Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z pohledu legislativy Projekt: Rehabilitace – Aktivace - Práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z pohledu legislativy Projekt: Rehabilitace – Aktivace - Práce."— Transkript prezentace:

1 Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z pohledu legislativy Projekt: Rehabilitace – Aktivace - Práce

2 2 Cíl prezentace Rámcový přehled základní a doplňkové legislativy v oblasti pracovní rehabilitace se zdůrazněním vybraných ustanovení důležitých z hlediska vzdělávací a poradenské organizace jakožto potencionálního dodavatele služeb PR pro úřady práce.

3 3 Co je „pracovní rehabilitace“ § 69, odst.2 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené.

4 4 Základní legislativa  Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. - ze dne 13.května 2004 - ve vybraných § udává základní legislativní rámec pro pracovní rehabilitaci  Vyhláška č.518/2004 Sb. - je prováděcí vyhláškou k zákonu o zaměstnanosti - z hlediska pracovní rehabilitace řeší individuální plán, poradenskou činnost a druhy nákladů hrazených úřady práce,  Oznámení č.15/2006 - stanovuje postup úřadů práce včetně tiskopisů používaných pro zabezpečování pracovní rehabilitace

5 5 Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. (§7, §9, §21, §67, §69 - §78, §105)  Vytvoření odborné pracovní skupiny § 7, odst.5  Posuzování zdravotního stavu fyzických osob a součinnost zdravotnických zařízení §9, § 9a, § 9b  Povinnost OZP podrobit se zdravotnímu vyšetření§ 21, odst. 2  Definice „Osoby se zdravotním postižením“ § 67, odst.2  Právo na pracovní rehabilitaci § 69, odst.1  Kým je PR zabezpečována (spolupráce, pověření)§ 69, odst.1  Definice pracovní rehabilitace § 69, odst.2  Formy pracovní rehabilitace§ 69, odst.3  Individuální plán pracovní rehabilitace§ 69, odst.4  Dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace § 70  Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání § 71  Příprava k práci § 72, § 73  Specializované rekvalifikační kurzy § 74  Příspěvky na podporu zaměstnávání OZP§ 75 - § 78  Poradenská činnost§ 105, odst.1a

6 6 Odborná pracovní skupina § 7 odst.5 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti  měla by být zřízena na každém úřadu práce  posuzuje a navrhuje vhodné formy pracovní rehabilitace k financování  doporučené složení (zástupci úřadu práce, organizací zdravotně postižených, zaměstnavatelů s více jak 50% OZP) Pozn. V praxi se ukazuje nutnost „pestřejšího“ složení odborné pracovní skupiny!!! Zde je též možnost pro vzdělávací a poradenské organizace zapojit se do činnosti odborné pracovní skupiny!!!

7 7 Definice „Osoby se zdravotním postižením“ § 67, odst.2 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti  osoby orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními („osoby s těžším zdravotním postižením")  osoby orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními  osoby rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými ("osoby zdravotně znevýhodněné") Pozn. Osoby se zdravotním postižením mají dle § 69, odst.1 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti právo na pracovní rehabilitaci!!! Není rozhodující zda je osoba se zdravotním postižením (žadatel o pracovní rehabilitaci) v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání!!!

8 8 Kým je pracovní rehabilitace zabezpečována § 69, odst.1 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti  místně příslušný úřad práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky  jiné právnické či fyzické osoby pověřené na základě smluvního vztahu (dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace, § 70, zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Pozn. Zde je položen legislativní základ pro vznik integrovaných systémů spolupráce v rámci regionů!!!

9 9 Formy pracovní rehabilitace § 69, odst.3 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti Základní oblasti:  Poradenská činnost  Příprava na budoucí povolání  Příprava k práci  Specializované rekvalifikační kurzy  Zprostředkování zaměstnání  Udržení a změna zaměstnání, změna povolání  Vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání  Vytváření vhodných podmínek pro výkon jiné výdělečné činnosti Pozn. Celkem definováno 22 forem pracovní rehabilitace!!! V rámci projektu byly pro vybrané formy zpracovány metodické příručky!!!

