Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokyny pro zpracování monitorovacích zpráv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokyny pro zpracování monitorovacích zpráv"— Transkript prezentace:

1 Pokyny pro zpracování monitorovacích zpráv
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

2 Druhy monitorovacích zpráv
průběžná monitorovací zpráva předkládaná v průběhu trvání financování – každé 3 měsíce závěrečná monitorovací zpráva - bude předložena po ukončení financování

3 Náležitosti monitorovacích zpráv
předložení průběžné MZ vždy do 10. kalendářního dne následujícího měsíce po uplynulém sledovaném období předložení závěrečné MZ - do 20. kalendářního dne po sledovaném období (tzn )

4 Způsob předložení MZ MZ budou předkládány v listinné podobě spolu s fakturou a zálohovou fakturou rozhodující je datum odeslání MZ - možné je i osobní předání lhůta pro odstranění nedostatků popř. doplnění MZ nebude kratší než 5 kalendářních dnů – lhůta bude stanovena individuálně

5 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
Číslo MZ – od roku 2010 souvisle do roku 2013 1. Údaje o poskytovateli sociálních služeb a monitorovací zprávě: název poskytovatele, číslo smlouvy, druh sociální služby – ze smlouvy kontaktní osoba (uvést telefonní číslo a ) – osoba, která zpracovala MZ nebo je schopna zodpovědět případné dotazy či zajistit požadovaná plnění

6 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
2. Popis realizace sociální služby 2. 1. Popis realizace sociální služby - v první MZ dle přílohy č. 1 smlouvy (bod 3 – 6 tzn. druh a forma sociální služby, cílová skupina, popis průběhu sociální služby) - v dalších MZ uvádět pouze změny v realizaci

7 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
2. 2. Personální zajištění sociální služby - v případě odchodu pracovníka a nahrazení jeho prac. pozice novým zaměstnancem bude ve sloupečku Jméno pracovníka (jméno původního prac.) a ve sloupečku Jméno pracovníka - při případné změně (jméno nového prac.)

8 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
3. Publicita v případě, že jste realizovali publicitu, popište

9 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
4. Rozpočet a změny vyplývající ze smlouvy 4. 1. Nepodstatné změny poskytovatel o nich objednatele (KrÚ Pk) informuje v nejbližší následující MZ, popř. ihned em Příklady nepodstatných změn: změna kontaktní osoby, změna kontaktních údajů – ihned em změna rozpočtu projektu: - přesuny fin. prostředků v rámci jedné kapitoly přesun fin. prostředků mezi kapitolami do výše 15 % objemu schváleného!!! rozpočtu kapitoly, z níž jsou fin. prostředky přesouvány (počítáno kumulativně po dobu trvání smlouvy) vytvoření nové položky rozpočtu

10 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
4. 2. Podstatné změny: změny týkající se povinností vyplývajících ze smlouvy a) změny, které musí být předem schváleny objednatelem – žádost o podstatnou změnu (zaslána v elektronické i listinné podobě) objednatel žádost posoudí a vydá stanovisko ke změně Příklady: - jakákoli změna týkající se monitorovacích ukazatelů změna rozpočtu projektu: přesun fin. prostředků mezi kapitolami nad 15 % objemu schváleného!!! rozpočtu kapitoly, z níž jsou fin. prostředky přesouvány b) změny, které objednatel nemusí schvalovat, ale povinnost neprodleně oznámit ukončení poskytování sociální služby změna bankovního účtu poskytovatele změna právní formy poskytovatele

11 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
5. Ostatní sdělení související s poskytováním služby (např. problémy při realizace..)

12 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
6. Monitorovací ukazatelé a) počet podpořených osob – klientů – POZOR!!! KAŽDÁ OSOBA, KTERÁ VYUŽILA SLUŽBU SE ZAPOČÍTÁVÁ POUZE JEDENKRÁT V RÁMCI JEDNOHO POSKYTOVATELE!!! POZOR ZMĚNA – TABULKA DOPLNĚNA O Pohlaví - MUŽE A ŽENY!!! b) celkový počet int./kont./… - hodnota závazných ukazatelů uvedená ve smlouvě v příloze č. 2 (např. kontakty, intervence, lůžko/dny..)

