Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Markéta Olbertová.  poskytnutí uceleného vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniž by byly za menší objem vědomostí jakkoli trestány a separovány.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Markéta Olbertová.  poskytnutí uceleného vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniž by byly za menší objem vědomostí jakkoli trestány a separovány."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Markéta Olbertová

2  poskytnutí uceleného vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniž by byly za menší objem vědomostí jakkoli trestány a separovány do různých druhů škol. (J.Nováčková)  opuštění mocenského, autoritativního vztahu vůči dětem (z ústředního herce režisérem), partnerský přístup  jiná organizace a metody vyučování (kooperativní učení, projekty, integrace předmětů)  rozvíjení zodpovědnosti žáků (ne manipulace, poslušnost)

3  týmová práce  rozložení odpovědnosti  jednoduché rozhodovací a komunikační cesty  nastavení jednoznačných pravidel pro řízení školy  dokumenty a formuláře postupně nahrazuje výpočetní technika  využití dobré praxe, spolupráce mezi školami  vliv kvalitního a efektivního vedení škol na kvalitu výuky a vytváření konkurence schopného vzdělávacího prostředí  připravenost na získání certifikátu s evropskou platností dle normy ISO 9001

4 Výrazným motivátorem k dosahování kvalitních pracovních výsledků jsou zaměstnanecké vztahy na pracovišti. Zásady: Respektování etických pravidel, vzájemná úcta, naslouchání si, spolupráce a pomoc. Rozvoj organizace jako celku je podmíněn tvůrčí prací a aktivitou každého jednotlivého zaměstnance

5  Projekty napříč ročníky  Spolupráce tříd (1.a 9.tř., ŠVP 1.a5.tř.)  Žákovský parlament  Schránka důvěry  Poradenská skupina na škole – metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog  Spolupráce s odborníky – PPP, SPC, Středisko výchovné péče, OPD…  Evaluace školy – SWOT analýza, dotazníkové šetření, Mapa školy  Okamžité řešení problému  Hodnocení a sebehodnocení žáků  Úzká spolupráce s rodiči  Třídy Montessori – pozitivní „nákaza“

6 Klasická škola  Umí z paměti vyjmenovat kde co – třeba hlavní města všech států světa  Pamatuje si většinu letopočtů z dějepisu – třeba kdy byla bitva u Thermopyl  Vyjmenuje názvy všech chemických prvků  A další …………..

7  Bude odpovědný  Bude samostatný  Bude schopen spolupracovat v týmu  Bude schopen prezentovat svoji práci, sdělovat svoje myšlenky  Bude schopen vyhledávat a zpracovávat informace, ….

8  Zkoušení u tabule  Výklad učitele  Diktování zápisu do sešitu  Učení se ze sešitu nazpaměť  Jednotný přístup ke všem žákům ve třídě, bez ohledu na jejich individuální potřeby  Aktivizace vyučování  Práce s experimenty  Práce s pracovními listy  Prezentace myšlenek, nápadů, projektů, vlastních prací  Práce s informačními zdroji  Skupinová práce  Práce ve třídách Montessori a rozvíjení prvků v běžných třídách Klasické metody - neModerní metody

9  Jsou dána jasná kritéria hodnocení  Je dána dostatečná příležitost k nápravě výsledků – konzultace, opravy testů apod.  Kvalitní učebnice a pomůcky  K výuce se využívá různých zdrojů informací (encyklopedie, knihovna, počítače)  Úzká spolupráce s rodiči – různé možnosti komunikace (SMS, e-mail, zprávy e- learningového systému, elektronická žákovská knížka, časté hovorové hodiny,…)

10  motivující  využívat popisného jazyka  sebehodnocení  průběžné mapování, sledování pokroku (posunu)  provádět vzhledem k předchozímu a očekávaného stavu  hodnotit směrem k individuálním schopnostem každého žáka

11  Slovní hodnocení  Popis toho, co dítě zvládlo  Sdělení dítěti, ne o dítěti  Neposuzuje osobnost dítěte  Portfolio  Pokroky dítěte shromážděné v deskách, krabici…  Práce dítěte, záznamy učitele  Posiluje odpovědnost dětí za vlastní učení  Sebehodnocení Práce s chybou – „chyba je přítel“

12

13

14 Používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit:  co = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat, co se chce učit a o čem chce získat další informace  kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat  kdy = dítě nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho polarita pozornosti; každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu  s kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině

15  Žáci nejsou za chyby trestáni nebo záporně hodnoceni, ale má jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat.  Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků.  Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

16  S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky.  Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty.

17 I. Praktický život péče o vlastní osobu a své tělo, o okolí a společnost, cvičení sociálních vztahů, cvičení kontroly pohybu II. Smyslový materiál procvičuje rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování III. Jazykový materiál tj. materiály podporující rozvoj řeči, materiály k výuce čtení a psaní IV. Kosmická výchova integrace témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu V. Matematický materiál

18  Estetické kvality Atraktivnost předmětu je silnou motivací, přitahuje pozornost dítěte a vyzývá ho k činnosti. Estetické kvality ovlivňují také vývoj estetického cítění. Vedou k vytváření pocitu zodpovědnosti.  Podněcování aktivity Pomůcka má podněcovat činnost. Dítě pomůcka přitahuje, pokud s ní může manipulovat, brát ji do rukou, ne ji pozorovat a obdivovat.  Kontrola chyb Materiál je konstruován tak, aby dítě samo poznalo chybu. Kontrola chyby spočívá v materiálu samém. Dítě okamžitě zná výsledek, opravuje se samo, není tak závislé na hodnocení autorit.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35  Pomůcky pro český jazyk, které využívají žáci ve třídách Montessori, jsou velmi dobře využitelné pro práci s dětmi, které mají specifickou vývojovou poruchu učení. Jejich specifikem je to, že si žák okamžitě provede sám kontrolu a učí se pracovat s chybou.  Pomůcky propojují tematicky okruhy, které se probírají např. v předmětech Člověk a jeho svět a rozvíjí čtenářskou gramotnost.

36  Děkuji za pozornost. Mgr. Markéta Olbertová Základní škola, Brno, Gajdošova 3 www.zsgajdosova.cz olbertova@zsgajdosova.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Markéta Olbertová.  poskytnutí uceleného vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniž by byly za menší objem vědomostí jakkoli trestány a separovány."

Podobné prezentace


Reklamy Google