Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. 532 18 Pardubice – Rybitví Centrum ekologie, toxikologie a analytiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. 532 18 Pardubice – Rybitví Centrum ekologie, toxikologie a analytiky."— Transkript prezentace:

1 DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. 532 18 Pardubice – Rybitví Centrum ekologie, toxikologie a analytiky oldrich.petira@vuos.cz (stav ke konci roku 2003)

2 CO JE TO REACH? Nový systém kontroly chemikálií, kterým by se mělo zajistit, aby se nejpozději do roku 2020 používaly pouze chemikálie se známými vlastnostmi způsobem, který nepoškozuje zdraví a životní prostředí.

3 Povinnosti při uvádění chemických výrobků na trh klasifikacelátky a přípravky balení nebezpečné látky a přípravky označování nebezpečné látky a přípravky bezpečnostní list nebezpečné látky a přípravky notifikace nové látky hodnocení rizik notifikované nové látky oznamování existující látky hodnocení rizikprioritní existující látky omezenístanovené látky a přípravky

4 Legislativní zajištění stávajícího systému v ES: CD 67/548/EEC klasifikace, balení, označování, notifikace chemických látek CD 1999/45/EC klasifikace, balení. označování chemických přípravků CR (EEC) 793/93 hodnocení rizik existujících látek CD 76/769/EEC omezení při výrobě, uvádění na trh a používání stanovených nebezpečných látek

5 Základní prvky systému REACH REGISTRATION (registrace látek) EVALUATION (hodnocení registrací a látek) AUTHORISATION (povolování látek a přípravků uváděných na trh) RESTRICTION (omezování látek a přípravků) CHEMICALS

6 Legislativní zajištění se zahrnutím systému REACH Směrnice 67/548/EHS (změněná) Nařízení (ES), concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

7 Hlavní změny uplatněné v návrhu nařízení REACH Zůstane zachována stávající povinnost klasifikace, balení a označování Současné požadavky na obsah bezpečnostních listů látek a přípravků budou zrušeny a budou nahrazeny novým předpisem podle nařízení REACH Současné požadavky na notifikaci „nových“ látek uváděných na trh v množství vyšším než 10 kg/r budou zrušeny a budou nahrazeny požadavkem na registraci látek vyráběných/dovážených v množství vyšším než 1 t/r

8 Bude zrušena směrnice 76/769/EEC a všechny její požadavky budou převedeny pod přímou působnost nařízení REACH Připravovaná směrnice o POP´s bude včleněna do nařízení Nově bude zřízen institut autorizace (schvalování) uvádění stanovených látek na trh Bude zřízena Evropská chemická agentura jako centrální úřad Společenství pro kontrolu nad chemickými látkami (v Helsinkách)

9 Působnost nařízení REACH Chemické látky s výjimkou radioaktivních látek geneticky modifikovaných organismů látek v režimu transitu nebo celního dohledu, nejsou-li zároveň zpracovávány nebo upravovány neisolovaných meziproduktů

10 Působnost registrace látek Vyráběné -látky jako takové a dovážené -látky jako takové -látky jako složky přípravků, -látky obsažené ve výrobcích, pokud je jejich množství vyšší než 1 t/r.

11 Pravidla registrace monomerů: -monomery obsažené v polymerech v koncentraci vyšší než 2 % hm. se registrují jako látky pokud jich je 1 t/r -monomery splňující definici isolovaných MP spotřebovaných na místě nebo přepravovaných se registrují jako látky

12 Registrace látek obsažených ve výrobcích: - jsou klasifikovány jako nebezpečné - při řádném používání výrobku se z něho látka uvolňuje - množství látky z jednoho typu výrobku je alespoň 1 t/r

13 Neregistrují se: -humánní a veterinární léčiva -přísady do potravin a krmiv -látky používané k výživě zvířat Vyjmuty jsou: -látky uvedené v příloze II -látky pokryté přílohou III -polymery -látky v množství menším než 1 t/r

14 Za registrované se považují: -účinné látky povolených pesticidů -účinné látky biocidů zapsané v seznamech I, IA, IB podle CD 98/8/EC -notifikované látky

15 Omezená registrace se požaduje pro: - isolované MP zpracované na místě - isolované MP přepravované v množství menším než 1000 t/r - isolované MP přepravované v množství větším než 1000 t/r

