Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN"— Transkript prezentace:

1 ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN
Téma přednášky: SOUČASNÉ ZAMĚŘENÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN VE VÚKOZ, v.v.i. PRŮHONICE

2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ,v.v.i.
Květnové nám. 391, Průhonice

3 Oddělení FYTOPATOLOGIE - 056

4 LABORATOŘE pro primární analýzu vzorků diagnostická– ELISA, PCR
– dobře vybavené vybavené laboratoře mykologická – čisté kultury

5 DESETIKÓJOVÝ IZOLAČNÍ SKLENÍK S PC REGULOVANOU TEPLOTOU
izolované kóje příslušenství laboratoř laboratoř

6 ČTYŘI IZOLAČNÍ BOXY S REGULOVANÝM KLIMATEM
Pěstební komora

7 PĚSTEBNÍ PLOCHY PAŘENIŠTNÍ ZÁHONY

8 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
V současné době 10 pracovníků – 8 VŠ + 2 SŠ Ing. Josef Mertelík, CSc. RNDr. Božena Gregorová, CSc. Mgr. Karel Černý Mgr. Vladimír Holub Ing. Kateřina Kloudová Ing. Věra Mokrá, CSc. Ing. Marcela Mrázková Ing. Veronika Strnadová Veronika Bezděková Šárka Gabrielová Mezery řešíme formou spolupráce s různými institucemi a specialisty ● Společné projekty ● Speciální diagnostika ● Testy rezistence

9 KAM JE NÁŠ VÝZKUM ZAMĚŘEN
Dříve jsme se vymezovali – na byliny a dřeviny mimo polní a lesní ekosystém ● Produkční podniky květinářské a školkařské ● Městská a příměstská zeleň ● Parky a zahrady ● Liniové výsadby různých alejí ● Rozptýlená zeleň v krajině ● Různé typy chráněných krajinných a přírodních oblastí – (pouze omezeně, spíše převažuje spolupráce s CHKO, ČIŽp, AOPK formou poradenství, posudků, konzultací…)

10 V současné době rozšíření
● Plantáže RRD – polní ekosystém ● Problematika vybraných dřevin v lesním ekosystému ● Břehové porosty Důvody rozšíření ● Končí „Výzkumný záměr“– jako („velký“) tematicky zaměřený a nosný výzkumný program ústavu a jednotlivých oborů ● Nutnost získávání („malých“) rostlinolékařských projektů ve veřejných soutěžích agentur dle zaměření programů a podprogramů . . .

11 NÁSTIN NĚKTERÝCH ZMĚN, KTERÉ MAJÍ VLIV NA SMĚROVÁNÍ NAŠEHO ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU
Změny ve struktuře a zaměření podniků v oboru „okrasného zahradnictví“ ● Specializované „velké“ květinářské podniky – nákup mladého materiálu včetně technologie pěstování ze zahraničí – dopěstování a prodej (markety, zahradnictví) ● Specializované „velké“ školkařské podniky – kombinace vlastní produkce – nákup od jiných zahradníků – nákup ze zahraničí – dopěstování a prodej nebo přímá realizace ● Různá „malá a střední“ zahradnictví – různorodý materiál (nabídka x poptávka) dělají všechno možné na komunální úrovni…

12 ● Realizační sadovnické firmy (zahradní architektura) – výsadba velmi různorodého materiálu - „české zdroje“ a přímé dovozy ze zahraničí – zákazník… ● Firmy v oblasti péče o dřeviny (arboristické, údržba městské zeleně, realizační firmy, silničáři, správa různých parků …) – nejednotnost – různé metody a trendy – častá necílená poškození – nepříznivý vliv na životní prostředí (insekticidy, herbicidy)… ● Dovozci rostlinného materiálu – intenzivní rychlý dovoz z celého světa – šíření škodlivých organismů

13 Změny klimatické, stanovištní, biologické, vývojové….
● Nedostatek vody, celkové oteplování - vodní a teplotní stres obecně, vyšší povýsadbový šok – predispozice k CH a Š ● U stávajících (vzrostlých) stromů – negativní změny stanovištních a mikroklimatických podmínek (rekonstrukce komunikací - rozšiřování dlažby, asfaltu, výstavba nových budov…) ● Nové taxony květin (rody, druhy, odrůdy..) - vznikají nové interakce rostlina x škodlivý činitel (ŠČ) – přinášejí si vlastní (nové) ŠČ – jinak reagují na „naše známé“ŠČ ● Velmi rozmanitý rostlinný materiál dřevin – neznámá provenience, nerajonizovaný, z jižních oblastí, neodzkoušené nové taxony…

