Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s. 12.3.2012.  Skutečně přispějí biopaliva ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG)?  Nepřispěje pěstování biomasy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s. 12.3.2012.  Skutečně přispějí biopaliva ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG)?  Nepřispěje pěstování biomasy."— Transkript prezentace:

1 Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s. 12.3.2012

2  Skutečně přispějí biopaliva ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG)?  Nepřispěje pěstování biomasy na výrobu biopaliv k poškozování životního prostředí?  Nepovede pěstování biomasy na výrobu biopaliv ke snížení biodiverzity, ztrátě hodnotných přírodních ploch, odlesňování?  Nebudou plodiny pěstované na výrobu biopaliv konkurovat plodinám pěstovaných na potravinářský účely, nezpůsobí zvýšení ceny a snížení dostupnosti potravin?

3 Kritéria udržitelnosti biopaliv Certifikace (povinná x dobrovolná ) Nástroj dodržování kritérií Úspora emisí skleníkových plynů Ochrana biodiverzity Sledovatelnost a hmotnostní bilance

4  2009/28/ES – Směrnice evropského parlamentu a rady (=RED, renewable energy directive), o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  Směrnice 2009/30/ES, o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů a zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů  Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  Nařízení vlády 446 ze dne 7.12.2011 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv

5 Dobrovolná certifikace Povinná certifikace Poslední článek Samostatné prohlášení Certifikát Prohlášení nebo dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti Výroba Distribuce

6  100 zemědělských podniků  100 samostatných prohlášení  3 zemědělský podniky zkontrolovány Příklad: 20 skladů 20 vlastních prohlášení skladu 1 sklad musí být zkontrolován Certifikační audit 3%3% 5%5%

7  Hospodaří na zemědělské půdě  Pěstuje a sklízí plodiny  Dodává biomasu prvnímu sběrnému místu  Vede a odpovídá za dokumentaci  Vystavuje samostatné prohlášení  Nemá povinnost se certifikovat, možnost dobrovolné certifikace  Do auditu vstupuje v rámci certifikace prvního sběrného místa

8  Audituje se: - požadavky na udržitelnost, dokumentace - evidence, skleníkové plyny  Audituje se celá výměra obhospodařované půdy (ne jen „udržitelná“)  Kontrola požadavků na výrobu biomasy: -vizuální kontrola a hodnocení interních dokumentů -dotazování zaměstnanců, managenentu -kontrola obhospodařované půdy, zařízení ve společnosti, skladů atd.  Použití checklistu – Procedures Farm/Plantation

9  Bere se v úvahu, zda prvovýrobci jsou: – držiteli přímé platby dle Nařízení ES 73/2009, nebo dotací pro oblasti dle čl. 36 či Nařízení rady ES 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova, který je zavazuje k plnění požadavků Cross Compliance, – nebo registrovaní jako organizace podle Nařízení (EC) č. 761/2001.  Jsou-li splněny jedna nebo obě výše uvedené podmínky, kontrola je bezproblémová, vedena formou diskuze a jsou prověřovány pouze požadavky, které nejsou pokryty příslušnými nařízeními EU.

10  Registr příjemců dotací: Kontrola: eAgri – Portál farmáře – registr příjemců dotací

11 Požadavky na udržitelnost výroby biomasy dle ISCC – 6 principů: Princip I. Biomasa nebude vyráběna na pozemcích s vysokým stupněm biodiverzity (zalesněná území, chráněné oblasti, pastviny s vysokou biodiverzitou), vysokou zásobou uhlíku (mokřady), a na rašeliništích. Rozhodující datum pro změny ve využití půdy 1.1.2008 Problém spíše v rozvojových zemí (nelegální odlesňování), v ČR spíše opačný problém (úbytek zemědělské půdy na úkor výstavby) Kontrola: všech orných půd ve společnosti a trvalých travních porostů.

