Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň 31. 5. 2014
Získané poškození mozku možnosti sociální pomoci Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň

2 Osnova Společenské aspekty postavení OZP
Psychosociální aspekty života OZP Zdravotně postižení v právních normách Osoby se zdravotním postižením Invalidita Dávky pro osoby se zdravotním postižením Sociální péče v ČR (terénní, pobytové služby)

3 Společenské aspekty postavení OZP
lidé se zdravotním postižením (minorita) - přibližně 10 % obyvatel ČR vztah společnosti ke zdravotně postiženým = ukazatel základního směřování společnosti, jejích priorit, hodnotového systému atd. zdravotní postižení - téměř automatický předpoklad zařazení nositele do oblasti sociální péče, charitativních a obdobných aktivit OZP v obecném povědomí - převážně paternalistické vnímání - objekt péče či přímo sociálního zabezpečení (předsudky, neinformovanost, diskriminace) disabilismus = paušálně předpojatý postoj vůči lidem s postižením handicapující důsledky zdravotního postižení - 4 druhy předsudků: paternalisticko-podceňující - soucit spojený s charitativním přístupem (bezmocní) odmítavé - neužiteční, zatěžující, neproduktivní (nežádoucí až patologická jinakost) protektivně-paušalizující - adresáti mnoha diskutabilních, neoprávněných výhod idealizující (heroizující) - mravně lepší, hodni obdivu

4 Celkový počet občanů se ZP
typ postižení počet s postižením zrakově postižení z toho velmi těžce postižených 60 000 17 000 sluchově postižení z toho zcela hluchých 15 000 s poruchami řeči z toho slepohluchých 1 500 mentálně postižení 300 000 s vadami pohybového ústrojí diabetici z toho inzulinovaných 530 000 70 000 postižení epilepsií 140 000 duševně nemocní 100 000 psoriatici 200 000 Zdroj: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, 1998 Výsledky výběrového šetření ČSÚ zdravotně postižených osob, 2007

5 Suma faktorů znevýhodnění
soubor znevýhodňujících (handicapujících) činitelů, které v individuální míře ovlivňují, resp. determinují kvalitu života člověka s postižením a které reflektují postoje společnosti k těm, kteří se vymykají běžným představám a nějak se odlišují od majoritou, resp. intaktními lidmi, obecně uznávané normy POSTIŽENÍ omezení a (nebo) ztráta určitých funkcí snížení schopností omezení výkonnosti zbrzdění celkového vývoje ztížení podmínek pro celistvý a rovnoměrný psychický vývoj a vytváření sociálních dovedností, ohrožení deprivačními vlivy HANDICAP redukce příležitostí k uspokojování potřeb individua a výkonu běžných občanských kompetencí, sociální izolace redukce šancí při vzdělávání, pracovním uplatnění PORUCHA fyziologická a (nebo) anatomická anomálie orgánová nebo funkční „vada“, vzhledová odlišnost

6 Psychosociální aspekty života OZP
řada omezení, znevýhodnění, nesnází redukce pohybových schopností, resp. možností lokomoce a její důsledky uspokojování základních fyziologických potřeb, materiální zajištění včetně pracovního uplatnění, sebeobsluhy a samostatnosti kvalita života - výkon a uplatňování občanských práv a svobod, navazování sociálních kontaktů/vytváření nových sociálních vztahů, překračování vlastní osamělosti, podpora zdraví a upevňování kondice, zábava a prožitek individuálně zvýšená závislost na technických pomůckách či opatřeních zřejmé/skryté ohrožení citovou a podnětovou, resp. informační deprivací možné působení výkonové „činnostní“ deprivace obtíže při zvládání procesu osamostatňování  nebezpečí sociální izolace možné poruchy sebepojetí, např. zkreslené sebehodnocení problematické utváření sociálních a interpersonálních kontaktů a vazeb nejisté zvládání přirozených a běžných sociálních rolí, snížená sociabilita možné oslabení vůle a motivace k seberozvoji i sociální adaptaci případná emoční labilita, neadekvátní prožívání a neprožívání obtížnější seberealizace, uplatnění na trhu práce - správné zhodnocení, rozvinutí těch schopností/dovedností, které nezanikly kvůli defektu/nemoci/úrazu

