Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Drážní doprava v České republice Setkání s novináři 3. července 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Drážní doprava v České republice Setkání s novináři 3. července 2009."— Transkript prezentace:

1 Drážní doprava v České republice Setkání s novináři 3. července 2009

2 26.11.2014strana 2 Program 1.Aktuální stav po povodních 2.Východiska pro zajištění efektivního systému financování železniční dopravy v ČR 3.Liberalizace drážní dopravy 4.Vize ČD

3 26.11.2014strana 3 Program 1.Aktuální stav po povodních 2.Východiska pro zajištění efektivního systému financování železniční dopravy v ČR 3.Liberalizace drážní dopravy 4.Vize ČD

4 26.11.2014strana 4 Program 1.Aktuální stav po povodních 2.Východiska pro zajištění efektivního systému financování železniční dopravy v ČR 3.Liberalizace drážní dopravy 4.Vize ČD

5 26.11.2014strana 5 Aktuální stav financování železniční dopravy  Na základě dostupných údajů je možné konstatovat, že systém… ... není finančně soběstačný (rozpočtové krytí nepostačuje na požadovanou úroveň služeb)  … je dlouhodobě podinvestován jak v oblasti investic do infrastruktury, tak v oblasti investic do vozového parku  … nevytváří stabilní prostředí pro případné externí financování za standardních tržních podmínek (neexistují dlouhodobé smlouvy o poskytování železniční přepravy)

6 26.11.2014strana 6 Současný stav financování SŽDC  Drážní systém se postupně zhoršuje v důsledku existující podudržovanosti dané dlouhodobým nedostatkem investičních prostředků. Zároveň se i přes realizované investiční akce v roce 2009 dostalo do deficitu i řízení provozu na drážní cestě… Fondy EU SŽDC DopravciSFDI InfrastrukturaObsluha dráhy Investice Údržba / obnova Služby útvaru Řízení provozu (ČD) na základě SLA ČD, ČD Cargo aj. 19,9 / 22,4 / 30,3 / 30,1 mld.Kč v letech 2006-09 6,2 / 6,3 / 6,2 / 4,0 Náklady na obsluhu dráhy ze strany ČD 5,6 / 5,7 / 5,6 / 5,5

7 26.11.2014strana 7 Současný stav financování ČD (rok 2008)  V oblasti osobní přepravy existuje nerovnováha mezi požadovanou úrovní služeb od krajů a státu a rozpočtovým krytím (viz stav roku 2008). V letech 2006-08 dosahoval deficit financování postupně 3,2 / 2,8 / 4,0 mld.Kč….

8 26.11.2014strana 8 Příležitosti pro zlepšení ve financování železniční dopravy  MD jako garant státní politiky v oblasti železniční dopravy vnímá následující příležitosti pro zlepšení současného stavu… 1.… zajistit rovnováhu v systému financování regionálních drah 2.… vyřešit krácení rozpočtu státu pro dálkovou smluvní přepravu 3.… připravit podmínky pro realizaci přiměřené míry investic do obnovy vozidlového parku ČD 4.… dořešit vztah ČD-SŽDC zejména dokončení oddělení živé a mrtvé dopravní cesty 5.… připravit podmínky pro realizaci přiměřené míry investic do infrastruktury ze strany SŽDC

9 26.11.2014strana 9 Stav dofinancování dlouhodobých ztrát v regionální přepravě  V současné době je deficit financování regionální dopravy na ČD 3,2 mld.Kč. Tento stav je dlouhodobý. Příčinou je zejména…  … nesoulad mezi objednávkou krajů (počtem vlakokilometrů) a výší úhrad směrem k ČD  … neefektivita vnitřního fungování ČD (vysoké fixní náklady, zejména režijní) 3,2 5,1 2,7 Ztráta Úhrady od objednatelů (ZVS)Úhrady od objednatelů (ZVS)Úhrady od objednatelů (ZVS)Úhrady od objednatelů (ZVS) Jízdné z osobní přepravyJízdné z osobní přepravyJízdné z osobní přepravyJízdné z osobní přepravy 11,011,0 3,2 mld.Kč představuje 0,40 Kč poplatku, tj. 1 hal. = 80 mil.Kč