16 Ohlašovací povinnost Agentuře: - látky používané ve výzkumu a vývoji; 5 (10) let odklad registrace - nebezpečné látky obsažené ve výrobcích, pokud z nich mohou pronikat do životního prostředí, ale nikoliv v souvislostí s plněním jejich řádné funkce

17 Obsah registrace a)Soubor technických dokumentů (Dossier) b)Zpráva o chemické bezpečnosti (Chemical Safety Report, CSR) Poznámka: CSR ne pro tonáže 1 – 10 t/r

18 a) Soubor technických dokumentů -identifikační údaje o látce a registrantovi -informace o výrobě a používání -klasifikace a označení -návod k bezpečnému používání -souhrn informací o vlastnostech

19 -podrobný souhrn provedených zkoušek podle příloh V až VIII -prohlášení o souhlasu se společným využíváním výsledků zkoušek neprováděných na zvířatech -návrh projektu dalšího zkoušení, u látek registrovaných pro tonáže 100 t/r a vyšší

20 b) Zpráva o chemické bezpečnosti Hodnocení rizika pro zdraví Hodnocení rizika fyzikálně-chemických vlastností pro zdraví Hodnocení rizika pro životní prostředí Hodnocení PBT a vPvB a pro všechny způsoby identifikovaného použití Odhad expozice Charakteristika rizika

21 Provedení registrace 1. Registrant doručí registraci Evropské chemické agentuře (Agentura) v Helsinkách 2. Současně registrant uhradí Agentuře poplatek (pracovní návrh 400/8000 €) 3. Agentura přidělí registrační číslo a registrační datum a sdělí je registrantovi 4. Agentura během 3 týdnů prověří formální správnost registrace a zjistí-li nedostatky požádá o jejich odstranění

22 5. Pokud nesdělí Agentura registrantovi námitky proti formální úplnosti a správnosti registrace, může registrant po 3 týdnech od data registrace zahájit výrobu nebo dovoz chemické látky. 6. Během 30 dnů sdělí Agentura datum a číslo registrace a předá soubor technických dokumentů národní kompetentní autoritě.

23 Společná registrace látky členy konsorcia Při společné registraci látky konsorciem registrantů předkládá protokoly o zkouškách a plán dalšího zkoušení jeden z členů, ostatní součásti registrace předkládá každý z účastníků sám. Při společné registraci platí členové konsorcia poplatek Agentuře ve výši 1/3 základu poplatku.

24 Registrace již zavedených látek Odkladné období pro „phase-in“ látky 1. 3 roky pro CMR látky 1. a 2. kategorie a látky s tonáží 1000 t/r a vyšší 2. 6 let pro látky s tonáží 100 – 1000 t/r 3. 11 let pro ostatní látky Využití odkladného období je možné pouze po předregistraci látek.

25 Předregistrace Předregistrace již zavedených látek: 1.18 měsíců (1. skupina), 54 měsíců (2. a 3. skupina). 2.Obsah předregistrace: - identifikace látky a registranta - očekávaná tonáž a termín registrace - vlastnosti, pro které má registrant protokoly o zkouškách - prohlášení o souhlasu se společným využitím již provedených zkoušek

26 Sdílení dat po předregistraci: 1.Forum pro výměnu informací o látkách (SIEF) 2.Povinná účast v SIEF a povinné vyžádání a poskytnutí výsledků již provedených zkoušek za úhradu 3.Cena dohodou nebo 50 % 4.Nebyla-li zkouška dosud provedena, zadají ji účastníci společně

27 Sdílení dat v dodavatelském řetězci 1.Bezpečnostní list - povinně pro nebezpečné výrobky; na vyžádání pokud přípravek obsahuje více než 1/0,2 % hm. nebezpečné látky nebo látky s hygienickým limitem 2.Písemné sdělení registračního čísla, vyjádření k autorizaci, případná omezení, další informace

28 Následní uživatelé 1.Následní uživatelé – mohou písemně sdělit dodavateli způsob používání – identifikované použití – měsíc předem 2.Použití látky neidentifikovaným způsobem vyžaduje zpracování doplňku hodnocení a zprávy o chemické bezpečnosti uživatelem 3.CSR zpracovaný uživatelem se neposílá Agentuře

