávky po osobní dopravě nebo doplňovat stávající nedostatečnou kapacitu některých linek veřejné osobní dopravy v místech s velkými přepravními proudy osob, vytváření prozákaznicky orientované nabídky, která bude respektovat požadavky kraje, včetně jím definované kritéria kvality služby, účast Českých drah v integrovaných dopravních systémech, která spočívá v začlenění železnice do systému a převzetí role páteřní dopravy integrovaného systému v regionu, práce na projektech pro rozvoj osobní dopravy v regionech ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Všechny tyto aktivity Českých drah sledují hlavní cíl, kterým je předkládání komplexní obchodní nabídky dopravce krajům. Komplexní nabídka dopravce vůči objednateli LOGIST 2006/Den dopravy

13 Přístup Českých drah k zákazníkovi
Spolupráce s regiony Přístup Českých drah k zákazníkovi Komplexní nabídka ČD specifikovaná vůči konkrétnímu kraji Akceptace potřeb regionu Vstup do IDS Nasazování moderních technologií a vozidel (vázání vozidel ke konkrétnímu regionu) České dráhy se snaží přistupovat k zákazníkům v podobě regionu s nabídkami, co nejvíce specifikovanými na podmínky v konkrétním kraji. Tento postup vyžaduje ze strany železničního dopravce zohlednění potřeb regionu a převzetí role páteře dopravního systému v kraji v rámci integrovaných dopravních systémů. V důsledku toho České dráhy nasazují moderní technologie v oblasti odbavování cestujících, vyvíjejí nové informační systémy a snaží se uvádět do provozu v regionální osobní dopravě nová a modernizovaná vozidla pro přepravu cestujících. LOGIST 2006/Den dopravy

14 Investiční politika ČD – financování obnovy vozidlového parku
Spolupráce s regiony Investiční politika ČD – financování obnovy vozidlového parku Vozidla pro osobní dopravu Nákup s pomocí bankovního úvěru (garance státu) Leasing Úvěr od společnosti EUROFIMA Program MD ČR Další zvažované možnosti financování nákupu ŽKV PPP Z fondů EU V rámci své investiční politiky musí ČD hledat cesty k financování nákupu nových železničních vozidel, případně modernizaci starších řad vozidel Možnosti alokace finančních prostředků ze zisku osobní dopravy jsou velmi omezené, proto se ČD snaží získávat jiné zdroje. Příkladem jsou realizované nákupy s pomocí společnosti EUROFIMA. Obnova vozidlového parku v osobní dopravě je také závislá na podpoře státu (v minulosti ve formě přímých dotací nebo státních záruk za bankovní úvěry na nákup a modernizaci vozidel). Velmi pozitivní v této oblasti je vznik nového programu Ministerstva dopravy „Program podpory pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě“, který napravuje dlouholetou diskriminaci železniční dopravy proti dopravě silniční, kde obdobný program funguje už delší dobu. ČD zvažují rovněž další eventuální zdroje financí, jako jsou financování prostřednictvím Public Private Partnership (tedy sdružování kapitálu soukromého a veřejného sektoru), využití některých forem leasingu nebo fondů EU. Právě nové programovací období Evropské unie na léta 2007 – 2013 by mohlo otevírat novou možnost spolufinancovat obnovu a modernizaci vozidlového parku z peněz z evropských fondů na základě národních pozičních dokumentů – Operační program doprava a Regionální operační program. LOGIST 2006/Den dopravy

15 Investiční projekty ČD – podpora regionální osobní dopravy
Spolupráce s regiony Investiční projekty ČD – podpora regionální osobní dopravy Obnova vozidlového parku pro regionální dopravu Elektrické jednotky řady 471 Modernizace motorových vozů řady 810 a přípojných vozů řady 010 na řadu 814 Modernizace motorových vozů řad 852 a 853 na řadu 854 Řídící vozy 954 a přípojné vozy 054 Práce na technickém zadání pro vývoj nových vozidel dle potřeb regionů Infrastrukturní projekty v regionální dopravě Spolupráce se SŽDC Živá nádraží Obnova vozidlového parku pro regionální dopravu spočívá v současné době především v nákupu dalších Elektrických jednotek řady 471. V průběhu tohoto roku České dráhy ve spolupráci s výrobcem budou zpracovávat studie pro nasazení těchto jednotek i v dalších krajích. V loňském roce obdržely České dráhy první motorovou jednotku řady 814, která je momentálně ve zkušebním provozu s cestujícími. Tato jednotka vznikla komplexní modernizací motorového vozu 810 a byla nově navrhnuta tak, aby splňovala kritéria kvality moderní osobní dopravy. České dráhy předpokládají, že v dalších letech budou provozovat toto vozidlo na většině svých regionálních spojů. Další modernizace se týkají přestavby motorových vozů řad 852 a 853 na řadu 854, kterou se výrazně zlepšují parametry vozidla a jeho jízdní vlastnosti, včetně vybavení interiéru vozidel pro cestující. V současné době jsou tyto modernizace téměř dokončeny a České dráhy soustředí své kapacity ve spolupráci s výrobcem na zhotovení řídícího vozu řady 954 a přípojného vozu řady 054, které by bylo poté možné spřáhnout do ucelené jednotky. Tyto vozidla chtějí České dráhy nasazovat na delší přepravní vzdálenosti a na meziregionální dopravu na neelektrifikovaných tratích. České dráhy mají v úmyslu také vytvořit technické zadání pro vývoj nových vozidel pro osobní dopravu, která budou vycházet z potřeb regionů. V rámci infrastrukturních projektů mají České dráhy omezené pole působnosti, protože železniční infrastruktura není v jejich vlastnictví. V této oblasti se České dráhy aktivně snaží spolupracovat se správcem železniční infrastruktury SŽDC při projektování a dimenzování zařízení pro cestující. Specifickým projektem Českých drah je projekt „Živá nádraží“, který sice primárně nesměřuje na podporu rozvoje regionální osobní dopravy, ale modernizace a revitalizace 60 vybraných nádraží zvýší kulturu cestování v přestupních a uzlových bodech železniční dopravy odkud vyjíždí také regionální spoje osobní dopravy. Cílem představeného projektu je integrace nádraží do městského prostoru tím, že se z uvažovaných objektů stanou kromě moderních přestupních terminálů rovněž i obchodní a zábavní centra. LOGIST 2006/Den dopravy