10 26.11.2014strana 10 Řešení deficitu v reginální dopravě pouze na úkor ČD není systémovým řešením  Na základě citlivostní analýzy je evidentní, že absorbce ztráty v rámci ČD by vedla k drastickému omezení výkonů (tlaku na snížení objednávky krajů).  Příčinou jsou vysoké fixní náklady (60% celkových), které nelze výrazně omezit v krátkém časovém horizontu (jsou nastavené na vyšší očekávaný objem přepravy)…  Při současné ztrátě 3,2 mld.Kč znamená pouze částečné navýšení úhrady od krajů potřebu snížit výrazně objem přepravy (výkony), a to následovně…  1,0 mld.Kč navýšení (2,2 deficit) o 40% méně*  2,0 mld.Kč (1,2 deficit) 12% méně  3.0 mld.Kč (0,2 deficit) 3% méně *) odhad je pouze orientační, přesné procento poklesu výkonů závisí na rozložení příjmů z jízdného v rámci jednotlivých tratí (klíčovým faktorem je obsazenost vlaků)

11 26.11.2014strana 11 Doporučení – regionální doprava  S ohledem na dlouhodobý cíl vyrovnání příjmů a výdajů na regionální dopravu v ČD doporučujeme pro rok 2010*… 1.… doplnit úhrady od objednatelů na 7,5 mld.Kč, tj.27 haléřů za vlakokilometr 2.… deficit dofinancování ve výši 1,2 mld.Kč (v porovnání s rokem 2009) absorbují ČD v rámci zahájené restrukturalizace zejména fixních nákladů 3.… v souladu s úhradou upravit objednávky krajů tak, aby celkový objem přepravy byl o cca 12% vlakokilometrů nižší než v roce 2009 (očekáváme, že dopad se bude týkat zejména lokálních tratí) *) předpokládáme vyřešení dofinancování regionálních drah v roce 2009 ve výši 3,2 mld.Kč

12 26.11.2014strana 12 Snižování objemu dálkové přepravy je nesystémový krok  Úhrada za objednané vlakokilometry na rok 2009 činí cca 3,8 mld. Kč. Náklady na zajištění této objednávky jsou cca 4,3 mld. Kč. ČD potřebují letos na dofinancování 0,5 mld. Kč.  Na základě posouzení přínosů a nákladů je možné konstatovat, že úspory v oblasti dálkové dopravy nejsou efektivní, a to zejména proto, že…  … úspora 0,5 mld. Kč představuje pokles objednaných vlakokilometrů o cca 20%, při úspoře o 1,0 mld. Kč již více než 50%, aby systém zůstal finančně vyrovnaný  …dálková přeprava je rostoucím segmentem přepravy, z pohledu kapacitního využití spojů jsou největší rezervy v regionální (lokální) přepravě  … snížení objednávky pro ČD bude mít za následek propad ve výběru poplatku za drážní cestu pro SŽDC, které budou prostředky chybět na provoz (odhadem při poklesu o 50% cca 300 mil. Kč)

13 26.11.2014strana 13 Doporučení – dálková doprava  S ohledem na dlouhodobý cíl vyrovnání příjmů a výdajů na dálkovou dopravu v ČD doporučujeme pro rok 2010*… 1.… zachovat úhrady od objednatelů na 3,8 mld. Kč s tím, že ČD absorbují v rámci již zahájené restrukturalizace nákladů 0,5 mld. Kč (oproti nákladům roku 2009) 2.… upravit objednávku státu maximálně o 5% směrem dolů v porovnání se stavem roku 2009 (tj. cca 1,95 mil.vlakokilometrů) 3.… umožnit managementu ČD úspěšně provést restrukturalizaci nákladů uzavřením dlouhodobé objednávky přepravy od státu (se zachováním roční úhrady 3,8 mld. Kč + inflace) – optimum: na 10 let

14 26.11.2014strana 14 Shrnutí přínosů  Navrhované kroky umožní v roce 2010 uspořit oproti roku předchozímu 1,7 mld.Kč ze státního rozpočtu a rozpočtu VÚSC  Odpovídající restrukturalizační kroky managementu ČD jsou na základě zkušeností z obdobných situací na hranici možností a znamenají zhruba 10% úsporu relevantních nákladů vroce 2010  Navrhované změny nebudou mít výrazný dopad do systému financování provozu železnice zejména pokud se jedná o příjmy SŽDC z poplatků za použití drážní cesty (odhad je cca 100 mil.Kč)

15 26.11.2014strana 15 Východiska pro další diskuzi…  Na základě uvedených skutečností je možné konstatovat, že… 1.V celém systému chybí peníze na jeho financování (provoz a investice) 2.Existuje oddělená odpovědnost za směřování investic do infrastruktury a zajištění provozu drážní cesty (obsluhu dráhy) 3.Řešením je sjednocení těchto odpovědností a tím pádem provázání investic a jejich návratnosti s výší provozních nákladů na obsluhu dráhy (dokončení přesunu živé dopravní cesty)

16 26.11.2014strana 16 Program 1.Aktuální stav po povodních 2.Východiska pro zajištění efektivního systému financování železniční dopravy v ČR 3.Liberalizace drážní dopravy 4.Vize ČD

