Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

2 Všeobecná osobnostní práva práva nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná (čl. 6, 7 a 10 Listiny, čl. 2 a 8 Úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod) práva nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná (čl. 6, 7 a 10 Listiny, čl. 2 a 8 Úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod) absolutní ochrana (erga omnes) absolutní ochrana (erga omnes) při porušení těchto práv - princip objektivní odpovědnosti (liberace) při porušení těchto práv - princip objektivní odpovědnosti (liberace) Výjimka: náhrada škody (§ 16, § 420 OZ) Výjimka: náhrada škody (§ 16, § 420 OZ) jejich předmětem je ochrana osobnosti u jejich předmětem je ochrana osobnosti u fyzických osob (demonstrativní výčet): fyzických osob (demonstrativní výčet): života a zdraví života a zdraví občanské cti a lidské důstojnosti občanské cti a lidské důstojnosti soukromí soukromí jména (všechny jeho části) jména (všechny jeho části) projevů osobní povahy (korespondence, obrazové a zvukové záznamy) projevů osobní povahy (korespondence, obrazové a zvukové záznamy)

3 Všeobecná osobnostní práva právnických osob: právnických osob: název název dobrá pověst (good will) dobrá pověst (good will) Omezení osobnostních práv Omezení osobnostních práv Chráněné stránky osobnosti (projevy osobní povahy) Chráněné stránky osobnosti (projevy osobní povahy) Písemnosti osobní povahy Písemnosti osobní povahy Podobizny Podobizny Obrazové + zvukové záznamy Obrazové + zvukové záznamy Volní omezení (svolení) x ex lege (zákonné licence) Volní omezení (svolení) x ex lege (zákonné licence) Svolení (souhlas) je bezformální, lze ho kdykoliv odvolat Svolení (souhlas) je bezformální, lze ho kdykoliv odvolat bezúplatné zákonné licence : bezúplatné zákonné licence : Zákonná úřední licence (§ 12 odst. 2 OZ) Zákonná úřední licence (§ 12 odst. 2 OZ) Zákonná licence vědecká a umělecká (§ 12 odst. OZ) Zákonná licence vědecká a umělecká (§ 12 odst. OZ) Zákonná licence zpravodajská (reportážní) Zákonná licence zpravodajská (reportážní) Vyjma úřední licence je třeba dodržet přiměřenost užití Vyjma úřední licence je třeba dodržet přiměřenost užití

4 Ochrana všeobecných osobnostních práv Zvláštní žalobní nároky (§ 13 OZ + § 19b odst. 2 OZ): Zvláštní žalobní nároky (§ 13 OZ + § 19b odst. 2 OZ): 1) upuštění od neoprávněných zásahů do osobního práva na ochranu osobnosti zápůrčí (negatorní) žalobou, 2) odstranění následků neoprávněných zásahů do osobního práva na ochranu osobnosti žalobou restituční (odstraňovací). 3) přiměřeného zadostiučinění satisfakční žalobou. Právo na přiměřené zadostiučinění je trojí: Právo na přiměřené zadostiučinění je trojí: přiměřené zadostiučinění morální (morální satisfakce) - FO přiměřené zadostiučinění morální (morální satisfakce) - FO náhrada nemajetkové újmy v penězích (nelze jít ultra petitum - § 153 odst. 2 OSŘ) - FO náhrada nemajetkové újmy v penězích (nelze jít ultra petitum - § 153 odst. 2 OSŘ) - FO Přiměřené zadostiučinění v penězích (§ 19b odst. 2 OZ – PO) Přiměřené zadostiučinění v penězích (§ 19b odst. 2 OZ – PO)

5 Všeobecná osobnostní práva NOZ FO FO Každý člověk má nezadatelná, nezcizitelná práva vyplývající z jeho osobnosti (§ 19) Každý člověk má nezadatelná, nezcizitelná práva vyplývající z jeho osobnosti (§ 19) Ochrana osobnosti (§ 82 a násl.) Ochrana osobnosti (§ 82 a násl.) život, důstojnost, zdraví, vážnost, čest, soukromí, projevy osobní povahy život, důstojnost, zdraví, vážnost, čest, soukromí, projevy osobní povahy Duševní a tělesná integrita Duševní a tělesná integrita Nakládání s částmi lidského těla Nakládání s částmi lidského těla Ochrana lidského těla po smrti Ochrana lidského těla po smrti

