Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava,"— Transkript prezentace:

1 Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava, příspěvková organizace Ostrava, Mgr.Ivo Schvan

2 Aktivity PPP Opava Klíčová aktivita č.2: Krajská pracovní setkání ŠPP 6 x za projekt, 2 x ročně, 120 podpořených PP 2009 Účinná intervence u děti úzkostných, hyperkinetických a dětí s poruchami chování – PhDr. Nora Gavendová (metodický materiál - Mapa poruch chování a strategie intervence) 2010 Problematika rizikových projevů chování a extremismu – Bc. David Lebeda (metodický materiál – symbolika extrémismu, rizikové projevy chování ve školním prostředí) Genetická metoda čtení, problematika ADHD a zkušenosti s Biofeedbackem – Mgr.Petra Franková - záznamové listy z vedení dítěte Návrh 15 kroků pro práci s dětmi - Mgr.Andrzej Toman - praktické seznámení s konceptem řešení dětských problémů, metodický postup (Kids´Skills) 2011 Problematika multikultury v české škole - Mgr.Lucie Stanjurová, Mgr.Hana Tichá tradice, odlišnosti, transkulturní přístup, práce s žákem s cizincem, možnosti podpůrného vedení – materiály na CD

3 Náměty pro další pracovní setkání ŠPP:
Různé přístupy k práci se třídou Vzdělávání a podpora žáků s mimořádným nadáním Sebezkušenostní výcvik Skupinová práce s rodiči, eventuelně s rodinami Vedení pedagogického týmu, motivování a relaxace pro pedagogy Problematika hodnocení žáků Vzdělávání romských žáků Právní předpisy – zaměření na novely a změny Autismus

4 Koordinační skupina ŠPP (pro MSK)
Krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu: Mgr.Kamila Králová Tel.: Mail: PhDr. Věra Podhorná, PPP Karviná Tel.: Mail: PaedDr.Marie Rojková, 8.ZŠ Frýdek-Místek Tel.: Mail: Mgr.Ivo Schvan, PPP Opava Tel: Mail:

5 Klíčová aktivita č.3: FIE - Instrumentální obohacení podle Reuvena Feuersteina „Nechte mě chvilku… „ já si to rozmyslím !“ březen 2010, Velké Karlovice, 20 účastníků Výstup: 10 – 12 podpořených žáků za projekt - Autoevaluace kurzu: připravenost, osobnost a přístup lektorky, nový pohled na výuku u neúspěšných dětí strategie, plánování, přemostění do praktického života účinnost metody, způsob práce s dětmi  příklady dlouholeté praxe doc. Pokorné  principy propagované metodou, nový způsob přemýšlení, celková filozofie FIE  přínos metody, včetně trendů ve vzdělávání v souvislosti s rozvojem myšlení způsob působení na kognici dítěte, důraz na vytváření představ o světě a slovo jako nositel pojmu. Každý může dosáhnout pokroku. Metoda mi umožnila vžít se do role dítěte a pochopit jeho problémy.

6 Role kognitivních funkcí ve školním výkonu
- umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí ■ Paměť ■ Pozornost a koncentrace ■ Rychlost zpracování informací ■ Exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace ■ Vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči ■ Prostorová orientace a vnímání - kognitivní efektivnost

7 Rizikové charakteristiky u žáků s VPU a VPCH
Pozornost - snadno odklonitelná, přenášení, cílené zaměření Vnímání - obtíže při vyčleňování části a celku, nerušená schopnost analýzy, odlišování podstatných jevů, zaměňování podobných tvarů, posuzování vzdálenosti, velikosti, orientace na ploše i v prostoru, čase i tělesného schématu Myšlení – převažuje konkrétní, nízké abstraktní představy, obtíže při práci s pojmy, ulpívavost a nepružnost Paměť – krátkodobá i dlouhodobá slabší, podstatně lepší zraková paměť než sluchová Řeč – opožděný nebo nepravidelný vývoj, specifické poruchy řeči – asimilace, artikulační neobratnost Motorika – hrubá i jemná nekoordinovanost, motorický neklid, slabá vizuomotorická koordinace Lateralita – problémy ve vývoji – často nevyhraněná nebo zkřížená, problémy s přechodem přes středovou osu