10 10 Vyhláška č.518/2004 Sb. (§1 - §5, §21 - §23)  Individuální plán pracovní rehabilitace § 1  Náklady právnické nebo fyzické osoby pověřené zabezpečením PR, spojené s prováděním PR § 2  Náklady zaměstnavatele, který provádí přípravu k práci § 3  Náklady pracovní rehabilitace účastníka pracovní rehabilitace § 4  Úhrada nákladů ze strany úřadu práce § 5  Poradenská činnost§ 21 - § 23

11 11 Individuální plán pracovní rehabilitace § 1 Vyhlášky č.518/2004 Sb. Co obsahuje:  předpokládaný cíl pracovní rehabilitace  stanovené formy pracovní rehabilitace  předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace  termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace Pozn. Individuální plán sestavuje pracovník úřadu práce v součinnosti se žadatelem o pracovní rehabilitaci a s ohledem na vyjádření odborné pracovní skupiny!!!

12 12 Náklady právnické nebo fyzické osoby pověřené zabezpečením PR § 2 Vyhlášky č.518/2004 Sb.  Přímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady)  Režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace  Náklady na dílčí subdodávky jiného odborného nebo vzdělávacího zařízení  Náklady na činnost dalších odborníků či jiných fyzických osob pokud je jejich spolupráce nezbytná Pozn. Externí zabezpečení jednotlivých forem pracovní rehabilitace lze realizovat odděleně nebo též formou komplexní dodávky kdy jeden z dodavatelů vystupuje vůči úřadu práce jako smluvní a ostatní dodavatele si najímá!!!

13 13 Náklady účastníka pracovní rehabilitace. § 4 Vyhlášky č.518/2004 Sb.  jízdní výdaje z místa bydliště do místa konání pracovní rehabilitace a zpět  výdaje na ubytování po dobu konání pracovní rehabilitace mimo obec bydliště účastníka  stravné ve dnech účasti na pracovní rehabilitace mimo obec bydliště účastníka  pojištění pro případ škody způsobené účastníkem pracovní rehabilitace po dobu jejího konání

14 14 Oznámení č.15/2006  stanovuje postup úřadů práce při zabezpečování pracovní rehabilitace  určuje tiskopisy, které budou úřady práce používat při zabezpečování pracovní rehabilitace

15 15 Tiskopisy pro žadatele o pracovní rehabilitaci  Žádost o pracovní rehabilitaci  Poučení účastníka pracovní rehabilitace Ke stažení na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana K vyzvednutí na: místně příslušném úřadu práce

16 16 Tiskopisy pro předkládání nabídky na zabezpečení pracovní rehabilitace  Nabídka na zabezpečení pracovní rehabilitace  Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace  Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele  Nabídka na provedení přípravy k práci  Nabídka zabezpečení rekvalifikace  Kalkulace nákladů rekvalifikace Ke stažení na: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni K vyzvednutí na: místně příslušném úřadu práce

17 17 Další důležitá legislativa I. Vyhláška 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců Oznámení č. 28/2006 - Postup úřadů práce při zabezpečování rekvalifikace, poradenských činností a pracovní rehabilitace Věstník MZ ČR, ročník 2008, částka 1; Cenové rozhodnutí ze dne 20. prosince 2007, část II, oddíl B http://www.mzcr.cz/data/c2959/lib/ZDRAVOTNICTVI_01_08.pdf http://www.mzcr.cz/data/c2959/lib/ZDRAVOTNICTVI_01_08.pdf

18 18 Další důležitá legislativa II.  Normativní instrukce č.14/2007 – Realizace aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2008  Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce  Zákon č.155/1995 sb., o důchodovém pojištění  Vyhláška 284/1995 Sb., k zákonu o důchodovém pojištění

19 19 Aktuální informace na: http://portal.mpsv.cz/sz

20 20 Malé upozornění na závěr  Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách Před jeho přijetím (částečně též i po přijetí): - velmi často byly některé stávající formy pracovní rehabilitace financovány z prostředků na sociální služby Po jeho přijetí: - zákon neobsahuje pracovní rehabilitaci tudíž není ani možné financovat jednotlivé formy pracovní rehabilitace z prostředků na sociální služby

21 21 Děkuji za pozornost  Mgr. Miroslav Flanderka Sociální agentura o.s. Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem www.socialniagentura.cz info@socialniagentura.cz 475 200 094, 607 120 075


Stáhnout ppt "Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením z pohledu legislativy Projekt: Rehabilitace – Aktivace - Práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google