12 Použitelné dokumenty: Využití mapových podkladů  Přístup na Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS Změny ve využití půdy Nitrátová směrnice Zvláště chráněná území, LFA, Natura 2000 Enviro ( hnízdiště ptáků, podmáčené louky…) Ochranná pásma vodních zdrojů s další  Dokumenty z katastru nemovitostí  Databáze NATURA 2000  Světová databáze chráněných území WDPA  Další zdroje…

13 Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS

14 Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS – přehled dostupných vrstev s legendami

15 Portál farmáře – Registr půdy pro farmáře iLPIS – podrobné údaje k PB

16 Princip II. Biomasa musí být pěstována environmentálně odpovědným způsobem. Tento způsob zahrnuje ochranu půdy, vody a vzduchu dle zásad Správné zemědělské praxe. Princip III. Bezpečné pracovní podmínky zajištěny na základě školení a vzdělání, OOPP a řádné asistence v případě nehod. Kontrola: dokumentace BOZP, OOPP, hodnocení rizik, znalost a využití dokumentace, realizovaná školení.

17 Princip IV. Produkce biomasy neohrozí lidská práva, pracovní právo, zodpovědné pracovní podmínky, vlastnická práva apod. Plněno souhrnem převzatých úmluv Mezinárodní organizace práce (výčet přijatých v ČR: http://www.cmkos.cz/evropske-a-mezinarodni- vztahy/mezinarodni-organizace-prace-mop-ilo/prehled-umluv-mop)http://www.cmkos.cz/evropske-a-mezinarodni- vztahy/mezinarodni-organizace-prace-mop-ilo/prehled-umluv-mop Princip V. Pěstování biomasy v souladu s platnými zákony ČR, EU a příslušnými mezinárodními dohodami. Kontrola: povědomí a dodržování platné legislativy. Princip VI. Využití správných zásad managementu. Kontrola: vedení záznamů, informace o subdodavatelích.

18 Správná zemědělská praxe – Princip II.  Biomasa vypěstovaná na území EU musí být v souladu s požadavky na správnou zemědělskou praxi a v souladu se společnými pravidly (Cross Compliance – Kontroly podmíněnosti) pro režimy podpor v rámci společné zemědělské politiky EU.  Splněn automaticky, v rámci kontroly dodržování kritérií udržitelnosti se plnění ověřuje namátkově.  V ČR kontrolováno specializovanými kontrolními orgány (ÚKZÚZ, SRS, ČIŽP, SVS, SZIF… )

19 Správná zemědělská praxe – Princip II. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI (Cross Compliance) v ČR V roce 2011 platí, že:  Na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory z osy II Programu rozvoje venkova se vztahuje povinnost plnit: A. ■ Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC ) B. ■ Povinné požadavky na hospodaření (SMR)  Na všechny žadatele o podporu v rámci agroenvironmentálních opatření se současně vztahuje povinnost plnit: ■ Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO požadavky).

20 A. Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)  V ČR se od 1.1.2012 uplatňuje 11 standardů  Tyto standardy pokrývají 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimalní úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).

21  GAEC 1 a 2 – Eroze půdy - Dodržování protierozních opatření na pozemcích s průměrnou sklonitostí přesahující 7° (ponechání strniště, ponechání zorané nebo podmítnuté půdy) - na silně erozně ohrožené půdě nepěstovat širokořádkové plodiny a porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládat s využitím půdoochranných technologií - na mírně erozně ohrožené půdě širokořádkové plodiny zakládat pouze s využitím půdoochranných technologií. Kontrola: přehled o erozní ohroženosti a na ně navazujících omezení, které z ní vyplývají a dodržování předepsaných zásad hospodaření. - využití LPIS – podrobné údaje o půdním bloku (průměrná sklonitost, erozní ohroženost, doporučený management pro půdní blok)

22 Na růžové ploše je zakázáno pěstovat širokořádkové plodiny a obilniny/řepka zde mohou být pěstovány jen půdoochranně či obilniny s podsevem jetelovin.

23 Na záložce PB „Eroze“ vidím konkrétní text opatření k PB.

24  GAEC 3 – Organické složky půdy − Každoročně aplikovat na min 20 % výměry tuhá statková (organická) hnojiva nebo ponechání posklizňových zbytků nebo pokrytí této výměry v období 31.5.-31.7. předepsanými plodinami. Kontrola: Organický obsah v půdě je zachován. Analýzy půd – organické složky. Kontrola evidence hnojení.  GAEC 4 – Spalování rostlinných zbytků jako kultivační proces je zakázáno. (vypalovaní je také přímo zakazano zakonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., zakonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a zakonem o ochraně ovzduši č. 86/2002 Sb., v platném znění)

25  GAEC 5 – Ochrana struktury půdy − standard definuje podmínky, za kterých by na půdě nemělo dochazet k pojezdům zemědělské mechanizace a stanovuje výjimky z těchto podmínek (vlastní sklizeň plodiny, regulace vybraných invazních rostlin dle GAEC 7) Kontrola: použití techniky, zlepšující nebo udržující strukturu půdy, zabraňující jejímu utužení a dodržení zákazu provádění agrotechnických zásahů v době, kdy je půda zaplavena nebo přesycena vodou.

