Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 LIFE + Praha, Česká republika 3. prosince 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 LIFE + Praha, Česká republika 3. prosince 2007."— Transkript prezentace:

1 1 LIFE + Praha, Česká republika 3. prosince 2007

2 2 Nařízení LIFE+ Viz. http://ec.europa.eu/environment/life/news/futur eoflife.htm Nařízení vstoupilo v platnost 9. června 2007 zveřejněním jako Nařízení ES (CE) č. 614/2007 Evropského parlamentu a Rady z 23. května 2007 o finančním nástroji pro financování životního prostředí (LIFE+)

3 3 Nařízení LIFE+ Zveřejnění v úředním věstníku (Official Journal) OJ L149 ze dne 9. června 2007 Pro aktuální informace navštěvujte webové stránky LIFE (viz předchozí slide) Česká verze nařízení a další informace http://www.env.cz/life+

4 4 Program LIFE+ nahrazuje Forest Focus NGO Programme Urban Programme LIFE Programme General fund supporting policy development and policy implementation

5 5 HISTORIE PROGRAMU LIFE LIFE I 1992 - 1995400 milionů € LIFE II 1996 - 1999450 milionů € LIFE III 2000 - 2006960 milionů € ÝProgram LIFE byl od roku 1992 Evropským fondem pro životní prostředí

6 6 VÝCHODISKA PROGRAMU LIFE+ Pro finanční perspektivu 2007 – 2013 Přísné zaměření na životní prostředí Nahrazení stávajících programů Zavedení principu programování Zavedení indikativních národních alokací Střízlivý, ale trvale rostoucí rozpočet

7 7 LIFE+ LIFE+ poskytuje specifickou podporu pro rozvoj a implementaci Komunitární politiky a legislativy životního prostředí, zvláště pak cíle 6. akčního programu pro životní prostředí

8 8 LIFE+ Je omezený, ale zacílený finanční nástroj - Skládá se z 3 částí: LIFE+ Příroda & Biodiverzita LIFE+ Politika & správa životního prostředí LIFE+ Informace & Komunikace

9 9 LIFE+ Doba trvání: 1.1.2007 to 31.12.2013 => 7 ročních výzev na podávání návrhů, každý kalendářní rok jedna Rozpočet: 2143 miliónů € minimálně 78% rozpočtu LIFE+ je určeno na kofinancování grantů na projektové akce –Alespoň 50% z této částky (min. 39% z celé sumy) je určeno pro pilíř Příroda a biodiverzita až 22% je určeno pro operativní náklady Generálního ředitelství pro životní prostředí

10 10 Komplementarita (doplňkovost) Článek 10 stanovuje, že LIFE+ “nebude financovat opatření, které spadají do kritérií a hlavního zaměření, nebo získávají pomoc z jiných finančních nástrojů Společenství” V případě LIFE+ se jedná zejména o operační program životní prostředí, ale i další OP

11 11 Víceletý strategický program Stanovený v příloze II nařízení, poměrně obecný Specifikuje prioritní oblasti aktivit pro financování ze strany Společenství Členské státy si mohou (od r. 2008) stanovit národní roční priority v souladu s přílohou II nařízení

12 12 LIFE+ Příroda & Biodiverzita Nejlepší postupy nebo demonstrační projekty pro implementaci Směrnice EU o ptácích 79/409/EHS a Směrnice EU o stanovištích 92/43/EHS včetně sítě území Natura 2000

13 13 LIFE+ Příroda Se zaměřuje na: –Udržitelné dlouhodobé investice do území Natura 2000 –Ochranářské aktivity pro druhy ze směrnic o ptácích a stanovištích Projekty musejí představovat „nejlepší praxi“ nebo být „demonstrační“ Výše kofinancování je obecně stanovena na 50% (až 75% v případě jasného zaměření na prioritní druhy a stanoviště) Nákup půdy je možný ale za velmi restriktivních podmínek Podstatná část rozpočtu projektu by měla být alokována „konkrétní ochranářská opatření“ Opakující se ochranářský management pro druhy, stanoviště a síť území Natura 2000 je neuznatelným nákladem

