Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."— Transkript prezentace:

1 PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti a podmínek stanovených právním aktem -všechny změny musí být pro projekt nezbytné a efektivní 1.Podstatné změny 2.Nepodstatné změny Podstatné a nepodstatné změny

3 1.Nepodstatné změny projektu -změna, která neovlivní dosažení cílů projektu a povinnosti plynoucí z právního aktu (schválené monitorovací indikátory) -může být provedena bez předchozího souhlasu poskytovatele -příjemce o změnách informuje v nebližší monitorovací zprávě (není-li lhůta kratší) + uvede zdůvodnění

4 Podstatné a nepodstatné změny Typy:  Změna rozpočtu  Změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefon)  Změna sídla příjemce  Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu  Změna auditora  Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotl. aktivit x nikoliv prodloužení realizace projektu (přepracovaný harmonogram)

5 Podstatné a nepodstatné změny  Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny (kopie smlouvy)  Změna názvu projektu (výjimečně)  Změna názvu subjektu (příjemce oznámí předem = úprava právního aktu)  Změna ve statutu plátce DPH (ve vztahu k aktivitám projektu)  Změna statutárního zástupce (oznámení do 5 pracovních dnů + podklady prokazující změnu = úprava právního aktu)  Další změny, které neovlivní dosažení MI a plnění cílů projektu

6 Podstatné a nepodstatné změny 2. Podstatné změny projektu -Změny, které výrazně mění charakter a obsah projektu (v klíčových aktivitách, rozpočtu) -Zakládají povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory -Nesmí být provedeny před jejich schválením poskytovatelem a před provedením úpravy právního aktu -Partner musí odsouhlasit tyto změny před podáním návrhů změn projektu -Žádost o schválení podstatné změny projektu + zdůvodnění změny + další dokumenty (změnový rozpočet, změnový harmonogram) na KÚLK -Žádost předložena poskytovateli nejpozději 60 PD před termínem ukončením projektu -Příjemce nesmí tyto změny provést před odsouhlasením, nelze jej provést se zpětnou platností -Změny nesmějí vést ke snížení počtu monitorovacích indikátorů, nelze navyšovat celkové způsobilé výdaje v rozpočtu

7 Podstatné a nepodstatné změny Typy:  Změna právní formy příjemce  Změna příjemce projektu (pouze v odůvodněných případech)  Změna týkající se monitorovacích indikátorů (zrušení MI není možné)  Zapojení nového partnera do projektu (pouze ve výjimečných případech)  Změna začátku realizace projektu  Změna data ukončení projektu – bez nároků na navýšení finančních prostředků

8 Podstatné a nepodstatné změny  Změna bankovního účtu projektu – záměr změnit banku oznámit poskytovateli předem, do 5 PD od realizace změny zaslat oznámení o změně účtu  Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter podstatné změny (návrh nové smlouvy s partnerem)  Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu  Podstatná změna rozpočtu  Jakákoliv změna v případě pochybností

9 Podstatné a nepodstatné změny ZMĚNY V ROZPOČTU -Nesmí být porušeny podmínky finančního řízení stanovené v právním aktu -Nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu -Musí být nezbytné a efektivní -Provedené změny příjemce oznamuje v nejbližší MZ -Nesmí dojít k překročení závazných procentuálních limitů -Navýšení CZV není možné!!! -Změny pouze s využitím cen a mezd v místě a čase obvyklých -Nesmějí být navyšovány položky, které byly sníženy doporučením VK -Vytvoření/zrušení stávající položky v případě, že znamená začátek nové KA/ukončení stávající KA není možné!!!