26  GAEC 6 – Minimální úroveň péče Ochrana krajinných prvků a druhů zemědělské kultury rybník. Kontrola: zrušení nebo poškozování krajinných prvků (definovaných nařízením vlády č. 335/2009 Sb., např. dřevinná vegetace, meze, solitery dřevin) a druh zemědělské kultury rybník. Využití evidence krajinných prvků v LPIS.  GAEC 7 – Minimální úroveň péče Zabránění šíření nežádoucích invazních rostlin na zemědělské půdě. Kontrola: výskyt na zemědělské půdě neregulovaných invazních rostlin (netykavka žláznatá, bolševník velkolepý). Na regulaci šíření lze získat finanční podporu (www.dotace.nature.cz.)

27  GAEC 8 - Minimální úroveň péče Zákaz změny zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orna půda. (Ochrana travních porostů mimo jiné vychází z čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009) Kontrola: nedošlo ke změně kultury z travního porostu na ornou půdu. Evidence v LPIS.  GAEC 9 - Minimální úroveň péče Zajištění minimální úrovně péče o travní porosty. Kontrola: nenachází se na dotčeném půdním bloku po 31.10. travní porost vyšší než 30 cm pokud jiný právní předpis nestanoví jinak (zakon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařizeni vlady č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentalních opatření)

28  GAEC 10 – Ochrana vody a hospodaření s ní Povolení k nakladání s povrchovými nebo podzemními vodami v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. O povolení rozhoduje příslušný vodoprávní úřad. Kontrola: respektování existujících zákonů pro nakládání s vodou. Platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.  GAEC 11 - Ochrana vody a hospodaření s ní Zachování ochranného pásu nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Povinnost zabránit vniknutí hnojivých látek do vody přímo vyplývá z § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Kontrola: zda byly učiněny přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Vyznačení ochraných pásem – využití LPIS.

29 B. Povinné požadavky na hospodaření (SMR) Stanoveny vybranými články nařízení a směrnic Evropského společenství a jsou součastí platných narodních pravních předpisů. Kontrola jejich dodržovaní je běžněp rovaděna statními kontrolnimi organy v ramci tzv. národních kontrol. Definovány tři oblasti SMR (1) Životní prostředí, 2) Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin, 3) Dobré životní podmínky zvířat) s 19 nařízeními a směrnicemi EU.

30 Tři oblasti SMR: 1) Ochrana životního prostředí (5 předpisů)  ochrana volně žijících ptáků (NATURA 2000)  ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami  aplikace upravených kalů na zemědělské půdě  minimální požadavky pro použití hnojiv v rámci agroenviromentálních opatření, nitrátová směrnice  ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000) 2) Ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin (11 předpisů)  označování a evidence hospodářských zvířat  tlumeni nákaz hospodářských zvířat  rostlinolékařská péče  potravinová bezpečnost 3) Welfare hospodářských zvířat (3 předpisy)

31 1) Ochrana životního prostředí (5 předpisů)  Ochrana volně žijících ptáků – ptačí oblasti (Natura 2000) Kontrola: ochrana významných krajinných prvků (vodní tok, niva, remízky, meze..), minimalizace ztrát na ptačí populaci v důsledku zemědělské činnosti.  Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami - minerální oleje a ropné látky, přípravky na ochranu rostlin, minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva, organická, statková hnojiva. Kontrola: dodržování povinností při zacházení se závadnými látkami (havarijní plán, kontrola skladů, místa vhodná k uložení tuhých statkových a organických hnojiv – ověření prostřednictvím LPIS)