29 Hodnocení (evaluation) 1.Národní kompetentní autorita 2.Hodnocení dossier a schválení a sledování plánu doplňkového zkoušení 3.Hodnocení látek zařazených do postupového plánu zkoušení prioritních látek(rolling plan) 4.Do postupového plánu se zařazují látky podle kritérií Agentury a hodnotí se koordinovaně

30 Schvalování (Autorisation) 1.Látky zařazené do přílohy XIII, uváděné na trh 2.Autorizaci udělí Komise ES na základě žádosti projednané Agenturou 3.Do přílohy XIII zařadí Komise ES látky na základě návrhu kompetentních autorit členských zemí nebo Agentury 4.Riziko, socio-ekonomická analýza, analýza alternativního řešení

31 Příloha XIII 1.Karc. kat. 1 a 2 2.Muta. kat. 1 a 2 3.Repro. kat. 1 a 2 4.PBT 5.vPvB 6.Endokrinní disruptory případně další látky nesplňující PBT nebo vPvB

32 Souhlas se nepožaduje 1.Prostředky na ochranu rostlin 2.Biocidní prostředky 3.Humánní a veterinární léčiva 4.Přísady do potravin a krmiv 5.Isolované meziprodukty 6.Motorová paliva 7.Paliva pro spalování 8.Kosmetiky a materiály pro styk s poživatinami

33 9. PBT v koncentracích menších než 0,1 % hm. 10. Jiné než PBT v koncentracích nižších než jsou limity pro klasifikaci

34 Náležitosti souhlasu 1.Obsah autorizace: Osoba, které je autorizace udělena Identifikace látky Autorizované použití Podmínky autorizace Doba platnosti Požadavky na dohled 2. Číslo autorizace 3. Do 3 měsíců ohlásit Agentuře převzetí autorizované látky

35 Omezení (Restriction) 1.Látky uvedené v příloze XVI – 76/769/EEC 2.Látky uvedené v příloze XVII – POP´s 3.Látky do seznamů zařazuje Komise ES na základě návrhu Agentury

36 Evropská chemická agentura 1.Helsinky, Finsko, do 18 měsíců 2.Řídicí výbor Výkonný ředitel Sbor pro hodnocení rizik Sbor pro socio-ekonomické analýzy Sbor členských států Fórum pro výměnu informací Odvolací výbor 3. Národní experti

37 4. Komunikace s Agenturou elektronicky pomocí volně dostupných formulářů 5. Registrace a autorizace budou zpoplatněny. Konečnou výši poplatků stanoví Agentura.

38 Katalog klasifikace a označení 1.Výrobci a dovozci ohlašují Agentuře klasifikaci a označení registrovaných látek a specifické koncentrační limity. 2.Agentura zajistí harmonizaci ohlášených údajů a vytváří z oznámených údajů databázi. 3.Databáze musí být volně přístupná na internetu

39 4. Již zavedené látky musí být zapsány do katalogu nejpozději -18 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro látky s tonáží 1000 t/r a vyšší, -4,5 roku od vstupu nařízení v platnost pro ostatní látky s tonáží vyšší než 1 t/r

40 Příloha I ke směrnici 67/548/EHS 1.Do přílohy I bude zařazovat Komise ES na základě návrhu národních kompetentních autorit projednaných Agenturou nadále jen látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci 1., 2. nebo 3 kategorie a látky senzibilizující při vdechování.

41 Národní k ompetentní autority 1.Členské státy musí jmenovat a oznámit Agentuře národní kompetentní autority, které budou plnit úkoly jim stanovené nařízením. (příslušné národní správní úřady ?)

42 Zajištění vymahatelnosti 1.Členské státy musí ustavit a udržovat systémy oficiálních kontrol plnění nařízení REACH. 2.Členské státy musí do 18 měsíců sdělit Agentuře pravidla pro pokuty a sankce za neplnění nařízení REACH.

