Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v zákoně o DPH 2015 obsah a stav projednání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v zákoně o DPH 2015 obsah a stav projednání"— Transkript prezentace:

1 Změny v zákoně o DPH 2015 obsah a stav projednání
Ing. Ladislav Pitner seminář Praha MBM Trans s.r.o. 19. listopadu 2014

2 Novely zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1
Novely zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od , částečně již od Původně jako jeden návrh, při přípravě plánu legislativních prací vlády bylo rozhodnuto nejprve o rozdělení na dva samostatné návrhy, následně pak byly samostatně vyčleněny i změny týkající se snížené sazby daně. Jedná se o tři novely zákona s převažující účinností od : a) tzv. implementační novela (sněmovní tisk 214) s účinností od 1. ledna 2015 (část ustanovení má účinnost od ), již zveřejněna v částce 82 Sbírky zákonů pod č.196/2014 Sb., b) tzv. sazbová novela zákona o DPH a novely dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk 251), návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou, návrh schválil Senát, prezident podepsal , k podpisu premiérovi návrh doručen , zveřejnění ve Sbírce zákonů v brzké době, účinnost je od 1. ledna 2015, c) - tzv. řádná novela zákona o DPH a novely dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk 291), 3. čtení v PS proběhlo 6. listopadu 2014, byly přijaty pozměňovací návrhy, schválený návrh zákon byl doručen Senátu, předpokládaná účinnost od 1. ledna 2015 s tím, že účinnost některých částí zákona je jiná (bližší k jednotlivým částem novely), - návrh nařízení vlády k rozšíření režimu reverse charge od , navazuje na (účinnost stejná jako u tzv. řádné novely), nyní probíhá projednání návrhu po vnějším připomínkovém řízení.

3 Tzv. implementační novela DPH s účinností od 1. 1. 2015, část již od 1
Tzv. implementační novela obsahuje pouze ty okruhy změn, které jsou povinnou implementací předpisů EU nebo s nimi úzce souvisejí: - změny v územní působnosti, nejvzdálenější francouzské departmenty, zejména Mayotte, - změny v místě plnění, zejména při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby, - na změny v místě plnění navazuje nový zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS – mini One Stop Shop).

4 Tzv. implementační novela DPH s účinností od 1. 1. 2015, část již od 1
Změny v územní působnosti: - týkají se nejvzdálenějších francouzských departmentů, zejména Mayotte, - v § 3 odst. 1 písm. b) je členský stát definován jako území členského státu EU s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o EU a Smlouva o fungování EU, - na toto ustanovení navazuje § 3 odst. 2, který obsahuje další území, která se nepovažují za území členského státu, - v § 3 došlo ke sloučení odstavců 2 a 3, které oba shodně uvádějí výčet území, které se nepovažují za území členského státu Evropské unie a v návaznosti na to tedy ani za území Evropské unie, tato území se tedy pro účely DPH považují za třetí zemi, - v § 3 odst. 2 navíc došlo v písmenu c) ke změně v návaznosti na směrnici 2013/61/EU, kterou se mění směrnice o DPH a směrnice 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte; na základě tohoto ustanovení se za třetí zemi považují také francouzské regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.

5 Tzv. implementační novela DPH s účinností od 1. 1. 2015, část již od 1
Změny v místě plnění, zejména při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby: - nové zvláštní pravidlo pro místo plnění u těchto služeb poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani, od r dojde ke sjednocení pravidel a veškeré telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby se zdaňují ve státě příjemce služby, - v návaznosti na přímo použitelné prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 s účinností od 1. ledna 2015, se zpřesňují a sjednocují formulace v textu některých ostatních ustanovení týkajících se zvláštních pravidel pro stanovení místa plnění, zejména pak těch, která vychází z principu zdanění v místě příjemce služby. - u telekomunikační služby, služby rozhlas. a televizního vysílání a elektron. poskytovaných služeb se v novém § 10k a § 10l obdobně jako v ostatních ustanoveních zákona o DPH, podle kterých se určí místo plnění u služeb poskytovaných osobě nepovinné k dani podle místa příjemce služby (§ 10d odst. 2 – jiný než krátkodobý nájem dopravního prostředku a § 10h – poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani), do tohoto ustanovení nepřenáší doslovný obsah prováděcích opatření k těmto pravidlům (kritérií, domněnek, výčtu důkazů, postupu poskytovatele služby a správce daně), v těchto pravidlech uvádí jednotně obecná zjednodušující formulace „místo příjemce služby“ používaná v prováděcím nařízení a odkaz, ze kterého vyplývá, že místo příjemce služby se určí podle tohoto prováděcího nařízení,

6 Tzv. implementační novela DPH s účinností od 1. 1. 2015, část již od 1
Další změny v místě plnění při poskytnutí služeb přesun pravidla skutečného užití nebo spotřeby u služeb poskytovaných osobám ze třetí země (současně plátcům v tuzemsku) z § 10k do nového § 9a, byly provedeny některé legislativně technické změny týkající se částí zákona o místě plnění (struktura a členění textu zákona).

