Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novely zákona o DPH od Novinky v DPH od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novely zákona o DPH od Novinky v DPH od"— Transkript prezentace:

1 Novely zákona o DPH od 1.1.2013 Novinky v DPH od 1. 1. 2013
Ing. Ladislav Pitner Hotel DAP Praha 6

2 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.)
Novela zákona o DPH jako součást návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, účinnost od : změny obou sazeb o +1% (nově 15 % a 21 %) vč. přechodných ustanovení (zúčtování spotřeby a záloh u některých plnění), změny týkající se výpočtu daně, nový § 37a (stanovení základu daně a výše daně k DUZP, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před DUZP), § 74 odst. 3 (opravu uplatněného odpočtu u základu daně podle § 37a),

3 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.)
Příklady ke změnám sazeb DPH: Uplatnění správné sazby u uskutečněného zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty (zálohy) a) Plátce přijme zálohu na dodání zboží (základní sazba) dne – daň přizná v DAP za 12/12 ve výši 20 %. Plátce přijme zálohu na dodání zboží (základní sazba) dne – daň přizná v DAP za 1/13 ve výši 21 %. b) Plátce uskutečnil dodání zboží (základní sazba) dne , do té doby zálohu nepřijal – daň přizná v DAP za 12/12 ve výši 20 %. Plátce uskuteční dodání zboží (základní sazba) dne , do té doby zálohu nepřijal – daň přizná v DAP za 1/13 ve výši 21 %.

4 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.)
Příklady ke změnám sazeb DPH (pokrač.): 2) Uplatnění správné sazby při opravě základu a výše daně podle § 42 zákona o DPH a) Plátce uskutečnil zdanitelné plnění (dodání zboží - základní sazba) dne , daň přiznal v DAP za 11/12 ve výši 20 %. Na základě uznané reklamace provede opravu základu a výše daně v DAP za 02/13, použije sazbu uplatněnou u původního zdanitelného plnění – 20 %. b) Plátce uskutečnil zdanitelné plnění (dodání zboží - základní sazba) dne , do té doby zálohu nepřijal – daň přiznal v DAP za 02/13 ve výši 21 %. Na základě uznané reklamace provede opravu základu a výše daně v DAP za 04/13, použije sazbu uplatněnou u původního zdanitelného plnění – 21 %.

5 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.)
Příklady ke změnám sazeb DPH (pokrač.): Uplatnění správné sazby ze základu daně podle § 37a: a) Jestliže za dodání zboží se sjednanou cenou 10 000 Kč byly v roce uhrazeny zálohy ve výši Kč (a přiznána daň podle sazby 20 % ve výši Kč) a dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dnem dodání zboží) bude např , bude k tomuto dni přiznána daň z rozdílu Kč a Kč, tj. z 2000 Kč podle nové základní sazby 21 %, tj. daň bude 420 Kč. Pozn. Výše daně přiznané ze záloh přijatých v roce 2012 se nemění. b) Pokud za dodání zboží se sjednanou cenou 10 000 Kč byly v roce uhrazeny zálohy ve výši Kč (a přiznána daň podle sazby 20 % ve výši Kč) a dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den , bude k tomuto dni nutné provést opravu základu daně ve výši rozdílu mezi částkou Kč a částkou Kč, tj. z rozdílu Kč a oprava výše daně vypočtené podle sazby 20 % (tedy sazby, kterou byly zdaněny přijaté úplaty, zálohy, ze kterých vznikl přeplatek), tj. 400 Kč. Fakticky v tomto případě je částka Kč zdaněna sazbou 20 % ze záloh přijatých v roce 2012.

6 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.) (pokrač.)
vynětí dětských plen a zdravotnických prostředků z přílohy č. 1, související úpravy přílohy č. 2 (ve snížené sazbě jen zdravotní prostředky pro osobní použití), přechodná ustanovení: - rozdělení zúčt. období 2012/2013 při dodání vody, při odvádění a čištění, příp. zneškodňování odpadních vod, při dodání tepla nebo chladu; - při dodání vody, při odvádění a čištění, případně zneškodňování odpadních vod, při dodání tepla nebo chladu vztahujícím se výhradně k období přede dnem , uplatní sníženou sazbu platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti zákona (od ) - při přijetí úplaty (zálohy) přede dnem nabytí účinnosti novely (do ), ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní sazby daně ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění od