43 ODHAD DOPADŮ NA ČESKÝ PRŮMYSL

44 Odvětví zahrnutá do studie Chemický průmysl Textilní průmysl Papírenský průmysl Gumárenský průmysl Výroba automobilů Zpracování ropy

45 Spoluautoři studie Ing. Oldřich Petira, CSc., VÚOS a. s. Pardubice Ing. Vladimír Janeček, SCHP Praha Ing. Pavel Bartušek, CSc., INOTEX spol. s r. o. Dvůr Králové n. L Doc. Ing. Josef Špaček, CSc., Universita T. B. Zlín Ing. Zdeněk Novák, SAP Praha Ing. Miloš Podrazil, ČAPPO Praha Ing. Josef Zbořil, SPPaC, Praha

46 Textilní průmysl Zvýšení cen používaných chemických výrobků a) Základních chemických látek b) Barviv a pigmentů (dovoz 650/150) c) TPP(dovoz 470/0) Vymizení nízkotonážních specialit Vyřazení některých zdravotně rizikových značek barviv

47 Textilní průmysl Celkové náklady textilního průmyslu ČR na zavedení systému REACH (přepočet z nákladů vyjádřených v německé studii zpracované pro německý textilní průmysl): 115 – 215 mil Kč Odhad ztrát produkce textilních podniků v SRN: „zataženo“ 5 – 15 % „bouře“ 30 - 50 % „hurikán“ > 50 %

48 Gumárenský průmysl přírodní a synthetické elastomery plniva plastifikátory vulkanizační prostředky antioxidanty, stabilizátory atd. Přímé dopady malé – neočekává se významná potřeba registrace (polymery nebo dovozy převážně z EU), vysokotonážní chemikálie Nepřímé dopady – ? nárůst cen vstupních surovin

49 Automobilový průmysl Přímé náklady – nízké, používají se převážně výrobky z EU (1 mil Kč) Nepřímé náklady – ? nárůst cen chemických výrobků používaných při výrobě, - české verze nových bezpečnostních listů (5 mil Kč) - náhrada za některé nedostupné látky (např. 7 mil Kč BARUM CONTINENTAL)

50 Průmysl zpracování ropy Náklady na registraci 60 – 65 mil Kč Náklady na hodnocení rizik 35 – 40 mil Kč Dovoz (látky/přípravky) EU ne EU 1 – 10 t 26/7 11/5 10 – 100 t 35/5 32/10 100 – 1000 t 45/6 14/3 > 1000 t 1/1 14/1

51 Průmysl zpracování ropy neočekávají se změny v zaměstnanosti základ výrobního sortimentu je vysokotonážní => menší vliv REACH na kilogramovou cenu případné ovlivnění cen bude více závislé na vývoji cen vstupních surovin

52 Papírenský průmysl nárůst nákladů o 2,5 mld Kč v pětiletém období riziko zániku 20 % kapacit papírenského průmyslu riziko zániku 3 000 přímých pracovních míst a 10 000 nepřímých pracovních míst

53 CHEMICKÝ PRŮMYSL

54 Okruhy dotčených osob Výrobci/dovozci chemických látek Dovozci chemických látek obsažených v přípravcích a výrobcích x Výrobci chemických přípravků Koneční uživatelé (s výjimkou dovozců pro vlastní potřebu) X Distributoři

55 Přímé dopady vyvolané systémem REACH Výrobci/dovozci látek Náklady na registraci a autorizaci Výrobci přípravků Náklady na dodatečné zpracování CSR pro neregistrované způsoby použití Dovozci přípravků a výrobků ze zemí mimo EU Náklady na registraci látek a autorizaci

56 „Dovozci“ látek, přípravků a výrobků ze zemí EU Dodatečné zpracování CSR pro neregistrované způsoby použití Koneční uživatelé přípravků dosud neregistrovaným způsobem Dodatečné zpracování CSR pro neregistrované způsoby použití Distributoři Nemají zvláštní povinnosti

57 Nepřímé dopady systému REACH Zvýšení cen vstupních surovin u uživatelů Snížení konkurenceschopnosti chemických výrobků vyráběných v EU v celosvětovém měřítku Přesunování výrobních kapacit z EU do jiných zemí Rušení nízkotonážních výrob (mizení látek z trhu)

58 náklady na získání informací o látce a zpracování dossier náklady na hodnocení rizik a zpracování zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) poplatek náklady na nové bezpečnostní listy Náklady na registraci jedné látky

