Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM TISKOVÉ KONFERENCE Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vít Liška, MPSV ČR Představení projektu Marie Oujezdská, NCR Zaměření,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM TISKOVÉ KONFERENCE Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vít Liška, MPSV ČR Představení projektu Marie Oujezdská, NCR Zaměření,"— Transkript prezentace:

1

2 PROGRAM TISKOVÉ KONFERENCE Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vít Liška, MPSV ČR Představení projektu Marie Oujezdská, NCR Zaměření, přínosy, význam pro Českou republiku Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena v Brně Zkušenosti držitele certifikátu Eva Rossi, Zora Prosková, Magistrát města Brna Zkušenosti držitele certifikátu 2

3 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR Představení projektu „Auditu rodina a zaměstnání“ Mgr. Vít Liška 3

4 INFORMACE O PROJEKTU ESF - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost –prioritní osa 3.4 Sociální integrace a rovné příležitosti oblast podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Celkové náklady: 20 937 264,00 – 85 % ESF, 15 % ČR –Účast v projektu je zcela bezplatná Délka projektu: 3 roky 4

5 INFORMACE O PROJEKTU II Audit rodina a zaměstnání je nástroj, který může management společnosti využít k rozvoji a optimalizaci personální politiky Původ projektu - inspirace ze zahraničí V ČR Audit rodina a zaměstnání poprvé realizován v rámci pilotního projektu ANIMA PLUS CZ, jehož realizátorem bylo Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, partnerem Národní centrum pro rodinu. 5

6 KOMU JE AUDIT RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ URČEN Všem zájemcům se sídlem mimo hl. město Prahu Audit je vhodný pro jakýkoli typ firmy / instituce / organizace s více než pěti zaměstnanci Auditovat lze celou společnost nebo jen její část – úsek, odbor, regionální pobočku atd. Kapacita projektu je 30 firem / institucí / organizací 6

7 CÍLOVÉ SKUPINY AUDITU Zaměstnavatelé –opatření realizovaná v rámci auditu se stanou součástí strategie společnosti –prorodinná orientace nezohledňuje jen potřeby zaměstnanců, ale také zvyšuje konkurenceschopnost –pozitivní vnímání auditu – audit jako možnost zvýšit efektivitu a motivovanost svých zaměstnanců –audit přináší především kvalifikované personální poradenství Zaměstnanci –audit není nástroj kontroly zaměstnanců, ale přináší vzájemný dialog –rodinu (péči o děti, o závislého člena rodiny) a zaměstnání je možné sladit ku prospěchu obou stran Odborná a laická veřejnost –šíření informací o ekonomických a společenských přínosech Auditu rodina a zaměstnání (prezentace tuzemských i zahraničních výzkumů, příklady české i zahraniční dobré praxe) 7

8 OBLASTI PERSONÁLNÍ POLITIKY, KTERÝMI SE AUDIT RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ ZABÝVÁ Firemní kultura Pracovní doba Rodičovství, mateřská a rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání Organizace práce Pracovní místo Informační a komunikační strategie Kultura vedení Personální rozvoj Finanční a nefinanční pobídky Služby pro rodiny –Výsledkem auditu mohou být jak velká opatření, tak započetí diskuze o firemní prorodinné personální politice 8

9 ZAHÁJENÍ AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ Zahajovací konference –Ve čtvrtek 13. října v Holiday Inn Prague Congress Centre –Na konferenci vystoupí: Zahraniční odborníci (tvůrci Auditu rodina a zaměstnání v Německu a Rakousku) Zástupci českých firem i veřejných institucí Navázání kontaktů se zaměstnavateli Podpis prvních smluv o realizaci Auditu rodina a zaměstnání mezi MPSV a zaměstnavateli 9