7 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.) pokrač.
Příklady k bodu 2 přechodných ustanovení (při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu: - rozdělení zúčt. období 2012/2013 (Pozor – jde o oprávnění k rozdělení, ne o povinnost!!) - např. plátce, dodavatel vody vystaví daňový doklad od ve výši Kč (bez DPH) za období od do , tuto částku rozdělí na období do (např Kč) a použije sníženou sazbu ve výši 14 %, u druhé části (4 000 Kč) za období od do uplatní sazbu daně 15 %, - např. při dodání vody vztahujícím se výhradně k období přede dnem , uplatní plátce sníženou sazbu platnou v tomto období (14 %), a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období od , tedy např. dne - při přijetí úplaty (zálohy) do , ze které vznikla povinnost přiznat daň (14 %), se uplatní sazby daně ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37a zákona o DPH ve znění od

8 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.) pokrač.
přechodná ustanovení: Příklady k bodu 3 přechodných ustanovení (při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny): - rozdělení zúčt. období 2012/2013 (Pozor – jde o oprávnění k rozdělení, ne o povinnost!!) např. plátce, dodavatel elektřiny vystaví daňový doklad od ve výši Kč (bez DPH) za období od do , tuto částku rozdělí na období do (např Kč) a použije základní sazbu ve výši 20 %, u druhé části ( Kč) za období od do uplatní sazbu daně 21 %, - např. při dodání plynu vztahujícímu se výhradně k období přede dnem , uplatní plátce základní sazbu platnou v tomto období (20 %), a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období od , tedy např. dne - při přijetí úplaty (zálohy) do , ze které vznikla povinnost přiznat daň (20 %), se uplatní sazby daně ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37a zákona o DPH ve znění od

9 Novela zákona o DPH 2013 (zákon č. 500/2012 Sb.) (pokrač.)
Vynětí dětských plen a zdravotnických prostředků z přílohy č. 1, související úpravy přílohy č. 2 (ve snížené sazbě jen zdravotní prostředky pro osobní použití): - K problematice snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků byla vydána Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od , k dispozici je také na adrese . - Dále byla vydána Informace MF Novela zákona o DPH od 2013 („protischodkový balíček“) Sazby daně u zdravotnických prostředků, k dispozici je na adrese

10 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.)
Hlavní části návrhu (celkem 8 částí návrhu zákona) – nejdůležitější změny: v části první (novela ZDPH): - změny v některých pojmech a definicích (sídlo, osoba osvobozená, osoba neusazená v tuzemsku, provozovna atd.), zásadní změny v pravidlech fakturace (směrnice Rady 2010/45/EU), daňové doklady, elektronická a listinná podoba, změny v definici plátců, identifikovaných osob, změny v registraci a zrušení registrace, změny navržené z důvodů boje s daňovými úniky u DPH (ručení – účty plátce, oprávněný příjemce, registrovaný distributor PHM, zdaňovací období, zrušení registrace, tzv. nespolehlivý plátce, atd.), možnost volby uplatnit daň při převodu nemovitosti po stanovené lhůtě (vč. prodloužení lhůty), plus přechodná ustanovení, možnost požádat GFŘ o závazné posouzení, zda se jedná o zboží v příloze č. 5 (uplatnění režimu PDP).

11 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.)
Další části návrhu zákona – nejdůležitější změny: B) V části druhé je uvedena změna v zákonu o správních poplatcích (sjednocení výše poplatku k žádosti o závazném posouzení), návrh účinnosti od V části třetí je uvedena změna zákona č. 370/2011 Sb., zrušení bodů 3, 4 a 37 a změna odkazů na § 37 odst. 3 (nový odkaz na § 37a) – tyto změny byly doplněny pozměňovacími návrhy v PS do textu novely DPH v první části. V části čtvrté je uvedena změna zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů z důvodu zrušení části sedmé zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Návrh účinnosti od Na tuto část pak navazuje část sedmá, ve které je v návaznosti na část třetí uvedena změna zákona č. 235/2004 Sb., o změně zákona o dani z přidané hodnoty z důvodu snížení obratu z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč (změna byla již schválena s účinností od zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů).

12 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.)
Další části návrhu (nejdůležitější změny): V části páté jsou změny v uplatnění nároku na vrácení daně turistům ze třetích zemí při vývozu zboží (zrušení tiskopisu, nové potvrzení). Návrh účinnosti od V části šesté jsou uvedeny povinnosti týkající se podání vůči správci daně elektronickou formou. Návrh účinnosti od G) V části osmé jsou uvedeny účinnosti jednotlivých částí zákona.

13 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.))
1. Změny některých definic a pojmů definice místa pobytu, definice sídla osoby povinné k dani, definice provozovny pro účely zákona (s výjimkou § 9 – samostatná definice), definice osoby neusazené v tuzemsku (významné pro zdanění služeb stavařů, řemeslníků apod.), definice osvobozené osoby, použití kurzu pro přepočet cizí měny na českou (doplnění posledního kurzu ECB).

