Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s"— Transkript prezentace:

1 Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s. 12.3.2012
Nároky ISCC na první sběrné místo, Požadavky na udržitelnost pěstování biomasy dle ISCC, zkušenosti s auditováním (pěstitel, první sběrné místo) Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s

2 Otazníky kolem výroby biopaliv
Skutečně přispějí biopaliva ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG)? Nepřispěje pěstování biomasy na výrobu biopaliv k poškozování životního prostředí? Nepovede pěstování biomasy na výrobu biopaliv ke snížení biodiverzity, ztrátě hodnotných přírodních ploch, odlesňování? Nebudou plodiny pěstované na výrobu biopaliv konkurovat plodinám pěstovaných na potravinářský účely, nezpůsobí zvýšení ceny a snížení dostupnosti potravin?

3 Otazníky kolem výroby biopaliv
Úspora emisí skleníkových plynů Ochrana biodiverzity Sledovatelnost a hmotnostní bilance Kritéria udržitelnosti biopaliv Nástroj dodržování kritérií Certifikace (povinná x dobrovolná)

4 Legislativa 2009/28/ES – Směrnice evropského parlamentu a rady (=RED, renewable energy directive), o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Směrnice 2009/30/ES, o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů a zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Nařízení vlády 446 ze dne Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv

5 Přepracování na biopalivo
Proces certifikace Výroba Pěstitel biomasy Dobrovolná certifikace Samostatné prohlášení První sběrné místo Certifikát Prohlášení nebo dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti Sklad Povinná certifikace Přepracování na biopalivo Distribuce Dodavatel biopaliv Distributor paliv Poslední článek

6 Proces certifikace Prvního sběrného místa
3 % 5 % Pěstitel biomasy Sklad/sběrné místo První sběrné místo Pěstitel biomasy Pěstitel biomasy Sklad/sběrné místo Pěstitel biomasy Příklad: 100 zemědělských podniků 100 samostatných prohlášení 3 zemědělský podniky zkontrolovány 20 skladů 20 vlastních prohlášení skladu 1 sklad musí být zkontrolován Certifikační audit

7 Prvovýrobce/pěstitel biomasy
Hospodaří na zemědělské půdě Pěstuje a sklízí plodiny Dodává biomasu prvnímu sběrnému místu Vede a odpovídá za dokumentaci Vystavuje samostatné prohlášení Nemá povinnost se certifikovat, možnost dobrovolné certifikace Do auditu vstupuje v rámci certifikace prvního sběrného místa

8 Audit u zemědělců Audituje se: - požadavky na udržitelnost, dokumentace - evidence, skleníkové plyny Audituje se celá výměra obhospodařované půdy (ne jen „udržitelná“) Kontrola požadavků na výrobu biomasy: -vizuální kontrola a hodnocení interních dokumentů -dotazování zaměstnanců, managenentu -kontrola obhospodařované půdy, zařízení ve společnosti, skladů atd. Použití checklistu – Procedures Farm/Plantation

9 Audit zemědělců Bere se v úvahu, zda prvovýrobci jsou:
– držiteli přímé platby dle Nařízení ES 73/2009, nebo dotací pro oblasti dle čl. 36 či Nařízení rady ES 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova, který je zavazuje k plnění požadavků Cross Compliance, – nebo registrovaní jako organizace podle Nařízení (EC) č. 761/2001. Jsou-li splněny jedna nebo obě výše uvedené podmínky, kontrola je bezproblémová, vedena formou diskuze a jsou prověřovány pouze požadavky, které nejsou pokryty příslušnými nařízeními EU.

10 Audit zemědělců Registr příjemců dotací:
Kontrola: eAgri – Portál farmáře – registr příjemců dotací

11 Audit zemědělců Požadavky na udržitelnost výroby biomasy dle ISCC – 6 principů: Princip I. Biomasa nebude vyráběna na pozemcích s vysokým stupněm biodiverzity (zalesněná území, chráněné oblasti, pastviny s vysokou biodiverzitou), vysokou zásobou uhlíku (mokřady), a na rašeliništích. Rozhodující datum pro změny ve využití půdy Problém spíše v rozvojových zemí (nelegální odlesňování), v ČR spíše opačný problém (úbytek zemědělské půdy na úkor výstavby) Kontrola: všech orných půd ve společnosti a trvalých travních porostů.