16 Technicko-ekonomické studie – podpora regionální osobní dopravy
Spolupráce s regiony Technicko-ekonomické studie – podpora regionální osobní dopravy Záměr ČD – vytváření a realizace životaschopných projektů pro podnikání v segmentu regionální dopravy Technicko-ekonomické studie Praha a Středočeský kraj Brno – Jihomoravský kraj Ostrava – Moravskoslezský kraj další kraje budou následovat S ohledem na legislativní a ekonomické podmínky České dráhy připravují několik studií na podporu svého podnikání v segmentu regionální osobní dopravy. Záměrem těchto projektů je: navržení modelu představující páteř podnikatelských aktivit dopravce v segmentu regionální osobní dopravy, na který by po dohodě s objednatelem veřejných služeb navazovala realizace dalších výkonů na provozovaných železničních tratích, udržení současných a získání nových, již existujících (ale realizovaných silniční dopravou či individuálním motorismem), významných přepravní proudů pro železniční dopravu, a obhájení páteřního postavení v regionech, významné zvýšení tržeb z přepravy cestujících v uvažovaných regionech, dořešení způsobu financování výkonů v osobní železniční dopravě, prohloubení spolupráce s objednateli dopravy (krajské úřady, místní samosprávy, regionální organizátoři dopravy) při řešení problematiky zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, vytvořit ze železniční dopravy systém páteřních linek integrovaného dopravního systému ve vybraných krajích. V současné době je kompletně hotova technicko-ekonomická studie na podporu podnikání v osobní dopravě na území hl.m. Prahy a Středočeském kraji, která prochází vnitropodnikovým připomínkovým řízením. V březnu 2006 byly zahájeny přípravné práce na obdobných projektech pro Brno a Jihomoravský kraj a Ostravu a Moravskoslezský kraj. Obdobné studie mají České dráhy v úmyslu vypracovat postupně pro všechny regiony. Tyto studie budou využívány jako jeden z hlavních nástrojů pro získávání finančních prostředků na nákupy a modernizace vozidel pro osobní dopravu ze zdrojů mimo České dráhy. nástroj na profinancování nových vozidel z cizích zdrojů LOGIST 2006/Den dopravy

17 Další projekty ČD – ekonomická a IT podpora osobní dopravy
Spolupráce s regiony Další projekty ČD – ekonomická a IT podpora osobní dopravy Podpora transparetnosti Projekt 602 Manager OP Odbavení zákazníka In-Karta Cíle: spolehlivé prokazování nákladů na přepravu a počtů cestujících zefektivnění vnitropodnikových procesů kvalitní odbavení zákazníka v rámci IDS Projekty ekonomické a informační podpory osobní dopravy mají za cíl zejména zajistit spolehlivé prokazování vzniklých nákladů na osobní dopravu a zjištění relevantního počtu cestujících, kteří skutečně využívají vlaky Českých drah. Dalším efektem těchto projektů bude zefektivnění vnitropodnikových činností v osobní dopravě a zkvalitnění odbavení zákazníka v rámci IDS. Projektem, se kterým se setkají i představitelé krajských samospráv, je soubor ekonomických softwarů, který České dráhy souhrnně nazývají Projekt 602. Výstupem z tohoto projektu budou především údaje pro kraje, na základě kterých může kraj racionálně plánovat rozsah objednávaných výkonů v železniční dopravě. Hlavním důvodem existence Projektu 602 je však věrohodné prokazování vzniklých nákladů na osobní dopravu provozovanou na bázi závazku veřejné služby. České dráhy postupně zavedou v průběhu roku 2006 pro své zákazníky bezkontaktní čipové karty, které nahradí téměř milion dosavadních papírových zlevněných jízdenek a slevových karet. Tato karta s obchodním názvem In-karta nebo také Modrá karta umožní efektivnější a pohodlnější odbavování cestujících a v budoucnu by měla sloužit i jako elektronická peněženka i v dalších prostředcích hromadné přepravy. In-karta současně přispěje k získání přesnějších statistických údajů o přepravě cestujících, aby mohly být využity při objednávce a úhradě služeb ve veřejném zájmu ze strany státu a krajů.. Karta tak bude v budoucnosti sloužit nejen k úhradě jízdného Českých drah, ale také ostatních železničních dopravců, autobusových a městských dopravních podniků a v rámci integrovaných dopravních systémů. Se záměrem racionalizace vnitropodnikových procesů vznikl projekt Manager osobní přepravy. Tato softwarová aplikace využívá výstupů z controllingu a slouží jako nástroj pro manažerské řízení podniku. Důslednou ekonomizací svých činností snižují České dráhy své režijní náklady a takto získané finanční prostředky je možné v budoucnu využít pro další rozvoj železniční dopravy. LOGIST 2006/Den dopravy

18 Děkujeme za pozornost Spolupráce s regiony LOGIST 2006/Den dopravy
Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za pozornost. LOGIST 2006/Den dopravy


Stáhnout ppt "Vize spolupráce s regiony"

Podobné prezentace


Reklamy Google