Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce Výzva č

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce Výzva č"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce Výzva č
Seminář pro příjemce Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Únor 2009

2 Obsah prezentace Právní akt o poskytnutí finanční podpory (tzv. Rozhodnutí) Rozpočet Účetnictví a doklady Monitorovací zprávy Veřejné zakázky Publicita

3 Rozhodnutí Finanční prostředky poskytnuty na základě „Rozhodnutí“ (označení poskytovatele, příjemce podpory, účel, výše poskyt. podpory, doba pro uskutečnění dané podpory, povinnosti příjemce, podmínky jejího užití, odkaz na příručky) Zahájení projektu – zahájení aktivit projektu ke dni stanoveném v Rozhodnutí Ukončení projektu – viz „Rozhodnutí“ (změna data ukončení projektu je podstatnou změnou projektu) Příručka pro příjemce finanční podpory z OP LZZ

4 Změny a doplnění projektu
Nepodstatné změny bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory povinnost informovat o změně v nejbližší monitorovací zprávě (zdůvodnění změny, uvedení platnosti změny) např.: přesun prostředků v rámci jedné kapitoly rozpočtu, přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 15 %, změna kontaktních údajů apod. každá úprava v projektu musí být pro projekt efektivní a nezbytná změny nelze provádět se zpětnou účinností

5 Podstatné změny projektu
lze je realizovat pouze po příslušné změně právního aktu provádí příjemce podpory na základě žádosti o změnu (zdůvodnění) na přijetí změny není právní nárok schvaluje je poskytovatel podpory platnost změny – datum podpisu oprávněné osoby poskytovatele účinnost změny – dnem akceptace změny příjemcem podpory zamítnutí žádosti o změnu – do 21 dnů od doručení žádosti o změnu souhlas partnerů se změnami projekty např.: změna data ukončení projektu, změna v monitorovacích indikátorech, změna bankovního účtu

6 Ukončení projektu, sankce
Ukončení projektu příjemcem podpory – písemně, podrobné zdůvodnění, návrh lhůty pro ukončení projektu Neoprávněné odstoupení od realizace projektu – porušení podmínek právní aktu (neoprávněně vyplacené finanční prostředky je příjemce podpory povinen vrátit na účet poskytovatele do 30 dnů) Pozastavení podpory z OP LZZ – podezření na nesrovnalost či porušení rozpočtové kázně Odstoupení poskytovatele od právního aktu o poskytnutí podpory – poskytovatel podpory může s okamžitou platností dnem doručení příjemci podpory od smlouvy (např.: příjemce neplní své povinnosti, příjemce je v likvidaci atd.) Sankce Porušení podmínek nakládání s veř. prostředky → porušení rozpočtové kázně podle § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozp.pravidlech, v pl.z.→místně příslušný finanční úřad Porušení či neplnění povinností stanovených příjemci zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách →přezkoumání Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Viz Rozhodnutí

7 Rozpočet Změny v rozpočtu
změnou nesmí být narušen charakter a hlavní záměr projektu změna musí být pro projekt nezbytná a navržené využití prostředků efektivní Typy změn přesun prostředků uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu – bez omezení přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 15 % přidělené dotace (počítáno kumulativně za dobu realizace projektu) – informovat v nejbližší monitorovací zprávě přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 15% přidělené dotace – předchozí souhlas poskytovatele Pozor na zachovávání povoleného procentuálního podílu všech limitovaných položek celého rozpočtu.

8 Úhrada výdajů rozpočtu Přehled průběžných zálohových plateb
Délka projektu - předkládání monitorovacích zpráv limit celk. způsob. výdajů % 1.zálohy % 2.zálohy 2-leté projekty- předkládání MZ 1x za 6 měsíce do 5 mil. 17 20 2-leté projekty- předkládání MZ 1x za 4 měsíce nad 5 mil. do 10 mil. 15 3-leté projekty- předkládání MZ 1x za 6 měsíce 10 3-leté projekty- předkládání MZ 1x za 4 měsíce

9 Úhrada výdajů rozpočtu
Žádost o průběžnou platbu v případě vyčerpání minimálně 60% poslední platby a 100% všech předcházejících poskytnutých plateb v případě vyčerpání 90% všech poskytnutých plateb Žádost o závěrečnou platbu zasílá příjemce nejpozději do 2 měsíců po ukončení projektu v částce odpovídající součtu všech uskutečněných způsobilých výdajů v posledním monitorovaném období