12 Audit zemědělců Použitelné dokumenty:
Využití mapových podkladů Přístup na Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS Změny ve využití půdy Nitrátová směrnice Zvláště chráněná území , LFA, Natura 2000 Enviro ( hnízdiště ptáků, podmáčené louky…) Ochranná pásma vodních zdrojů s další Dokumenty z katastru nemovitostí Databáze NATURA 2000 Světová databáze chráněných území WDPA Další zdroje…

13 Audit zemědělců Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS

14 Audit zemědělců Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS – přehled dostupných vrstev s legendami

15 Audit zemědělců Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS – podrobné údaje k PB

16 Audit zemědělců Princip II. Biomasa musí být pěstována environmentálně odpovědným způsobem. Tento způsob zahrnuje ochranu půdy, vody a vzduchu dle zásad Správné zemědělské praxe. Princip III. Bezpečné pracovní podmínky zajištěny na základě školení a vzdělání, OOPP a řádné asistence v případě nehod. Kontrola: dokumentace BOZP, OOPP, hodnocení rizik, znalost a využití dokumentace, realizovaná školení.

17 Audit zemědlců Princip IV. Produkce biomasy neohrozí lidská práva, pracovní právo, zodpovědné pracovní podmínky, vlastnická práva apod. Plněno souhrnem převzatých úmluv Mezinárodní organizace práce (výčet přijatých v ČR: Princip V. Pěstování biomasy v souladu s platnými zákony ČR, EU a příslušnými mezinárodními dohodami. Kontrola: povědomí a dodržování platné legislativy. Princip VI. Využití správných zásad managementu. Kontrola: vedení záznamů, informace o subdodavatelích.

18 Audit zemědělců Správná zemědělská praxe – Princip II.
Biomasa vypěstovaná na území EU musí být v souladu s požadavky na správnou zemědělskou praxi a v souladu se společnými pravidly (Cross Compliance – Kontroly podmíněnosti) pro režimy podpor v rámci společné zemědělské politiky EU. Splněn automaticky, v rámci kontroly dodržování kritérií udržitelnosti se plnění ověřuje namátkově. V ČR kontrolováno specializovanými kontrolními orgány (ÚKZÚZ, SRS, ČIŽP, SVS, SZIF… )

19 Audit Zemědělců Správná zemědělská praxe – Princip II.
STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI (Cross Compliance) v ČR V roce 2011 platí, že: Na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory z osy II Programu rozvoje venkova se vztahuje povinnost plnit: ■ Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC ) ■ Povinné požadavky na hospodaření (SMR) Na všechny žadatele o podporu v rámci agroenvironmentálních opatření se současně vztahuje povinnost plnit: ■ Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO požadavky).

20 Audit Zemědělců Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) V ČR se od uplatňuje 11 standardů Tyto standardy pokrývají 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimalní úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).

21 Audit Zemědělců GAEC 1 a 2 – Eroze půdy
Dodržování protierozních opatření na pozemcích s průměrnou sklonitostí přesahující 7° (ponechání strniště, ponechání zorané nebo podmítnuté půdy) na silně erozně ohrožené půdě nepěstovat širokořádkové plodiny a porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládat s využitím půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožené půdě širokořádkové plodiny zakládat pouze s využitím půdoochranných technologií. Kontrola: přehled o erozní ohroženosti a na ně navazujících omezení, které z ní vyplývají a dodržování předepsaných zásad hospodaření. využití LPIS – podrobné údaje o půdním bloku (průměrná sklonitost, erozní ohroženost, doporučený management pro půdní blok)

22 Audit zemědělců – Eroze v lpis
Na růžové ploše je zakázáno pěstovat širokořádkové plodiny a obilniny/řepka zde mohou být pěstovány jen půdoochranně či obilniny s podsevem jetelovin.

23 Audit zemědělců – eroze v LPIS
Na záložce PB „Eroze“ vidím konkrétní text opatření k PB.

24 Audit Zemědělců GAEC 3 – Organické složky půdy
Každoročně aplikovat na min 20 % výměry tuhá statková (organická) hnojiva nebo ponechání posklizňových zbytků nebo pokrytí této výměry v období předepsanými plodinami. Kontrola: Organický obsah v půdě je zachován. Analýzy půd – organické složky. Kontrola evidence hnojení. GAEC 4 – Spalování rostlinných zbytků jako kultivační proces je zakázáno. (vypalovaní je také přímo zakazano zakonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., zakonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a zakonem o ochraně ovzduši č. 86/2002 Sb., v platném znění)

25 Audit Zemědělců GAEC 5 – Ochrana struktury půdy
standard definuje podmínky, za kterých by na půdě nemělo dochazet k pojezdům zemědělské mechanizace a stanovuje výjimky z těchto podmínek (vlastní sklizeň plodiny, regulace vybraných invazních rostlin dle GAEC 7) Kontrola: použití techniky, zlepšující nebo udržující strukturu půdy, zabraňující jejímu utužení a dodržení zákazu provádění agrotechnických zásahů v době, kdy je půda zaplavena nebo přesycena vodou.

