Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY"— Transkript prezentace:

1 DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY
Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. Pardubice – Rybitví Centrum ekologie, toxikologie a analytiky (stav ke konci roku 2003) Přednášející musí často prezentovat technickou zprávu posluchačům, kteří nejsou seznámeni s danou tematikou nebo terminologií. Takováto zpráva pro ně může být příliš složitá nebo může obsahovat příliš mnoho podrobností. Chcete-li úspěšně prezentovat technickou zprávu, použijte následující postup poskytnutý společností Dale Carnegie Training®. Zvažte, kolik času máte k dispozici, a přizpůsobte tomu svoji prezentaci. Nezabíhejte do zbytečných podrobností. Rozdělte prezentaci na několik přehledně uspořádaných částí. Při výkladu zachovávejte logickou návaznost. Zaměřte pozornost posluchačů rovnoměrně na všechna témata. Prezentaci ukončete shrnutím, zopakováním klíčových bodů nebo logickým závěrem. Udržujte pozornost posluchačů po celou dobu prezentace. Snažte se například, aby sdělované informace byly přehledné a vždy se týkaly daného tématu. Úroveň podrobností a terminologii přizpůsobte znalostem účastníků. U klíčových bodů použijte názornou ilustraci. Buďte vstřícní vůči potřebám posluchačů a vaši posluchači vám budou věnovat větší pozornost.

2 Nový systém kontroly chemikálií,
CO JE TO REACH? Nový systém kontroly chemikálií, kterým by se mělo zajistit, aby se nejpozději do roku 2020 používaly pouze chemikálie se známými vlastnostmi způsobem, který nepoškozuje zdraví a životní prostředí. Přednášející musí často prezentovat technickou zprávu posluchačům, kteří nejsou seznámeni s danou tematikou nebo terminologií. Takováto zpráva pro ně může být příliš složitá nebo může obsahovat příliš mnoho podrobností. Chcete-li úspěšně prezentovat technickou zprávu, použijte následující postup poskytnutý společností Dale Carnegie Training®. Zvažte, kolik času máte k dispozici, a přizpůsobte tomu svoji prezentaci. Nezabíhejte do zbytečných podrobností. Rozdělte prezentaci na několik přehledně uspořádaných částí. Při výkladu zachovávejte logickou návaznost. Zaměřte pozornost posluchačů rovnoměrně na všechna témata. Prezentaci ukončete shrnutím, zopakováním klíčových bodů nebo logickým závěrem. Udržujte pozornost posluchačů po celou dobu prezentace. Snažte se například, aby sdělované informace byly přehledné a vždy se týkaly daného tématu. Úroveň podrobností a terminologii přizpůsobte znalostem účastníků. U klíčových bodů použijte názornou ilustraci. Buďte vstřícní vůči potřebám posluchačů a vaši posluchači vám budou věnovat větší pozornost.

3 Povinnosti při uvádění chemických výrobků na trh
klasifikace látky a přípravky balení nebezpečné látky a přípravky označování nebezpečné látky a přípravky bezpečnostní list nebezpečné látky a přípravky notifikace nové látky hodnocení rizik notifikované nové látky oznamování existující látky hodnocení rizik prioritní existující látky omezení stanovené látky a přípravky Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

4 Legislativní zajištění stávajícího systému v ES:
CD 67/548/EEC klasifikace, balení, označování, notifikace chemických látek CD 1999/45/EC klasifikace, balení. označování chemických přípravků CR (EEC) 793/93 hodnocení rizik existujících látek CD 76/769/EEC omezení při výrobě, uvádění na trh a používání stanovených nebezpečných látek Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

5 Základní prvky systému REACH
REGISTRATION (registrace látek) EVALUATION (hodnocení registrací a látek) AUTHORISATION (povolování látek a přípravků uváděných na trh) RESTRICTION (omezování látek a přípravků) CHEMICALS Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

6 Legislativní zajištění se zahrnutím systému REACH
Směrnice 67/548/EHS (změněná) Nařízení (ES), concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