10 Účetnictví a doklady Oddělené účtování aktivit projektu od ostatních aktivit organizace ve smyslu zák.563/1994 Sb,.o účetnictví nebo 586/1992 Sb.,o dani z příjmu Detailnější popis na účetních dokladech (označování faktur, objednávek a smluv v textu číslem a názvem projektu) Číslování účetních dokladů, jejich jasná identifikace Žádost o platbu - soupisky účetních dokladů seřazené podle kapitol rozpočtu + kopie účetních dokladů (nad Kč) Faktury musí být vystaveny na příjemce či jeho partnera Originály všech dokladů musí být k dispozici u příjemce podpory Vhodné vést samostatný bankovní účet

11 Monitorovací zprávy vyplňují se on line v aplikaci Benefit7 na (bude zprovozněno) pokyny pro vyplnění: Benefit7 nebo na Pokyny k vyplnění monitorovacích zpráv a jejich příloh Zpráva o zahájení realizace projektu (za první dva měsíce projektu, neobsahuje žádost o platbu) Průběžné monitorovací zprávy (dle harmonogramu v Rozhodnutí) Závěrečná monitorovací zpráva (nejpozději do 2 měsíců po skončení projektu; závěrečná žádost o platbu Přílohy k monitorovacím zprávám –

12 Monitorovací indikátory
Počet podpořených osob (Klienti služeb, Poskytovatelé služeb) Počet podpořených organizací Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet úspěšných absolventů kurzů (Klienti služeb, Poskytovatelé služeb) průběžné sledování naplňování těchto indikátorů sankce při jejich nesplnění (Metodika monitorovacích indikátorů)

13 Partneři princip partnerství – nenahrazuje běžnou administraci projektu smlouva o partnerství (nejpozději do 2 měsíců od získání fin. podpory; úprava postavení příjemce a jeho partnerů, vymezení aktivit, obsahuje i rozpočet připadající na partnera a příjemce podpory) podíl na tvorbě monitorovacích zpráv, které se jich týkají podstatné změny v projektu musí být odsouhlaseny partnery vzor smlouvy o partnerství –

14 Audit Povinnost u projektů nad 3 mil. Kč být zauditovány před podáním závěrečné monitorovací zprávy Nejpozději 7 měsíců před plánovaným ukončením projektu je příjemce podpory povinen uzavřít smlouvu s auditorem V rozpočtu v položce Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Kontroly Administrativní kontrola – provádí poskytovatel na svém pracovišti Kontrola na místě – oznámena příjemci předem; umožnění přístupu na místo realizace projektu a ke všem dokumentům projektu

15 Uchování dokumentů Publicita
Po dobu 10 let od ukončení projektu (1. ledna násl. roku poté, co byla příjemci vyplacena závěrečná platba) Text právního aktu o poskytnutí podpory, jeho změny a dodatky Texty smluv s partnery Čestná prohlášení Oznámení o poskytnutí podpory de minimis Výběrová řízení Externí výdaje Interní výdaje Rozvrhy vzděl. kurzů a programů, prezenční listiny Přehledy poskytnutého poradenství Zápisy z jednání týkající se projektu Kopie monitorovacích a závěrečné zprávy a žádostí o platbu Atd. Publicita Povinnost informovat veřejnost, že daný projekt je spolufinancován z ESF Příručka pro publicitu

16 „Aktuální Desatero příruček OP LZZ“
„Aktuální Desatero příruček OP LZZ“ „Výzva č. 19 OP LZZ“ Kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kolářová – projektový manažer Mgr. Lenka Peluhová – projektový manažer

17 Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Seminář pro příjemce Ing. Miroslav Vrábel Únor 2009

18 Veřejná zakázka Co je veřejná zakázka?
Je to všechno v hodnotě od 1 Kč až ∞ Základní zásady při zadávání veřejných zakázek Zásada transparentnosti Zásada rovného zacházení Zásada zákazu diskriminace

19 Veřejná zakázka Dělení zakázek podle předmětu:
veřejné zakázky na dodávky veřejné zakázky na stavební práce veřejné zakázky na služby Dělení zakázek dle výše předpokládané hodnoty nadlimitní veřejné zakázky podlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky malého rozsahu (pod 2 mil. Kč.)

20 Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky
pořízení věci – koupě, nájem, leasing atd. Veřejná zakázka na stavební práce provedení stavebních prací – zhotovení stavby, projektová nebo inženýrská činnost atd. Veřejná zakázka na služby Jsou to veřejné zakázky, které nenaplňují znaky veřejných zakázek na dodavky nebo zakázek na stavební práce služby se dělí: příloha č.1 – uveřejňují se v EU příloha č neuveřejňují se v EU

21 Zadávací řízení Druhy zadávacích řízení § 21: otevřené řízení
užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění soutěžní dialog zjednodušené podlimitní řízení