26 Audit zemědělců GAEC 6 – Minimální úroveň péče
Ochrana krajinných prvků a druhů zemědělské kultury rybník. Kontrola: zrušení nebo poškozování krajinných prvků (definovaných nařízením vlády č. 335/2009 Sb., např. dřevinná vegetace, meze, solitery dřevin) a druh zemědělské kultury rybník. Využití evidence krajinných prvků v LPIS. GAEC 7 – Minimální úroveň péče Zabránění šíření nežádoucích invazních rostlin na zemědělské půdě. Kontrola: výskyt na zemědělské půdě neregulovaných invazních rostlin (netykavka žláznatá, bolševník velkolepý). Na regulaci šíření lze získat finanční podporu (www.dotace.nature.cz.)

27 Audit zemědělců GAEC 8 - Minimální úroveň péče
Zákaz změny zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orna půda. (Ochrana travních porostů mimo jiné vychází z čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009) Kontrola: nedošlo ke změně kultury z travního porostu na ornou půdu. Evidence v LPIS. GAEC 9 - Minimální úroveň péče Zajištění minimální úrovně péče o travní porosty. Kontrola: nenachází se na dotčeném půdním bloku po travní porost vyšší než 30 cm pokud jiný právní předpis nestanoví jinak (zakon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařizeni vlady č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentalních opatření)

28 Audit zemědělců GAEC 10 – Ochrana vody a hospodaření s ní
Povolení k nakladání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. O povolení rozhoduje příslušný vodoprávní úřad. Kontrola: respektování existujících zákonů pro nakládání s vodou. Platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. GAEC 11 - Ochrana vody a hospodaření s ní Zachování ochranného pásu nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Povinnost zabránit vniknutí hnojivých látek do vody přímo vyplývá z § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Kontrola: zda byly učiněny přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Vyznačení ochraných pásem – využití LPIS.

29 Audit zemědělců Povinné požadavky na hospodaření (SMR)
Stanoveny vybranými články nařízení a směrnic Evropského společenství a jsou součastí platných narodních pravních předpisů. Kontrola jejich dodržovaní je běžněp rovaděna statními kontrolnimi organy v ramci tzv. národních kontrol. Definovány tři oblasti SMR (1) Životní prostředí, 2) Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin, 3) Dobré životní podmínky zvířat) s 19 nařízeními a směrnicemi EU.

30 Audit zemědělců Tři oblasti SMR:
Ochrana životního prostředí (5 předpisů) ochrana volně žijících ptáků (NATURA 2000) ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami aplikace upravených kalů na zemědělské půdě minimální požadavky pro použití hnojiv v rámci agroenviromentálních opatření, nitrátová směrnice ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000) Ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin (11 předpisů) označování a evidence hospodářských zvířat tlumeni nákaz hospodářských zvířat rostlinolékařská péče potravinová bezpečnost Welfare hospodářských zvířat (3 předpisy)

31 Audit zemědělců Ochrana životního prostředí (5 předpisů)
Ochrana volně žijících ptáků – ptačí oblasti (Natura 2000) Kontrola: ochrana významných krajinných prvků (vodní tok, niva, remízky, meze..), minimalizace ztrát na ptačí populaci v důsledku zemědělské činnosti. Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami - minerální oleje a ropné látky, přípravky na ochranu rostlin, minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva, organická, statková hnojiva. Kontrola: dodržování povinností při zacházení se závadnými látkami (havarijní plán, kontrola skladů, místa vhodná k uložení tuhých statkových a organických hnojiv – ověření prostřednictvím LPIS)