14 ● Velmi rozmanitý stav vysazovaných dřevin - špatná kvalita (kořenový systém), nesprávná výsadba, zanedbaná následná péče… ● Šíření nových škodlivých organismů - intenzivní dovoz rostlinného materiálu ● Šíření „teplomilných“ škodlivých organismů (ŠO) – aktivní šíření směrem na sever – pasivní zavlékání s rostlinami jižních proveniencí („zdomácnění“)… ● Jednorázová nebo opakovaná přemnožování ŠO – indikují změny celého patosystému ● Intenzifikace výzkumu a vývoje metod – neustálé objevy nových ŠO a jejich hostitelů

15 CO JE VÝSLEDKEM TĚCHTO ZMĚN Z POHLEDU NAŠEHO ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU
Na poruchy růstu a vývoje rostlin je nutné pohlížet jako na polyetiologická onemocnění ● brát v úvahu všechny faktory biotické i abiotické (predisponující, podněcující, přispívající) ● problémy řešit jako komplex těchto faktorů, který působí v součinnosti, nebo posloupnosti ● u dřevin pak brát zřetel na značnou setrvačnost vizuálního projevu Nutnost používat nejmodernější diagnostické metody - modifikované a ověřené pro „okrasné rostliny“

16 U nových organismů a hostitelů provádět „Pest Risk Assessment“ - vyhodnotit škodlivost u zájmové oblasti hostitelů (vliv na užitnou hodnotu, latentní infekce) zjišťovat epidemiologické vazby v konkrétních podmínkách (rezervoáry, vektory, bionomie…) Uplatňovat ekologický přístup k návrhu ochranných opatření – vyhodnocovat nutnost a účelnost kurativních zásahů Maximálně využívat prevenci – vyhledávat přirozenou odolnost rostlin, jako genetický zdroj pro šlechtění na rezistenci k vybraným škodlivým činitelům

17 CO PŘINESLY TYTO ZMĚNY Z HLEDISKA ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ V ČR
Celá řada „tradičních“ rostlinolékařských problémů zmizela a objevily se zcela nové Projevy známých škodlivých organismů mohou mít odlišný charakter (nové taxony, interakce s abionózami, přemnožování organismů…) Byla zjištěna řada v ČR nových „škodlivých“ organismů a jejich nových hostitelů (orientační náhled za cca 10let na čem jsme se podíleli…) Viry, viroidy, FLO, bakterie ● PetAMV a TBSV (Goniolimon tataricum) ●ScRMV a CbMV (letničky) ●HdRSV (Hydrangea spp.) ●TSV (Dahlia pinnata) ●ToMV (Petunia x hybrida) ●RoNRSV (Rhododendron spp.) ●PSTVd (Solanum jasminoides S.muricatum, Brugmansia spp., Petunia x hybrida) ● Stolbur phytoplasma (Rhododendron spp.) ●Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum (Zantedescia spp.)

18 Škůdci Houby ●Cynara curvipes (Abies spp.)
●Graphocephalla fennahi (Rhododendron spp.) ●Pseudaulacaspis pentagona (Catalpa bignoides) ●Resseliella crataegi (Crataegus spp.) ●Thrips albopilosus (Magnolia accuminata) Houby ● Fusarium sambucinum var. (Coeruleum- Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´ ● Phoma exigua var. populi (Populus spp. -usychání výhonů, větví..) ● Seiridium cardinale (Cupressocyparis leilandii – rakovina kůry, větví..) ● Phytophthora alni (Alnus glutinosa A.incana - krvácivá nekróza kůry) ● P. cactorum (Aesculus hippocastanum - krvácivá nekróza kůry) ● P. cambivora (Castanea sativa - inkoustová choroba) ● P. cinnamomi (Rhododendron spp., Azalea spp., Vaccinium spp.- nekróza kořenů, krčků, větví…) ● P. citricola (Fraxinus excelsior, Quercus robur – hniloba kořenů, Rhododendron spp., Pieris sp., Vaccinium sp. – antraknóza…) ● P. citrophthora (Rhododendron spp. – antraknóza) ● P. gonapodyides (Quercus rubra – krvácivá nekróza kůry)

19 V RÁMCI JAKÝCH PROJEKTŮ UVEDENÉ PROBLÉMY V SOUČASNOSTI ŘEŠÍME
Výzkumný záměr VÚKOZ, v.v.i. ( ?) Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti MZP Předmět řešení VI. Výzkum rostlinného patosystému vegetace mimo lesní a polní ekosystémy a návrhy ochranných opatření proti významným biotickým a abiotickým škodlivým činitelům Dva nosné projekty VI.01. Vývoj a ověřování spolehlivých metod detekce a determinace fytopatogenních virů, fytoplasem, bakterií, hub, živočišných škůdců, plevelů a abiotických poškození, zjišťování jejich výskytu, epidemiologie a významu v rostlinném patosystému vegetace mimo lesní a polní ekosystémy. VI.02. Výzkum ekologicky a ekonomicky vhodných systémů ochranných opatření pro regulaci rostlinného patosystému vegetace mimo lesní a polní ekosystémy

