Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. prováděcí vyhláška 416/2004Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. prováděcí vyhláška 416/2004Sb."— Transkript prezentace:

1 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. prováděcí vyhláška 416/2004Sb.
Kurz Právního minima Jihlava 26. – Ing. Libuše Nivnická

2 Finanční kontrola Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole) Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. Jejich aplikace v praxi příspěvkové organizace – interní dokumenty, provádění

3 Finanční kontrola Zákon 320/2001 Sb. – zákon o finanční kontrole
Komentář vybraných ustanovení: Předmět úpravy Základní pojmy Systém finanční kontroly: - veřejnosprávní kontrola - kontrola podle mezinárodních smluv - vnitřní kontrolní systém Cíle finanční kontroly Organizační zajištění Kontrolní metody a kontrolní postupy ( upravuje podrobně vyhl. 416/2004 Sb.)

4 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§1 Předmět úpravy: zákon vymezuje : A) Uspořádání a rozsah finanční kontroly B) Vykonávané mezi orgány veřejné správy ( zřizovatel - organizace) mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory uvnitř orgánů veřejné správy C) Stanoví předmět hlavní cíle ( vazba na § 4) finanční kontroly zásady vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních předpisů

5 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
…. a podle zvláštních předpisů: Zákony, které upravují materii věcně identickou se zákonem o finanční kontrole, jsou například: Zák. 219/200 Sb. O majetku České republiky ….§ 48 Zák. 218/200 Sb. O rozpočtových pravidlech …§ 39 a 43 Zák. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů …§ 15 Zák. 121/200 Sb. O hlavním městě Praze ….§ 2 Zák. 128/2000 Sb. O obcích ……§9 Zák. 129/2000 Sb. O krajích …..§2 a další

6 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§2 Vymezení pojmů: Vybrané pojmy: orgán veřejné správy ……. organizační složka státu, státní přísp. Organizace, městská část hl. měta Prahy, územní samosprávný celek, příspěvková organizace územního samosprávného celku kontrolovanou osobou – orgán veřejné správy uvedený v písmenu a) , právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem , … kontrolním orgánem orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního předpisu oprávněný finanční kontrolu provádět vedoucí orgán veřejné správy - obecně statutární orgán ve smyslu ustanovení § 20 občanského zákoníku – osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby Osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

7 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
veřejnými financemi jsou: - veřejné příjmy – příjmy státu nebo právnických osob definovaných jako orgán veřejné správy ( příjmy uvedené ve zvláštních zákonech) - veřejné výdaje dtto veřejné prostředky - veřejné finance, věci, majetková práva a jiného hodnoty patřící státu nebo právnické osobě

8 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Operace – finanční a majetková vyjadřuje postupy při nakládání s veřejnými prostředky, které mají svůj odraz v příslušných evidencích – zejména účetní, pokladní a operativní. Jde o postup před právním úkonem, kterým vzniká závazek nebo nárok orgánu veřejné správy ( širší pojetí), postup před uskutečněním veřejných výdajů nebo jiných plnění ke splnění závazků nebo uplatnění nároků

9 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
správnost finanční a majetkové operace její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností ( Economy, Efficiency, Effectivness) .

10 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Hospodárnost (Economy) – „dělat věci levně“ – je použití veřejných prostředků, k zajištění úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků. Kritérium, které se hodnotí na vstupu. Efektivnost (Efficiency) – „ dělat věci správnou cestou“ – takové použití veřejných prostředků, kterými se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosů ve srovnání s objemem vynaložených prostředků. Kritérium , které hodnotí vztah mezi vstupem a výstupem. Účelnost (Effectivness) . „ dělání správných věcí“ - takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů. Kritérium hodnocené na výstupu.

11 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
je součástí systému finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. tvoří ji: a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ 7-23) = veřejnosprávní kontrola ( nepřetržitý proces – před, v průběhu, následně veřejný výdaj) b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( § 24) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( § 25 – 31) Dva podsystémy: systém finančního řízení a řídící kontroly = řídící kontrola (nepřetržitý proces – před, v průběhu, následně - operací) . Musí být zajistit každý subjekt ! systém interního auditu – nemusí být zřízen vždy

12 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 4 Hlavní cíle finanční kontroly prověřovat : dodržování právních předpisů zajištění ochrany veřejných prostředků proti nesrovnalostem, rizikům, nedostatkům , neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veř. prostředky zajistit včasné informování orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy Konkrétní cíle stanoví vedoucí orgánu veřejné správy

13 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Kriteria pro hodnocení výše uvedených hledisek: Pokud nejsou stanovena právními předpisy, normami apod., Musí být předem stanovena vedoucím orgánu veřejné správy.

