Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ."— Transkript prezentace:

1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ

2 Obsah semináře Projektová část – obecné podmínky realizace GP Projektová část – monitorovací zprávy Finanční část – monitorovací zprávy Zadávání zakázek při pořizování zboží a služeb Dotazy, diskuze

3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Současný stav Schválení podpořených grantových projektů Zastupitelstvem KHK 17.6.2010, 9.9.2010 Smlouva o realizaci GP podepisování smluv: srpen – říjen 2010 Zahájení realizace GP září 2010 – leden 2011

4 Statistika Oblast podpory 1.1 Alokace na výzvu: 60 302 960,40 Kč Předložené projekty – částka celkem: 207 794 305,78 Kč Předložené projekty – počet: 65 Projekty doporučené k realizaci: 20 (celková částka 44 756 647,26 Kč)

5 Statistika Oblast podpory 1.2 Alokace na výzvu: 22 486 212,53 Kč Předložené projekty – částka celkem: 57 787 597,21 Kč Předložené projekty – počet: 20 Projekty doporučené k realizaci: 8 (celková částka 21 464 285,33 Kč)

6 Statistika Oblast podpory 1.3 Alokace na výzvu: 39 175 411,56 Kč Předložené projekty – částka celkem: 45 322 232,23 Předložené projekty – počet: 20 Projekty doporučené k realizaci: 4 (celková částka 9 692 650,26 Kč)

7 Dokumenty Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Verze 4 Datum účinnosti: 1. srpna 2010 (zveřejněna na www.kr-kralovehradecky.cz)www.kr-kralovehradecky.cz

8 Dokumenty Smlouva o realizaci GP - v případě rozporu PpP a Smlouvy platí podmínky stanovené Smlouvou

9 Povinnosti vyplývající ze Smlouvy o realizaci GP -povinnost dodržovat údaje a skutečnosti uvedené ve schválené PŽ -povinnost nakládat se získaným majetkem hospodárně, zabezpečit jej proti poškození, ztrátě, odcizení -povinnost dodržovat platební a finanční podmínky

10 Změny projektu Možnost provedení změn projektu - v případě, že v realizovaném projektu dochází k odchylkám od schválené PŽ a podmínek stanovených právním aktem

11 -nepodstatné změny -podstatné změny Změny projektu

12 Nepodstatné změny příjemce je oprávněn projekt upravit nebo pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele změna nesmí ovlivnit dosažení cílů projektu a nedotkne se povinností plynoucích z právního aktu

13 Nepodstatné změny příjemce o nepodstatné změně informuje poskytovatele v nejbližší průběžné monitorovací zprávě zdůvodnění, proč ke změně došlo uvedení účinnosti změny

14 Nepodstatné změny Nepodstatné změny jsou: -nepodstatná změna rozpočtu (přesun prostředků mezi položkami v rámci jedné kapitoly, přesun fin. prostředků mezi kapitolami do výše 15% původního objemu kapitoly, z níž jsou fin. prostředky přesouvány za předpokladu dodržení dalších podmínek, vytvoření nebo zrušení položky rozpočtu – viz finanční část semináře) -změna kontaktních údajů příjemce (změna adresy, tel. čísla apod.) – oznamováno neprodleně -změna sídla příjemce - oznamováno neprodleně -změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu – oznamováno neprodleně

15 Nepodstatné změny -změna auditora (pokud je povinností příjemce nechat provést audit) -změna harmonogramu realizace projektu – dodat přepracovaný harmonogram v elektronické i listinné podobě -změna Partnerské smlouvy mající charakter nepodstatné změny – doložit novou smlouvu -změna názvu subjektu příjemce – informovat dopředu z důvodu úprav právního aktu -změna ve statutu plátce DPH – ve vztahu k aktivitám projektu -změna statutárního zástupce – do 5 prac. dnů zaslat oznámení o změně včetně dokladů prokazujících změnu -dřívější ukončení projektu – za předpokladu, že jsou ukončeny všechny plánované aktivity projektu

16 Nepodstatné změny -další změny – které neovlivní dosažení monitorovacích indikátorů a plnění cílů projektu

17 Podstatné změny -změny, které výrazně mění charakter projektu oproti schválené PŽ -podstatná změna zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory -podstatná změna projektu nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory a před provedením úprav právního aktu! -příjemce informuje o navrhovaných změnách včetně zdůvodnění žádosti o změnu -žádost o schválení podstatné změny projektu (vzor viz www.kr- kralovehradecky.cz) zašle příjemce poskytovateli doporučeným dopisemwww.kr- kralovehradecky.cz -písemný souhlas partnerů s provedením změny

18 Podstatné změny Odsouhlasení podstatných změn nelze provést se zpětnou platností! V případě provedení změn bez odsouhlasení poskytovatelem nebudou změny uznány za platné a může dojít k odnětí finanční podpory.

19 Podstatné změny Podstatné změny jsou: -změna právní formy příjemce -změna příjemce projektu -změna názvu projektu -změna týkající se monitorovacích indikátorů – překročení výše MI není podstatnou změnou, zrušení povinných MI není možné -zapojení nového partnera do projektu -podstatná změna rozpočtu (přesun mezi kapitolami vyšší než 15%, navýšení kapitoly 1. osobní výdaje o více než 15%, navýšení položek křížového financování, navýšení či snížení zálohové platby, u organizací se stanovenými ukazateli mzdové regulace jakékoliv změny kap. 1. osobní výdaje – viz fin. část semináře)

20 Podstatné změny -změna data ukončení projektu -změna projektového účtu – záměr oznámit předem, do 5 prac. dnů zaslat ověřenou kopii smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace a doložení převodu všech prostředků z původního účtu -změna Partnerské smlouvy mající charakter podstatné změny – doložit novou smlouvu -odstoupení partnera od projektu V případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou!