32 Audit zemědělců Aplikace upravených kalů na zemědělské půdě
Kontrola: program použití kalu, dodržení zákazu aplikace kalu na vymezených plochách, dodržování podmínek pro správné použiti kalů, evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech. Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Kontrola: dodržování minimálních požadavků pro použití hnojiva v rámci agroenviromentálních opatřením, nitrátové směrnice (např. zákaz aplikace hnojiv na podmáčených, promrzlých, sněhem pokrytých plochách, zamezit přehnojovaní dusíkem, max limit organického hnojeni 170 kg N/ha). Kontrola evidence hnojeni. Využití LPIS - bezplatná Evidence o hnojivech (umožňuje např. informace o zařazení do klimatického regionu a období zákazu hnojení u jednotlivych půdnich bloků, lze zjistit, jaké omezující podmínky se k půdnímu bloku vážou, informace o zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod).

33 Audit zemědělců Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Natura 2000) – evropsky významné lokality (EVL) Kontrola: zda nebyl poškozen předmět ochrany, pro který byla zřízená EVL. Hranice EVL lze dohledat v mapovém podkladu v registru půdy – LPIS

34 Audit zemědělců Ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin (11 předpisů)
Rostlinolékařská péče - minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin Kontrola: omezení aplikace přípravků v blízkosti vod a jiných citlivých lokalit, odborná způsobilost k nakládání s přípravky – platné osvědčení od SRS, každoroční proškolovaní pracovníků, kteří zacházejí s přípravky, kontrolní testovaní mechanizačních prostředků pro aplikaci přípravků – doklad o kontrolním testování, bezpečné skladovaní přípravků na ochranu rostlin, zpětný odběr obalů, úplnost evidence použitých přípravků na ochranu rostlin, použitá registrovaných přípravků – využití LPIS.

35 Audit zemědělců Minimální požadavky na vedení Evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech (požadavky na vedení § 7 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladovaní a způsobu používání hnojiv, v platném znění) evidence vedena soustavně a řádně (pozor – je nutno zaznamenávat i pastvu hospodářských zvířat); záznam o použití hnojiva musí být v evidenci proveden do 1 měsíce od ukončení jeho použití; vede se záznam o místě aplikace, množství, druhu a době použiti hnojiv; záznamy v evidenci mohou být řazeny podle pozemků, plodin nebo podle let; evidence se archivuje 7 let včetně dokladů ověřující údaje v ní uvedené (dodací listy, faktury apod.). při vedeni evidence nezáleží na formě, ale na obsahu - evidence může byt vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomoci počítačových programů, s využitím Portálu farmaře); DOPORUČENÍ: Pro případ používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů vést evidenci hnojení v počítačové podobě umožňující rychlý přehled spotřeby hnojiv (čistých živin) na pozemek, blok, plodinu. Využití LPIS na Portálu farmáře, komerčních programů (program Agronom), Excel

36 Audit zemědělců Portál farmáře – LPIS - Informace o aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

37 Audit zemědělců Portál farmáře – LPIS - Návrh racionálního hnojení P+K dle výsledků AZZP

38 Audit zemědělců Minimální požadavky na vedení Evidence přípravků na ochranu rostlin (dle zákona č. 329/2004 Sb., v platném znění) evidence o používání přípravků na ochranu rostlin musí být vedena bezodkladně, údaje o použití přípravků musí být zaznamenány nejpozději následující pracovní den po aplikaci); evidence se archivuje 5 let včetně dokladů ověřující údaje v ní uvedené (dodací listy, faktury apod.). při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu -může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomoci počítačových programů, s využitím Portálu farmaře); DOPORUČENÍ: Pro případ používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů vést evidenci hnojení v počítačové podobě umožňující rychlý přehled spotřeby pesticidů na pozemek, blok, plodinu. Využití LPIS na Portálu farmáře, komerčních programů (program Agronom), Excel.

39 Audit zemědělců Evidence zemědělce (pěstitele biomasy) - shrnutí
Kopie vydaných samostatných prohlášení Údaje o výměře půdy (celková výměra, výměra na, které je pěstována biomasa splňující kritéria udržitelnosti) Údaje o zemědělské kultuře půdy (orná půda, případně jiné kultury umožňující pěstování udržitelné biomasy) Údaje o druzích pěstovaných plodin Podklady o způsobu pěstování biomasy (správná zemědělská praxe) Evidence jednotlivých odchozích dodávek ( např. prostřednictvím dodacích listů, vážních lístků) Jedinečné identifikační číslo samostatného prohlášení Jedinečné identifikační číslo každé odchozí dodávky Identifikační údaje odběratele Množství a druh dodané biomasy Datum expedice Hodnota produkce skleníkových plynů v gCO2ekv/t, pokud byla stanovená ze skutečných hodnot + identifikace dopravního prostředku a přepravní vzdálenost Smlouvy se subdodavateli služeb Kupní smlouvy k odchozím dodávkám V případě výpočtu emisí skleníkových plynů evidence o všech vstupech a výstupech ovlivňujících produkci emisí