20 VI.01. 1. Sledování rostlinolékařských problémů u jednotlivých rodů dřevin a bylin v ČR 2. Mšice Cinara curvipes na Abies concolor v ČR 3. Kůrovec Phloeosinus aubei (Perris, 1855) na cypřišovitých rostlinách. 4. Řešení problematiky infekcí z rodu Tospovirus v ČR 5. Identifikace a diagnostika virových infekcí vegetativně množených petunií 6. Problematika plum pox virus (PPV) ve vazbě na okrasné Prunus 7. Výzkum Stolbur phytoplasma v Rhododendron spp. 8. Nahloučenost výhonů u rodu Juniperus 9. Výzkum abionóz u listnatých a jehličnatých dřevin 10. Výzkum zdravotního stavu dřevin rodu Sorbus se zaměřením na abiotické a antropogenní faktory 11. Studium chřadnutí Alnus glutinosa v ČR 12. Vytvoření a udržování sbírky a herbáře mikroskopických hub 13. Výzkum druhů rodu Phytophthora parazitujících na vybraných dřevinách v ČR 14. Výskyt a význam fytopatogenních mikroskopických hub u Rhododendron 15. Vybudování webového informačního portálu týkající se problematiky zdravotního stavu dřevin na území ČR 16. Zpracování metodiky monitoringu zdravotního stavu dřevin včetně software TAXON verze ß (pro dlouhodobé sledování a vyhodnocení)

21 VI.01. 1. Výzkum rezistence Crataegus spp. k Erwinia amylovora (EA) - původce spály růžovitých - s uplatněním metod in vitro 2. Výzkum biologických vlastností a stálosti rezistence ke Cameraria ohridella u Aesculus hippocastanum - klon M06 3. Výzkum chování dřevin poškozených látkami s herbicidním účinkem u kontejnerovaných rostlin 4. Výzkum chování dřevin poškozených látkami s herbicidním účinkem na vzrostlých dřevinách ve volné půdě 5. Ověřování možností regulace vybraných chorob a škůdců s využitím pesticidních látek 6. Výzkum vybraných problémů v oblasti arboristiky 7. Plevelné rostliny výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin Tvorba a udržování sbírky hospodářsky významných virových izolátů okrasných rostlin

22 „Genofondy Mze“ – Národní program mikroorganismů ……
NAZV - QH81262 – (2008 – 2011) Riziko zdrojů karanténního viroidu PSTVd pro produkční kultury Solanaceae (brambory a rajčata) v souvislosti s jeho zjištěním v okrasných rostlinách. NAZV - QH81101 – (2008 – 2011) Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella NAZV - QH (2007 – 2011) Výzkum nekrotrofních patogenů rodu Phytophtora V a V MŽp - SP/2D1/36/07 – (2007 – 2011) Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů MŠMT – 2B (2006 – 2011) Biodiverzita a biologické plodiny (Řešíme problematiku výskytu ŠČ v plantážích RRD a vazbu s šířením ŠČ mezi RRD a okolní vegetací ) „Genofondy Mze“ – Národní program mikroorganismů …… Tvorba a udržování sbírky hospodářsky významných virových izolátů okrasných rostlin

23 JAK TEDY DÁL…? ●Z hlediska zaměření výzkumu se budeme dál držet uvedených témat ● Z hlediska časového je náš výzkumný program „zajištěn“ do roku 2011 ● Z hlediska předpokládaných dalších zdrojů na rostlinolékařský výzkum plánujeme využití tuzemských možností - v současné době máme podány tři projekty na NAZV (2009 – 2013) ● Z hlediska využití současných zdrojů EU jsme se zatím pokoušeli právě o program EUPHRESCO ● Z hlediska našeho zaměření na jiné zdroje EU máme představu možné spolupráce na tématech ●invazní organismy (šíření, diagnostika…) ●přemnožení organismů (klimatické a stanovištní vlivy ….) ●nové hostitelské druhy v ČR (zaměření na karanténní organismy) ●epidemiologie – pest risk assessment … ● Z hlediska našich možností je řada nejasností (aktuální znalost zdrojů, kalkulace nákladů, % prac. úvazku, zdroje spoluúčasti financování apod.)

24 Josef MERTELÍK & Kateřina KLOUDOVÁ
DĚKUJEME ZA POZORNOST Josef MERTELÍK & Kateřina KLOUDOVÁ


Stáhnout ppt "ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO VÝZKUMU V OBLASTI OKRASNÝCH ROSTLIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google