Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do psychologické přípravy PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do psychologické přípravy PhDr. Eva Tomešová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Úvod do psychologické přípravy PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. eva.tomesova@etriatlon.cz tomesova@ftvs.cuni.cz www.sportpsy.cz

2 Obsah přednášky: 1. Literatura k samostudiu 2. Co to je sportovní psychologie a čím se zabývá 3. Co to je psychologická příprava a proč je důležitá 4. K čemu je sportovní psycholog 5. Co to je tréma 6. Konkrétní techniky (2. část)

3 Literatura: ATKINSON a kol. (2003) Psychologie SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu SLEPIČKA, P. (1988) Psychologie koučování VANĚK, M. (1980,1984) Psychologie sportu SEILER, R., STOCK, A. (1996) Psychotrénink ve sportu i v životě JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. (2007) Sportovní příprava

4 Literatura:  WEINBERG, RS., GOULD, D. (2007) Foundations of Sport and Exercise Psychology: Fourth edition.  HOGG J.M. (1995) Mental skills for swim coaches: a coaching text on the psychological aspects of competitive swimming

5 Psychologie sportu?  Věda o chování a prožívání při pohybových či sportovních činnostech.  Pro sportovní praxi = aplikovaná sportovní psychologie Využívá teoretických poznatků vlastního základního výzkumu, různých psychologických oborů a sportovních věd pro vytváření praktických postupů zaměřených na zlepšení sportovního výkonu.

6 Konkrétně a něco navíc ve sportovní psychologii:  snaha porozumět sportovcům a sportujícím či cvičícím  snaha porozumět působení sportovního prostředí  studium skupinových procesů ve sportu  metody zlepšování výkonnosti  zlepšování zdraví a well-beingu pomocí sportu a cvičení  podpora psychického růstu a rozvoje osobnosti

7 Psychologická příprava - motto:  Psychologické dovednosti se LZE naučit, JE MOŽNÉ je TRÉNOVAT, stejně jako dovednosti fyzické.

8 Proč je psychologická příprava důležitá?  Všichni jsme zažili, že lze prohrát nebo dělat chyby „kvůli hlavě.“  Výkon je vždy výsledkem souhry fyzických A psychologických faktorů  Jak trenéři vidí podíl psychologických faktorů na výkonu v různých sportech???

9 Proč není psychologická příprava využívána?  Nedostatek informací, znalostí, dovedností  Psychologické dovednosti jsou vnímány jako vrozené a nenaučitelné  Nedostatek času

10 Mýty ohledně psychologické přípravy:  Je jenom pro „problémové“ sportovce  Je záležitostí vrcholového sportu  Poskytuje rychlé řešení „problému“  Je neúčinná

11 Základ psychologické přípravy  Výzkum vrcholových sportovců Úspěšní sportovci jsou charakterističtí  lepší schopností koncentrace  vyšší sebedůvěrou  nižší úzkostí  pozitivním a na úkol zaměřeným myšlením  pozitivní imaginací a představami úspěchu  odhodlaným úsilím  plánováním cílů  Zkušenosti trenérů a sportovců

12 Základní psychologické dovednosti na jejichž rozvoji pracujeme v psychologické přípravě  sebepoznání (sportovec, člověk)  vnitřní řeč  koncentrace  relaxace  plánování cílů  imaginace

13 3 fáze psychologické přípravy 1. Vzdělávací: proč je PP důležitá 2. Individuální zhodnocení potřeb, výběr a nácvik konkrétních technik 3. Praktická

14 Kdy zařazovat PP?  Začít v přechodném nebo přípravném období  Půl roku až rok systematické práce než budou dovednosti integrovány do výkonu  10-15 min 3-5 krát týdně v závislosti na tom, co se učíte (začátek nebo konec tréninkové jednotky)  Lze zadávat domácí úkoly  Je třeba neustálá supervize  PP je součástí sportovní přípravy po celou kariéru!

15 Jak hodnotit účinnost PP?  Rozhovory, dotazníky (psycholog?) – subjektivní zhodnocení sportovce  Objektivní data

16 SPORTOVNÍ PSYCHOLOG?  Konzultant trenéra  Základní a speciální psychodiagnostika  Vzdělávání a skupinová práce  Sportovec s problémy  Sportovec, který chce na sobě pracovat nad rámec normy  Koučování (!) trenéra

17 10-11ti-leté děti „k úspěchu nestačí jen fyzická dřina“ 1. Sebepoznání – zpětná vazba, mluvit o trémě 2. Plánování cílů – před tréninkem 3. Relaxace - dech 4. Vnitřní řeč, Imaginace – ptát se 5. Koncentrace pozornosti - pokyny