40 Audit zemědělců Náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti dle ISCC Zemědělec potvrzuje , že: Biomasa pochází z orné půdy, která byla ornou půdou již před Biomasa pochází z ploch ve chráněných oblastech s povoleným obhospodařováním. Povinnosti vyplývající ze statutu chráněné oblasti jsou dodržovány. Jako příjemce dotací - spadá pod CrossCompliance. Má k dispozici dokumentaci o místu pěstování biomasy (u sebe nebo u prvního místa). Pro výpočet bilancování skleníkových plynů bude použita standardní hodnota

41 Náležitosti vlastního prohlášení skladu dle ISCC
Audit zemědělců Náležitosti vlastního prohlášení skladu dle ISCC

42 Výpočet - Úspora skleníkových plynů
Úspory emisí GHG ve srovnání s fosilními palivy – do min. 35%, od min. 50%, od (pro nová zařízení) min. 60% Způsob výpočtu úspor emisí GHG: - standardní hodnoty - individuální kalkulace - kombinace

43 Úspora skleníkových plynů - výpočet
Emise skleníkových plynů z výroby a použití paliv, biopaliv a biokapalin v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

44 Úspora skleníkových plynů - výpočet
Výpočet emisí z pěstování a sklizně biomasy Údaje potřebné pro výpočet: výměra pro produkci biomasy na biopaliva výnos na ha průměrná vlhkost při sklizni výsevek na ha průměrná spotřeba nafty na ha a rok spotřeba průmyslových (N, P2O5, K2O, CaO) v kg/ha spotřeba pesticidů na ha a rok spotřeba organických hnojiv na ha

45 Úspora skleníkových plynů - výpočet
Celkové emise GHG pro bionaftu z řepkového semene za celý životní cyklus (g CO2eq/MJ)

46 Úspora skleníkových plynů - výpočet
Vzorce pro výpočet emisí GHG Směrnice 2009/28/EC Nařízení vlády 446/2011 Kalkulátory pro výpočet emisí GHG dostupné na internetu

47 první sběrné místo První sběrné místo (výkup)
Registrován v systému ISCC (www.iscc-system.org), držitel certifikátu První příjemce biomasy (nemusí být fyzické převzetí) Obchoduje s biomasou nebo ji dále zpracovává Posuzuje kvalitu a množství dodané biomasy Dokumentuje kvalitu a množství dodané biomasy a informuje pěstitele Existence účetních podkladů – nákup biomasy Audituje se spotřebitelský řetězec v případě výpočtu i skleníkové plyny

48 první sběrné místo Požadavky na dokumenty pro potřebu auditu
Obecné dokumenty (pro držitele ISO, GMP apod. není problém) – „organizační dokumenty“ Dokumentace o interních procesech (např. schéma procesů a jejich popis) Dokumentace o odpovědnostech a pravomocích (organizační řád, organizační schéma) Povolení, schválení provozu Systém interních auditů Hodnocení rizik Plán školení zaměstnanců a záznamy o školení Metrologie Jmenování zodpovědné osoby k zajištění zavedení a udržování požadavků na udržitelnost pro každé kritické místo, Jmenování zodpovědné osoby za aktualizaci systému řízení a dokumentace Jmenování zodpovědné osoby za ověření shody s požadavky na udržitelnost Zásadní dokumenty Aktuální seznam všech dodavatelů udržitelné biomasy ( jméno, adresa, velikost společnosti, počet druhů plodin určených pro produkci udržitelné biomasy, informaci, zda hospodaří na chráněném území) – pro potřebu 3% vzorku Aktuální seznam skladovacích subjektů (jméno, adresa)– pro potřebu 5% vzorku

49 první sběrné místo (first gathering point) - definice
1. Biomasa shromažďována v různých skladech v rámci jedné společnosti 2. Biomasa shromažďována v externích skladech, které nakupují danou biomasu Biomasa + Samostatné prohlášení Pěstitel biomasy 3. Biomasa shromažďována v externích skladech, které nenakupují danou biomasu