6 Všeobecná osobnostní práva NOZ PO (§ 135) PO (§ 135) Ochrana názvu (proti klamavosti) Ochrana názvu (proti klamavosti) Upuštění od zásahu Upuštění od zásahu Odstranění následků Odstranění následků Ochrana zásahu do Ochrana zásahu do Pověsti či soukromí Pověsti či soukromí ALE: zpravodajská, umělecká a vědecká licence umožňují přiměřený zásah, který není v rozporu s oprávněnými zájmy PO ALE: zpravodajská, umělecká a vědecká licence umožňují přiměřený zásah, který není v rozporu s oprávněnými zájmy PO

7 Ochrana osobnostních práv Další režimy právní ochrany osobnosti (doplňují obecnou občanskoprávní úpravu) Další režimy právní ochrany osobnosti (doplňují obecnou občanskoprávní úpravu) Náhrada škody (§ 16, § 420 a násl. OZ) Náhrada škody (§ 16, § 420 a násl. OZ) Obchodněprávní ochrana firmy (§ 8 a násl. ObchZ) Obchodněprávní ochrana firmy (§ 8 a násl. ObchZ) Pouze podnikající FO a PO zapsané v obchodním rejstříku Pouze podnikající FO a PO zapsané v obchodním rejstříku Instituty mediálního práva (právo na odpověď, dodatečné sdělení) Instituty mediálního práva (právo na odpověď, dodatečné sdělení) Zákon č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) Zákon č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) zákon č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání) zákon č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání) Ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Autorskoprávní ochrana – zvláštní režim chráněných předmětů (původcovství k dílům a jiným nehmotným statkům) Autorskoprávní ochrana – zvláštní režim chráněných předmětů (původcovství k dílům a jiným nehmotným statkům) Ochrana k předmětům práva průmyslového vlastnictví (vynálezy, zlepšovací návrhy, užitné a průmyslové vzory) Ochrana k předmětům práva průmyslového vlastnictví (vynálezy, zlepšovací návrhy, užitné a průmyslové vzory) Další právní předpisy (§ 8 trestního řádu, zákoník práce…) Další právní předpisy (§ 8 trestního řádu, zákoník práce…)

8 Zastoupení Dle působení právních následků: Dle působení právních následků: Přímé (právní následky vznikají přímo zastoupenému) Přímé (právní následky vznikají přímo zastoupenému) Nepřímé (právní následky je zástupce povinen převést na zastoupeného, např. komisionářská smlouva podle ObchZ) Nepřímé (právní následky je zástupce povinen převést na zastoupeného, např. komisionářská smlouva podle ObchZ) Zástupce Zástupce Musí být k předmětnému právnímu úkonu sám způsobilý Musí být k předmětnému právnímu úkonu sám způsobilý Musí jednat v zájmu zastoupeného Musí jednat v zájmu zastoupeného

9 Zastoupení OZ v obecné části – zastoupení přímé: OZ v obecné části – zastoupení přímé: Zastoupení zákonné Zastoupení zákonné Ex lege (rodiče, poručník, osvojitel…) Ex lege (rodiče, poručník, osvojitel…) Na základě rozhodnutí (opatrovník) Na základě rozhodnutí (opatrovník) Zastoupení na základě dohody o plné moci Zastoupení na základě dohody o plné moci Strany: zmocnitel (FO/PO) – zmocněnec (FO/PO) Strany: zmocnitel (FO/PO) – zmocněnec (FO/PO) Dohoda nemusí být písemná, ledaže Dohoda nemusí být písemná, ledaže právní úkon, k němuž zmocňuje, má mít písemnou formu právní úkon, k němuž zmocňuje, má mít písemnou formu Generální plná moc Generální plná moc Průkaz plné moci (tzv. plná moc) Průkaz plné moci (tzv. plná moc) Před orgány veřejné moci tzv. procesní plná moc Před orgány veřejné moci tzv. procesní plná moc Fikce: Fikce: Znalosti zmocněnce Znalosti zmocněnce Dobré víry zmocněnce, je-li dána u zmocnitele Dobré víry zmocněnce, je-li dána u zmocnitele Jednání zmocněnce ultra vires (§ 33) Jednání zmocněnce ultra vires (§ 33)

10 Zastoupení Ad plná moc Ad plná moc Substituce (§ 33a OZ) Substituce (§ 33a OZ) vždy u PO (jedná statutární orgán, jinak musí být výslovně sjednána v dohodě o plné moci) vždy u PO (jedná statutární orgán, jinak musí být výslovně sjednána v dohodě o plné moci) Zmocnitel je z úkonů substituta přímo zavázán Zmocnitel je z úkonů substituta přímo zavázán Zánik plné moci Zánik plné moci Provedením úkonu Provedením úkonu Odvoláním zmocnitele (nezadatelné právo) Odvoláním zmocnitele (nezadatelné právo) Výpovědí zmocněnce Výpovědí zmocněnce Smrtí zmocněnce Smrtí zmocněnce Při zániku PO bez právního nástupce Při zániku PO bez právního nástupce