10 PRŮBĚH AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ 10

11 PRŮBĚH AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ 11 Základní certifikát Auditu rodina a zaměstnání

12 PRŮBĚH AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ 12

13 KDE ZÍSKAT INFORMACE A JAK SE ZAPOJIT Webový portál www.auditrodina.euwww.auditrodina.eu 13

14 JAK SE ZAPOJIT? 14

15 PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 15

16 Děkuji za pozornost vit.liska@mpsv.cz 16

17 NÁRODNÍ CENTRUM PRO RODINU Zaměření, přínosy, význam pro Českou republiku PhDr. Ing. Marie Oujezdská 17

18 ZAMĚŘENÍ AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ Audit rodina a zaměstnání se zaměřuje především na: systematické propojení dílčích opatření, dialog uvnitř společnosti s cílem optimálního využití existujících zdrojů, efektivnější naplňování strategie organizace. 18

19 VÝSLEDKY AUDITNÍHO PROCESU Výsledkem auditního procesu je realizace opatření, která se dotýkají: flexibilních forem zaměstnávání, návratu pečujících rodičů, účasti spolu/pracovníků na rozhodovacích procesech, využití organizačních schopností spolu/pracovníků, zapojení vedoucích pracovníků do zaváděných opatření. Převážně jde o finančně nenáročná opatření. 19

20 VÝSLEDKY AUDITNÍHO PROCESU II Opatření se dotýkají pracovníků s pečovatelskými povinnostmi v různých fázích života rodiny: umožňují zabezpečení péče, motivují k využívání osobního potenciálu rozvinutého v různých životních etapách i pro profesní úkoly, odstraňují překážky pro kariérní růst, minimalizují nebezpečí diskriminace i jednostranné zvýhodňování určitých skupin pracovníků a pracovnic. 20

21 OČEKÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM OD ZAVÁDĚNÝCH OPATŘENÍ Získávat nebo udržet kvalifikované pracovníky – 93,2 % Zvyšovat spokojenost zaměstnanců – 93,1 % Zvyšovat produktivitu práce – 80,1 % Zdroj: Institut der deutschen Wirtschaft 4/2010 21

22 PŘÍNOSY Z POHLEDU NĚMECKÝCH A RAKOUSKÝCH FIREM Snižování nemocnosti z průměrných 12 dnů v roce na 4,9 dne Snižování průměrné fluktuace (15%) na 6,7 % Minimalizace nákladů na zapracování u pracovníků po návratu z rodičovské dovolené Minimalizace nákladů na zapracování nového pracovníka 22

23 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH Dotkne se většiny zaměstnanců v průběhu jednotlivých životních fází 23

24 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH Podpora flexibilních forem práce - současný stav (ČSÚ 2010) 75 % zaměstnankyň vykonává svou profesi v režimu pevně stanoveného začátku a konce pracovní doby, dalších devět procent má možnost alespoň posunu začátku a konce pracovní doby při zachování denního počtu hodin; 80 % všech zaměstnankyň má pracovní dobu s pevně stanoveným počtem denně odpracovaných hodin; 20 % zaměstnankyň pečujících o děti ve věku do dvou let má svůj pracovní režim stanoven individuálně po dohodě se zaměstnavatelem; S věkem dítěte tyto možnosti klesají: 20 % zaměstnankyň pečujících o děti v předškolním věku má možnost využít pružný způsob stanovení pracovní doby, možnosti žen pečujících o nejmladší dítě ve školním věku se téměř neliší od žen, které o žádné dítě ve věku do 15 let nepečují. 24

25 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY AUDITU RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH Audit je odpovědí na deklarovanou snahu 62 % českých firem, které hodlají v letošním roce sáhnout k nefinančním odměnám a tak více motivovat klíčové zaměstnance. Audit je odpovědí 34 % firem, které vyjádřily jako největší problém obavu z nedostatku kvalifikovaných odborníků. 25

26 Děkuji za pozornost ncpr@volny.cz 26

27 KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ Ing. Libuše Nivnická 27

28 PŘEDSTAVENÍ KNIHOVNY 28 Knihovna Jiřího Mahena v Brně je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v ČR. Od roku 1921 ji zřizuje Statutární město Brno. Sídlem ústřední knihovny KJM je od roku 1950 barokní Schrattenbachův palác v centru města. Po generální rekonstrukci a modernizaci v letech 1998-2001 se v listopadu 2001 otevřel veřejnosti jako soudobé kulturně společenské centrum a otevřený prostor pro získávání informací, vzdělávání a oddech.

