Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci „Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007“ pro rok 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci „Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007“ pro rok 2006."— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci „Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007“ pro rok 2006

2 Zásady poskytování dotací ✔ Obcím jsou dotace poskytovány na projekty, jejichž výdaje jsou neinvestiční, a na projekty, které jsou investiční. ✔ To znamená, že součástí jednoho projektu předkládaného obcí nemohou být výdaje neinvestiční a současně i výdaje investiční. ✔ Krajům jsou poskytovány dotace pouze na projekty neinvestiční.

3 „Neinvestiční“ výdaj ✔ Drobný dlouhodobý hmotný majetek do částky 40 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. ✔ Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (tj. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva …), do částky 60 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok

4 „Investiční“ výdaj ✔ Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. ✔ Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (tj. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva …), nad 60 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok.

5 „Investiční dotace“ 1) kamerové soubory - slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zvyšují bezpečnost občanů v obci, vytvářejí tzv. bezpečné zóny, podporují efektivní spolupráci městské a obecní policie s Policií ČR; 2) mobilní soubory - (soupravy) zpravidla technická opatření zvyšující efektivitu stávajících zařízení situační prevence /kamery, radary, měřiče/;

6 „Investiční dotace“ 3) zabezpečovací a vyhodnocovací soubory - technická zařízení sloužící k zabezpečení majetku a ke zvýšení bezpečí občanů (pulty centralizované ochrany, elektronické zabezpečovací systémy, mechanické zábranné prostředky, záznamové a vyhodnocovací zařízení telefonických hovorů..); 4) bodové zdroje světla – jsou určeny k osvětlení konkrétního bezpečnostně problémového prostoru (alarmové osvětlení, nasvícení přechodů pro chodce, podchody, nadchody, nepřehledná zákoutí, domovní průčelí);

7 „Investiční dotace“ 5) soupravy pro on-line sporty - sportovní areály a hřiště = vybavení sportovním zařízením (skate a on-line sporty, horolezecké stěny apod.). Podmínkou je obcí vybudované nebo k daným účelům upravené volně přístupné sportoviště a zajištění sociální asistence nebo dohledu; 6) software–grafické soubory - cílem je zkvalitnění (rozšíření) městských kamerových monitorovacích systémů, mobilních zabezpečovacích a vyhodnocovacích souborů, grafické informační systémy, zkvalitnění propojení mezi jednotlivými subjekty prevence kriminality.

8 „Investiční dotace“ ✔ Investiční dotaci lze obci poskytnout pouze na nestavební akci; nelze hradit pořízení nemovitého majetku. ✔ Umístění – instalace movitého majetku v rámci vlastní realizace akce (vybavení sportovních areálů, výstavba kamerových městských dohlížecích systémů, bodových zdrojů světla a zabezpečovacích a vyhodnocovacích souborů) není považováno za stavební akci jako takovou i v případě, kdy si specifičnost konkrétního projektu vyžádá stavební řízení.

9 Dotaci nelze poskytnout a) stavební investice, b) mzdy; výjimku tvoří dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti na dobu určitou (po dobu plnění projektu), tzn. že výjimku tvoří odměna za provedenou práci nutnou k realizaci vlastního projektu, c) motivační odměny vyplácené v penězích a ostatní hotovostní platby,

10 Dotaci nelze poskytnout d) provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a stočné, provoz telefonů, nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním projektu, výdaje na kancelářské potřeby, apod.), e) nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing, f)financování podnikatelských a výdělečných aktivit,

11 Dotaci nelze poskytnout g) úhradu cest a stáží do zahraničí, h) semináře, i)výdaje na pohoštění a dary, j)ceny do soutěží v hodnotě převyšující 500,- Kč za jednu cenu určenou pro jednu osobu.

12 Finanční spoluúčast ✔ Vlastní podíl obce nebo kraje, na kterém se případně může spolupodílet i jiný nestátní subjekt, musí činit min. 10 % z celkových skutečných výdajů na jednotlivý dílčí projekt. ✔ V případě neplnění podílu je příjemce dotace povinen část neoprávněně čerpané dotace vrátit zpět do státního rozpočtu.

13 Realizátor – konečný příjemce ✔ Konečným příjemcem dotace a realizátorem projektu je žadatel, tedy obec nebo kraj. ✔ Pokud obec nebo kraj vybere jako poskytovatele služby při řešení dílčího projektu jinou právnickou nebo fyzickou osobu, realizuje financování tohoto projektu objednávkou služeb za úhradu (fakturačně). ✔ Poskytnutou dotaci nemůže obec dále převést jako dotaci jinému subjektu (fyz. nebo práv. osobě).

14 Limity a kriteria městské kamerové dohlížecí systémy ✔ Městské kamerové dohlížecí systémy budou podporovány ve městech s počtem obyvatel 8 tisíc a více. ✔ Výjimky jsou přípustné ve zvlášť odůvodněných případech. ✔ Je žádoucí, aby městské kamerové dohlížecí systémy byly propojeny mezi obcí a Policií ČR.

15 Limity a kriteria městské kamerové dohlížecí systémy ✔ I. etapa budování MKDS = max. 1 500 000,- Kč; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc = max. 2 000 000,- Kč. ✔ Další etapy budování MKDS (rozšíření) = max. 700 000,- Kč; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc = max. 1 000 000,- Kč,

16 Limity a kriteria odměny za provedenou práci ✔ odměny za provedenou práci nutnou k realizaci projektu (sociálních a pedagogických pracovníků, psychologů, psychoterapeutů, lektorné) ve výši max. 250,- Kč / 1 hodinu skutečně vykonané práce, ✔ víkendové a prázdninové pobyty v rámci volnočasových aktivit max. 50,- Kč / 1 osobu / 1 den (bez dopravy), ✔ víkendové a prázdninové pobyty v rámci volnočasových aktivit max. 80,- Kč / 1 osobu / 1 den (včetně dopravy).

17 Limity a kriteria ✔ vybavení sportovních areálů (skate + on line) max. 800 000,- Kč, ✔ Žádost kraje o dotaci nesmí na jeden projekt přesáhnout částku 1 000 000,- Kč.


Stáhnout ppt "ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci „Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007“ pro rok 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google