22 Zadávací řízení § 27 - otevřené řízení výzva všem dodavatelům, kteří mají zájem k podání nabídek § 28- užší řízení § 29 - Jednací řízení s uveřejněním § 34 - Jednací řízení bez uveřejnění § 35 - Soutěžní dialog § 38 – Zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel může postupovat podle postupu po nadlimitní zakázky nebo zjednodušeným způsobem - zadavatel vyzve mim. 5 zájemců - nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců - zveřejnit vhodným způsobem

23 Lhůty Pro podání nabídek: Nadlimitní VZ Podlimitní VZ
min. 52 dnů v otevřeném řízení min. 40 dnů v užším řízení Podlimitní VZ min. 22 dnů v otevřeném řízení min. 15 dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení Možnost zkrácení lhůt je upravena v § 40 zákona. odeslání oznámení elektronicky – o 7 dnů neomezený elektronický přístup k zadávací dokumentaci – o 5 dnů nepovinné předběžné oznámení lze sčítat

24 Nabídka dodavatel nesmí být subdodavatelem jiné nabídky
1 dodavatel může být subdodavatelem pro více nabídek písemná nebo elektronická (dle zadávací dokumentace) 1 dodavatel = 1 nabídka

25 Kvalifikace § 50 – Rozsah kvalifikace
4 druhy kvalifikačních předpokladů: základní profesní ekonomické a finanční technické včetně jakosti prokazování: nadlimitní podlimitní možnost čestných prohlášení ekonomická, finanční a technická způsobilost - nepovinná

26 Otevírání obálek - § 71 3 členná komise, lze použít hodnotící komisi
do 30 dnů od podání nabídek účast: zadavatel (komise), uchazeči, další osoby kontrola úplnosti: jazyk, podpisy, požadované součásti vyloučení uchazečů s neúplnou nabídkou protokol o otevírání nabídek

27 Hodnotící komise - § 74 min. 5 členů, 1/3 odborně způsobilých, pokud odůvodněno předmětem VZ, zástupce zadavatele možnost náhradníků, usnášeníschopnost při 2/3 účasti nepodjatost, mlčenlivost přizvání jiných osob, protokol o hodnocení nabídek

28 Posouzení nabídek - § 76 splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele mimořádně nízká nabídková cena: nutno písemně zdůvodnit možno akceptovat jen pro objektivní příčiny vyřazení nabídky đ vyloučení uchazeče z účasti v řízení

29 Hodnocení nabídek - § 79 kritéria hodnocení:
ekonomická výhodnost nabídky – váhy v procentech či pořadí cena technická úroveň estetické a funkční vlastnosti nejnižší nabídková cena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednu nabídku

30 Ukončení zadávacího řízení
Výběr dodavatele, 15 dní na námitky, uzavření smlouvy do 15 dnů po námitkách zadavatel zruší nebyly podány žádné nabídky či došlo k vyloučení všech dodavatelů uchazeči odmítli podepsat smlouvu zadavatel může zrušit nebyl naplněn minimální počet zájemců (žádostí o účast) nabídku podal menší počet zájemců než byl vyzván 1. nebo 2. uchazeč v pořadí odmítl podepsat smlouvu podstatná změna okolností důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval

31 Veřejné zakázky malého rozsahu
Zakázky malého rozsahu v rámci OP LZZ: Postupy upraveny v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek (www.esfcr.cz) Dělení zakázek malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty do ,- Kč bez DPH od ,- Kč do ,- Kč bez DPH od ,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH Pozor na dělení zakázek !!!

32 Veřejné zakázky malého rozsahu
A) do ,- Kč Zadavatel nemusí provádět výběrové řízení Je povinen postupovat a dodržovat základní zásady pro zadávání zakázek Výběr provede na základě průzkumu trhu Záznam o výběru nejvhodnějšího dodavatele Objednávka nebo smlouva Do 5 000,- Kč stačí stvrzenka z obchodu (paragon)

33 Veřejné zakázky malého rozsahu
B) od ,- Kč do ,- Kč vyzvat alespoň 3 dodavatele výběr provádí nestranná osoba (doporučuji tříčlennou komisi) nestrannost potvrdí čestným prohlášením (vzor na www. esfcr.cz ) zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva nebo objednávka C) od ,- Kč do 2 mil. Kč výzva na webových stránkách alespoň po dobu 15 dnů zveřejnit výzvu na jiných dostupných místech doporučuje se oslovit min. 3 dodavatele posouzení a hodnocení – tříčlenná komise nestrannost potvrdí čestným prohlášením (vzor na www. esfcr.cz) písemná smlouva výsledek uveřejnit na