17 26.11.2014strana 17 Liberalizace drážní dopravy  Právní podmínky:  MD ani jiní objednatelé (kraje, města a obce) nemají přímo stanovenou povinnost vybírat dopravce procesem zadávacího řízení  není upravena národní legislativou  ani nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007, které nabude účinnost v prosinci 2009, nepředepisuje (na rozdíl od např. autobusové dopravy) povinnost zadávacích řízení → zdaleka nejde jen o problém v České republice  Zvýšení komfortu pro cestující:  Jde o klíčový faktor, jehož lze dosáhnout jak prostřednictvím ČD, tak i zvýšením konkurence prostřednictvím výběrových řízení.

18 26.11.2014strana 18 Příprava zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Okruhy pro pracovní skupinu:  Role subjektů veřejné správy – vymezení dopravní obslužnosti zajišťované státem, kraji a obcemi  Zadávací postupy v nabídkovém řízení – podle jaké vnitrostátní úpravy se bude postupovat při výběru dopravce  Přezkumný proces a určení příslušného úřadu pro přezkum zadávacích procesů  Slevy jízdného – kdo může nařizovat slevy a jak se kompenzují  Podpora integrovaných dopravních systémů – možnost zřizování organizátorů veřejné dopravy, vymezení souběžné dopravy, stanovení standardů kvality a bezpečnosti 31. srpna 2009 – termín pro předložení návrhu zákona vládě a pro zpracování metodiky postupu při uzavírání smluv o veřejných službách do doby přijetí zákona.

19 26.11.2014strana 19 Nabídkové řízení versus přímé zadání běžná zakázka malá zakázka - 1 mil. EUR nebo 300 000 km mimořádná zakázka - při přerušení služeb zakázka pro vnitřního provozovatele železniční doprava možnost přímého zadání autobusová doprava soutěžmožnost přímého zadání soutěž městská doprava soutěžmožnost přímého zadání doprava zdarma soutěž Způsob výběru dopravce dle nařízení (ES) č. 1370/2007 → Ministerstvo dopravy nemá povinnost vypisovat v dálkové železniční dopravě nabídková řízení a může zakázku zadat přímo.

20 26.11.2014strana 20 Otevírání trhu v dálkové železniční dopravě (1)  MD vnímá otevírání trhu jako cestu vedoucí ke zvýšení kvality páteřního systému veřejné dopravy a zároveň předpokládá, že vytvořením konkurenčního prostředí lze docílit stabilizaci finanční náročnosti železniční osobní dopravy.  MD jasně deklaruje cíl spustit transparentní, postupně rozvíjený proces otevírání trhu.  MD začíná připravovat desetiletý harmonogram, jehož výsledkem bude vytvoření logicky ucelených souborů linek, na které budou postupně vyhlašována nabídková řízení.  Cílem je zahájit nabídkové řízení pro první takový soubor co nejdříve.

21 26.11.2014strana 21 Otevírání trhu v dálkové železniční dopravě (2)  MD uvažuje o každoročním vypsání nabídkového řízení na 5 až 15 % výkonů (podle dopravně-provozních podmínek a možností), a to do výše až 75 % objednávaného rozsahu výkonů v dálkové dopravě.  Po dohodě s objednateli regionální dopravy bude stanoveno pořadí jednotlivých souborů linek.  S vítězným uchazečem bude následně uzavřena dlouhodobá smlouva o závazku veřejné služby (tj. na 10 až 15 let).  Jednou ze základních podmínek při vypisování nabídkových řízení bude požadavek na zásadní zvýšení kvality a komfortu vozového parku.

22 26.11.2014strana 22 Otevírání trhu v dálkové železniční dopravě (3)

23 26.11.2014strana 23 Otevírání trhu v drážní dopravě - přínosy  Popsaný způsob vypisování dílčích nabídkových řízení umožní jednotlivým dopravcům dostatečnou přípravu na zpracování provozního konceptu a zajištění finančních prostředků nutných pro investice do vozidlového parku.  Postupné otevírání trhu tak zajistí plynulý a nediskriminační přístup, kdy se nabídkového řízení bude moci zúčastnit nejen velký celosíťový dopravce, ale i dopravci, kteří v současnosti nedisponují dostatečným technologickým zázemím.  Uvedený přístup patří v rámci celé EU k nejdynamičtějším.

24 26.11.2014strana 24 Program 1.Aktuální stav po povodních 2.Východiska pro zajištění efektivního systému financování železniční dopravy v ČR 3.Liberalizace drážní dopravy 4.Vize ČD


Stáhnout ppt "Drážní doprava v České republice Setkání s novináři 3. července 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google