Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 29. června 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.2.20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 29. června 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.2.20."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 29. června 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.2.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Opora k výpočtům II. - prezentace Anotace: Prezentace slouží jako opora k 2. části sbírky příkladů z ekonomiky. Poskytuje studentům vzorce a podstatné informace k jednotlivým výpočtům a tématům. Obsahuje rovněž některé otázky k doplnění a lze jej využít k orientačnímu zkoušení.

2 Daně přímé Vyjmenujte, které daně řadíme mezi daně přímé. Objasněte pojem přímé daně. Kdo je správcem daní? Kdo je plátcem a kdo je poplatníkem těchto daní? Na čem závisí výše těchto daní?

3 Daně nepřímé Objasněte pojem nepřímé daně. Na čem závisí výše těchto daní? Kdo je plátcem a kdo je poplatníkem těchto daní? Vyjmenujte, které daně řadíme mezi daně nepřímé. Kde se provádí registrace k daním?

4 Daň z přidané hodnoty Výpočet: a) je znám základ daně, tak výpočet je:základ daně x sazba daně v % Např. - 1 kg cukr stojí 23 Kč... tj. základ daně = cena bez DPH!! - sazba daně 14% - daň …. 23 x 0,14 = 3,22 Kč Cena výrobku celkem = 23 + 3,22 = 26,22 Kč b) známe cenu celkem - cena celkem je 100 Kč vč. DPH 20%... cílem je vypočítat základ daně (cenu bez DPH) výpočet: 100 x 20/120 = 16,67 Kč - cena bez DPH (základ daně) = 83,33 Kč… (100 – 16,67) Pozor na novelizaci sazeb DPH!!

5 Jaký je rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu? Je registrace povinná? Jaké jsou sazby daně? Co je osvobozeno od plateb? Na základě čeho se stanoví výše daně?

6 Zakladatelský rozpočet Skládá se ze dvou částí: rozpočet nákladů a výnosů (resp. příjmů a výdajů, účtuje-li podnikatel v soustavě jednoduchého účetnictví). Tímto rozpočtem získá podnikatel základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost připravovaného podnikání (velikost zisku). rozpočet investičního a provozního kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdrojů krytí(vlastní a cizí zdroje).

7 Zahajovací rozvaha Rozvaha (bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Podává přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí v penězích, vyjádřen k určitému datu a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici. Zopakujte si strukturu rozvahy Zopakujte si druhy rozvahy

8 Majetek podniku DlouhodobýOběžný - pořizovací cena …….. - doba použitelnosti…. - pořizovací cena …….. - doba použitelnosti…. -Hmotný majetek -Nehmotný majetek -Finanční majetek -Zásoby - Peníze - Pohledávky

9 Vlastní kapitál podniku - U fyzické osoby - peněžité i nepeněžité vklady - U právnické osoby- lze rozdělit do několika položek: Základní kapitál - peněžité i nepeněžité vklady společníků, emise akcií Kapitálové fondy - převážně emisní ážio, dotace, dividendy, oceňovací rozdíly z majetku Fondy ze zisku - povinnost ze zákona (s. r. o., a. s., družstva). Tvoří je Zákonný rezervní fond, Nedělitelný fond nebo předepsaná stanoviska - statutární fondy, ostatní fondy Nerozdělený výsledek (z hospodaření minulých let) - (výsledek hospodaření - po odvodu daní = nerozděluje se mezi majitele (akcionáře), ale slouží dalšímu podnikání nebo přidělen do Rezervních fondů Výsledek hospodaření (běžné zúčtovací období) - ztráta běžného účetního období i neuhrazená ztráta minulých let

10 Platební schopnost podniku Aby byl podnik schopný hradit své závazky včas, musí mít část svých prostředků vázanou na bankovních účtech, případně v jiných likvidních formách majetku. Tyto prostředky nejsou efektivně využívané, nesou zpravidla minimální výnos (nebo žádný) a snižují rentabilitu investovaného kapitálu. Tím dochází k určitému konfliktu mezi zájmem investorů o zvyšování výnosnosti investovaného kapitálu a snahou manažerů udržovat platební schopnost podniku.