7 Hlavní změny uplatněné v návrhu nařízení REACH
Zůstane zachována stávající povinnost klasifikace, balení a označování Současné požadavky na obsah bezpečnostních listů látek a přípravků budou zrušeny a budou nahrazeny novým předpisem podle nařízení REACH Současné požadavky na notifikaci „nových“ látek uváděných na trh v množství vyšším než 10 kg/r budou zrušeny a budou nahrazeny požadavkem na registraci látek vyráběných/dovážených v množství vyšším než 1 t/r Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

8 Připravovaná směrnice o POP´s bude včleněna do nařízení
Bude zrušena směrnice 76/769/EEC a všechny její požadavky budou převedeny pod přímou působnost nařízení REACH Připravovaná směrnice o POP´s bude včleněna do nařízení Nově bude zřízen institut autorizace (schvalování) uvádění stanovených látek na trh Bude zřízena Evropská chemická agentura jako centrální úřad Společenství pro kontrolu nad chemickými látkami (v Helsinkách) Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

9 Působnost nařízení REACH
Chemické látky s výjimkou radioaktivních látek geneticky modifikovaných organismů látek v režimu transitu nebo celního dohledu, nejsou-li zároveň zpracovávány nebo upravovány neisolovaných meziproduktů Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

10 Působnost registrace látek
Vyráběné látky jako takové a dovážené látky jako takové látky jako složky přípravků, látky obsažené ve výrobcích, pokud je jejich množství vyšší než 1 t/r. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

11 Pravidla registrace monomerů:
monomery obsažené v polymerech v koncentraci vyšší než 2 % hm. se registrují jako látky pokud jich je 1 t/r monomery splňující definici isolovaných MP spotřebovaných na místě nebo přepravovaných se registrují jako látky Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

12 Registrace látek obsažených ve výrobcích:
jsou klasifikovány jako nebezpečné při řádném používání výrobku se z něho látka uvolňuje množství látky z jednoho typu výrobku je alespoň 1 t/r Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

13 humánní a veterinární léčiva přísady do potravin a krmiv
Neregistrují se: humánní a veterinární léčiva přísady do potravin a krmiv látky používané k výživě zvířat Vyjmuty jsou: látky uvedené v příloze II látky pokryté přílohou III polymery látky v množství menším než 1 t/r Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

14 Za registrované se považují: účinné látky povolených pesticidů
účinné látky biocidů zapsané v seznamech I, IA, IB podle CD 98/8/EC notifikované látky Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

15 Omezená registrace se požaduje pro:
isolované MP zpracované na místě isolované MP přepravované v množství menším než 1000 t/r isolované MP přepravované v množství větším než 1000 t/r Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

16 Ohlašovací povinnost Agentuře: látky používané ve výzkumu a vývoji;
5 (10) let odklad registrace - nebezpečné látky obsažené ve výrobcích, pokud z nich mohou pronikat do životního prostředí, ale nikoliv v souvislostí s plněním jejich řádné funkce Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

17 Obsah registrace Soubor technických dokumentů (Dossier)
Zpráva o chemické bezpečnosti (Chemical Safety Report, CSR) Poznámka: CSR ne pro tonáže 1 – 10 t/r Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

18 a) Soubor technických dokumentů
identifikační údaje o látce a registrantovi informace o výrobě a používání klasifikace a označení návod k bezpečnému používání souhrn informací o vlastnostech Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

19 podrobný souhrn provedených zkoušek podle příloh V až VIII
prohlášení o souhlasu se společným využíváním výsledků zkoušek neprováděných na zvířatech návrh projektu dalšího zkoušení, u látek registrovaných pro tonáže 100 t/r a vyšší Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

20 b) Zpráva o chemické bezpečnosti Hodnocení rizika pro zdraví
Hodnocení rizika fyzikálně-chemických vlastností pro zdraví Hodnocení rizika pro životní prostředí Hodnocení PBT a vPvB a pro všechny způsoby identifikovaného použití Odhad expozice Charakteristika rizika Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

