Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opravdu zkušenosti ?. Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium , Příbram VII, Komenského 402.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opravdu zkušenosti ?. Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium , Příbram VII, Komenského 402."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium , Příbram VII, Komenského 402

2 Opravdu zkušenosti ?

3 zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP
pravidelná zadávání některých dotazníků každý školní rok porovnání výstupů za období 4 let začlenění dotazníkového šetření do autoevaluace školy

4 Plán autoevaluace školy
a) podmínky ke vzdělávání Cíl Ukazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení materiální podmínky školy počet učeben a jejich vybavení, sportovní vybavení školy prohlídka prostor školy, inventarizace, výstupy z dotazníkového šetření 1x za 2 roky technické vybavení školy vybavení školy prezentační a výpočetní technikou (počet PC, prezentační technika, software) inventarizace, kulturní a studijní podmínky činnost knihovny a stu-dovny, počet kulturních akcí organizovaných školou, možnost přístupu k internetu a jeho využití při výuce údaje o počtu výpůjček ze školní knihovny, dokumentace vedení školy, ICT plán, hospitační činnost vedení školy, předsedů předmětových komisí, učitelů navzájem říjen – červen vyhodnocení na konci I. a II. pololetí

5 b) průběh vzdělávání Cíl Ukazatel Nástroje, metody, prostředky ověření
Časové rozvržení plnění učebních osnov ŠVP soulad výuky s učebními osnovami dle ŠVP hospitační činnost – vedení školy, předsedové předmětových komisí, učitelé navzájem říjen – červen vyhodnocení na konci I. a II. pololetí hodnocení práce předmětových komisí plnění úkolů zadaných předmětovým komisím čtvrtletní zprávy před-sedů předmětových komisí o činnosti předmětové komise září – červen hodnocení metodické práce učitelů stav používaných metod a forem práce ve výuce hospitační činnost – vedení školy vyhodnocení na konci I a II pololetí vyhodnocení průběhu vzdělávání žáky, rodiči, učiteli výstupy z dotazníků dotazníky pro žáky, rodiče, učitele 1x za 2 roky

6 c) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči
Cíl Ukazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení vyhodnocení konzultační činnosti učitelů a vedení školy nabídka konzultační činnosti pedagogického sboru a její využití dokumentace učitelů a vedení školy září – červen vyhodnocení – červen systémová podpora individuální profilace nabídka volitelných předmětů dokumentace školy 1x ročně – červen vnitřní klima školy, prevence sociálně-patologických jevů aktivity výchovného poradce, počet akcí zaměřených na prevenci sociálně-patologické jevy, výstupy z dotazníků dokumentace výchovného poradce, výstupy z dotazníko-vého šetření 1x za dva roky podpora volnočasových aktivit nabídka zájmových útvarů z kvantitativního hlediska, účast žáků třídní knihy zájmových útvarů komunikace s rodiči účast rodičů na rodi-čovských schůzkách, kvalita komunikace s rodiči prezenční listiny, listopad, duben vyhodnocení – pololetně

7 d) výsledky vzdělávání žáků
Cíl Ukazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení úspěšnost žáků při přijímacím řízení na VŠ počet přijatých žáků VŠ dokumentace – přehled o počtu přijatých žáků na VŠ 1x za rok – říjen úspěšnost žáků v testování (komerční a srovnávací testy) pozice žáků mezi ostatními, pozice školy mezi  ostatními školami srovnávací testy 1x za rok výsledky maturitní zkoušky výsledek ve společné části maturitní zkoušky (od r. 2009/10) maturitní zkoušky – společná část 1 x za rok výsledky žáků v odborných a sportovních soutěžích, olympiádách, SOČ účast žáků a jejich umístění zprávy o účasti na soutěžích od vedoucích učitelů a výsledkové listiny