18 13-14ti-leté děti  Učit základní dovednosti: 1. Sebepoznání (tréninkový denník, profilování výkonu) 2. Plánování cílů (dovednostní, výkonové, postojové, chování) 3. Relaxace (dechová cvičení) 4. Simulace závodů v tréninku, předzávodní příprava (důraz na koncentraci) 5. Imaginaci

19 Nejběžnější zakázka… i když jen jeden z cílů psychologické přípravy…  zvládání předstartovních stavů  … trémy  cvičení „Moje tréma“

20 Úzkost a aktivace  aktivace – nespecifická reakce na zátěž  úzkost – negativní interpretace !!! aktivace

21 Co to je soutěžní (závodní) úzkost? 4 složky:  KOGNITIVNÍ (OBAVY, NEGATIVNÍ A RUŠIVÉ MYŠLENKY, ZTRÁTA KONCENTRACE…)  SOMATICKÉ (ZVÝŠENÍ TF,TK, BOLESTI, TŘAS, NUCENÍ NA ZÁCHOD, NAUSEA…)  BEHAVIORÁLNÍ (VÝRAZ VE TVÁŘI, ZMĚNA KOMUNIKACE, NEKLID, NEEFEKTIVNÍ POHYBY)  SEBEDŮVĚRA (ZMĚNY)

22 Příčiny soutěžní úzkosti:  Kognitivní úzkost a sebedůvěra: očekávání úspěchu nebo neúspěchu vnímání vlastních i soupeřových schopností… vrozené predispozice, perfekcionismus…  Somatická úzkost: podmíněné odpovědi na podněty (šatna, rozcvičování)  Existují individuální rozdíly!

23 Časový průběh úzkosti:  méně zkušený a méně úspěšní hráči: rovnoměrný nárůst úzkosti těsně před a během výkonu  zkušení: nárůst podobný, ale přímo před a během výkonu dochází k poklesu  těsně před výkonem narůstá hlavně somatická úzkost

24 Kognitivní intruze = negativní myšlenky  Frekvence: mírný nárůst během předzávodní epizody, poslední 2 hodiny prudký nárůst cca od 6 do 83% času  Směr: 1. anticipační vzrušení x známka budoucího selhání 2. relaxovaná připravenost x nechuť, usínání

25  Teorie vysvětlující vztah mezi soutěžní úzkostí a výkonem:

26 Haninova zóna optimálního fungování  Definoval „optimální stavovou úzkost“ jako stupeň závodní stavové úzkosti spojené s optimálním výkonem  pozorování výkonu sportovce v soutěži  retrospektivní přístup

27 Multidimenzionální přístup:  studuje vztah mezi výkonem a specifickými komponentami závodní stavové úzkosti: Kognitivní úzkost má ve vztahu k výkonu negativně lineární trend Mezi somatickou úzkostí a výkonem byl nalezen vztah odpovídající obrácené U- křivce Mezi sebedůvěrou a výkonem existuje pozitivní lineární vztah.

28 Hypotéza „přeanalyzování“  zvýšená hladina úzkosti – zvýšená tendence kontrolovat pohyb  narušení automatických stereotypů

29 Shrnutí:  při regulaci úzkosti je třeba pracovat individuálně!  důležitá je interpretace aktivace!!!  vyšší kognitivní úzkost nemusí nutně zhoršovat výkon – u někoho i naopak!  u některých jedinců může být účinnější technikou kognitivní restrukturalizace než relaxační cvičení!

30 Regulace soutěžní úzkosti:  kognitivní restrukturalizace = práce s vnitřní řečí  nácvik relaxace  rituály – koncentrace  procesní cíle

31 Techniky psychologické přípravy

32 1. Sebepoznání  Zaměřit se společně se sportovcem na jeho myšlenky, pocity a chování před, během a po perfektním závodě a nepovedeném závodě – propadáku.  Vedení tréninkového deníku!  Profilování výkonu

33

34 Sebedůvěra víra ve svou schopnost úspěšně se vyrovnat se současnou situací (tady a teď) … víra v úspěch x sebenaplňující se proroctví

35 Výhody sebedůvěry  pozitivní emoce  koncentrace  cíle  úsilí  herní (soutěžní) strategie  schopnost zvrátit negativní vývoj

36 Optimální sebedůvěra?  nedostatek – pochyby úzkost narušení koncentrace nerozhodnost zaměření pozornosti na nedostatky místo na silné stránky často se týká jediné dovednosti a přenáší se na ostatní! dáváme ji soupeři  nadměrná sebedůvěra – i když na to nemám nemusím se snažit někdy hraná – zastírá pochybnosti

37 Vliv očekávání na výkon  osobní očekávání úspěchu – úspěch  očekávání trenéra – ovlivnění interakcí problém nastává, pokud jsou příliš nízká nebo vysoká  více času a instrukcí přeceňovaným  méně kvalitní instrukce podceňovaným  více chvály přeceňovaným ovlivňuje chování to potvrzuje trenérova očekávání