7 Zdravotně postižení v právních normách
změna zdravotního stavu krátkodobá s dynamicky probíhajícími změnami vzhledem k příčině (nemoc, úraz) dlouhodobá s poměrně ustáleným průběhem (invalidita) invalidita (Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) občan těžce zdravotně postižený (Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení) osoba se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) občan závislý na péči (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)  roztříštěnost, nesourodost definice nepříznivého zdr. stavu v české právní úpravě mezinárodní definice funkčních schopností, invalidity a zdraví dle WHO tělesné funkce a struktury (biologické/mechanické funkce těla, stupeň postižení) aktivity a participace (učení a používání znalostí, dorozumívání, mobilita, péče o sebe, život doma, mezilidské interakce a vztahy; komunitní, občanský a sociální život) holistické pojetí zdraví

8 Osoby se zdravotním postižením Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
fyzickým osobám se zdrav. postižením se poskytuje  ochrana na trhu práce osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními a) ve III. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením), nebo b) v I. nebo II. stupni c) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení statut OZP osoba dokládá posudkem/potvrzením orgánu soc. zabezpečení zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat OZP ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců plnění povinnosti zaměstnáváním v prac. poměru nebo tzv. náhradním plněním odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP zadávání zakázek těmto zaměstnavatelům odvod do státního rozpočtu jejich vzájemná kombinace

9 Invalidita Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
podmínky nároku - § 38 pojištěnec má nárok na ID, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo invalidním následkem pracovního úrazu Invalidita - § 39 pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 % 1 invalidita ve třech stupních v závislosti na % poklesu pracovní schopnosti stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti: I. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 % II. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 % III. stupeň - pokles nejméně o 70 %

10 Invalidita od

11 potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku:
nárok na příslušný stupeň invalidity X nárok na výplatu do 20 let věku méně než jeden rok od 20 do 22 let jeden rok od 22 do 24 let dva roky od 24 do 26 let tři roky od 26 do 28 let čtyři roky nad 28 let 5 roků z posledních 10 let před vznikem invalidity nad 38 let 10 roků v posledních 20 letech před vznikem invalidity určování poklesu pracovní schopnosti - vychází se ze zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření + v úvahu se bere: zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35% a nejvíce o 69% v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70% též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek

12 Invalidita a výdělečná činnost
výkon zaměstnání nemůže mít za důsledek odnětí ID odnětí pouze po oduznání invalidity v rámci kontrolní LP % pokles pracovní schopnosti X souběh ID a příjmu z VČ bez dalších podmínek (charakter, rozsah činnosti, výše příjmu) k oduznání invalidity dochází zejména v případech posudkově významného zlepšení zdrav. stavu anebo dlouhodobě příznivé stabilizace zdrav. stavu (kdy se předpokládá úspěšná adaptace na zdravotní postižení) spojené s obnovením výdělečné schopnosti ve stanoveném rozsahu stabilizovaný zdravotní stav = stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat VČ bez zhoršení zdrav. stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdrav. stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení adaptace na zdravotní postižení = jestliže pojištěnec nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat VČ bez zhoršení zdrav. stavu vlivem takové činnosti osobě může být  % vyčíslení poklesu schopnosti pracovní schopnosti, které odpovídá jejímu zdravotnímu stavu

13 Dávky pro osoby se zdrav. postižením
pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci příspěvek na péči peněžité dávky OZP určené ke zmírnění soc. důsledků zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku průkaz osoby se zdravotním postižením

14 Příspěvek na péči Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
osobám starším 1 roku věku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby: stupeň I. = LEHKÁ stupeň II. = STŘEDNĚ TĚŽKÁ stupeň III. = TĚŽKÁ stupeň IV. = ÚPLNÁ rozdílně stanoveny výše příspěvku pro děti do 18ti let a pro dospělé osoby do 18 let osoby nad 18 let stupeň závislosti počet nezvládnutých životních potřeb příspěvek v Kč I. 3 3 000,- 3-4 800,- II. 4-5 6 000,- 5-6 4 000,- III. 6-7 9 000,- 7-8 8 000,- IV. 8-9 12 000,- 9-10