11 Tok peněz Peněžní tok nebo také cash flow, je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

12 Odměňování pracovníků Mzda/plat Hrubá mzda/čistá mzda Odměny, prémie, … Příplatek za vedení, osobní ohodnocení…. -Časová mzda -Úkolová mzda -Provizní /podílová mzda -Mzdy za očekávané výsledky práce -Odměňování zlepšovacích návrhů … Příplatek za práce přesčas, v noci, …. Pracovní smlouva, DOPP, DOPČ

13 Plánování počtu pracovníků Výpočty: Využitelný časový fond pracovní doby dělníka (F D ): F D = (dny v roce – dny pracovního klidu – dny dovolené – nemoc – jiné překážky) x průměrná doba práce dělníka Dny v roce … 365 Dny pracovního klidu … zpravidla 106

14 Objem prací dané profese nutné ke zlepšení výroby H = ∑ (plánovaný roční objem výroby x normovaná pracnost výroby výrobku) / koeficient plnění výkonových norem Potřebný počet dělníků D V = H / F D

15 Úroková míra Úrok z původního kapitálu = současná hodnota kapitálu x úroková míra x doba splatnosti kapitálu Úročení vkladu = současná hodnota kapitálu x (1 + úroková sazba/100) …. Výsledkem je konečná jistina!!

16 Akcie Výpočet: Vnitřní hodnota akcie = dividenda/požadovaná výnosnost Objasněte pojmy: Nominální hodnota akcie Účetní hodnota akcie Tržní hodnota akcie Vnitřní hodnota akcie

17 Zopakujte si pojmy: Dividendy Kmenové akcie Akcie na jméno Akcie na majitele Tantiémy Zaknihované akcie Listinné akcie Akcie s přednostním právem na výplatu dividend

18 Inflace Měření inflace: - Ukazatelem míry inflace, kde porovnáváme cenové hladiny ve dvou po sobě jdoucích časových intervalech. - Výsledná hodnota ukazatele míry inflace vychází v a ukazatel t vyjadřuje jednotlivá období (např. měsíc, rok), za které je inflace počítána.

19 Nezaměstnanost Měření nedobrovolné nezaměstnanosti: Míra nezaměstnanosti = nedobrovolně nezaměstnaní/ekonomicky aktivní obyvatelstvo x 100

20 Nezaměstnanost dělíme: Příčiny nezaměstnanosti:

21 Hrubý domácí produkt Metody výpočtu: 1. zbožová (produkční) metoda - vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě či jiným firmám a investice firmám s čistým vývozem. HDP = spotřeba domácností + investice firem + vládní nákupy + čistý vývoz spotřeba domácností: výdaje za zboží uskutečněné občany za rok (mimo koupě bytů), investice firem: spotřeba soukromých firem, výdaje za budovy, stroje, zařízení, vládní nákupy: výdaje na infrastrukturu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí, čistý vývoz: je tvořen rozdílem mezi exportem a importem.

22 2. důchodová metoda - vychází z principu rozdělování a přerozdělování, kdy každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách, jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů. zaměstnanci – dostávají mzdu, majitelé půdy – dostávají rentu, majitelé kapitálu – dostávají čisté úroky a zisk z kapitálu, HDP = ceny výrobních faktorů (mzda+renta+zisk+úrok)+opotřebení investic + nepřímé daně opotřebení investic - postupné opotřebení hmotných statků (tj. odpisy), daně - platby, které odvádíme do státního rozpočtu (daně přímé i nepřímé).

23 Propočty kurzů měn Valuty – používá se pro platby v hotovosti Devizy – pro bezhotovostní placení Nákup – banka (směnárna) nakupuje měnu, nákupní kurz je nižší – rozdíl bance hradí náklady banky, mzdy, aj. a tvoří zisk. Ke krytí nákladů banky se vybírají poplatky za provedenou výměnu nebo platbu. Směnárny většinou poplatky za výměnu nevybírají. (když jdu vrátit cizí měnu) Prodej - za kurz prodej banka prodává (když si jdu koupit cizí měnu) Kurz střed – pro obchodování mezi bankami Proč je kurz prodej vždy vyšší než kurz nákup?

24 Osobní finance Příjmy a výdaje domácího rozpočtu Pravidelné NepravidelnéPevné Kontrolovatelné Jednorázové příjmy Jednorázové výdaje Přebytek domácího rozpočtu Schodek domácího rozpočtu

25 Porovnání nabídek finančních ústavů Uveďte, které instituce působí na finančním trhu Finanční trh Peněžní trh Kapitálový trh Co je předmětem činnosti jednotlivých trhů?


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 29. června 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.2.20."

Podobné prezentace


Reklamy Google