32  Aplikace upravených kalů na zemědělské půdě Kontrola: program použití kalu, dodržení zákazu aplikace kalu na vymezených plochách, dodržování podmínek pro správné použiti kalů, evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech.  Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Kontrola: dodržování minimálních požadavků pro použití hnojiva v rámci agroenviromentálních opatřením, nitrátové směrnice (např. zákaz aplikace hnojiv na podmáčených, promrzlých, sněhem pokrytých plochách, zamezit přehnojovaní dusíkem, max limit organického hnojeni 170 kg N/ha). Kontrola evidence hnojeni. Využití LPIS - bezplatná Evidence o hnojivech (umožňuje např. informace o zařazení do klimatického regionu a období zákazu hnojení u jednotlivych půdnich bloků, lze zjistit, jaké omezující podmínky se k půdnímu bloku vážou, informace o zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod).

33  Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Natura 2000) – evropsky významné lokality (EVL) Kontrola: zda nebyl poškozen předmět ochrany, pro který byla zřízená EVL. Hranice EVL lze dohledat v mapovém podkladu v registru půdy – LPIS

34 2) Ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin (11 předpisů)  Rostlinolékařská péče - minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin Kontrola: omezení aplikace přípravků v blízkosti vod a jiných citlivých lokalit, odborná způsobilost k nakládání s přípravky – platné osvědčení od SRS, každoroční proškolovaní pracovníků, kteří zacházejí s přípravky, kontrolní testovaní mechanizačních prostředků pro aplikaci přípravků – doklad o kontrolním testování, bezpečné skladovaní přípravků na ochranu rostlin, zpětný odběr obalů, úplnost evidence použitých přípravků na ochranu rostlin, použitá registrovaných přípravků – využití LPIS.

35 Minimální požadavky na vedení Evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech (požadavky na vedení § 7 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladovaní a způsobu používání hnojiv, v platném znění)  evidence vedena soustavně a řádně (pozor – je nutno zaznamenávat i pastvu hospodářských zvířat);  záznam o použití hnojiva musí být v evidenci proveden do 1 měsíce od ukončení jeho použití;  vede se záznam o místě aplikace, množství, druhu a době použiti hnojiv;  záznamy v evidenci mohou být řazeny podle pozemků, plodin nebo podle let;  evidence se archivuje 7 let včetně dokladů ověřující údaje v ní uvedené (dodací listy, faktury apod.).  při vedeni evidence nezáleží na formě, ale na obsahu - evidence může byt vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomoci počítačových programů, s využitím Portálu farmaře);  DOPORUČENÍ: Pro případ používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů vést evidenci hnojení v počítačové podobě umožňující rychlý přehled spotřeby hnojiv (čistých živin) na pozemek, blok, plodinu. Využití LPIS na Portálu farmáře, komerčních programů (program Agronom), Excel

36 Portál farmáře – LPIS - Informace o aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

37 Portál farmáře – LPIS - Návrh racionálního hnojení P+K dle výsledků AZZP

38 Minimální požadavky na vedení Evidence přípravků na ochranu rostlin (dle zákona č. 329/2004 Sb., v platném znění)  evidence o používání přípravků na ochranu rostlin musí být vedena bezodkladně, údaje o použití přípravků musí být zaznamenány nejpozději následující pracovní den po aplikaci);  evidence se archivuje 5 let včetně dokladů ověřující údaje v ní uvedené (dodací listy, faktury apod.).  při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu -může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomoci počítačových programů, s využitím Portálu farmaře);  DOPORUČENÍ: Pro případ používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů vést evidenci hnojení v počítačové podobě umožňující rychlý přehled spotřeby pesticidů na pozemek, blok, plodinu. Využití LPIS na Portálu farmáře, komerčních programů (program Agronom), Excel.

39 Evidence zemědělce (pěstitele biomasy) - shrnutí  Kopie vydaných samostatných prohlášení  Údaje o výměře půdy (celková výměra, výměra na, které je pěstována biomasa splňující kritéria udržitelnosti)  Údaje o zemědělské kultuře půdy (orná půda, případně jiné kultury umožňující pěstování udržitelné biomasy)  Údaje o druzích pěstovaných plodin  Podklady o způsobu pěstování biomasy (správná zemědělská praxe)  Evidence jednotlivých odchozích dodávek ( např. prostřednictvím dodacích listů, vážních lístků)  Jedinečné identifikační číslo samostatného prohlášení  Jedinečné identifikační číslo každé odchozí dodávky  Identifikační údaje odběratele  Množství a druh dodané biomasy  Datum expedice  Hodnota produkce skleníkových plynů v gCO 2 ekv/t, pokud byla stanovená ze skutečných hodnot + identifikace dopravního prostředku a přepravní vzdálenost  Smlouvy se subdodavateli služeb  Kupní smlouvy k odchozím dodávkám  V případě výpočtu emisí skleníkových plynů evidence o všech vstupech a výstupech ovlivňujících produkci emisí