14 14 Opatření zaměřená na lokality Opatření zaměřená na ochranu druhů Opatření, jež zlepší ekologickou soudržnost a spojitost sítě Natura 2000 Přípravné průzkumy a plánování pro mořské území Natura 2000 (samozřejmě mimo ČR) Vypracování managementových plánů území Natura 2000 (jsou-li součástí většího projektu s konkrétními ochranářskými opatřeními) Vypracování akčních plánů pro druhy uvedené ve směrnicích o ptácích a stanovištích (opět jsou-li součástí většího projektu s konkrétními ochranářskými opatřeními) LIFE+ Příroda: typy akcí

15 15 Komplementarita (doplňkovost) s dalšími finančními programy EU Je potřebné zajistit dlouhodobou udržitelnost implementovaných ochranářských opatření, podpora z programu hradí jen nastartování ochrany Nákup půdy, dlouhodobá pronájem půdy nebo jednorázové kompenzační platby Aktivity zaměřené na networking (tj. vytvoření kontaktů s jinými projekty LIFE (LIFE +) v EU, jež se zaměřují na podobné problémy), informace, komunikace a aktivity na zvýšení povědomí (awareness raising) Posílení vědomostní základny ve smyslu monitorování, hodnocení a šíření výsledků projektu LIFE+ Příroda: ostatní náležitosti

16 16 Se zaměřuje na: –„inovativní" a/nebo „demonstrační" opatření pro posílení biodiverzity jak v suchozemských tak mořských oblastech bez ohledu na to zda má status Natury 2000 –Jednoduchá implementace „nejlepší praxe“ ("best practice„) nebude dostačující Akce se musejí odlišovat od Natury 2000 a musejí mít /dávat přidanou hodnotu ve srovnání s aktivitami v síti Natura 2000 Maximální kofinancování takových projektů bude do výše 50% Nákup půdy je v tomto případě neuznatelným nákladem Podstatná část rozpočtu by měla být alokována na „konkrétní ochranářská opatření“ Zahrnuje i Francouzské zámořské departementy LIFE+ Biodiverzita

17 17 Přípravné průzkumy, návrhy, monitorování a posuzování akčních plánů pro biodiverzitu na nadnárodní, národní, regionální nebo lokální úrovni (jestliže jsou součástí většího projektu s konkrétními ochranářskými opatřeními) Ochranářské akce pro druhy, stanoviště a ekosystémy a implementace akčních plánů biodiverzity (pouze inovativní nebo demonstrační opatření) LIFE+ Biodiverzita: typy akcí

18 18 Integrace biodiverzity také zahrnuje zemědělství, lesnictví, management městského životního prostředí, management povodí etc.; je nutné se vyhnout dvojitému financování Adekvátní závazky pro zabezpečení budoucího využití a/nebo implementaci získaných zjištění (findings generated) Projekty by měly být v souladu s existujícími národními a regionálními strategiemi pro biodiverzitu Vhodné množství akcí pro vytváření sítí (networking), budování partnerství, informací, komunikace a zvyšování veřejného povědomí Posílení vědomostní základny ve smyslu monitorování, hodnocení a šíření výsledků projektu LIFE+ Biodiverzita: ostatní náležitosti

19 19 LIFE+ Příroda nebo Biodiverzita? LIFE+ PřírodaLIFE+ Biodiverzita Směrnice o ptácích a stanovištích jako cíle projektu Neomezeno na směrnice o ptácích a stanovištích Nejlepší praxe a demonstraceInovace a demonstrace Dlouhodobá udržitelnost ochranářských opatření Příklad uskutečnitelnosti nového nebo inovativního opatření v kratké době Nákup půdy a dlouhodobý pronájem nebo kompenzace jsou uznatelné Pouze krátkodobý pronájem nebo kompenzace jsou uznatelné Náklady na infrastrukturu a vybavení jsou ze 100% uznatelné Náklady na infrastrukturu a vybavení jsou uznatelné pouze částečně (odpisy)

20 20 LIFE+ Politika ŽP & Správa Přispívá k: –Rozvoji inovativních politických přístupů, technologií, metod a nástrojů –Znalostní základně ve vztahu k politice životního prostředí a legislativy –Monitorování – zvláště pak lesů a interakcí v životním prostředí –Implementaci environmentálních politik Společenství (6. EAP etc.)

