Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v pracovní rehabilitaci Mgr. Iveta Vernerová Praha, 7. 3. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v pracovní rehabilitaci Mgr. Iveta Vernerová Praha, 7. 3. 2012."— Transkript prezentace:

1 Novinky v pracovní rehabilitaci Mgr. Iveta Vernerová Praha, 7. 3. 2012

2 Pracovní rehabilitace Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti § 69 – § 74 Vyhláška č. 518/2004 Sb. § 1 - § 5

3 Pracovní rehabilitace Osoby se ZP mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit, jehož cílem je usnadnit vstup osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle bydliště OZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

4 Pracovní rehabilitace Na pracovní rehabilitaci má právo: osoba se zdravotním postižením, osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

5 Pracovní rehabilitace § 67 ZoZ – osobám se zdravotním postižením (OZP) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce invalidní ve třetím stupni („osoby s těžším zdravotním postižením“) invalidní v prvním nebo druhém stupni osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení (pro účely zaměstnanosti jsou považovány za osoby invalidní v prvním nebo druhém stupni)

6 Pracovní rehabilitace Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) Do 31. 12. 2011 o nich rozhodováno ÚP ČR. Podle bodu 5. přechodných ustanovení zákona č. 367/2011 Sb. rozhodnutí o uznání OZZ, vydaná na základě žádostí podaných do 31. 12. 2011, platí po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. ledna 2015. Po dobu platnosti rozhodnutí jsou OZZ považovány pro účely zaměstnanosti za osoby invalidní v prvním nebo druhém stupni.

7 Pracovní rehabilitace opatření aktivní politiky zaměstnanosti určené k vyrovnání příležitostí osob se zdravotním postižením na trhu práce součást komplexu činností a opatření vedoucích k plné integraci osob se zdravotním postižením souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením uskutečňuje se na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestavuje Úřad práce ČR

8 Proces pracovní rehabilitace 1.Podání žádosti o pracovní rehabilitaci 2.Návrh Individuálního plánu pracovní rehabilitace (IPPR) 3.Vyjádření odborné skupiny a schválení ÚP ČR 4.Uzavření IPPR s účastníkem pracovní rehabilitace(PR) 5.Realizace jednotlivých forem PR 6.Hodnocení PR (průběžné, závěrečné)

9 Formy pracovní rehabilitace poradenská činnost zaměřená na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost  příprava k práci  příprava na budoucí povolání  specializované rekvalifikační kurzy činnost zaměřená na zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání nebo změnu povolání vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

10 Podporované zaměstnávání Současnost 1.„Forma“ pracovní rehabilitace:  poradenská činnost  příprava k práci  udržení a změna zaměstnání nebo změna povolání  vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti 2.Zabezpečení pracovní rehabilitace

11 Podporované zaměstnávání Budoucnost Koncepce podpory zaměstnávání OZP pro období 2012 – 2015 Změny pro období 2013-2015 Zavedení plné aplikace podporovaného zaměstnávání do pracovní rehabilitace

12 Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Systémový individuální projekt realizovaný v rámci Oblasti podpory 2. 2 OP LZZ, číslo projektu CZ.1.04/2.2.00/11.00008 Zkrácený název projektu „PREGNET“ 1. 2. 2012 podepsána Smlouva o realizaci veřejné zakázky s dodavatelem vybraným v rámci VŘ Termín ukončení realizace projektu - 30. 9. 2014 Odborná garance MPSV, odbor 41

13 Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Cíl projektu změna systému posuzování zdravotního stavu OZP  vytvoření zázemí pro zavedení a legislativní a organizační ukotvení nového systému posuzování zdravotní způsobilosti OZP, který vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví Světové zdravotnické organizace ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)  systém využívá moderních ergodiagnostických testovacích metod hodnocení funkčních činností a pracovního potenciálu OZP a následně pomáhá při komunikaci se zaměstnavatelem a stanovení toho, jaké pracovní činnosti může OZP vykonávat, případně v jaké oblasti je možno se dále profesně vzdělávat a rozvíjet. podpora rozvoje pracovní rehabilitace, která je komplexním nástrojem APZ při návratu OZP na trh práce vybudování regionálních sítí spolupráce v pracovní rehabilitaci

14 Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Zaměření projektu vytvoření systému regionálních sítí spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich rozvoj v krajích Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Vysočině, Jihomoravském a Zlínském síťování se bude týkat Úřadu práce ČR jako partnera projektu, který zabezpečuje pracovní rehabilitaci, a potenciálních partnerských organizací z oblasti léčebné a pracovní rehabilitace, tj. zdravotnických organizací, vzdělávacích a poradenských organizací a organizací specializujících se na práci s OZP v oblasti jejich integrace na trh práce.

15 Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Etapy projektu 1.vytvoření základů spolupráce pro vznik sítí regionální spolupráce v PR (zdravotnická zařízení/ rehabilitační centra, KrP ÚP, vzdělávací a poradenské organizace zaměstnavatele); 2.proškolení pracovníků rehabilitačních center, ÚP, lékařů LPS, vzdělávacích a poradenských organizací a vybraných zaměstnavatelů 3.realizace pilotního ověření fungování regionálních sítí spolupráce v PR (nastavení systému metodik, standardů a funkčnosti výstupů pro začleňování OZP do PR, či dalších forem zaměstnávání) v 8 krajích ČR

16 Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Projekt podpoří aktivní zapojení zaměstnavatelů a organizací pracujících s OZP do procesu začleňování OZP na trh práce. Budou vytvořeny regionálních sítě spolupráce PR v daných 8 krajích a dojde k jejich propojení se systémem regionálních sítí již vytvořeným v rámci projektu RAP Equal (6krajů). Budou vytvořeny sítě ergodiagnostických center na celém území ČR - umožnění všem KrP ÚP ČR využít principy pozitivní pracovní rekomandance a ergodiagnostiky v práci s OZP. Výstupy projektu budou podkladem pro systémové změny (viz pokrytí všech krajů ČR) a pro stanovení dalších kroků a opatření legislativního i jiného charakteru.

17 Novinky v pracovní rehabilitaci Děkuji za pozornost Diskuze Iveta Vernerová e-mail: iveta.vernerova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Novinky v pracovní rehabilitaci Mgr. Iveta Vernerová Praha, 7. 3. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google