29 PŘEDSTAVENÍ KNIHOVNY II Služby poskytuje v ústřední knihovně se dvěma detašovanými pracovišti a v síti 35 poboček rozmístěných na celém území města Brna. Má 158 fyzických zaměstnanců, z toho 39 pracuje na zkrácený úvazek. 29

30 PŘEDSTAVENÍ KNIHOVNY III Profil KJM je multioborový – kulturní, vzdělávací, informační, volnočasový a sociální. –Zaručuje přístup ke kulturním hodnotám, intelektuálnímu bohatství a k celosvětovým informacím. –Umožňuje celoživotní vzdělávání. –Podporuje osobní intelektuální i emocionální rozvoj, konkurenceschopnost. –Podporuje budování místních komunit a sociální integraci. –Napomáhá integraci minoritních skupin do majoritní společnosti. –Nabízí aktivní trávení volného času. –Je místem setkávání. –Je prostorem pro celé rodiny. Povahou svých služeb je nezastupitelným prvkem ve spektru kulturně společenských a vzdělávacích institucí. 30

31 PRORODINNÁ FIREMNÍ KULTURA Rodina je v centru pozornosti Knihovna vnímá podporu, usnadňování a zpříjemňování života rodin jako dobrou investici. Celá filosofie služeb musí směřovat k tomu, aby vytvářela takovou atmosféru, prostředí a nabídku, aby sem rodiny mohly a chtěly směřovat. V.I.P. - Very Important Parents 31

32 PRORODINNÁ FIREMNÍ KULTURA II 30.11. 2009 Konference Brno – město pro rodiny Opatření na podporu rodiny ve městě Brně Prezentace aktivit KJM pro rodiny Koutek pro rodiče s dětmi - jako první vznikl v roce 2009 z iniciativy pracovníků knihovny a návazně se zařadil do sítě Family pointů KJM dnes celkem 5 32

33 PRŮBĚH AUDITU Cíle projektu: Podpora organizace při rozvoji prorodinně orientované podnikové kultury Zvýšení výkonnosti organizace Zvýšení atraktivity zaměstnavatele Zvýšení úspěšnosti na trhu práce 33 Projekt Anima Plus CZ Centrum pro rodinu a sociální péči Partneři: Národní centrum pro rodinu, Statutární město Brno

34 PRŮBĚH AUDITU II Průběh auditu: Informační a plánovací fáze Podpis smlouvy – 18. února 2010 Realizační fáze – projektová skupina 15 zaměstnanců 34

35 PRŮBĚH AUDITU III 1. realizační workshop 10. března 2010 2. realizační workshop 31. března 2010 www.kjm.cz 35

36 PRŮBĚH AUDITU IV 26. května 2010 konference „Rodičovství chce odvahu“ pořádaná Knihovnou Jiřího Mahena v Brně u příležitosti Měsíce pro rodinu Slavnostní předání certifikátů Audit Rodina a zaměstnání KJM a město Brno se jako první v České republice zúčastnily pilotního odzkoušení zahraničně uznávaného know-how 36

37 PRŮBĚH AUDITU IV IMPLEMENTAČNÍ FÁZE REALIZAČNÍ PLÁN: Firemní kultura Pracovní doba Rodičovství, mateřská a rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání Organizace práce Pracovní místo 37 Informační a komunikační strategie Kultura vedení Personální rozvoj Finanční a nefinanční výhody Služby pro rodiny

38 PRŮBĚH AUDITU IV Příklady z implentace navržených opatření: Pružná pracovní doba Kratší pracovní doba Distanční formy práce –homeworking Možnost vzdělávání během RD 38 Pracovní volno Dlouhodobé neplacené volno při mimořádných životních situacích Blahopřání při životních a pracovních jubileích Možnost záskoku za nemocné zaměstnance

39 PRŮBĚH AUDITU V 17. února 2011 školení - mentoring 39

40 PRŮBĚH AUDITU VI Závěrečný workshop 30. června 2011 Předpokládané udělení Plného certifikátu květen 2012 40

41 ZHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MEZI ŘEŠITELEM PROJEKTU A KJM Profesionální přístup Nastolení atmosféry důvěry Otevřenost diskusí Odborná podpora Přátelská atmosféra Sdílení stejných životních hodnot 41