21 21 LIFE+ Politika ŽP & Správa Se zaměřuje na: –13 prioritních cílů: klimatická změna, voda, vzduch, půda, městské životní prostředí, hluk, chemikálie, životní prostředí a zdraví, odpady a přírodní zdroje, lesy, „inovace“, strategické přístupy, správa –Každý základní cíl se skládá z jedné nebo několika prioritních oblastí (viz Příloha II nařízení) –Maximální výše kofinancování: 50% –Uznatelné jsou pouze náklady na odpisy zakoupeného zboží (tj, netýká se to nákupu půdy, pouze odepisovatelné zboží)

22 22 LIFE+ Informace & komunikace Se zaměřuje na: Implementaci kampaní na komunikaci a zvyšování veřejného povědomí o životním prostředí, ochraně přírody a problematiky biodiverzity Zvyšování veřejného povědomí o prevenci před lesními požáry (viz. Řecko) Zvláštní výcvik pracovníků zahrnutých v prevenci lesních požárů

23 23 LIFE+ Informace & komunikace Se zaměřuje na: Zajištění pravidelného a účinného přísunu informací za účelem poskytnout základy pro rozhodování o politikách v oblasti životního prostředí a poskytnout dostupné informace občanům o stavu a trendech v životním prostředí Prioritní oblasti aktivit: Šíření informací, zvyšování veřejného povědomí, a rozvíjení specifických dovedností o environmentální problematice, včetně prevence lesních požárů Maximální výše kofinancování: 50%

24 24 LIFE+: oprávněné země (Čl. 9) Nyní pouze 27 členských států EU Účast 3. zemí je možná pouze za předpokladu, že bude schváleno/poskytnuto dodatečné financování Společenství 3. země jež by mohly být zahrnuty do programu: země ESVO (jsou-li členy EHP), kandidátské země na členství v EU, země Západního Balkánu napojené na Stabilizační a asociační proces

25 25 LIFE+ Implementace Komise organizuje roční výzvy na podávání návrhů projektů, vybírá, monitoruje, reviduje a kontroluje projekty, zasílá platby a to s pomocí (a) Externích expertů pro hodnocení a revizi návrhů projektů (b) Externího monitorovacího týmu(ů) pro monitorování „běžících“ projektů Členské státy: (a) Přeposílají všechny projekty Komisi (b) Stanovují národní priority a cíle (od r. 2008) Z rámce stanoveného v příloze II (c) Připravují komentáře k návrhům projektů ( zvláště ve vztahu k národním ročním prioritám). Váha stanoviska členského státu je 5 % hodnocení

26 26 2007 Výběr projektů – kalendář Vydání formulářů a návodu (Guidelines)15/09/07 Podání návrhů projektů národní autoritě (MŽP)30/11/07 Předložení projektů od národních autorit Evropské komisi 15/01/08 Zhodnocení dle kritérií oprávněnosti15/01/0815/02/08 Zhodnocení dle výběrových kritérií16/02/0830/04/08 Předběžný (dlouhý) seznam projektů01/05/08 Revize návrhů projektů01/05/0831/07/08 Předložení (dlouhého) seznamu projektů Výboru LIFE+ 15/08/08 Zasedání Výboru LIFE+15/08/08 Podpisy smluv o grantech1/12/0831/12/08

27 27 PŘIJETÍ PROJEKTU Ministerstvo životního prostředí Odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 obálku výrazně označit „LIFE+“ doporučujeme osobní předání

28 28 KONZULTACE Před podáním žádosti Během evaluace (revizní fáze) Při realizaci projektu Včasnost Otevřenost

29 29 INDIKATIVNÍ ALOKACE 2007 – 3,710 mil. EUR 2008 – 4,117 mil. EUR 2009 – 4,464 mil. EUR 2010 – 4,765 mil. EUR

30 30 NÁROKY NA PROJEKT Formální dokonalost Logická souvztažnost Opora v evropské legislativě Podpora veřejných subjektů Prezentace projektu Připravenost na revizní fázi

31 31 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU e-mail: jan_kriz@env.czjan_kriz@env.cz tel: 267 122 530 Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU e-mail: michal_petrus@env.cz tel: 267 122 898michal_petrus@env.cz Ing. Markéta Čedíková, oddělení programů EU e-mail: marketa_cedikova@env.czmarketa_cedikova@env.cz tel: 267 122 830


Stáhnout ppt "1 LIFE + Praha, Česká republika 3. prosince 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google