13 Vyplnění průběžné monitorovací zprávy
6. Monitorovací ukazatelé - sankce při nesplnění minimálního průměrného využití služby bude uplatněna pouze při nenaplnění závazných ukazatelů uvedených ve smlouvě

14 Přílohy monitorovací zprávy

15 Příloha MZ - Protokol plnění aktivit

16 Příloha MZ - Soupiska účetních dokladů
Vyplněná soupiska účet. dokladů + kopie dokladů nad 5 tis. Pořadové číslo – na každé soupisce vždy znovu od č.1 Druh účetního dokladu – fa, pokl. doklad, interní doklad Číslo úč. dokladu Číslo smlouvy (obj.), ke kt. se doklad vztahuje – uváděno v případě, že existuje písemná smlouva či obj. Popis výdaje – např. Mzdové náklady

17 Příloha MZ - Soupiska účetních dokladů
Položka kapitoly rozpočtu – musí být totožné s číslem a názvem kapitoly z rozpočtu uvedeného ve smlouvě Částka uvedená na dokladu v Kč – celková částka, na kterou je doklad vystaven (tzn. v případě nárokování jedné položky z vícepoložkové faktury bude uvedena částka celé faktury) Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč z toho částka investičních výdajů v Kč – POZOR ZMĚNA !!!! sloupeček bude ze Soupisky odstraněn Datum úhrady výdaje – datum dle úhrady uvedené na výpise z bankovního účtu nebo pokladním výdajovém dokladu

18 Příloha MZ – Finanční rozvaha poskytované služby
POZOR ZMĚNA!!! – Rozpočet je změněn, budou se vyplňovat pouze barevná políčka, ostatní se bude počítat automaticky  Schválený rozpočet – uvedený ve smlouvě Aktuální rozpočet – bude vždy shodný se schváleným rozpočtem na daný rok v případě, že NEBUDE provedena změna Čerpání za sledované období – skutečné výdaje ve sledovaném období Vyčerpáno od začátku projektu – počítá se automaticky Zbývá čerpat – počítá se automaticky

19 - MZ podepisuje statutární zástupce popř
- MZ podepisuje statutární zástupce popř. oprávněná osoba poskytovatele Aktualizované MZ s přílohami budou rozeslány em, dále budou zveřejněny na

20 PUBLICITA Základní pravidla stanovuje Manuál pro publicitu OP LZZ
Zásady správného používání log určuje Manuál vizuální identity OP LZZ Obojí na

21 Povinné minimum publicity OP LZZ
logo Evropského sociální fondu text „Evropský sociální fond“ logo Evropské unie a text „Evropská unie“ logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“ odkaz na oficiální webové stránky ESF:

22 Povinné minimum publicity OP LZZ
Černobílá varianta log

23 Povinné minimum publicity OP LZZ
Barevná varianta log – používá se POUZE při barevném tisku

24 Povinné minimum publicity OP LZZ
Nelze upravovat barvy log, proporce ani typ písma Pozor na správné řazení log (velké množství příkladů v Manuálu vizuální identity) VŠECHNY TIŠTĚNÉ DOKUMENTY POPŘ. PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, KTERÉ BUDOU HRAZENY Z IP Pk MUSÍ BÝT OPATŘENY PRVKY „POVINNÉHO MINIMA PUBLICITY OP LZZ“

25 Použití povinného minima OP LZZ a loga poskytovatele sociálních služeb
Povinné minimum musí být na tištěných materiálech vždy v horní části a minimálně na přední straně těchto materiálů, zároveň musí být použito povinné minimum všude tam, kde bude použito logo poskytovatele soc. služeb Logo poskytovatele soc. služeb může být použito u tištěných materiálů pouze v dolní části materiálů a nesmí být větší než řada log Logo poskytovatele soc. služeb se nesmí používat na propagačních předmětech - pozn. znak Pardubického kraje poskytovatelé soc. služeb používat nemusí

26 Časté dotazy Nové smlouvy (od ) s klienty či pracovníky musí být opatřeny povinným minimem Smlouvy uzavřené před tímto datem postačí dodatečně označit nálepkou s logy Pro označení místa poskytování služby, lze vytisknout ceduli s logy a umístit na nástěnku

27 Mgr. Edita Nováková edita.novakova@pardubickykraj.cz
Děkuji za pozornost  Mgr. Edita Nováková


Stáhnout ppt "Pokyny pro zpracování monitorovacích zpráv"

Podobné prezentace


Reklamy Google