15 Vymezení schopností Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 505/2006 Sb
Vymezení schopností Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS mobilita orientace komunikace stravování oblékání a obouvání tělesná hygiena výkon fyziologické potřeby péče o zdraví osobní aktivity péče o domácnost žádost: kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR sociální šetření - zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska zvládání zákl. životních potřeb posouzení zdravotního stavu - lékařská posudková služba OSSZ skrze PL  potřebné pomoci „nákupem“ sociálních služeb prostřednictvím registrovaného poskytovatele soc. služeb, osoby blízké, asistenta sociální péče

16

17 Příspěvek na mobilitu Zákon č. 329/2011 Sb
Příspěvek na mobilitu Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nárok má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu OZP ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od , opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové SS dle zákona o sociálních službách v domově pro OZP, DS, DZR nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nárok i u osoby, které jsou poskytovány pobytové služby, pokud splňuje ostatní podmínky pro přiznání podmínky musí být splněny současně a, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc výše příspěvku na mobilitu činí 400,-Kč/kalendářní měsíc žádost: kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR

18

19 Příspěvek na zvláštní pomůcku Zákon č. 329/2011 Sb
Příspěvek na zvláštní pomůcku Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nárok má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým/hlubokým mentálním postižením (retardace) podmínkou pro poskytnutí příspěvku dále je, že a) osoba je starší 3 let (příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu), 15 let (příspěvek na pořízení vodicího psa), nebo 1 roku v ostatních případech b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci prac. uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím c) osoba může zvláštní pomůcku využívat/využívat ve svém sociálním prostředí max. výše 350 000,-Kč, ,-Kč na pořízení schodišťové plošiny a) cena pomůcky je ↓ než 24 000,-Kč a příjem osoby/osob společně posuzovaných je ↓ než 8násobek ŽM jednotlivce/společně posuzovaných osob; výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny pomůcky, nejméně 1 000,-Kč b) cena pomůcky je ↑ než 24 000 Kč, spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny zvláštní pomůcky příspěvek na pořízení motorového vozidla max. výše 200 000,-Kč

20

21 Průkaz osoby se zdravotním postižením Zákon č. 329/2011 Sb
Průkaz osoby se zdravotním postižením Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nárok má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra TP (středně těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace) ZTP (těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace) ZTP/P (zvlášť těžké/úplné funkční postižení pohyblivosti/orientace s potřebou průvodce) vazba nejrůznějších výhod na jednotlivé průkazy (TP, ZTP, ZTP/P): parkovací průkaz pro OZP a vyhrazení parkovacího místa daňové a poplatkové úlevy, sleva na telefon Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

22 Průkaz OZP - výhody Průkazy OZP Výhody I. stupeň průkaz TP
nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání (osobním projednáváním však není nákup v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních) II. stupeň průkaz ZTP výhody uvedené v I. stupni (TP) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy III. stupeň průkaz ZTP/P výhody uvedené v I. a II. stupni (TP, ZTP) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta: sleva ze vstupného na kulturní a společenské akce (divadlo, film, koncerty, kulturní a sportovní akce) daňové zvýhodnění (daň z příjmu, ze staveb, …) osvobození od některých správních poplatků bezplatné používání dálnic vyhrazené parkoviště, označení vozidla osvobození od poplatku ze psů (ZTP/P), …

23

24 Osobní autonomie a soběstačnost
jiný rozměr autonomie - "závislost" osoby na okolí cestou k navrácení autonomie OZP je kompenzace částečné nebo úplné nesoběstačnosti a nabídka spolupráce ze strany společnosti limitem života OZP v původním prostředí může být nedostatečná nabídka terénních a ambulantních služeb a mnohdy i nedostatečná informovanost o těchto způsobech zajištění služeb v ČR tradiční pojetí poskytování péče nesoběstačným členům rodiny - formální (státní) služby až když neformální poskytovatelé chybí či péči nezvládají potřeba utvářet dostatečnou nabídku služeb, které mohou rodinu doplnit či dočasně nahradit (podpora života v přirozeném prostředí)