21 Provedení registrace 1. Registrant doručí registraci Evropské chemické agentuře (Agentura) v Helsinkách 2. Současně registrant uhradí Agentuře poplatek (pracovní návrh 400/8000 €) 3. Agentura přidělí registrační číslo a registrační datum a sdělí je registrantovi 4. Agentura během 3 týdnů prověří formální správnost registrace a zjistí-li nedostatky požádá o jejich odstranění Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

22 5. Pokud nesdělí Agentura registrantovi
5. Pokud nesdělí Agentura registrantovi námitky proti formální úplnosti a správnosti registrace, může registrant po 3 týdnech od data registrace zahájit výrobu nebo dovoz chemické látky. 6. Během 30 dnů sdělí Agentura datum a číslo registrace a předá soubor technických dokumentů národní kompetentní autoritě. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

23 Společná registrace látky členy konsorcia
Při společné registraci látky konsorciem registrantů předkládá protokoly o zkouškách a plán dalšího zkoušení jeden z členů, ostatní součásti registrace předkládá každý z účastníků sám. Při společné registraci platí členové konsorcia poplatek Agentuře ve výši 1/3 základu poplatku. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

24 Registrace již zavedených látek
Odkladné období pro „phase-in“ látky 3 roky pro CMR látky 1. a 2. kategorie a látky s tonáží 1000 t/r a vyšší 6 let pro látky s tonáží 100 – 1000 t/r 11 let pro ostatní látky Využití odkladného období je možné pouze po předregistraci látek. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

25 Předregistrace Předregistrace již zavedených látek:
18 měsíců (1. skupina), 54 měsíců (2. a 3. skupina). Obsah předregistrace: - identifikace látky a registranta - očekávaná tonáž a termín registrace - vlastnosti, pro které má registrant protokoly o zkouškách - prohlášení o souhlasu se společným využitím již provedených zkoušek Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

26 Sdílení dat po předregistraci:
Forum pro výměnu informací o látkách (SIEF) Povinná účast v SIEF a povinné vyžádání a poskytnutí výsledků již provedených zkoušek za úhradu Cena dohodou nebo 50 % Nebyla-li zkouška dosud provedena, zadají ji účastníci společně Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

27 Sdílení dat v dodavatelském řetězci
Bezpečnostní list - povinně pro nebezpečné výrobky; na vyžádání pokud přípravek obsahuje více než 1/0,2 % hm. nebezpečné látky nebo látky s hygienickým limitem Písemné sdělení registračního čísla, vyjádření k autorizaci, případná omezení, další informace Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

28 Následní uživatelé Následní uživatelé – mohou písemně sdělit dodavateli způsob používání – identifikované použití – měsíc předem Použití látky neidentifikovaným způsobem vyžaduje zpracování doplňku hodnocení a zprávy o chemické bezpečnosti uživatelem CSR zpracovaný uživatelem se neposílá Agentuře Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

29 Hodnocení (evaluation)
Národní kompetentní autorita Hodnocení dossier a schválení a sledování plánu doplňkového zkoušení Hodnocení látek zařazených do postupového plánu zkoušení prioritních látek(rolling plan) Do postupového plánu se zařazují látky podle kritérií Agentury a hodnotí se koordinovaně Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

30 Schvalování (Autorisation)
Látky zařazené do přílohy XIII, uváděné na trh Autorizaci udělí Komise ES na základě žádosti projednané Agenturou Do přílohy XIII zařadí Komise ES látky na základě návrhu kompetentních autorit členských zemí nebo Agentury Riziko, socio-ekonomická analýza, analýza alternativního řešení Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

31 Příloha XIII Karc. kat. 1 a 2 Muta. kat. 1 a 2 Repro. kat. 1 a 2 PBT
vPvB Endokrinní disruptory případně další látky nesplňující PBT nebo vPvB Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

32 Souhlas se nepožaduje Prostředky na ochranu rostlin
Biocidní prostředky Humánní a veterinární léčiva Přísady do potravin a krmiv Isolované meziprodukty Motorová paliva Paliva pro spalování Kosmetiky a materiály pro styk s poživatinami Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