14 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 5 Organizační zajištění finanční kontroly Odpovědnost mají vedoucí orgánů veřejné správy. Jsou odpovědni za: organizování finanční kontroly řízení finanční kontroly zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly

15 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Vedoucí orgánu veřejné správy musí: Rozvrhnout a zavést takový systém finanční kontroly, který zajistí přiměřenou míru ujištění o tom, že budou plněny schválené cíle Personálně zajistit výkon finanční kontroly ( kvalifikační předpoklady, bezúhonnost, zamezení střetu zájmů) . Zajistit realizaci výsledků finanční kontroly ( §§ 18,19 a 28 zák.).

16 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 6 Kontrolní metody a kontrolní postupy kontrolní metody – cesty k získávání objektivních informací – v zákoně jsou uvedeny nejčastěji využívané metody , není vyloučeno užití dalších – syntéza, analogie, experiment, modelování aj. kontrolní postupy – schvalovací, operační, hodnotící, revizní. V zákonu uvedeny rovněž demonstrativně, jejich obsah lze flexibilně přizpůsobovat a zdokonalovat v návaznosti na rozvoj automatizovaných systémů

17 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ ) = veřejnosprávní kontrola b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( vazba na § 24) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( §§ 25 – 31) Dva podsystémy: systém finančního řízení a řídící kontroly = řídící kontrola (nepřetržitý proces – před, v průběhu, následně - operací) . Musí být zajistit každý subjekt ! systém interního auditu – nemusí být zřízen vždy

18 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§§ systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány = veřejnosprávní kontrola Ministerstvo financí je ústředním správním orgánem pro finanční kontrolu. § 9 – působnost územních samosprávných celků Územní samosprávné celky kontrolují hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti.

19 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 11 Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů malé připomenutí: předběžná průběžná následná V praxi většinou : - následná - po vyúčtování operace za použití hodnotících a revizních postupů

20 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 13 Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě upravují procesně-právní působnost při výkonu finanční kontroly vazba na část třetí zákona o státní kontrole - ustanovení § 8 – 26 zákona 552/1991 Sb.) § 14 Zahájení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě: předložení písemného pověření kontrolovaná osoba je povinna na vyžádání předložit kontrolnímu orgánu výsledky předchozích kontrol výkon finanční kontroly probíhá ve dvou fázích: - proces kontrolního zjišťování - následná reakce na kontrolní zjištění

21 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 15 Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě marným uplynutím lhůty pro podání námitek ( § 17 kontrolního řádu zákona o státní kontrole - lhůta pětidenní ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší) marným uplynutím lhůty pro podání odvolání ( podle § 18 kontrolního řádu zákona o státní kontrole – lhůta patnáctidenní ode dne doručení rozhodnutí o námitkách) dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze dále odvolat §18, odst. 5 kontrolního řádu zákona o státní kontrole)

22 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 18 Opatření k nápravě Kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků bez zbytečných odkladů nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. Tři způsoby realizační fáze navazující na finanční kontrolu - váže na rozsah oprávnění orgánů veřejné správy: kontrolní orgán je vybaven oprávněním k přímému uložení opatření kontrolní orgán nemůže přímo přikázat zjednání nápravy – odstranění závadného stavu ( tehdy, když je k tomu oprávněn jiný orgán) , postoupí kontrolní orgán své zjištění tomuto orgánu. Př. vazba na FÚ - ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně opatření k nápravě nedostatků vyžadovaná na kontrolované osobě

23 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§19 Informace o uložení opatření k nápravě Kontrolované osoby jsou povinny písemně informovat kontrolní orgán o přijetí opatření k  odstranění nedostatků a o jejich splnění ve stanovených lhůtách. Kontrolní orgán je oprávněn přijatá opatření k nápravě prověřit. § 20 Pokuty Pokud kontrolované osoby nepřijaly opatření nebo je nesplnily v určených termínech, mohou kontrolní orgány uložit pokutu až do výše ,- Kč § 20 Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly

24 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 20 Pokuty Pokud kontrolované osoby nepřijaly opatření nebo je nesplnily v určených termínech, mohou kontrolní orgány uložit pokutu až do výše ,- Kč Pokutu lze uložit do 6 měsíců, nejdéle do 3 let


Stáhnout ppt "Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. prováděcí vyhláška 416/2004Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google