50 první sběrné místo Aktuální seznam odběratelů (jméno, adresa)
Samostatné prohlášení pěstitele biomasy (v platném aktuální znění, podepsaný od každého dodavatele udržitelné biomasy ) Vlastní prohlášení skladu (doplnit náležitosti) Vydaná dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti Odběratelské a dodavatelské smlouvy Smlouvy se subdodavateli Dodací listy a vážní lístky ke každé dodávce (příjem/výdej) Periodické výkazy přijatého, vydaného materiálu(roční, měsíční) a stav materiálu na skladě Výpočet hmotnostní bilance za čtvrtletí– rozdíly v hmotnostní bilanci (odpady, ztráty sušením apod.) větší než 0,5 % písemné odůvodnění Pokud se nepoužívá standartní hodnota - výpočet skleníkových plynů – evidence všech energetických vstupů a výstupů, emisních faktorů Záznamy z provedených interních auditů Archivace výše zmíněných dokumentů, záznamů, informací dle ISCC po dobu 10 let.

51 První sběrné místo Před auditem – analýza nebezpečí – pro určení rozsahu navštívených farem a skladů Velikost vzorku= počet dodavatelů x 0,03 x koef. kategorie rizika Př dodavatelů x 0,03 x 1 = 5 zemědělských podniků Koeficient kategorie rizika: Stanovení dle geografické oblasti, ze které zemědělec dodává, dále ohodnocení jeho spolehlivosti, znalosti užívání půdy, blízkosti území s vysokou biologickou rozmanitostí…. dle míry rizika – obvyklá - koeficient = 1,0 – střední - koeficient = 1,5 – vysoká - koeficient = 2,0 Checklist – Procedures Firs gathering point

52 První sběrné místo Náležitosti vážního lístku (výdej)

53 První sběrné místo Náležitosti dodacího listu

54 První sběrné místo Náležitosti dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti

55 udržitelná + biomasa neudržitelná
První sběrné místo Hmotnostní bilance a sledovatelnost Před obdržením certifikátu se nesmí biomasa prodávat jako udržitelná, nakupovat se smí, ale dle pravidel ISCC. Podmínkou je neprodat více udržitelné biomasy než bylo nakoupeno Základ – 100% samostatných prohlášení pěstitele = 100 % nakoupené udržitelné biomasy Méně než 100% samostatných prohlášení pěstitele = biomasa udržitelná + biomasa neudržitelná Množství přijaté biomasy musí být ve shodě se smluvním množstvím. Fyzické oddělení udržitelné a neudržitelné biomasy (snížené nároky na evidenci, v silech neproveditelné) Fyzické mísení a oddělení prostřednictvím účetnictví, množstevních kreditů, procentní dokumentací

56 První sběrné místo Kontrola hmotnostní bilance B ≤ (A+a) x kf
A – množství celé vstupující biomasy během daného období a – množství skladových zásob na začátku období B – množství výstupní biomasy po dobu daného období kf - konverzní faktor B ≤ (A+a) x kf Souhrn výstupů musí být stejný nebo menší než souhrn vstupů. Vstupy větší než výstupy = kredit – ten lze započítat do následujícího období Záporný kredit je zakázán !

57 Výpočet Emisí skleníkových plynů
Požadavky na provozovny skladů, posklizňového čištění a sušení (výkup) pro výpočet úspor skleníkových plynů Pro výpočet dle skutečných hodnot je nutné průběžně sledovat spotřeby energií – provozní náklady v procesu skladování a sušení komodit: Měření a evidence spotřeby elektrické energie na posklizňové čištění a naskladnění – kWh/t Měření a evidence spotřeby elektrické energie na skladování (přetahování, zchlazování – kWh/t Měření a evidence spotřeby elektrické energie vyskladnění – kWh/t Měření a evidence odpadů z čištění komodit určených na výrobu biopaliv – dle metodiky výpočtu úspor skleníkových plynů Měření a evidence spotřeby energie na sušení – plyn m3/t, LTO l/t Vlhkosti při expedici - % Dopravní vzdálenost do dalšího článku řetězce - km

58 Výpočet Emisí skleníkových plynů
Příklad evidování spotřeby energie při sušení – Kniha sušení

59 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s"

Podobné prezentace


Reklamy Google