59 Náklady na dossier Obsah dossier je stanoven přílohami IV – VIII nařízení REACH Obecné údaje příloha IV Údaje o vlastnostech 1 – 10 t/r příloha V 10 – 100 t/r příloha VI 100 – 1000 t/r příloha VII > 1000 t/r příloha VIII

60 Náklady na hodnocení rizik a zprávu o chemické bezpečnosti Hodnocení rizik se provádí pro každý z identifikovaných expozičních scénářů Odhad náročnosti zhodnocení jednoho expozičního scénáře látky 5 – 30 000 Kč

61 Odhad nákladů na registraci jedné látky (mil Kč) 1-10 10-100 100-1000 >1000 Dos 0,5 4,5 10,0 30,0 CSR - 0,15 0,3 0,5 Pop 0,013 0,013 0,26 0,26 Celk. 0,513 4,663 10,56 30,76

62 Odhad nákladů na registraci meziproduktu Meziprodukt spotřebovaný na místě a přepravovaný do 1000 t/r Dossier5 tis. Kč Poplatek(12,8) tis. Kč Celkem(20) tis. Kč Meziprodukt přepravovaný, více než 1000 t/r Dossier100 - 500 tis. Kč Poplatek(12,8) tis. Kč Celkem120 - 520 tis. Kč

63 Náklady na registraci monomeru a látky obsažené ve výrobku Monomery se registrují za stejných podmínek jako látky. Látky obsažené ve výrobku se registrují za stejných podmínek jako látky, pokud se z výrobku při obvyklém používání uvolňují a jsou klasifikovány jako nebezpečné.

64 Celkové náklady výrobců a dovozců z ČR za registraci CELK = počet registrací x cena

65 Prověřené zdroje informací o počtu látek 1)Databáze TIS 2)Databáze bezpečnostních listů MZd 3)Rychlá dotazníková akce u výrobců a uživatelů (350 respondentů/78 odpovědí/ca 40 relevantních) 4)Databáze nebezpečných látek ohlášených MŽP podle § 22 zákona č. 157/1998 Sb.

66 Dotazníková akce - výroba ( 1-10/10-100/100-1000/>1000 t/r) Synthesia Pardubice 85 /125/ 20/ 9 Spolchemie Ústí n.L. 100/ 60/ 20/ 10 Chemopetrol Litvínov - / 8/ 4/ 30 Paramo Pardubice -/ -/ -/ 26 BorsodChem-MCHZ 5/ 6/ 9/ 6 DEZA Val. Meziříčí 3/ 6/ 13/ 15 Spolana Neratovice 1/ -/ 1/ 11 Farmak Olomouc 13/ 4/ -/ -

67 Databáze MŽP Vyrobené nebezpečné látky 20012002Odhad 1 – 10 t/r--250 10 – 100 t/r105101110 100 – 1000 t/r595760 1000 t/r a více112108120 Meziprodukty --1000

68 Databáze MŽP Dovezené nebezpečné látky 20012002Odhad 1 – 10 t/r--200 10 – 100 t/r43246645 100 – 1000 t/r11211712 1000 t/r a více50465 Meziprodukty ---

69 Celkové náklady výrobců za registrace 1 – 10 t/r128,2 mil. Kč 10 – 100 t/r512,91 mil. Kč 100 – 1000 t/r633,36 mil. Kč 1000 t/r a více3,691 mld. Kč Meziprodukty 20 mil. Kč CELKEM ~ 5,0 mld. Kč

70 Celkové náklady dovozců za registrace 1 – 10 t/r102,56 mil. Kč 10 – 100 t/r209,83 mil. Kč 100 – 1000 t/r125,67 mil. Kč 1000 t/r a více153,78 mil. Kč CELKEM ~ 0,6 mld. Kč

71 Náklady dovozců za registraci látek obsažených ve výrobcích Není dostatek informací o četnosti ani o množství látek obsažených v dovážených výrobcích. Látky by musely být registrovány s vynaložením nákladů stejných jako při dovozu látek jako takových.

72 Náklady na zpracování doplňků CSR pro neidentifikované použití Náklady na zpracování doplňku CSR za 1 výrobek jsou odhadovány na 30 000 – 100 000 Kč Počet takových situací je obtížně stanovitelný. Celkové náklady by mohly dosáhnout řádovějednotky až nižší desítky milionů Kč

73 Náklady na získání autorizace Zpracování žádosti stovky tisíc Kč Poplatek Agentuře 1,6 mil. Kč Počet látek není bez znalosti seznamu podle přílohy XIII a bez průzkumu trhu možné odhadnout.