7 Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS)
Tzv. implementační novela DPH s účinností od , část již od Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS) Tento režim nahrazuje a rozvíjí dosavadní zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb (§ 88 ZDPH). Hlavní charakteristiky MiniOSS: jde o volitelný režim, týká se poskytnutí vybrané služby, tj. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU, podstatou zvláštního režimu je registrace v jednom ČS (státě identifikace), zatímco státem spotřeby je členský stát, kde je místo plnění vybrané služby, zvláštním režimem jednoho správního místa je režim EU a režim mimo EU (liší se podle usazení osob), - režim mimo EU může v tuzemsku použít OPD, která nemá na území EU sídlo, ani provozovnu, není ani nemá povinnost být registrována v žádném ČS, nepoužívá v JČS zvláštní režim jednoho správního místa, - režim EU může v tuzemsku použít OPD, která má v tuzemsku sídlo nebo provozovnu (nemá-li na území EU sídlo, je plátcem nebo identifikovanou osobou, nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa).

8 Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS) – pokračování
Tzv. implementační novela DPH s účinností od , část již od Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS) – pokračování u zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušný FÚ pro Jihomoravský kraj, daň se správci daně platí v eurech, poměrně podrobná ustanovení o správě daně, vycházející jak ze zvláštních pravidel, tak z národní úpravy (u nás daňový řád), od 1.10,2014 již platí ta ustanovení umožňující vstup do zvláštního režimu od GFŘ vydalo informaci „DPH – zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od (tzv. Mini One Stop Shop) „, k dispozici je na adrese spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop .

9 Tzv. sazbová novela zákona o DPH sněmovní tisk 251
Stav projednání: Třetí čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně , byl schválen pouze jeden pozměňovací návrh (rozšíření druhé snížené sazby i na veterinární léčiva), ostatní pozměňovací návrhy byly zamítnuty, návrh zákona byl pak schválen. Dne byl návrh schválen Senátem, prezident podepsal , premiérovi návrh k podpisu doručen , v brzké době zveřejnění ve Sbírce zákonů. Účinnost od Hlavní okruhy změn: Druhá snížená sazba DPH (10 %) – léky, knihy, dětská výživa, (ne dětské pleny, problém - jednání s EK), změny v příloze č. 3 a vložení nové přílohy č. 3a. Změny související se zavedením druhé snížené sazby DPH – hlavně legislativně technické. Pozn. Věcná změna – u léků je v textu přílohy slovo „používané“ nahrazeno slovem „určené“, kromě toho byla pozměňovacím návrhem druhá snížená sazba rozšířena i na veterinární léky, stejná sazba je tedy pro léky pro humánní lékařské i veterinární účely. c) Zrušení ustanovení o jednotné sazbě DPH (17,5 %), která je dosud schválena s účinností od d) Součástí návrhu zákona jsou změny zákona č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení daní (podíly obcí), změna souvisí se zrušením jednotné sazby DPH 17,5 %.

10 Tzv. řádná novela zákona o DPH sněmovní tisk 291
Stav projednání: Návrh tzv. řádné novely zákona o DPH byl ve 3. čtení projednán PS dne , dne byl schválený návrh zákona postoupen Senátu k projednání. b) Současně s projednáním návrhu tzv. řádné novely zákona o DPH probíhá projednávání návrhu nařízení vlády, které stanoví konkrétní položky zboží nebo služeb u nichž se uplatní tzv. reverse charge. Účinnost nařízení vlády je od , stejně jako novela zákona.

11 Tzv. řádná novela zákona o DPH sněmovní tisk 291
Obsah tzv. řádné novely: Část první Změna zákona o DPH, hlavní změny: Sloučení dosavadních § 48a § 48a, pokud jde o sazbu daně u dokončené stavby pro bydlení a dokončené stavby pro sociální bydlení (odstranění dosavadní určité duplicity). V § 49 je řešena sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení. Změny především v § 56, dále v § 56a pro dodání a nájem nemovitých věcí – osvobození při dodání pozemku a definice stavebního pozemku. Změny v § 92 u zvláštního režimu pro investiční zlato – proti daňovým únikům. Režim přenesení daňové povinnosti, trvalé použití a přechodné použití (režim rychlé reakce) vč. nové přílohy č. 6 obsahující položky zboží a služeb, u nichž lze tento režim uplatnit. Konkrétní položky pak stanoví nařízení vlády, které se současně připravuje. Změny v § 101 a následujících: - změny u daňového přiznání, - § 101c a následující, kontrolní hlášení, s účinností od

12 Tzv. řádná novela zákona o DPH sněmovní tisk 291
Obsah tzv. řádné novely (pokračování): 2) Část druhá: Zrušení dosavadního časového omezení pro reverse charge u emisních povolenek (do ). 3) Část třetí – Změna celního zákona. 4) Část čtvrtá – zrušení té části zákona č. 502/2012 Sb., která obsahuje snížení výše obratu z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Od má tedy obrat zůstat ve výši 1 mil. Kč. 5) Část pátá – účinnost. Od s výjimkou ustanovení týkajících se kontrolního hlášení, která nabývají účinnosti a zrušení nižšího obratu (750 tis. Kč), které má nabýt účinnosti

13 Děkujeme za pozornost. Prosíme dotazy. Prosím dotazy.


Stáhnout ppt "Změny v zákoně o DPH 2015 obsah a stav projednání"

Podobné prezentace


Reklamy Google