10 Podstatné a nepodstatné změny -Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle rozpočtu v právním aktu/dodatku -Podle velikosti částky rozlišujeme: 1.Nepodstatné změny rozpočtu 2.Podstatné změny rozpočtu 1 Nepodstatné změny rozpočtu -Příjemce oznamuje v nejbližší MZ po provedení změny Typy:  Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotl. kapitol  Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami – max. do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou přesouvány (kapitola 1 může být navýšena pouze do výše 15 % objemu této kapitoly)

11 Podstatné a nepodstatné změny Kapitola 1 může být navýšena pouze do výše 15 % objemu této kapitoly a může se tak stát pouze na základě těchto změn: -Změna pracovně právního vztahu (DPP – DPČ) -Rozdělení schválených úvazků -Vytvoření nové pozice -Navýšení úvazku stávající pozice  Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu

12 Podstatné a nepodstatné změny 2. Podstatné změny rozpočtu -Povinnost předložit Žádost o podstatnou změnu + odůvodnění -Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez souhlasu = porušení rozpočtové kázně – sankce Typy:  Přesun mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů z kapitoly, ze které jsou přesouvány  Navýšení objemu kapitoly 1 o výše než 15 %  Navýšení položek Křížového financování

13 PUBLICITA Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

14 Publicita  Proč publicita a informovanost? Povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování svého projektu ze zdrojů EU v rámci OP VK – Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. 12. 2006 (čl. 8 + 9): -realizace informačních a propagačních aktivit na úrovni projektů -informovat účastníky projektu o pomoci ESF a státního rozpočtu ČR Prezentace svého projektu/úspěchu široké veřejnosti  Čím se musíme řídit? -bližší podrobnosti v kap. 11 Příručka pro příjemce OP VK -Manuál vizuální identity OP VK (http://opvk.kraj-lbc.cz)http://opvk.kraj-lbc.cz (stěžejní dokument, verze logotypu, ochranná zóna, velikost, barvy) -Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 - 13 (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz -Zásady požití loga MŠMT

15 Publicita  Volba propagačních nástrojů -Vhodné nástroje pro svůj projekt (adekvátnost rozpočtu a velikosti projektu) -Žadatel vybírá už v žádosti – následně zakotveny v právním aktu => stávají se předmětem kontroly – při nesplnění sankce (2 % z max. výše poskytnuté fin. podpory – ostatní povinnosti) -Obsah dokumentů pro účely zajištění publicity plně v kompetenci příjemce -O průběhu publicity informuje žadatel prostřednictvím MZ (záložka v MZ B7 Publicita projektu)

16 Publicita  Nástroje propagačních aktivit Internet (webové stránky projektu/příjemce) Publikace, školicí a informační materiály Tiskové zprávy, články, rozhovory v regionálních sdělovacích prostředích Tiskové konference (zahájení, v průběhu projektu, ukončení) Letáky a plakáty Propagační předměty

17 Publicita „Příjemce je povinen informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.“ a)Použít logolink (zejména loga EU, ESF a OP VK) na všech materiálech vztahujících se k projektu. b)Použít povinné sdělení: „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ c) Umístění vlajky EU a loga ESF a OP VK v místnostech, kde se konají konference/školení. d)Umístit loga EU, ESF a OP VK na zařízení a vybavení pořízeného z dotace e) Na akci realizované v rámci OP VK uvést informaci o tom, že je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

18 Publicita  Pravidla vizuální identity O finanční spoluúčasti ES, ESF a OP VK informuje příjemce zejména používáním závazných log v tomto pořadí: 1.Evropský emblém: Vlajka EU 2.Odkaz na EU: Evropská unie 3.Odkaz na ESF: Logo ESF 4.Odkaz na ŘO OP VK: Logo MŠMT 5.Odkaz na program OP VK: Logo OP VK 6.Odkaz na ZS/příjemce (nepovinné: Logo ZS / příjemce 7.Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: Investice do rozvoje vzdělávání

19 Publicita -Podrobný popis použití log – jednotlivé manuály + "Publicita v kostce""Publicita v kostce"

20 Publicita

21 Chybné varianty log

22 Publicita Příklady nástrojů propagačních aktivit Dokument - Pracovní smlouvaPracovní smlouva Prezenční listina Leták – RCVRCV Pozvánka - Program setkáníProgram setkání Web - Síť tvořivých škol Libereckého krajeSíť tvořivých škol Libereckého kraje


Stáhnout ppt "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google