40 Náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti dle ISCC Zemědělec potvrzuje, že:  Biomasa pochází z orné půdy, která byla ornou půdou již před 01.01.2008.  Biomasa pochází z ploch ve chráněných oblastech s povoleným obhospodařováním. Povinnosti vyplývající ze statutu chráněné oblasti jsou dodržovány.  Jako příjemce dotací - spadá pod CrossCompliance.  Má k dispozici dokumentaci o místu pěstování biomasy (u sebe nebo u prvního místa).  Pro výpočet bilancování skleníkových plynů bude použita standardní hodnota

41 Náležitosti vlastního prohlášení skladu dle ISCC

42  Úspory emisí GHG ve srovnání s fosilními palivy – do 31.12.2016 min. 35%, od 1.1.2017 min. 50%, od 1.1. 2018 (pro nová zařízení) min. 60%  Způsob výpočtu úspor emisí GHG: - standardní hodnoty - individuální kalkulace - kombinace

43 Emise skleníkových plynů z výroby a použití paliv, biopaliv a biokapalin v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

44 Výpočet emisí z pěstování a sklizně biomasy Údaje potřebné pro výpočet: výměra pro produkci biomasy na biopaliva výnos na ha průměrná vlhkost při sklizni výsevek na ha průměrná spotřeba nafty na ha a rok spotřeba průmyslových (N, P 2 O 5, K 2 O, CaO) v kg/ha spotřeba pesticidů na ha a rok spotřeba organických hnojiv na ha

45 Celkové emise GHG pro bionaftu z řepkového semene za celý životní cyklus (g CO2eq/MJ)

46 Vzorce pro výpočet emisí GHG  Směrnice 2009/28/EC  Nařízení vlády 446/2011  Kalkulátory pro výpočet emisí GHG dostupné na internetu  www.biograce.net www.biograce.net

47 První sběrné místo (výkup)  Registrován v systému ISCC (www.iscc-system.org), držitel certifikátuwww.iscc-system.org  První příjemce biomasy (nemusí být fyzické převzetí)  Obchoduje s biomasou nebo ji dále zpracovává  Posuzuje kvalitu a množství dodané biomasy  Dokumentuje kvalitu a množství dodané biomasy a informuje pěstitele  Existence účetních podkladů – nákup biomasy  Audituje se spotřebitelský řetězec v případě výpočtu i skleníkové plyny

48 Požadavky na dokumenty pro potřebu auditu Obecné dokumenty (pro držitele ISO, GMP apod. není problém) – „organizační dokumenty“  Dokumentace o interních procesech (např. schéma procesů a jejich popis)  Dokumentace o odpovědnostech a pravomocích (organizační řád, organizační schéma)  Povolení, schválení provozu  Systém interních auditů  Hodnocení rizik  Plán školení zaměstnanců a záznamy o školení  Metrologie  Jmenování zodpovědné osoby k zajištění zavedení a udržování požadavků na udržitelnost pro každé kritické místo,  Jmenování zodpovědné osoby za aktualizaci systému řízení a dokumentace  Jmenování zodpovědné osoby za ověření shody s požadavky na udržitelnost Zásadní dokumenty  Aktuální seznam všech dodavatelů udržitelné biomasy ( jméno, adresa, velikost společnosti, počet druhů plodin určených pro produkci udržitelné biomasy, informaci, zda hospodaří na chráněném území) – pro potřebu 3% vzorku  Aktuální seznam skladovacích subjektů (jméno, adresa)– pro potřebu 5% vzorku

49 Pěstitel biomasy Biomasa + Samostatné prohlášení * První sběrné místo = 1. 2. 3. Biomasa shromažďována v různých skladech v rámci jedné společnosti Biomasa shromažďována v externích skladech, které nakupují danou biomasu Biomasa shromažďována v externích skladech, které nenakupují danou biomasu

