Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEBOJTE SE KONKURZU Ing. Dagmar Krutská dagmar. © Dagmar Krutská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEBOJTE SE KONKURZU Ing. Dagmar Krutská dagmar. © Dagmar Krutská."— Transkript prezentace:

1 NEBOJTE SE KONKURZU Ing. Dagmar Krutská dagmar. krutska@pedf.cuni.cz © Dagmar Krutská

2 FINANCOVÁNÍ ŠKOL

3 1.Obecně platné právní předpisy 2.Speciální právní předpisy pro oblast školství 3.Ostatní předpisy upravující hospodaření škol P RÁVNÍ PŘEDPISY

4  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 1. Obecně platné právní předpisy

5  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.  Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (využití při kategorizaci majetku) 1. Obecně platné právní předpisy

6  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 2. Speciální právní předpisy pro oblast školství

7  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  Pokyny MŠMT, MF, zřizovatele 3. Ostatní předpisy upravující hospodaření škol

8 1.Neinvestiční dotace MŠMT 2.Příspěvek na provoz 3.Výnosy z vlastní činnosti 4.Úplata za vzdělávání a školské služby 5.Investiční dotace 6.Doplňková činnost, jiná činnost 7.Ostatní zdroje Z DROJE FINANCOVÁNÍ

9  dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady  § 160 odst. 1 školského zákona:  platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odstupné, odvody, FKSP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, učební pomůcky, cestovné, osobní ochranné pracovní pomůcky 1. Neinvestiční dotace MŠMT

10  příspěvek od zřizovatele na zajištění provozu školy:  energie, voda, opravy, materiál, služby, odpisy a další 2. Příspěvek na provoz

11  produktivní práce žáků při praktickém vyučování  prostředky za pronájem a prodej majetku ve správě školy  příjmy z reklam 3. Výnosy z vlastní činnosti

12  u vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání  u všech typů školských služeb 4. Úplata za vzdělávání a školské služby

13  programy financované prostřednictvím státního rozpočtu podle vyhlášky MF 5. Investiční dotace

14  okruhy doplňkové činnosti musí být uvedeny ve zřizovací listině  doplňková činnost nesmí narušovat hlavní činnost 6. Doplňková činnost, jiná činnost

15  programy MŠMT  programy Úřadu práce  fondy příspěvkové organizace  dary škole  plnění pojišťoven 7. Ostatní zdroje

16  škola hospodaří podle závazných ukazatelů, které stanoví zřizovatel  u dotací ze státního rozpočtu určuje závazné ukazatele orgán státní správy  regulace čerpání rozpočtu  kontrola čerpání rozpočtu R OZPOČET ŠKOLY

17 1.Rezervní fond – zdrojem zlepšený hospodářský výsledek a přijaté peněžní dary 2.Fond odměn – zdrojem zlepšený hospodářský výsledek 3.Investiční fond – zdrojem odpisy, investiční dotace z rozpočtu zřizovatel, atd. 4.Fond kulturních a sociálních potřeb – tvořen 1 % z prostředků vyplacených na platy F ONDY PO

18  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  sleduje majetek a závazky  eviduje náklady a výnosy  zjišťuje výsledek hospodaření  účetní období – hospodářský rok  účetní doklady  vnitroorganizační směrnice  účetní závěrka  inventarizace majetku a závazků Ú ČETNICTVÍ

19 1.Složky platu 2.Specifické mzdové náklady 3.Platová inventura M ZDY A PLATY

20  nárokové:  platový tarif – určen platovou třídou a platovým stupněm (nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)  příplatek za vedení  příplatek za přímou pedagogickou práci nad rozsah stanovený ředitelem školy – dvojnásobek průměr. hod. výdělku  příplatek za noční práci – 20 % průměrného hodinového výdělku  příplatek za práci v sobotu a neděli – 25 %  příplatek za práci přesčas 1. Složky platu

21  nárokové:  příplatek za svátek – 100 %  zvláštní příplatek – ztížené a zdraví škodlivé pracovní podmínky  specializační příplatek - § 133 ZP  příplatek za dělenou směnu  nenárokové:  osobní příplatek – dosahování velmi dobrých pracovních výsledků  odměna – za práce nad rámec pracovních povinností 1. Složky platu

22  nemocnost – prvních 21 dnů vyplácí škola formou náhrady platu, od 22. dne zajišťuje výplatu ČSSZ  dovolená na zotavenou  odstupné - jedno až trojnásobek průměrného měsíčního výdělku  pojištění – 0,42 % z vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení za uplynulé kalendářní čtvrtletí  odvoz za neplnění podílu ZPS – povinný podíl 4 % 2. Specifické mzdové náklady

23  podklad pro zřizovatele 3. Platová inventura

24 1.Základní právní předpisy 2.Obecné principy kontroly 3.Pokuty ukládané za porušení povinností kontrolovaných osob K ONTROLA

25  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Základní právní předpisy

26  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 1. Základní právní předpisy

27  prověřování dodržování právních předpisů  zajistit veřejné prostředky proti rizikům, nesrovnalostem, nebo jiným nedostatkům:  neúčelné, nehospodárné, neefektivní nakládání s veřejnými prostředky  odhalovat nedostatky v řízení organizace  vnitřní kontrola - řídící  vnější kontrola – zřizovatel, finanční úřady, ČŠI, orgány veřejné správy 2. Obecné principy kontroly

28  pořádková pokuta – nejsou vytvořeny podmínky k provedení kontroly a nebyla poskytnuta součinnost  50 000,-- Kč (200 000,-- Kč)  pokuta za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků  až 1 000 000,-- Kč 3. Pokuty

29 Děkuji všem za pozornost a přeji mnoho úspěchů v konkurzním řízení.


Stáhnout ppt "NEBOJTE SE KONKURZU Ing. Dagmar Krutská dagmar. © Dagmar Krutská."

Podobné prezentace


Reklamy Google