33 9. PBT v koncentracích menších než 0,1 % hm.
10. Jiné než PBT v koncentracích nižších než jsou limity pro klasifikaci Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

34 Náležitosti souhlasu Obsah autorizace:
Osoba, které je autorizace udělena Identifikace látky Autorizované použití Podmínky autorizace Doba platnosti Požadavky na dohled 2. Číslo autorizace 3. Do 3 měsíců ohlásit Agentuře převzetí autorizované látky Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

35 Omezení (Restriction)
Látky uvedené v příloze XVI – 76/769/EEC Látky uvedené v příloze XVII – POP´s Látky do seznamů zařazuje Komise ES na základě návrhu Agentury Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

36 Evropská chemická agentura
Helsinky, Finsko, do 18 měsíců Řídicí výbor Výkonný ředitel Sbor pro hodnocení rizik Sbor pro socio-ekonomické analýzy Sbor členských států Fórum pro výměnu informací Odvolací výbor 3. Národní experti Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

37 4. Komunikace s Agenturou elektronicky pomocí volně dostupných formulářů
5. Registrace a autorizace budou zpoplatněny. Konečnou výši poplatků stanoví Agentura. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

38 Katalog klasifikace a označení
Výrobci a dovozci ohlašují Agentuře klasifikaci a označení registrovaných látek a specifické koncentrační limity. Agentura zajistí harmonizaci ohlášených údajů a vytváří z oznámených údajů databázi. Databáze musí být volně přístupná na internetu Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

39 4. Již zavedené látky musí být zapsány do katalogu nejpozději
18 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro látky s tonáží 1000 t/r a vyšší, 4,5 roku od vstupu nařízení v platnost pro ostatní látky s tonáží vyšší než 1 t/r Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

40 Příloha I ke směrnici 67/548/EHS
Do přílohy I bude zařazovat Komise ES na základě návrhu národních kompetentních autorit projednaných Agenturou nadále jen látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci 1., 2. nebo 3 kategorie a látky senzibilizující při vdechování. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

41 Národní kompetentní autority
Členské státy musí jmenovat a oznámit Agentuře národní kompetentní autority, které budou plnit úkoly jim stanovené nařízením. (příslušné národní správní úřady ?) Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

42 Zajištění vymahatelnosti
Členské státy musí ustavit a udržovat systémy oficiálních kontrol plnění nařízení REACH. Členské státy musí do 18 měsíců sdělit Agentuře pravidla pro pokuty a sankce za neplnění nařízení REACH. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

43 ODHAD DOPADŮ NA ČESKÝ PRŮMYSL
Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

44 Odvětví zahrnutá do studie
Chemický průmysl Textilní průmysl Papírenský průmysl Gumárenský průmysl Výroba automobilů Zpracování ropy V úvodu posluchačům přibližte danou tematiku. Seznamte posluchače v krátkosti s obsahem prezentace a vysvětlete, v čem spočívá její význam. Při volbě používané terminologie, ukázek a názorných příkladů berte v úvahu jejich zájmy a znalost tematiky. Zaměřte se na význam daného tématu pro posluchače, abyste u nich vyvolal aktivní zájem.

45 Spoluautoři studie Ing. Oldřich Petira, CSc., VÚOS a. s. Pardubice
Ing. Vladimír Janeček, SCHP Praha Ing. Pavel Bartušek, CSc., INOTEX spol. s r. o. Dvůr Králové n. L Doc. Ing. Josef Špaček, CSc., Universita T. B. Zlín Ing. Zdeněk Novák, SAP Praha Ing. Miloš Podrazil, ČAPPO Praha Ing. Josef Zbořil, SPPaC, Praha V úvodu posluchačům přibližte danou tematiku. Seznamte posluchače v krátkosti s obsahem prezentace a vysvětlete, v čem spočívá její význam. Při volbě používané terminologie, ukázek a názorných příkladů berte v úvahu jejich zájmy a znalost tematiky. Zaměřte se na význam daného tématu pro posluchače, abyste u nich vyvolal aktivní zájem.

