Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINI – ONE – STOP – SHOP – systém („MINI 1SS“)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINI – ONE – STOP – SHOP – systém („MINI 1SS“)"— Transkript prezentace:

1 MINI – ONE – STOP – SHOP – systém („MINI 1SS“)
FIA Ing. Iveta Špičková Generální finanční ředitelství Oddělení Mezinárodní spolupráce - nepřímé daně

2 Co znamená Mini1SS? Vytvoření jednoho správního místa pro platbu DPH v přeshraničním styku Nový elektronický systém pro zdanění vybraných služeb platný od Týká se Telekomunikačních služeb Služeb rozhlasového a televizního vysílání Elektronických služeb Příloha II. směrnice 112/2006: web-site hosting, dálková údržba programů a zařízení, dodání software a jeho aktualizace, dodání obrázků, grafiky, informací, zpřístupňování databází, dodání hudby, filmů, her, kulturních, sportovních a zábavních pořadů, výuka na dálku apod.

3 Co znamená Mini1SS? Zvláštní režim pro uvedené vyjmenované služby poskytnuté osobou povinnou k dani usazenou ve Společenství, nikoli v členském státě spotřeby (= Union scheme) Služby poskytnuty přeshraničně, vždy koncovému spotřebiteli (osobě nepovinné k dani) B → C Poskytovatel bude plnit DPH povinnosti (vůči čl. státům, kde není usazený) prostřednictvím webového portálu v členském státě, kde se identifikuje k režimu Rozšíření platného režimu pro operátory ze 3. zemí poskytujících el. služby zákazníkům v EU (= non-Union Scheme)

4 Právní podklad Směrnice Rady 2008/8/ES, která mění směrnici 2006/112/ES (o společném systému DPH), pokud jde o místo poskytnutí služby - s platností od r dojde ke změně kapitoly 6 hlavy XII. Směrnice ohledně implementace zvláštního režimu pro telekomunikační, rozhlasové, TV a elektronické služby Nařízení Rady č. 904/2010/EU o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH - články 43 – povinnost předávat elektronicky informace k registraci, přiznání, platbám, převod plateb) Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011EU, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici č. 2006/112/ES. - nová opatření týkající se uplatňování DPH u přeshraničních služeb, určení státu zdanění a osoby povinné přiznat daň (od budou ustanovení k M1SS nahrazena)

5 Právní podklad Návrh nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení 282/2011 pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené os. povinné k dani poskytující telekom, rozhlas.,TV nebo el. služby osobám nepovinným k dani - zásadní změna stanovení místa plnění a určení státu zdanění (v místě usazení zákazníka) - úprava vztahů subjektů k režimu - specifikace aspektů, které musí být aplikovány jednotně (identifikace a vyloučení z režimu, přiznání, platby...)

6 Právní podklad Prováděcí nařízení Komise kterým se stanoví prováděcí pravidla k uplatňování některých ustanovení Nařízení Rady č. 904/2010/EU - týkající se zvláštního režimu Mini1SS - 6 kapitol: (obecná pravidla, identifikace k režimu, daňová přiznání, opravy daňových přiznání, kontroly, závěrečná ustanovení) Procesní předpis na části procesu nepokryté přímo účinnými ustanoveními EU (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ?) Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH - zejména definice odlišností od obecného procesního předpisu

7 Registrace k režimu Mini1SS
Osoby provozující uvedené činnosti se zaregistrují k režimu Mini1SS v jednom členském státě identifikace (kde mají sídlo ekonomické činnosti) Režim nelze uplatnit pro dodání do členských států, kde má osoba sídlo nebo stálou provozovnu Osoba neusazená ve Společenství s provozovnami ve více než jednom čl. státě si určí jako stát identifikace kterýkoli z těchto států Žádost o registraci k režimu platí od prvního dne následujícího čtvrtletí (pokud dodá služby poprvé již před tímto dnem, platí registrace k režimu od prvního dodání)

8 Výhody registrace k režimu
zjednodušení stávajícího systému DPH - osoba povinná k dani se registruje pouze jednou, ve státě identifikace (dle dnešních ust. povinnost ve všech případných státech spotřeby) výrazné snížení administrativní zátěže pro daňové subjekty Vize EK do budoucna rozšířit jedno správní místo na veškeré přeshraniční transakce „One-Stop-Shop“ (Dokument EK o budoucnosti DPH, COM/2011/851 ze dne )

