Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenský proces a poradenské služby Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenský proces a poradenské služby Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy"— Transkript prezentace:

1 Poradenský proces a poradenské služby Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy E-mail: 222711362@praceavztahy.cz

2 Poradenství je … … aktivita, která v sobě soustřeďuje:   Poskytování informací (inform. giving)   Nabízení doporučení (advice)   Vedení (guidance) a   Poradenství v užším slova smyslu (counselling) Watts, 1966

3 Poradenské vedení… Je něco více než „face to face“ interview! 14. prvků-činností v poradenství: 1. 1.Informování (informing) 2. 2.Poskytování rad (advicing) 3. 3.Hodnocení (assessing) 4. 4.Učení (teaching) 5. 5.Zmocňování (enabling) 6. 6.Podporování – hájení (advocating) 7. 7.Navazování kontaktů (networking)

4 Poradenské vedení… 14. prvků-činností v poradenství (pokrač.) : 8. Poskytování zpětné vazby (feeding back) 9. Řízení (managing) 10. Inovace / změna systému (systém change) 11. Usměrňování (signposting) 12. Mentorování (mentoring) 13. „Ochutnávky“ – pracovních zkušeností či výuky (sampling work experience or learning tasters) 14. Další / doplňující sledování (following up)

5 Poradenské služby & proces Smyslem poradenských služeb a poradenského procesu je - -podpora autonomie - -podpora kvality života - -podpora osobního růstu - -uschopňování k řízení vlastního života

6 Podpora vs. péče Podpora = intervence směrující k získání či udržení autonomie a začlenění do olečnosti. Péče = intervence orientovaná na úlevu od nepříjemných prožitků bez zaměření na změnu ve směru větší autonomie

7 Výchozí model … TRH PRÁCE CÍLOVÁINFORMAČNÍ SKUPINAA PORADENSKÉ SLUŽBY Z pohledu CŽU je potřeba tento model rožšířit! - Co navrhujete?

8 Uživatelé & klienti poradenských služeb Uživatelé: lidi, organizace, sdružení..., kteří potencionálně mohou využívat porad. služby Klienti: osoby, které projeví zájem o PS Úkolem poradenských služeb je pomoci klientovi k jeho optimálnímu uplatnění a reálné orientaci ve společnosti.

9 Legislativa…   Národní program rozvoje vzdělávání – tzv. Bílá kniha (MŠMT 2001)   Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon   Zákon č. 435/2004 Sb. (Profesní a kariérové poradenství - role ÚP)   Zákon č. 317/2005 Sb. o dalším vzděl. a kariér. systému pedagog. pracovníků -   Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání… - Zák.č. 179/2006 Sb.   Usnesení vlády č. 761 ze dne 11.7.2007

10 Co je poradenský proces? Poradenský proces charakterizujeme jako snahu o cílenou změnu činností – hlavních i podpůrných -tzn. změnu jistého procesu. Taková změna se neobejde bez -rozpoznání problému -návrhů řešení -implementace (zavedení) do praxe.

11 Strategie poradenského procesu Poradenský proces má zpravidla tyto fáze: -Fáze plánování -Fáze realizace -Fáze ověřování

12 Fáze PP dle LIPPITa (1977) 1.F. kontaktu, navazování a budování vztahu / vztahů 2.F. formulování kontraktu („smlouvy“) a budování pracovního vztahu 3.F. plánování cílů a kroků řešení problému (usilování o změnu) 4.F. provedení a kontinuita úsilí

13 Fáze PP dle ELFGEN & KLAIE (1977) 1.Identifikace problémové oblasti 2.Strukturace problému 3.Popis/stanovení cíle (cílů) PP 4.Plán provedení 5.Sestavení kontraktu 6.Sběr informací 7.Zpracování informací

14 Fáze PP dle ELFGEN & KLAIE (1977) - 2 část 8. Generování možností/alternativ řešení 9. Posouzení možností/alternativ řešení 10. Prezentace výsledků a doporučení 11. Implementace 12. Realizace

15 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) 1.Orientace 2.Vyjasňování 3.Změna 4.Ukončení

16 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač. Fáze ORIENTACE (1.) Společně definovat P-situaci a P-proces - Problém klienta (zadavatele) -Odpovědnost klienta za řešení problému -Podpůrná funkce poradce -Možnost klienta akceptovat či odmítat návrhy poradce -Určení formy poradenství (expertní, procesní, porady typu lékař/pacient …)

17 Orientační Fáze PP (Koenig & Volmer) Klíčovou formou je poradenský rozhovor! Kromě vzájemného poznávání zde klient očekává obvykle vhodnou nabídku : Zda a jakým způsobem bude podporován? Obě strany mají možnost PP odmítnout! Nestane-li se tak, mělo by dojít k uzavření KONTRAKTU. Zde by mělo být uvedeno: Téma, cíl, rámcové podmínky, čas (termín) povinnost mlčenlivosti, atp..

18 Orientační Fáze PP - pokrač. (Koenig&Volmer) Další důležité otázky: V čem jsou těžiska poraden. procesu? Vidí to obě dvě strany stejně? Jaké služby a v jaké kvalitě nabízí poradce a jaký rozpočet zde má klient k dispozici ? Jak bude probíhat komunikace mezi poradcem a klienten v průběhu PP? Kontrakt má být jednoznačný a závazný!

19 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač. Fáze VYJASŇOVÁNÍ (2.) -objasnění situace klienta (ptáme se na problém, cíl, příp. i na řešení, která již byla…) -2 významné aspekty: a) klient prezentuje svůj subjektivní názor b) subjektivita = omezené vidění možností (Problémy nejsou rozpoznány ani akceptovány.) -Poradce je průvodcem k jinému vidění reality! (Instrumenty: fokusování, dotazování, zrcadlení..)

20 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač. Fáze ZMĚNY (3.) -cílem je rozvoj a diskuse nových možností řešení -termíny změn určuje pouze klient! -pouze připravený klient je otevřený novým možnostem řešení a změna se může uskutečnit…

21 Fáze změny (3.) v PP - pokrač. dle Koenig&Volmer F. změny má 2 centrální témata: 1.Sběr nových řešení (vše: možná řešení) 2.Posouzení a zhodnocení takových možností řešení. (Role externích poradců – procesních expertů - je u takové činnosti důležitá!)

22 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač. Fáze UKONČENÍ (4.): -cílem je předložení výsledku -úspěch je měřitelný v tom, do jaké míry bylo nalezeno vhodné řešení -řešení má být natolik konkrétní, aby jej klient mohl využít ve své praxi -na konci procesu je opět kontrakt nyní ale klienta se sebou samým!


Stáhnout ppt "Poradenský proces a poradenské služby Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google