8 Chování – bez zábran a sociálního odstupu, výbušné, impulsivní, nadměrná hravost, snaha upoutat na sebe pozornost a nepřiměřené sebeprosazování, agresivní projevy nebo konflikty s vrstevníky, pedagogy, rodiči, nižší korekce předvídat následky, pasivita včetně motivace, výkyvy nálad Učení – nejslabší prospěch zpravidla v jazykových předmětech (podklad VPU), výtvarné výchově, pracovní výchově a tělocviku, výkyvy ve výkonech, prospěchové rozdíly, vynikání v některém předmětu (M,Př..) – tzv. „dvojí výjimečnost u žáků s VPU“ Styl domácí přípravy a styl učení – nepravidelnost, nižší efektivita

9 Mediační výcvik Říjen 2010 – leden 2011, 10 účastníků, Malenovice
Výstup: min. 10 podpořených žáků za projekt Autoevaluace kurzu: odborná úroveň, metody práce, nové zkušenosti a informace možnost využití mediace ve škole proces mediace, techniky aktivního naslouchání, průběžné praktické procvičování probraného Facilitace celková organizace výcviku, dostatek praxe složení účastníků, místo konání písemné materiály ke každému setkání, vedení účastníků lektorkami při jednotlivých cvičných kauzách, spolupráce lektorek a účastníků, pozitivní naladění všech zúčastněných, příjemná atmosféra a prostředí praktický nácvik mediačních kauz – častost a různost kauz aktivizační hry a cvičení s prožitkem vysoká úroveň lektorek, způsob prezentace – výborná skladba výuky, pestrost. Dále strukturovanost mediačního procesu, jeho vysoká hodnota díky neutralizaci slovníku, široké využití mediace a facilitace ve školním procesu. Aktivita, spolupráce a vzájemná důvěra posluchačů. Dobře vybraná skupina a materiálové zajištění.

10 Zkušenosti ŠPP: MEDIACE naučení se neutralizace konfliktu a nepříjemných situací , umění vyvažování, techniky samostatně využitelné při práci škol.psychologa a spec.pedagoga – mediace dvou žáků, vyjednávání- příprava rodiče na jednání s partnerem nebo s dítětem  techniky aktivního naslouchání, zkušenosti z jednotlivých kazuistik, z práce  s konfliktem a spory mezi dvěma stranami FACILITACE - realizace řešení problémů ve třídách: žáci hledají řešení v postatě sami jako kolektiv pod vedením facilitátora a to oceňují i ony samy - realizované i na tř.hodinách, v posilování sociálních vztahů a vazeb ve třídě - využití pro vedení pracovních setkání s učiteli, pedagogické rady časová náročnost "klasické mediace" 3 i více hodin 1 sezení pro mediaci je nutno zachovat jisté postupy, jako i nestrannost vůči oběma stranám, málokdy neměl mediátor kontakt s jednou nebo druhou stranou, velmi těžké vyvažování a neutralizace

11 Sborník využití metody FIE a Mediace ve školské praxi (sborník kazuistik)
3 zpracované kazuistiky z FIE za školu, 3 z mediačního výcviku za školu, 3 foto výběr vhodných kazuistik (instrumenty FIE, jednotlivci, skupiny) T: Společné části kazuistiky: 1. Chlapec x dívka, věk, třída (ročník + rok školní docházky) 2. Z osobní a školní anamnézy (vývojové zvláštnosti, rodinné prostředí, školní výkon, prospěch, forma integrace, nápadnosti v chování, zájmy, spolupráce s rodinou) 3. Pedagogická diagnostika – hodnocení školou, vyučujícími, popis obtíží, slabé a silné stránky žáka, doposud realizovaná opatření) 4. Diagnóza včetně závěrů dalších odborníků 5. Zvažovaná a navrhovaná opatření (podpůrná a vyrovnávací opatření, pomůcky)

12 Kazuistika – pro jednotlivce u skupinové péče:
1. Společný základ anamnestických údajů (pohlaví, věk, ročník, diagnóza) 2. Zařazení žáka do skupiny (důvody, od kdy, frekvence setkávání, délka trvání) 3. Zapojení do aktivit skupiny (kladné a záporné poznatky) 4. Efekt skupinové činnosti 5. Metodická doporučení pro jednotlivce, třídu, vyučující Kazuistika – pro skupinu: 1. Popis skupiny (složení třídy - žáci, ročníky, délka trvání, organizace) 2. Zadaný úkol (popis problému nebo zakázky) 3. Aktivity skupiny (použité techniky a metody práce) 4. Zhodnocení skupiny (vyhodnocení efektivity, atmosféry, změny postojů, úrovně komunikace) 5. Metodická doporučení (ke skupině, třídě, jednotlivým žákům, rodičům), příp. další skupinové práci