11 Zastoupení NOZ Zachovány stejné principy (přímé zastoupení, dobrá víra) Zachovány stejné principy (přímé zastoupení, dobrá víra) Dělení: Dělení: Smluvní (plná moc) Smluvní (plná moc) Zákonné Zákonné Opatrovnictví Opatrovnictví Opatrovník může být ustanoven FO i PO, je-li to třeba k ochraně jejích práv Opatrovník může být ustanoven FO i PO, je-li to třeba k ochraně jejích práv Nově opatrovnická rada (kontrola opatrovníka) Nově opatrovnická rada (kontrola opatrovníka) Plná moc (shodné způsoby vzniku i zániku) Plná moc (shodné způsoby vzniku i zániku) Nově Nově Úprava PROKURY v OZ (§ 450 a násl.) Úprava PROKURY v OZ (§ 450 a násl.) Původně obchodní zákoník Původně obchodní zákoník

12 Občanskoprávní vztah definice občanskoprávního vztahu definice občanskoprávního vztahu struktura (prvky) občanskoprávního vztahu struktura (prvky) občanskoprávního vztahu subjekty (viz blíže I. Přednáška) subjekty (viz blíže I. Přednáška) objekty objekty obsah obsah Objekt občanskoprávního vztahu Objekt občanskoprávního vztahu Přímý (lidské chování – dle typologie právních povinností) Přímý (lidské chování – dle typologie právních povinností) Nepřímý (reálný předmět občanskoprávních vztahů) Nepřímý (reálný předmět občanskoprávních vztahů) Věci, práva a jiné majetkové hodnoty (§ 118 OZ) Věci, práva a jiné majetkové hodnoty (§ 118 OZ) Ovladatelné přírodní síly Ovladatelné přírodní síly Zvířata Zvířata Byty, nebytové prostory Byty, nebytové prostory

13 Předměty obč.pr. vztahů a) VĚCI „věc v právním smyslu“ „věc v právním smyslu“ dělení věcí – kritéria: dělení věcí – kritéria: dělitelné x nedělitelné (reálně) dělitelné x nedělitelné (reálně) jednotlivě (individuálně) x druhově (genericky) určené jednotlivě (individuálně) x druhově (genericky) určené movité x nemovité movité x nemovité NEMOVITOST NEMOVITOST A) pozemek A) pozemek B) stavba spojená se zemí pevným základem B) stavba spojená se zemí pevným základem STAVBA NENÍ SOUČÁSTÍ POZEMKU !!! STAVBA NENÍ SOUČÁSTÍ POZEMKU !!! součást věci xpříslušenství součást věci xpříslušenství příslušenství sui generis příslušenství sui generis Příslušenství k bytu Příslušenství k bytu Vedlejší místnosti a prostory určené k užívaní spolu s bytem Příslušenství k pohledávce Příslušenství k pohledávce Úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky Úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky

14 Předmět obč.pr. vztahů b)PRÁVA b)PRÁVA např. majetková tvůrčí práva duševního vlastnictví, věcná práva k věci cizí např. majetková tvůrčí práva duševního vlastnictví, věcná práva k věci cizí některá práva nejsou způsobilá stát se předmětem občanskoprávních vztahů (např. ústavně zaručená lidská práva – jsou nepřevoditelná a nezcizitelná) některá práva nejsou způsobilá stát se předmětem občanskoprávních vztahů (např. ústavně zaručená lidská práva – jsou nepřevoditelná a nezcizitelná) c)JINÉ MAJETKOVÉ HODNOTY c)JINÉ MAJETKOVÉ HODNOTY odlišit od věci v právním smyslu odlišit od věci v právním smyslu majetková práva spojená většinou s určitým věcným (hmotným) substrátem majetková práva spojená většinou s určitým věcným (hmotným) substrátem např. literární, výtvarné či jiné dílo, ochranná známka apod. např. literární, výtvarné či jiné dílo, ochranná známka apod.