46 Textilní průmysl Zvýšení cen používaných chemických výrobků
a) Základních chemických látek b) Barviv a pigmentů (dovoz 650/150) c) TPP(dovoz 470/0) Vymizení nízkotonážních specialit Vyřazení některých zdravotně rizikových značek barviv Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

47 Textilní průmysl Celkové náklady textilního průmyslu ČR na zavedení systému REACH (přepočet z nákladů vyjádřených v německé studii zpracované pro německý textilní průmysl): 115 – 215 mil Kč Odhad ztrát produkce textilních podniků v SRN: „zataženo“ – 15 % „bouře“ % „hurikán“ > 50 % Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

48 Gumárenský průmysl přírodní a synthetické elastomery plniva
plastifikátory vulkanizační prostředky antioxidanty, stabilizátory atd. Přímé dopady malé – neočekává se významná potřeba registrace (polymery nebo dovozy převážně z EU), vysokotonážní chemikálie Nepřímé dopady – ? nárůst cen vstupních surovin Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

49 Automobilový průmysl Přímé náklady
– nízké, používají se převážně výrobky z EU (1 mil Kč) Nepřímé náklady – ? nárůst cen chemických výrobků používaných při výrobě, - české verze nových bezpečnostních listů (5 mil Kč) - náhrada za některé nedostupné látky (např. 7 mil Kč BARUM CONTINENTAL) Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

50 Průmysl zpracování ropy
Náklady na registraci – 65 mil Kč Náklady na hodnocení rizik 35 – 40 mil Kč Dovoz (látky/přípravky) EU ne EU 1 – 10 t / /5 10 – 100 t / /10 100 – 1000 t / /3 > 1000 t / /1 Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

51 Průmysl zpracování ropy
neočekávají se změny v zaměstnanosti základ výrobního sortimentu je vysokotonážní => menší vliv REACH na kilogramovou cenu případné ovlivnění cen bude více závislé na vývoji cen vstupních surovin Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

52 Papírenský průmysl nárůst nákladů o 2,5 mld Kč v pětiletém období
riziko zániku 20 % kapacit papírenského průmyslu riziko zániku přímých pracovních míst a nepřímých pracovních míst Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

53 CHEMICKÝ PRŮMYSL Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

54 Okruhy dotčených osob Výrobci/dovozci chemických látek
Dovozci chemických látek obsažených v přípravcích a výrobcích x Výrobci chemických přípravků Koneční uživatelé (s výjimkou dovozců pro vlastní potřebu) X Distributoři Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

55 Přímé dopady vyvolané systémem REACH
Výrobci/dovozci látek Náklady na registraci a autorizaci Výrobci přípravků Náklady na dodatečné zpracování CSR pro neregistrované způsoby použití Dovozci přípravků a výrobků ze zemí mimo EU Náklady na registraci látek a autorizaci Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

56 „Dovozci“ látek, přípravků a výrobků ze zemí EU
Dodatečné zpracování CSR pro neregistrované způsoby použití Koneční uživatelé přípravků dosud neregistrovaným způsobem Dodatečné zpracování CSR pro neregistrované způsoby použití Distributoři Nemají zvláštní povinnosti Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

57 Nepřímé dopady systému REACH
Zvýšení cen vstupních surovin u uživatelů Snížení konkurenceschopnosti chemických výrobků vyráběných v EU v celosvětovém měřítku Přesunování výrobních kapacit z EU do jiných zemí Rušení nízkotonážních výrob (mizení látek z trhu) Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

58 Náklady na registraci jedné látky
náklady na získání informací o látce a zpracování dossier náklady na hodnocení rizik a zpracování zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) poplatek náklady na nové bezpečnostní listy Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

59 Náklady na dossier Obsah dossier je stanoven přílohami IV – VIII nařízení REACH Obecné údaje příloha IV Údaje o vlastnostech 1 – 10 t/r příloha V 10 – 100 t/r příloha VI 100 – 1000 t/r příloha VII > 1000 t/r příloha VIII Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