74 Souhrn a) Náklady výrobců za registraci látek 5,6 mld Kč b) Náklady dovozců za registraci látek 0,6 mld Kč c) Náklady na autorizaci jedné látky 1,6 mil. Kč + náklady na zpracování žádosti

75 d) Náklady výrobců přípravků Jednotky až desítky milionů Kč

76 Komentář k odhadu celkových nákladů na registraci Faktory možného snížení odhadu a)Vynechání nerelevantních zkoušek b)Použití výpočtových hodnot (QSAR) c)Společné sdílení dat v SIEF (návrh Komise 50 %)

77 Komentář k odhadu celkových nákladů na registraci Faktory možného zvýšení odhadu a) Nejsou zahrnuty látky neklasifikované jako nebezpečné a) Vyšší cena zkoušek než zvažovaná b) Potřeba registrace jedné látky více registranty z ČR

78 Porovnání odhadu nákladů na zkoušení jedné látky (mil. Kč) ČR SRN 1-10 0,5 0,9 10-100 4,6 7,9 100-1000 10,6 30,0 >1000 30,8 47-140

79 K možným dopadům na ceny výrobků 1 – 10 t/r 500 – 50 1330* Kč/kg 10 – 100 t/r 466 – 47 199* Kč/kg 100 – 1000 t 106 – 11 92* Kč/kg > 1000 t/r < 30 15* Kč/kg * Údaje převzaté ze studie EU2004REACH

80 K časovému rozložení nákladů na registraci: Náklady bude nutné vynaložit v průběhu ca 10 let. V okamžiku registrace bude nutné vynaložit náklady na dossier pro základní informace. Doplňkové zkoušení bude nutné provést v době, kterou následně stanoví národní kompetentní autorita.

81 K dopadům na české výrobce: Aliachem, a. s., o. z. Synthesia Pardubice Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem

82 Institucionální zabezpečení: Komise EU – autorizace (ve spolupráci s Agenturou) Agentura (Helsinky) – registrace, seznamy „Národní kompetentní autority“ - hodnocení dossier a hodnocení rizikrizik

83 K potřebě legislativní podpory v ČR: - zajištění vymahatelnosti nařízení REACH v ČR (kontrolní a sankční systém). - úprava stávající platné národní legislativy pro chemické látky a chemické přípravky. !!! Požadavek na úpravu zákona č. 356/2003 Sb. do 60 dnů je nereálný. !!!

84 K potřebě institucionální podpory: Česká republika musí jmenovat a oznámit Agentuře „národní kompetentní autoritu“ nebo „autority“ zástupce do Sboru pro hodnocení rizik, Sboru pro socio-ekonomické analýzy, Sboru členských států a Fóra pro výměnu informací experty pro využití v pracovních skupinách

85 K možnostem zmírnit dopady u dovozců: 1.Vznik obchodních zastoupení zahraničních výrobců pro ES. 2.Poskytnutí podkladů o vlastnostech látky zahraničním výrobcem.

86 Směry dalších projednávaných úprav návrhu nařízení REACH 1.Prioritisace látek při určení termínu registrace, změna postupu předregistrace (toxicita, expozice, tonáž) 2.Jedna látka – jedna registrace (povinné společné předkládání „core data“) 3.Využití standardních expozičních scénářů při hodnocení rizik 4.Centralizace všech úkonů vztahujících se k registraci do Agentury

87 Směry dalších úprav návrhu nařízení směřující k rozšíření požadavků REACH: 1.Rozšíření požadavků na rozsah informací sdělovaných pro tonáž 1 – 10 t/r (toxicita, biologický rozklad) 2.Rozšíření požadavků na zpracování CSR i na látky s tonáží 1 – 10 t/r 3.Rozšíření požadavků na registraci dnes vyjmutých látek (riziko pro životní prostředí léků, potravin, krmiv atd.)


Stáhnout ppt "DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. 532 18 Pardubice – Rybitví Centrum ekologie, toxikologie a analytiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google