25 Sociální péče v ČR sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným cíl = podpora rozvoje/zachování stávající soběstačnosti, zlepšit kvalitu života, v max. možné míře uživatele začlenit do společnosti aj. v ČR sociální služby (SS) součástí státního systému sociálního zabezpečení SS poskytují organizace nebo jednotlivci, kteří mají k této činnosti oprávnění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje druhy SS sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence Vyhláška č. 505/2006 Sb., k zákonu o SS stanovuje max. ceny za služby formy poskytování SS: pobytové, ambulantní nebo terénní výběr konkrétní služby či formy péče je daný mírou závislosti, resp. mírou soběstačnosti osoby včetně závislosti na aktuálním zdrav. stavu

26 Terénní služby domácí ošetřovatelská péče (home care)
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování = zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta na základě doporučení OL při propuštění z hospitalizace nebo registrujícího PL úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nezbytné = stabilizovaný klinický stav, domácí prostředí musí umožňovat poskytovat péči, která předpokládá zapojení rodiny/jiného laického pečovatele péče 1-3x denně dle indikace OL/PL (a možností agentury HC) výkony: aplikace inzulinu, péče o permanentní katétry, ošetření stomií, prevence dekubitů, převazy, ošetřovatelská RHB apod. pečovatelská služba osobní asistence tísňová péče

27 Pečovatelská služba § 40 Zákona č. 108/2006 Sb
Pečovatelská služba § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím maximální výše úhrady za poskytování PS činí: 130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,- Kč denně za poskytnutí celodenní stravy (min. 3 hl. jídla), 75,- Kč za oběd, 30,- Kč za dovoz, donášku jídla, 115,- Kč za nákup, 70,- Kč za kilogram prádla za úkon praní/žehlení

28 Osobní asistence § 39 Zákona č. 108/2006 Sb
Osobní asistence § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování OA činí: 130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

29 Tísňová péče § 41 Zákona č. 108/2006 Sb
Tísňová péče § 41 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 7 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností základní činnosti: poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci sociálně terapeutické činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování TP se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků

30 Pobytové služby institucionální forma péče odlehčovací služby
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem domovy pro osoby se zdravotním postižením stacionáře (denní, týdenní) hospicová péče

31 Odlehčovací služby § 44 Zákona č. 108/2006 Sb
Odlehčovací služby § 44 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 10 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování v případě pobytové služby zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti max. výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí: 130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,-Kč denně za celodenní stravu/75,-Kč za oběd, 210,- Kč denně za ubytování

32 Sociální služby ve zdrav. zařízeních § 52 Zákona č. 108/2006 Sb
Sociální služby ve zdrav. zařízeních § 52 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 18 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS pobytové SS poskytované osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdrav. stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdrav. zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou/jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních SS/pobytových SS poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování SS ve zdrav. zařízeních lůžkové péče činí: 210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů

33 Domovy pro seniory § 49 Zákona č. 108/2006 Sb
Domovy pro seniory § 49 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 15 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS DS poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v DS činí: 210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů

34 Domovy se zvláštním režimem § 50 Zákona č. 108/2006 Sb
Domovy se zvláštním režimem § 50 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 16 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS DZR poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; režim v těchto zařízeních při poskytování SS je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování soc. služeb v DZR viz DS

35 Domovy pro osoby se zdrav. postižením § 48 Zákona č. 108/2006 Sb
Domovy pro osoby se zdrav. postižením § 48 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 14 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS Domovy pro OZP poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domově pro OZP činí: 210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů

36 Denní stacionáře § 46 Zákona č. 108/2006 Sb
Denní stacionáře § 46 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 12 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí: 130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,-Kč denně za celodenní stravu/75,-Kč za oběd

37 Týdenní stacionáře § 47 Zákona č. 108/2006 Sb
Týdenní stacionáře § 47 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 13 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí: 210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů

38 Děkuji za pozornost Mgr. Lucie Valouchová
zdravotně-sociální pracovnice Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 80, Plzeň - Lochotín (vchod F nebo D, 4. NP) Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň - Bory (Interní pavilon, přízemí) tel.: 377 103 236 (úterý, středa) tel.: 377 401 542 (pondělí, čtvrtek, pátek) Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň"

Podobné prezentace


Reklamy Google