8 e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Cíl Ukazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení kvalifikovanost učitelů školy podíl kvalifikovaných učitelů v pedagogic-kém sboru dokumentace školy (osobní spisy) 1x za dva roky stabilita pedagogického sboru změny ve složení pedagogického sboru dokumentace školy vyvážený podíl mužů a žen v pedagogickém sboru, věkové složení sboru podíl mužů a žen v pedagogickém sboru školy, věková vyváženost, délka praxe kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků kvalifikace, odbor-nost, znalost moderních metodic-kých postupů využití nově nabytých poznatků ve výuce přehled o dalším vzdělávání jednotli-vých pedagogů, osobní spisy, vysta-vené certifikáty a doklady o studiu, hospitace 1x za rok vyváženost politiky v mzdové oblasti ve vztahu k mužům a ženám porovnání průměr-ného platu mužů a žen v pedagogickém sboru platové výměry, osobní spisy kvalita řízení školy z pohledu pedagogického sboru a vedení školy výstupy z dotazníků dotazníky pro učitele a vedení školy

9 f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
Cíl Ukazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení kvalita školy hodnocená rodiči, učiteli, žáky a členy školního parlamentu spokojenost rodičů, učitelů, žáků a členů školního parlamentu s prací školy dotazník pro rodiče, učitele, žáky a členy školního parlamentu 1x za dva roky výše nákladů připadající na jednoho žáka školy provozní výdaje a mzdové náklady připadající na žáka zpráva o hospodaření školy 1x za rok přidaná hodnota práce školy podpora rozvoje všech žáků školou průběžné sledování výsledků žáků školy péče o rozvoj talentu a nadání mimořádné výsledky práce žáků ve sportovní, umělecké a odborné činnosti, průběžné sledování rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce, účast v projektech počet a kvalita projektů, zapojení učitelů a žáků hodnotící zprávy vedoucích projektů (závěrečné, průběžné)

10 Dotazníky podle oblastí autoevaluace
Dotazníky podle oblastí autoevaluace Gymnázium Příbram a) podmínky ke vzdělávání žáci, absolventi b) průběh vzdělávání žáci, učitelé, rodiče, absolventi c) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči žáci, učitelé, rodiče, absolventi e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků učitelé, vedení školy f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům žáci, učitelé, rodiče, absolventi

11 Výhody dotazníků jeden z nástrojů autoevaluace, který lze celkem zvládnout relativně objektivní časově nenáročný velký počet respondentů rozličné cílové skupiny

12 Zkušenosti tvorba otázek vyplňování dotazníků zpracování, vyhodnocení
interpretace

13 1. Tvorba otázek mít jasno v tom, co chceme zjišťovat
využít zkušenost jiných vytvořit tým pro tvorbu, zadávání a vyhodnocování jasná formulace otázek (provést kontrolu) dostatek času

14 Chybné formulace otázek
“Jsou požadavky školy přiměřené?“ „Naše škola potřebuje změnu.“ „Ve škole nebo na školní akci jsem se setkal s drogou“. „Mezi žáky školy jsou dobré vztahy“ (pro rodiče) „Škola se dostatečně věnuje protidrogové prevenci“(pro rodiče) “Naše dítě se stalo terčem šikany ze strany spolužáků.“(pro rodiče)

15 2. Vyplňování dotazníků komu jsou dotazníky určeny
jak často provádět dotazníková šetření jakou formu vyplňování zvolit jak velký vzorek vybrat Vynaložené úsilí x výstupy

16 Dotazníková šetření Gymnázium Příbram
Žáci třetích ročníků – 1x za dva roky Učitelé - 1x za dva roky Rodiče - 1x za dva roky Školní parlament – 1 x za dva roky Maturanti – každý rok Rodiče nastupujících žáků – každý rok

17 3. Zpracování dotazníků technika zpracování (skenování, zapisování,excel,…) škola nebo firma práce s identifikačními údaji výstupy z dotazníkového šetření (jednoduchá odpověď x složitější výzkum) jednotlivec nebo kolektiv

18 Příklady zpracování Tabulky v excelu Grafy Silné a slabé stránky
„Vysvědčení“

19

20

21 V naší škole už jsem se setkal(a) s případem šikany

22 Souhlasím s hlavní koncepcí ŠVP
- zvýšení nabídky volitelných předmětů ve vyšších ročnících

23 Příklad vyhodnocení pro učitele

24 Nejsilnější stránky

25 učitelé (kvalifikovanost, aprobovanost) (16x)
přijímačky na VŠ, příprava (14x) vysoké nároky, prestiž (11x) kvalitní žáci (9x) vedení (6x) tradice, dobré jméno školy (4x) vybavení (4x) tvůrčí atmosféra (2x) projekty (2x) zájem o studium, ŠVP (1x)