34 Veřejné zakázky dle zákona
Zákonné požadavky + následující povinnosti: !!! Zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na Zveřejnit výsledek zadávacího řízení na Smlouva s dodavatelem – archivace dokladů 10 let od skončení plnění zakázky Zaslání formulářů poskytovateli (oznámení, výsledek a zpráva o posouzení a hodnocení) Porušení pravidel zadávání zakázek: Porušil pravidla ale nedošlo k čerpání finančních prostředků Výdaj se neproplatí nezpůsobilý výdaj) Porušil pravidla a došlo k čerpání finančních prostředků Porušení rozpočtové kázně, předává se k rozhodnutí příslušnému finančnímu úřadu

35 Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Seminář pro příjemce Mgr. Kateřina Krejčová Únor 2009

36 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit
Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU) Manuál vizuální identity OP LZZ (určuje zásady správného používání loga OP LZZ) Manuál pro publicitu OP LZZ (stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ)

37 Povinnosti vyplývající z Nařízení č.1828/2006
informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců

38 Povinné minimum publicity OP LZZ
a) logo Evropského sociálního fondu b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“ d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz na webové stránky ESF Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

39 Dodržování povinného minima publicity OP LZZ
Každá akce spolufinancovaná z prostředků OP LZZ musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Prvky povinného minima musí být umístěny na přední straně tištěných materiálů Školící místnosti – samolepky nebo cedulka v místnosti

40 Používání loga ESF, vlajky EU, loga OP LZZ
Manuál vizuální identity ESF v ČR Manuál vizuální identity OP LZZ

41 Řazení log Logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem „Evropská unie“, za ním (pod ním) logo OP LZZ, a nakonec lze použít logo realizátora projektu Loga dodavatelů se nesmí na materiálech financovaných z projektu používat! Při používání log nezapomínejte na ostatní body povinného minima OP LZZ!

42 Barevnost loga ESF a vlajky EU
Barevná varianta Použití barev: modrá, hvězdičky – žlutá

43 Barevnost loga ESF a vlajky EU
Černobílá varianta použití barev: Logo ESF: text ESF – černá, hvězdičky – barva podkladu Vlajka EU: text, hvězdičky a outline – černá, vnitřní prostor obdélníku – barva podkladu

44 Barevnost loga ESF a vlajky EU
Černobílá vlajka EU může být používána pouze v níže uvedené podobě (tedy nelze barevnou variantu tisknout černobíle): Černobílé logo ESF se užívá jen s černobílou vlajkou EU!

45 Barevnost loga OP LZZ Barevná varianta použití barev: červená, modrá
Černobílá varianta černá

46 Závazný balíček provádění propagačních a informačních aktivit
dodržování „Povinné minimum publicity OP LZZ“; označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; uvedení každé akce spolufinancované z prostředků OP LZZ informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR; vydání tiskové zprávy pro média při zahájení a ukončení projektu; zveřejnění informací o realizaci projektu na webových stránkách příjemce; pokud příjemce nemá vlastní internetové stránky, bude svůj projekt prezentovat na

47 Vkládání informací na www.esfcr.cz
Se spuštěním nově zrekonstruovaných stránek je nutné vkládat nová zadávací řízení, projekty, výsledky zadávacích řízení a další dokumenty samostatně: Nejprve je nutné se zaregistrovat na stránkách V záložce Realizované projekty jděte na odkaz Vložit projekt a pokračujte dle návodu. Následně v záložce Zadávací řízení pod odkazem Přidat zadávací řízení naleznete formulář, kde je návod, jak vkládat zadávací řízení online. Pokud chce uživatel vkládat nové informace do projektu, příp. zadávacího řízení, které sám nevložil, ale bylo již dříve vloženo administrátorem, je nutné, aby se zaregistroval a zaslal na registrační ovou adresu a název projektu či zadávacího řízení. Následně bude ustanoven administrátorem příslušného zadávacího řízení či projektu.

48 Kontroly zda příjemce dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření související s pomocí z ESF, které uvedl v projektové žádosti zda příjemce dodržuje vše, co plyne z Nařízení Evropské komise, Právního aktu o poskytnutí podpory a také povinnosti plynoucí z manuálu pro publicitu OP LZZ – dodržování povinného minima publicity OP LZZ, ,,závazného balíčku“ atd. Příjemce podpory je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací projektu pro potřeby kontroly Všechny předměty a materiály související s projektem si proto archivujte !!

49 Zdroje informací o publicitě
záložka „Publicita“ Nařízení ES č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 Manuál vizuální identity OP LZZ Manuál pro publicitu (Desatero OP LZZ)

50 Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Podskalská 19 Praha 2 Mgr. Kateřina Kolářová – projektový manažer Mgr. Lenka Peluhová – projektový manažer


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce Výzva č"

Podobné prezentace


Reklamy Google