14 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.)
2. Změny ve vymezení a v registraci plátců, nový institut identifikované osoby, navazující změny a) zjednodušení, zpřehlednění systému „plátcovství“, které bylo dosud při překročení obratu založeno pouze na podmínku registrace OPD; nově je stanovení registrační povinnosti otázkou pouze evidenční; pokud OPD překročí obrat a nesplní registrační povinnost, bude zaregistrována zpětně, b) za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně sankce podle DŘ, tím se zrušuje § 98 – Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti, které v praxi často činilo problémy,

15 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb
Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.) (pokrač.) c) zavedení nového institutu, identifikovaných osob, těmi budou jak dosavadní osoby identifikované k dani (pro účely zdanění při pořízení zboží z jiného členského státu), tak OPD, které se nestanou plátci z důvodu překročení obratu, ale budou identifikovanými osobami z důvodu překročení limitu pro pořízení zboží z jiného členského státu nebo pořízení zboží podléhajícího spotřební dani, přijetí služby od osoby registrované v jiném členském státě (ale jen povinné k dani) nebo od zahraniční osoby; identifikovaná osoba bude mít povinnost přiznávat DPH při pořízení zboží a přijetí služeb u přeshraničních transakcí, nadále však bude při uskutečňování tuzemských plnění v postavení osoby osvobozené od uplatňování daně (vzhledem k nepřekročení obratu).

16 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.)
3. Změny v pravidlech fakturace s cílem a) jasně definovat elektronický daňový doklad, b) zjednodušit pravidla pro vystavování daňových dokladů, odstranění stávající administrativní zátěže a bariéry v obchodním styku, c) umožnit použití elektronických daňových dokladů v rámci všech obchodních transakcí a u všech typů daňových dokladů, d) zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě, e) nově definovat věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, přičemž tyto vlastnosti musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě, f) podpořit využití elektronické fakturace zavedením svobodné volby způsobu zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti, g) zavést nová pravidla pro vystavování a uchování daňových dokladů.

17 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.)
4. Změny v oblasti správy daní (proti daňovým únikům) zavedení povinnosti pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost s tím, že použití jiných účtů než těchto účtů bude nově důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění, stanovení povinnosti ručení za DPH pro oprávněného příjemce v souvislosti se vznikem povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň, úprava zdaňovacího období u nově registrovaných plátců (povinně po stanovenou dobu měsíční zdaňovací období) a pravidel pro změnu zdaňovacího období, stanovení důvodů a postupů pro zrušení registrace plátce správcem daně při závažném porušení povinností plátce vůči správě daní, zavedení institutu tzv. nespolehlivého plátce, vč. zveřejnění těchto osob a s tím, že příjemce plnění bude ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění, pokud je v okamžiku uskutečnění plnění o poskytovateli zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem zavedení povinnosti podat daňové přiznání elektronicky (od – výjimka pro osoby s obratem do 6 mil. Kč).

18 Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2013 (zákon č. 502/2012 Sb.)
5. Další některé změny změny u místa plnění při poskytování služeb (konkrétně u nájmu dopravního prostředku – § 10d), zrušení odst. 2 v § 21 (povinnost plátce, který oprávněně nevede účetnictví, přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění), nově platí pro všechny plátce stejná povinnost (tj. vč. Přiznání daně ze záloh), možnost volby uplatnit DPH při převodu nemovitosti i po stanovené lhůtě (s prodloužením lhůty ze 3 na 5 let), plus přechodná ustanovení, změny v osvobození od daně u pojištění a zajištění (nově pouze na u skutečného poskytnutí pojištění), změna původní přílohy č. 3, změny v uplatnění nároku na vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží (tiskopis), změny (doplnění) v příloze č. 5 (šrot, odpad), režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e – nově se akceptuje bez zpochybnění správcem daně postup, při kterém  plátce, který poskytl stavební nebo montážní práce, uskutečnil zdanitelné plnění, u kterého aplikoval režim R-CH (vystavil daňový doklad bez výše daně na který uvedl údaj, že „daň odvede zákazník“) a příjemce plnění tento doklad akceptuje splněním povinnosti doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty), jedná příjemce plnění ve shodě s poskytovatelem plnění, pak nastoupí právní fikce, že bez dalšího dané plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.

19 Výklady, informace k novelám DPH 2013 zveřejněné GFŘ a MF
Informace MF o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) s účinností od Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení Finanční správa ČR zveřejní od na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH (Tisková zpráva) Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb Informace GFŘ – k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od

20 Prosím případné dotazy.
Děkuji za pozornost. Prosím případné dotazy. Tel


Stáhnout ppt "Novely zákona o DPH od Novinky v DPH od"

Podobné prezentace


Reklamy Google