50  Aktuální seznam odběratelů (jméno, adresa)  Samostatné prohlášení pěstitele biomasy (v platném aktuální znění, podepsaný od každého dodavatele udržitelné biomasy )  Vlastní prohlášení skladu (doplnit náležitosti)  Vydaná dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti  Odběratelské a dodavatelské smlouvy  Smlouvy se subdodavateli  Dodací listy a vážní lístky ke každé dodávce (příjem/výdej)  Periodické výkazy přijatého, vydaného materiálu(roční, měsíční) a stav materiálu na skladě  Výpočet hmotnostní bilance za čtvrtletí– rozdíly v hmotnostní bilanci (odpady, ztráty sušením apod.) větší než 0,5 % písemné odůvodnění  Pokud se nepoužívá standartní hodnota - výpočet skleníkových plynů – evidence všech energetických vstupů a výstupů, emisních faktorů  Záznamy z provedených interních auditů  Archivace výše zmíněných dokumentů, záznamů, informací dle ISCC po dobu 10 let.

51  Před auditem – analýza nebezpečí – pro určení rozsahu navštívených farem a skladů Velikost vzorku= počet dodavatelů x 0,03 x koef. kategorie rizika Př. 180 dodavatelů x 0,03 x 1 = 5 zemědělských podniků Koeficient kategorie rizika: Stanovení dle geografické oblasti, ze které zemědělec dodává, dále ohodnocení jeho spolehlivosti, znalosti užívání půdy, blízkosti území s vysokou biologickou rozmanitostí…. dle míry rizika – obvyklá - koeficient = 1,0 – střední - koeficient = 1,5 – vysoká - koeficient = 2,0  Checklist – Procedures Firs gathering point

52 Náležitosti vážního lístku (výdej)

53 Náležitosti dodacího listu

54 Náležitosti dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti

55 Hmotnostní bilance a sledovatelnost  Před obdržením certifikátu se nesmí biomasa prodávat jako udržitelná, nakupovat se smí, ale dle pravidel ISCC.  Podmínkou je neprodat více udržitelné biomasy než bylo nakoupeno  Základ – 100% samostatných prohlášení pěstitele = 100 % nakoupené udržitelné biomasy  Méně než 100% samostatných prohlášení pěstitele = biomasa udržitelná + biomasa neudržitelná  Množství přijaté biomasy musí být ve shodě se smluvním množstvím. Fyzické oddělení udržitelné a neudržitelné biomasy (snížené nároky na evidenci, v silech neproveditelné) Fyzické mísení a oddělení prostřednictvím účetnictví, množstevních kreditů, procentní dokumentací

56 Kontrola hmotnostní bilance A – množství celé vstupující biomasy během daného období a – množství skladových zásob na začátku období B – množství výstupní biomasy po dobu daného období kf - konverzní faktor B ≤ (A+a) x kf Souhrn výstupů musí být stejný nebo menší než souhrn vstupů. Vstupy větší než výstupy = kredit – ten lze započítat do následujícího období Záporný kredit je zakázán !

57 Požadavky na provozovny skladů, posklizňového čištění a sušení (výkup) pro výpočet úspor skleníkových plynů  Pro výpočet dle skutečných hodnot je nutné průběžně sledovat spotřeby energií – provozní náklady v procesu skladování a sušení komodit:  Měření a evidence spotřeby elektrické energie na posklizňové čištění a naskladnění – kWh/t  Měření a evidence spotřeby elektrické energie na skladování (přetahování, zchlazování – kWh/t  Měření a evidence spotřeby elektrické energie vyskladnění – kWh/t  Měření a evidence odpadů z čištění komodit určených na výrobu biopaliv – dle metodiky výpočtu úspor skleníkových plynů  Měření a evidence spotřeby energie na sušení – plyn m3/t, LTO l/t  Vlhkosti při expedici - %  Dopravní vzdálenost do dalšího článku řetězce - km

58 Příklad evidování spotřeby energie při sušení – Kniha sušení

59 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Daniela Gebhartová AgroZZN, a.s. 12.3.2012.  Skutečně přispějí biopaliva ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG)?  Nepřispěje pěstování biomasy."

Podobné prezentace


Reklamy Google