15 Předmět obč.pr. vztahu NOZ MAJETEK – souhrn všeho, co osobě patří (ve smyslu aktiv) - § 495 MAJETEK – souhrn všeho, co osobě patří (ve smyslu aktiv) - § 495 JMĚNÍ – aktiva i pasiva osoby JMĚNÍ – aktiva i pasiva osoby Dělení Dělení VĚCI VĚCI DEF.: vše, co je odlišné od OSOBY, a slouží k potřebě lidí (§ 489) DEF.: vše, co je odlišné od OSOBY, a slouží k potřebě lidí (§ 489) Hmotné vs. nehmotné (práva a jiné věci bez hmotné podstaty) Hmotné vs. nehmotné (práva a jiné věci bez hmotné podstaty) Movité vs. Nemovité Movité vs. Nemovité Zastupitelné vs. Nezastupitelné Zastupitelné vs. Nezastupitelné Zuživatelné vs. nezuživatelné Zuživatelné vs. nezuživatelné OSTATNÍ PŘEDMĚTY OSTATNÍ PŘEDMĚTY Živé zvíře Živé zvíře Lidské tělo a jeho části Lidské tělo a jeho části

16 Obsah obč.pr. vztahu Subjektivní práva a povinnosti účastníků Subjektivní práva a povinnosti účastníků Nárok x Subjektivní právo Nárok x Subjektivní právo § 3 odst. 1 OZ: omezení výkonu práv: § 3 odst. 1 OZ: omezení výkonu práv: Nezasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných Nezasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných Dobré mravy Dobré mravy Povinnosti - § 494 OZ Povinnosti - § 494 OZ Dare, facere, omittere, pati Dare, facere, omittere, pati Ochrana práv obsažených v občanskoprávních vztazích Ochrana práv obsažených v občanskoprávních vztazích § 4 OZ – není-li stanoveno jinak, poskytuje ochranu soud (procesním předpisem je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). § 4 OZ – není-li stanoveno jinak, poskytuje ochranu soud (procesním předpisem je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). § 5 OZ – správní orgán (pověřený obecní úřad dle § 11 odst. zákona č. 102/1992 Sb.) § 5 OZ – správní orgán (pověřený obecní úřad dle § 11 odst. zákona č. 102/1992 Sb.) „Quieta non movere“ „Quieta non movere“ Charakter tzv. „předběžného opatření“ – rozhodnutí obecního úřadu platí do doby, než o věci rozhodne soud Charakter tzv. „předběžného opatření“ – rozhodnutí obecního úřadu platí do doby, než o věci rozhodne soud

17 Rozhodování obč.pr. věcí jinými orgány Zvláštní předpisy, které stanoví pravomoc k rozhodování v obč.pr. vztazích správnímu orgánu: Zvláštní předpisy, které stanoví pravomoc k rozhodování v obč.pr. vztazích správnímu orgánu: Např. zákon o telekomunikacích, zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem atd. = předpisy, které svěřují rozhodování v občanskoprávních věcech správnímu orgánu (Český telekomunikační úřad, katastrální úřady apod.). Např. zákon o telekomunikacích, zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem atd. = předpisy, které svěřují rozhodování v občanskoprávních věcech správnímu orgánu (Český telekomunikační úřad, katastrální úřady apod.). Vykázání ze společného obydlí a zákaz vstupu do něj (Policie ČR – správní rozhodnutí občanskoprávní povahy, navazuje na něho úprava v občanském soudním řádu (blíže viz zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Vykázání ze společného obydlí a zákaz vstupu do něj (Policie ČR – správní rozhodnutí občanskoprávní povahy, navazuje na něho úprava v občanském soudním řádu (blíže viz zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Svépomoc (§ 6) Svépomoc (§ 6) Nelze-li se účinně a včas domoci ochrany od veřejné moci Nelze-li se účinně a včas domoci ochrany od veřejné moci Musí mít defenzivní charakter + PŘIMĚŘENOST ZÁSAHU Musí mít defenzivní charakter + PŘIMĚŘENOST ZÁSAHU

18 Ochrana soukromých práv NOZ Právo domáhat se ochrany u orgánu veřejné moci Právo domáhat se ochrany u orgánu veřejné moci Není-li stanoveno jinak, je to SOUD (v občanském soudním řízení) Není-li stanoveno jinak, je to SOUD (v občanském soudním řízení) NOVĚ: NOVĚ: Zabudování zásady legitimního očekávání do NOZ (§ 13) Zabudování zásady legitimního očekávání do NOZ (§ 13) Treat like cases alike (rozhodovat obdobné případy obdobně) Treat like cases alike (rozhodovat obdobné případy obdobně)

19 KONEC DÍKY ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google