60 Náklady na hodnocení rizik a zprávu o chemické bezpečnosti
Hodnocení rizik se provádí pro každý z identifikovaných expozičních scénářů Odhad náročnosti zhodnocení jednoho expozičního scénáře látky 5 – Kč Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

61 Odhad nákladů na registraci jedné látky (mil Kč)
>1000 Dos 0, , , ,0 CSR , , ,5 Pop 0, , , ,26 Celk. 0, , , ,76 Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

62 Odhad nákladů na registraci meziproduktu
Meziprodukt spotřebovaný na místě a přepravovaný do 1000 t/r Dossier 5 tis. Kč Poplatek (12,8) tis. Kč Celkem (20) tis. Kč Meziprodukt přepravovaný, více než 1000 t/r Dossier tis. Kč Celkem tis. Kč Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

63 Náklady na registraci monomeru a látky obsažené ve výrobku
Monomery se registrují za stejných podmínek jako látky. Látky obsažené ve výrobku se registrují za stejných podmínek jako látky, pokud se z výrobku při obvyklém používání uvolňují a jsou klasifikovány jako nebezpečné. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

64 Celkové náklady výrobců a dovozců z ČR za registraci
CELK = počet registrací x cena Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

65 Prověřené zdroje informací o počtu látek
Databáze TIS Databáze bezpečnostních listů MZd Rychlá dotazníková akce u výrobců a uživatelů (350 respondentů/78 odpovědí/ca 40 relevantních) Databáze nebezpečných látek ohlášených MŽP podle § 22 zákona č. 157/1998 Sb. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

66 Dotazníková akce - výroba
(1-10/10-100/ />1000 t/r) Synthesia Pardubice /125/ 20/ 9 Spolchemie Ústí n.L / 60/ 20/ 10 Chemopetrol Litvínov / 8/ 4/ 30 Paramo Pardubice / -/ -/ 26 BorsodChem -MCHZ / 6/ 9/ 6 DEZA Val. Meziříčí / 6/ 13/ 15 Spolana Neratovice 1/ -/ 1/ 11 Farmak Olomouc / 4/ -/ - Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

67 Databáze MŽP Vyrobené nebezpečné látky
Odhad 1 – 10 t/r 10 – 100 t/r 100 – 1000 t/r 1000 t/r a více Meziprodukty Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

68 Databáze MŽP Dovezené nebezpečné látky
Odhad 1 – 10 t/r 10 – 100 t/r 100 – 1000 t/r 1000 t/r a více Meziprodukty Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

69 Celkové náklady výrobců za registrace
1 – 10 t/r 128,2 mil. Kč 10 – 100 t/r 512,91 mil. Kč 100 – 1000 t/r 633,36 mil. Kč 1000 t/r a více 3,691 mld. Kč Meziprodukty 20 mil. Kč CELKEM ~ 5,0 mld. Kč Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

70 Celkové náklady dovozců za registrace
1 – 10 t/r 102,56 mil. Kč 10 – 100 t/r 209,83 mil. Kč 100 – 1000 t/r 125,67 mil. Kč 1000 t/r a více 153,78 mil. Kč CELKEM ~ 0,6 mld. Kč Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

71 Náklady dovozců za registraci látek obsažených ve výrobcích
Není dostatek informací o četnosti ani o množství látek obsažených v dovážených výrobcích. Látky by musely být registrovány s vynaložením nákladů stejných jako při dovozu látek jako takových. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

72 Náklady na zpracování doplňků CSR pro neidentifikované použití
Náklady na zpracování doplňku CSR za 1 výrobek jsou odhadovány na – Kč Počet takových situací je obtížně stanovitelný. Celkové náklady by mohly dosáhnout řádově jednotky až nižší desítky milionů Kč Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

73 Náklady na získání autorizace
Zpracování žádosti stovky tisíc Kč Poplatek Agentuře ,6 mil. Kč Počet látek není bez znalosti seznamu podle přílohy XIII a bez průzkumu trhu možné odhadnout. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