26 Nejslabší stránky

27 vybavení (20x) vztahy mezi učiteli (8x) počet žáků ve třídách (5x) nedůslednost ze strany učitelů (4x) byrokracie (2x) jednání se studenty náročnost na studenty platové ohodnocení nevyužití skrytých potenciálů

28 Mělo by se změnit

29 vztahy (učitelé, žáci, vedení, předměty) (11x)
vybavení (7x) administrativa, byrokracie (4x) plánování akcí, projektů (4x) méně početné třídy (2x) atd.

30 Jsem učitelem na této škole, protože:

31 nadaní žáci (16x) kvalitní, výběrová škola (11x) baví mě práce, radost z výsledků, mohu se realizovat (6x) kolektiv (5x) náročnost na učitele, příprava (4x) různé věkové skupiny (1x) změna po ZŠ zahraniční projekty

32 „Vysvědčení“ maturantů

33 VYBAVENÍ ŠKOLY 4.A 4.B 4.C OKT CELK 07/08 06/07 1
Vybavení odborných učeben (chemie, biologie, zeměpis, U13). 1,70 2,42 1,74 2,40 2,08 2 Vybavení učeben IVT. 2,48 3,08 2,11 2,96 2,69 2,66 3a Školní hřiště. 1,41 1,92 1,58 1,68 1,65 1,28 3b Tělocvična. 2,19 2,92 2,74 2,88 2,67 2,80 3c Posilovna. 3,69 2,84 3,44 3,20 3,48 4a Úroveň školní jídelny – vybavení. 1,46 1,77 1,61 1,72 1,64 1,39 4b Úroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel . 1,56 1,81 1,49 4c Úroveň školní jídelny – množství a pestrost při výběru jídel. 2,04 1,84 1,82 5a Vzhled tříd. 3,04 2,89 3,05 2,86 5b Vzhled chodeb. 3,15 3,18 2,91 6a Ostatní zázemí – občerstvení (bufet, automaty na nápoje..). 2,15 3,35 2,05 2,68 1,96 6b Ostatní administrativní zázemí ( kopírky,..) . 2,33 2,32 2,47 2,39

34 VYBAVENÍ ŠKOLY 4.A 4.B 4.C OKT CELK 07/08 06/07 1
Vybavení odborných učeben (chemie, biologie, zeměpis, U13). 1,70 2,42 1,74 2,40 2,08 2 Vybavení učeben IVT. 2,48 3,08 2,11 2,96 2,69 2,66 3a Školní hřiště. 1,41 1,92 1,58 1,68 1,65 1,28 3b Tělocvična. 2,19 2,92 2,74 2,88 2,67 2,80 3c Posilovna. 3,69 2,84 3,44 3,20 3,48 4a Úroveň školní jídelny – vybavení. 1,46 1,77 1,61 1,72 1,64 1,39 4b Úroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel . 1,56 1,81 1,49 4c Úroveň školní jídelny – množství a pestrost při výběru jídel. 2,04 1,84 1,82 5a Vzhled tříd. 3,04 2,89 3,05 2,86 5b Vzhled chodeb. 3,15 3,18 2,91 6a Ostatní zázemí – občerstvení (bufet, automaty na nápoje..). 2,15 3,35 2,05 2,68 1,96 6b Ostatní administrativní zázemí ( kopírky,..) . 2,33 2,32 2,47 2,39

35 4. Interpretace autoevaluace školy webové stránky výroční zpráva
pedagogická rada

36 Otázky do diskuze

37 Jak často ? (každý rok, jednou za dva nebo více let ?)
Jaké otázky ? (stejné nebo nové, dokáží všichni odpovědět ?) Pro koho? (učitelé, rodiče, žáci, školní parlament,..) Kdy ?(na začátku studia,v průběhu nebo ne konci studia ?)

38 A jak dále ?

39 RNDr. Petr Hrubý Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 hruby@gym. pb
RNDr. Petr Hrubý Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

40 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Opravdu zkušenosti ?. Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium , Příbram VII, Komenského 402."

Podobné prezentace


Reklamy Google