13

14

15

16 Škála hodnocení žáka Emoční chování: - pozorné k dění kolem sebe
- sebejisté, otevřené - impulsivní - vyrovnané - ustrašené - držící se zpět Schopnosti a dovednosti (mapa kognitivního potenciálu) Sociabilita, navazování kontaktů, schopnost kooperace Sebeprosazování, reakce na konflikty, schopnost přijímat kritiku Vnímání a hodnocení sebe samého Pracovní charakteristiky: - připravenost k učení - zájem dítěte o úkoly, školu a vyučování - chování při individuální a skupinové činnosti, řízené a volné, vytrvalost - chování v náročnějších situacích - koncentrace pozornosti a využívání paměti

17

18 Nezapomeňme na legislativu
Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č.72/2005 Sb. § 4 Další dokumentace (1) Školské poradenské zařízení vede dokumentaci a) o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby, b) o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, c) o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 a potvrzení podle § 1 odst. 5 věty čtvrté, d) o spolupráci se školami a školskými zařízeními. (2) Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním psychologem nebo speciálním pedagogem dokumentaci podle odstavce 1 písm. a) až d) a o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci podle odstavce 1 písm. b).“.

19 Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č.73/2005 Sb.
Příloha k Vyhlášce č.73/2005 Sb. Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání podle § 3 této vyhlášky a s převedením žáka do vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením ( § 49 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.) v základním vzdělávání - Účinnost od

20 Plnění indikátorů k 31. 8. 2011 Požadavek Skutečnost FIE 200 115
Mediace Celkem

21 Plnění indikátorů v rámci jednotlivých škol
FIE Mediace Celkem ZŠ TGM Opava, Riegrova ZŠ a MŠ Český Těšín, Komenského ZŠ Vítkov, Komenského ZŠ Třinec, D.a E. Zátopkových ZŠ Odry, Komenského ZŠ Havířov-Město, 1. máje ZŠ Český Těšín, Slezská ZŠ Orlová-Lutyně, Mládí ZŠ Orlová-Lutyně, U Kapličky ZŠ a MOG Bruntál, Školní ZŠ a MŠ Ostrava-B. Les, B. Dvors ZŠ Karviná-Ráj, U Lesa ZŠ Ostrava, Matiční

22 ZŠ a MŠ Český Těšín, Masarykovy sady 5 0 5
FIE Mediace Celkem ZŠ a MŠ Karviná, Prameny ZŠ a MŠ Český Těšín, Masarykovy sady ZŠ Havířov-Město, Žákovská ZŠ Opava, B. Němcové ZŠ Frýdek-Místek, ČSA ZŠ Opava, Vrchní ZŠ Havířov-Bludovice, Frýdecká ZŠ Karviná, Družby ZŠ a MŠ při ZZ Opava SŠ Ostrava-Poruba, prof. Matějčka ZŠ Karviná, Borovského PPP Opava

23 Společné dílny s rodiči

24 Plánované termíny společných dílen
Klíčová aktivita č.1: Plánované termíny společných dílen ZŠ Vítkov, Komenského v 15.30 v 15.30 ZŠ a MOG Bruntál, Školní v 15.00 v 15.00 ZŠ Ostrava, Matiční v 15.00 v 15.00 ZŠ Opava, B. Němcové v 16.00 v 16.00 ZŠ Opava, TGM, Riegrova listopad 2011 ZŠ Odry, Komenského listopad 2011 ZŠ a MŠ Ostrava-Bělsk. Les listopad 2011 ZŠ Opava, Vrchní listopad 2011 ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice listopad 2011

25 Další plánované termíny
do podklady pro Sborník kazuistik do evidenční listy za období září - listopad 2011 do evidenční listy za období prosinec 2011 – únor 2012 do evidenční listy za období březen – červen 2012

26 Odkazy www. centrum-cogito.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google