74 1,6 mil. Kč + náklady na zpracování žádosti
Souhrn a) Náklady výrobců za registraci látek 5,6 mld Kč b) Náklady dovozců za registraci látek 0,6 mld Kč c) Náklady na autorizaci jedné látky 1,6 mil. Kč + náklady na zpracování žádosti Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

75 Jednotky až desítky milionů Kč
d) Náklady výrobců přípravků Jednotky až desítky milionů Kč Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

76 Komentář k odhadu celkových nákladů na registraci
Faktory možného snížení odhadu Vynechání nerelevantních zkoušek Použití výpočtových hodnot (QSAR) Společné sdílení dat v SIEF (návrh Komise 50 %) Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

77 Komentář k odhadu celkových nákladů na registraci
Faktory možného zvýšení odhadu Nejsou zahrnuty látky neklasifikované jako nebezpečné Vyšší cena zkoušek než zvažovaná Potřeba registrace jedné látky více registranty z ČR Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

78 Porovnání odhadu nákladů na zkoušení jedné látky (mil. Kč)
ČR SRN , ,9 , ,9 , ,0 > , Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

79 K možným dopadům na ceny výrobků
1 – 10 t/r – * Kč/kg 10 – 100 t/r – * Kč/kg 100 – 1000 t – * Kč/kg > 1000 t/r < * Kč/kg * Údaje převzaté ze studie EU2004REACH Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

80 K časovému rozložení nákladů na registraci:
Náklady bude nutné vynaložit v průběhu ca 10 let. V okamžiku registrace bude nutné vynaložit náklady na dossier pro základní informace. Doplňkové zkoušení bude nutné provést v době, kterou následně stanoví národní kompetentní autorita. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

81 K dopadům na české výrobce:
Aliachem, a. s., o. z. Synthesia Pardubice Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

82 Institucionální zabezpečení:
Komise EU – autorizace (ve spolupráci s Agenturou) Agentura (Helsinky) – registrace, seznamy „Národní kompetentní autority“ - hodnocení dossier a hodnocení rizikrizik Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

83 K potřebě legislativní podpory v ČR:
- zajištění vymahatelnosti nařízení REACH v ČR (kontrolní a sankční systém). - úprava stávající platné národní legislativy pro chemické látky a chemické přípravky. !!! Požadavek na úpravu zákona č. 356/2003 Sb. do 60 dnů je nereálný. !!! Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

84 K potřebě institucionální podpory:
Česká republika musí jmenovat a oznámit Agentuře „národní kompetentní autoritu“ nebo „autority“ zástupce do Sboru pro hodnocení rizik, Sboru pro socio-ekonomické analýzy, Sboru členských států a Fóra pro výměnu informací experty pro využití v pracovních skupinách Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

85 K možnostem zmírnit dopady u dovozců:
Vznik obchodních zastoupení zahraničních výrobců pro ES. Poskytnutí podkladů o vlastnostech látky zahraničním výrobcem. Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

86 Směry dalších projednávaných úprav návrhu nařízení REACH
Prioritisace látek při určení termínu registrace, změna postupu předregistrace (toxicita, expozice, tonáž) Jedna látka – jedna registrace (povinné společné předkládání „core data“) Využití standardních expozičních scénářů při hodnocení rizik Centralizace všech úkonů vztahujících se k registraci do Agentury Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.

87 Rozšíření požadavků na zpracování CSR i na látky s tonáží 1 – 10 t/r
Směry dalších úprav návrhu nařízení směřující k rozšíření požadavků REACH: Rozšíření požadavků na rozsah informací sdělovaných pro tonáž 1 – 10 t/r (toxicita, biologický rozklad) Rozšíření požadavků na zpracování CSR i na látky s tonáží 1 – 10 t/r Rozšíření požadavků na registraci dnes vyjmutých látek (riziko pro životní prostředí léků, potravin, krmiv atd.) Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.


Stáhnout ppt "DOPADY SYSTÉMU REACH NA PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google