21 -partneři musejí v průběhu realizace projektu spolupracovat na naplňování cílů a monitorovacích indikátorů projektu -partneři se musejí podílet na zpracovávání monit. zpráv a předkládat příjemci veškeré doklady, které jsou podkladem pro vypracování MZ -v případě kontroly na místě je partner povinen poskytnout veškeré podklady týkající se jeho účasti na projektu Partner nesmí být dodavatelem běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či staveních prací!Partnerství

22 -průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech, jak kvantitativních, tak kvalitativních, subjekty implementační struktury OP VK z hlediska dosahování stanovených cílů Monitorování projektu

23 -monitorování slouží jak příjemcům, tak poskytovateli podpory ke sledování realizace projektu a k případné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve financování projektu -zároveň zabezpečuje dohled nad efektivním využitím fin. prostředků z ESF Monitorování projektu

24 Monitorovací zprávy -průběžné MZ – předkládají se v průběhu realizace projektu 1. MZ po 3. měsících od začátku realizace projektu každá další průběžná MZ v intervalech jednou za 4 měsíce -závěrečná MZ – předkládá se po ukončení realizace projektu -MZ o udržitelnosti – předkládá se 1x ročně po dobu 5 let od ukončení projektu Monitorování projektu

25 Monitorovací zprávy -mimořádné průběžné MZ – předkládají se jako příloha k mimořádné žádosti o platbu Monitorování projektu

26 Příjemce se v právním aktu zavazuje k tomu, že umožní provádět kontroly projektu, tedy kontroly věcné i finanční stránky realizace projektu v rámci kontroly na místě všem subjektům implementační struktury OP VK. Kontroly projektu

27 Cílem je prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy a opatření, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Kontroly projektu

28 Formy kontrol: - administrativní kontroly – administrativní ověřování projektu na základě předložených MZ - kontroly na místě - (kontrola fyzické realizace projektů) – je prováděna formou veřejnosprávní kontroly, jedná se o ověřování skutečného stavu realizace projektu Kontroly projektu

29 -kontroly na místě provádí vícečlenná kontrolní skupina -kontrolní pracovníci se prokáží Pověřením k provedení kontroly projektu -příjemce má právo být o připravované kontrole informován v dostatečném předstihu, rovněž o věcném zaměření kontroly a o době trvání kontroly (poskytovatel nemusí v předstihu informovat o kontrole prováděné na základě zjištěných nedostatků z MZ, žádostí o platbu nebo podnětů na podezření na nesrovnalost, a dále v případě, hrozí-li zmaření účelu kontroly Kontroly projektu

30 Povinnosti příjemce: -vytvořit podmínky pro provedení kontroly -zajistit materiální a technické zabezpečení výkonu kontroly -osobně se kontroly účastnit, popř. pověřit odpovědnou osobu -poskytnout součinnost při kontrole -nést náklady spojené s výkonem kontroly -předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty potřebné pro provedení kontroly -umožnit vstup na pozemky, do budov apod. -předložit výsledky předchozích kontrol ve vztahu k předmětu kontroly, -přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků Kontroly projektu

31 -povinnost informovat příjemce pomoci a širokou veřejnost o tom, že projekt realizovaný v rámci OP VK je financován ze zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR – Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006Publicita

32 Možné nástroje propagačních aktivit: -webové stránky projektu -publikace, školící a informační materiály -konference, informační akce -letáky a plakáty -propagační předměty – vlajka EU, tužky, bloky apod. -audiovizuální materiály -komunikace s celostátními či regionálními médiiPublicita

33 - příjemce je povinen informovat o spolufinancování projektu z prostředků ESF umístěním předepsaných log a sdělení na všech materiálech vztahujících se k realizaci projektu, umístit vlajky EU a ČR a loga ESF a OP VK v místnostech, kde se konají akce v rámci projektu - každý dokument či materiál vztahující se k projektu, včetně elektronických dokumentů, musí být označen v souladu s pravidly vizuální identity OP VKPublicita

34 - uložení těch dokumentů, jejichž oběh byl ukončen, zkontrolován a vyhodnocen pro možnost jejich opětovného využití a rychlého přístupu k nimArchivace

35 -archivovat minimálně do konce roku 2025 (10 let od ukončení operačního programu), pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší (např. mzdové listy) Výčet dokumentů a výstupů projektu podléhajících archivaci naleznete v PpP.Archivace

36 Kontakty Ing. Lenka Rychterová tel: 495 817 498, email: lrychterova@kr-kralovehradecky.czlrychterova@kr-kralovehradecky.cz Ing. Petra Hnátová tel.: 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.czphnatova@kr-kralovehradecky.cz Bc. Iveta Lásková tel.: 495 817 288, e-mail: ilaskova@kr-kralovehradecky.czilaskova@kr-kralovehradecky.cz Mgr. Ivana Kudrnáčová tel: 495 817 229, e-mail: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.czikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz Bc. Michal Török, DiS. tel: 495 817 621, e-mail: mtorok@kr-kralovehradecky.czmtorok@kr-kralovehradecky.cz

37 Děkuji za pozornost a za spolupráci.


Stáhnout ppt "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google