38 Zdroje sebedůvěry v činnosti – self- efficacy  úspěšné výkony v minulosti  příklad  přesvědčování, verbální povzbuzení  interpretace zvýšené aktivace pozitivně (na jako strach)

39 Budování sebedůvěry  úspěch  sebevědomě jednat  sebevědomě myslet  imaginace  trénink  příprava

40 2. Vnitřní řeč - samomluva  utváříme sami sebe  utváříme své postoje  hodnotíme své schopnosti  sebeinstrukce vnitřní řeč emoce chování

41 Sebenaplňující se proroctví  vyvolání úzkosti, deprese a sebepodceňování  ztráta koncentrace (zaměření jinam), přeanalyzování, desautomatizace

42 Na co myslí „vítěz?“ BĚHEM VÝKONU  jednoduché sebeinstrukce  absence hodnotících myšlenek OBECNĚ  neshazuje sám sebe, pokud se mu nedaří

43 Sebeinstrukce – využití vnitřní řeči  zvýšení koncentrace, zaměření pozornosti na klíčový moment techniky vymyslet sami „nepřeanalyzovat se“ formulované pozitivně vyzkoušet v tréninku

44 Jak s vnitřní řečí pracovat  uvědomit si ji (příčina?) – tréninkový denník, video…  pokud je nevhodná: stop technika přerámování  rozhodnout se a nevzdávat to… nečekat, že to půjde snadno…

45 3. Plánování cílů – jak funguje  nejpřímější motivační strategie  zaměřuje pozornost  zvyšuje úsilí  představuje závazek  umožňuje rozčlenit velký problém do postupných kroků  zvyšuje sebevědomí

46 Obecné zaměření cílů  na proces (na mistrovství, na úkol) vlastní standard učení se kontrola  na výsledek (závodní orientace, ego- orientace) motivace výhrou popř. vyhnutím se prohře zaměření na nekontrolovatelné faktory

47 Plánování cílů  Písemně nebo graficky: vlastní formuláře vkládané do tréninkových deníků  Dlouhodobé vysněné cíle  Dlouhodobé realistické cíle (60%)  Výkonnostní cíle  Technické cíle  Postojové cíle  Cíle zaměřené na kontrolu chování  SVDMO!

48 Briefing: před soutěží  cíle výkonnostní ale hlavně procesní cíle  2-3 týdny před: zklamaná očekávání, katastrofy

49 Debriefing: po soutěži  s časovým odstupem  co se povedlo  chyby: zaměřit se na chyby, ne na osobnost (ty vždycky, ty jsi…), sdělit, co příště jinak, jak změníme trénink, plán…  kritika: sendvič (pochvala, chyba konstruktivně, kompliment)

50 4. Relaxace  Uvědomění si vlastního dýchání  Brániční dýchání  Energetizace dýcháním  Jacobsonova progresivní relaxace  Bensonova relaxační odpověď

51 5. Koncentrace a) zaměření pozornosti na relevantní klíče v okolí b) udržení tohoto zaměření

52 Principy efektivní koncentrace 1. Koncentrace vyžaduje úsilí a přípravu. 2. Zkušení sportovci dokáží rozdělit pozornost mezi několik činností (obzvlášť pokud jsou některé z nich zautomatizované), vědomě se však lze v jednom okamžiku soustředit pouze na jednu myšlenku. 3. Sportovec se „soustředí,“ pokud se zaměří na akce, které jsou specifické a relevantní a jsou pod jeho kontrolou. 4. Sportovec „ztrácí koncentraci“ pokud se zaměří na irelevantní nebo nekontrolovatelné podněty. 5. Emoce narušují koncentraci, například úzkost zaplňuje kapacitu pracovní paměti negativními myšlenkami a vede sportovce k nadměrnému sledování vlastního výkonu, přeanalyzování techniky, ztrátě tempa a chybě.

53 Techniky práce s koncentrací  Příprava předstartovního „rituálu“ předsoutěžní před výkonem po chybě  Zraková kontrola  Klíčová slova při nácviku techniky

54 6. Imaginace  zážitek pohybu nebo situace, vytvořený nebo znovuvytvořený v mysli člověka bez přítomnosti aktuálního pohybu nebo situace, obyčejně zahrnující všech pět smyslů (pokud je to možné) a emoce spojené s představovanou situací

55 Použití imaginace ve sportu  učení a nácvik dovedností!!!  plánování a nácvik taktiky  detekce a náprava chyb  kontrola emoční odpovědi  budování sebedůvěry ... zrychlené hojení zranění

56 Změňte jednu věc!

57 Děkuji vám za pozornost! eva.tomesova@etriatlon.cz


Stáhnout ppt "Úvod do psychologické přípravy PhDr. Eva Tomešová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google