9 Povinnosti osob registrovaných k režimu
ohlašovací povinnost ke státu identifikace ohledně jakékoli změny týkající se režimu (zahájení, ukončení, změna registračních údajů apod.) podávat každé kalendářní čtvrtletí (Q) DAP DPH v členském státě identifikace, vždy do 20. dne po ukončení období, daň je splatná ve stejném termínu (i nulové) - musí obsahovat údaje o: DIČ, pro každý členský stát spotřeby hodnotu plnění bez daně, DPH dle sazeb států spotřeby, celkovou splatnou daň. Pokud má os. provozovny podílející se na plnění pod režimem i v jiném čl. státě, než je stát identifikace, bude DAP obsahovat také údaje za tyto jednotky - DAP DPH údaje v EURO nebo v jiné měně (není-li stát ident. členem EUROZÓNY), přenos do státu spotřeby pouze v EURO, přepočet dle Centrální Evropské Banky kurzem platným poslední den zdaňovacího období

10 Povinnosti osob registrovaných k režimu
Osoba využívající tento režim: nemá nárok na odpočet daně ohledně plnění vztahujících se k tomuto zvláštnímu režimu (podle článku 168 směrnice 112/2006) má nárok na vrácení DPH dle Směrnice Rady 2008/9/ES (vracení DPH v rámci EU) je povinna vést podrobnou evidenci ohledně plnění vztahujících se k speciálnímu režimu (tyto údaje musí být zpřístupněny členským státům spotřeby a identifikace v el. podobě na vyžádání) je povinna uchovávat evidenci po dobu 10ti let

11 Obecné schéma režimu Registrace k Mini1SS Os. povinná k dani
Podání DAP DPH Čl. stát identifikace Zaplacení daně kontakt s os. Poskytování součinnosti, údajů k režimu Vzájemná spolupráce, kontroly, přístupy do databází Přenos registračních dat a změn Čl. stát spotřeby Přenos DAP DPH a změn Přenos plateb DPH

12 Role státu identifikace
Soustředění registračních dat, aktualizací Soustředění DAP DPH, korekcí, interaktivní el. prostředí (portál) pro uživatele režimu, kontaktní místa (správce, technická podpora) Výběr DPH Přenos dat (registrace, DAP DPH, plateb daně) do států spotřeby: do 10. dne od konce měsíce, ve kterém byly údaje obdrženy Srážka platby daně dle Nařízení Rady 2010/904/EU, článek 46: - 30% od ledna 2015 až - 15% od ledna 2017 až - 0% od ledna 2019 Vyloučení osob z režimu (specifikace prostřednictvím prováděcích nařízení): - os. oznámí ukončení činnosti - lze mít za to, že os. již činnost dále neposkytuje - os. přestala splňovat podmínky režimu - os. porušuje soustavně pravidla režimu Spoluúčast na kontrolách, získávání dat od subjektů (předpokládá se důležitá role státu identifikace)

13 Role státu spotřeby Nahlášení sazeb DPH a jejich aktualizace pro režim EK a členským státům Příjem dat z čl. států identifikace Vyhodnocování těchto dat – kontrolní činnost Iniciace kontrol Vymáhání nedoplatků Spolupráce se státem identifikace Spolupráce se subjekty (os. povinnými k dani) Rozbor dat přímo získaných od subjektů (el. prostředky) aj.

14 Otázky k řešení v ČR Určení vhodného správce daně pro roli státu identifikace a spotřeby Způsob platby pro roli státu identifikace – DAP DPH přímo v EURO? Jeden centrální účet pro celou ČR Způsob kontrolní činnosti, komunikace s ostatními členskými státy, se subjekty v režimu Technická proveditelnost portálu Požadavek na co nejvyšší automatizaci ČR podporuje myšlenku co nejvíce harmonizovat podmínky systému napříč celou EU Propojení současného systému E-services (pro os. neusazené ve Společenství) s Mini1SS – záměr EK Mezinárodní výměna informací se předpokládá dle stávajících předpisů

15 Aktivity EU Legislativní – tvorba prováděcích nařízení
Tvorba analytických, funkčních a technických specifikací pro systém (zvlášť pro registraci, podávání DAP DPH, výběr a převody plateb, přístup k informacím) Listopad 2011 – červenec 2012 workshopy EK, jednání SCAC, SCIT – konečné schválení polovina r. 2012 Následný technický vývoj na národních úrovních (každých 6 měsíců čl. stát hlásí svůj vývoj EK) Konec testování systémů do září 2014 Plánovaný termín registrace subjektů k režimu od Harmonogram prací závazný i pro členské státy

16 Harmonogram prací v ČR vytvoření národního projektového týmu (GFŘ + MF) 2012: - tvorba podkladových materiálů a analýz pro implementaci v podmínkách ČR 2013: - pokračující vývoj el. portálu 2014 - informační kampaň pro veřejnost - testování portálu na národní úrovni (1.Q) - testování portálu s veřejností a JČS ( Q) - portál dostupný pro veřejnost od od 1.1. platnost všech předpisů k Mini1SS - ostrý provoz portálu

17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "MINI – ONE – STOP – SHOP – systém („MINI 1SS“)"

Podobné prezentace


Reklamy Google