42 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU PROJEKTU Lepší komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci Zlepšování firemního klimatu Využití potenciálu zaměstnanců na RD a seniorů pro zvýšení výkonu organizace Snížení fluktuace zaměstnanců Zvýšení právního povědomí Přijetí inovativních metod 42

43 Děkuji za pozornost nivnicka@kjm.cz 43

44 ODBOR ZDRAVÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA MUDr. Zora Prosková Mgr. Eva Rossi 44

45 RODINNÁ POLITIKA MĚSTA BRNA 45 Podpora souladu rodinného a pracovního života jako nedílná součást rodinné politiky Utváření rodinné politiky města Brna 2007 – poradní sbor pro rodinu, funkční místo referenta pro rodinu květen 2008 – deklarace Rady města Brna na podporu rodiny schválena Radou města Brna listopad 2008– Koncepce rodinné politiky města Brna schválena Zastupitelstvem města Brna Soutěž Obec přátelská rodině Zapojení do evropské sítě měst Cities for Children sekce soulad rodinného a pracovního života

46 HLAVNÍ ZÁSADY RODINNÉ POLITIKY MĚSTA BRNA A ZAPOJENÍ DO PROJEKTU ANIMA+ 46 Rodinná politika má průřezový charakter, postihuje všechny složky života rodin Na realizaci rodinné politiky se podílí nejen všechny odbory MMB, ale také státní i nestátní organizace Soulad rodinného a pracovního života je jedním ze stěžejních témat rodinné politiky města Brna Zapojení města Brna do projektu Anima+ Proč právě Magistrát města Brna Specifika MMB jako zaměstnavatele Výhody a omezení v oblasti vytváření souladu mezi rodinným a pracovním životem

47 OPATŘENÍ NA PODPORU PRORODINNÝCH AKTIVIT 47 Zakotvení prorodinných aktivit v kolektivní smlouvě a vizi MMB Doplnění Adaptační přípravy o prorodinná opatření při návratu zaměstnanců z MD/RD Vytvoření intranetové stránky „Informace pro zaměstnance a jejich rodiny“ – nabídka poradenství, informace o volnočasových aktivitách, o mateřské a rodičovské dovolené, o dávkách státní sociální podpory, nabídka příměstských a letních táborů, ad. Vytvoření sítě pověřených pracovníků na jednotlivých pracovištích (odborech) – komunikace se zaměstnanci na MD/RD, informování o aktivitách zaměstnavatele Podpora setkávání zaměstnanců s kolegyněmi a kolegy na MD/RD – udržení kontaktu s pracovištěm Nabídka školení pro rodiče na MD/RD – podpora vzdělávání a udržení kontaktu se zaměstnavatelem

48 OPATŘENÍ NA PODPORU PRORODINNÝCH AKTIVIT 48 Pozornost pro děti zaměstnanců při narození Umožnění alternativních forem zaměstnávání –zkrácené úvazky –práce z domu –sdílené úvazky –úpravy pracovní doby Snaha o realizaci mateřské školy pro zaměstnance MMB, popř. vytvoření dětských skupin na jednotlivých pracovištích MMB

49 SOUČASNÝ STAV 49 Snaha vylepšovat a dále rozvíjet již realizovaná opatření (stránka na intranetu a internetu pro zaměstnance, podpora setkávání zaměstnanců, ad.) Průběžná realizace opatření, k nimž jsme se zavázali Realizačním plánem (pozornost pro děti při narození, školení pro zaměstnance na MD/RD, pravidelná setkání pověřených pracovníků, atd.) Zvýšení informovanosti zaměstnanců MMB o projektu a aktivitách s ním souvisejících

50 Děkujeme za pozornost proskova.zora@brno.cz rossi.eva@brno.cz 50


Stáhnout ppt "PROGRAM TISKOVÉ KONFERENCE Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vít Liška, MPSV ČR Představení projektu Marie Oujezdská, NCR Zaměření,"

Podobné prezentace


Reklamy Google