Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

2 Opravdu zkušenosti ?

3 zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání některých dotazníků každý školní rok porovnání výstupů za období 4 let začlenění dotazníkového šetření do autoevaluace školy

4 a) podmínky ke vzdělávání Cíl Ukazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení materiální podmínky školypočet učeben a jejich vybavení, sportovní vybavení školy prohlídka prostor školy, inventarizace, výstupy z dotazníkového šetření 1x za 2 roky technické vybavení školyvybavení školy prezentační a výpočetní technikou (počet PC, prezentační technika, software) inventarizace, výstupy z dotazníkového šetření 1x za 2 roky kulturní a studijní podmínky činnost knihovny a stu- dovny, počet kulturních akcí organizovaných školou, možnost přístupu k internetu a jeho využití při výuce údaje o počtu výpůjček ze školní knihovny, dokumentace vedení školy, ICT plán, hospitační činnost vedení školy, předsedů předmětových komisí, učitelů navzájem 1x za 2 roky říjen – červen vyhodnocení na konci I. a II. pololetí Plán autoevaluace školy

5 b) průběh vzdělávání CílUkazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení plnění učebních osnov ŠVPsoulad výuky s učebními osnovami dle ŠVP hospitační činnost – vedení školy, předsedové předmětových komisí, učitelé navzájem říjen – červen vyhodnocení na konci I. a II. pololetí hodnocení práce předmětových komisí plnění úkolů zadaných předmětovým komisím čtvrtletní zprávy před-sedů předmětových komisí o činnosti předmětové komise září – červen vyhodnocení na konci I. a II. pololetí hodnocení metodické práce učitelů stav používaných metod a forem práce ve výuce hospitační činnost – vedení školyříjen – červen vyhodnocení na konci I a II pololetí vyhodnocení průběhu vzdělávání žáky, rodiči, učiteli výstupy z dotazníkůdotazníky pro žáky, rodiče, učitele 1x za 2 roky

6 c) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči CílUkazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení vyhodnocení konzultační činnosti učitelů a vedení školy nabídka konzultační činnosti pedagogického sboru a její využití dokumentace učitelů a vedení školy září – červen vyhodnocení – červen systémová podpora individuální profilace nabídka volitelných předmětů dokumentace školy1x ročně – červen vnitřní klima školy, prevence sociálně- patologických jevů aktivity výchovného poradce, počet akcí zaměřených na prevenci sociálně- patologické jevy, výstupy z dotazníků dokumentace výchovného poradce, dokumentace školy výstupy z dotazníko- vého šetření 1x za dva roky podpora volnočasových aktivit nabídka zájmových útvarů z kvantitativního hlediska, účast žáků třídní knihy zájmových útvarů 1x ročně – červen komunikace s rodičiúčast rodičů na rodi- čovských schůzkách, kvalita komunikace s rodiči prezenční listiny, výstupy z dotazníko- vého šetření listopad, duben vyhodnocení – pololetně

7 d) výsledky vzdělávání žáků CílUkazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení úspěšnost žáků při přijímacím řízení na VŠ počet přijatých žáků VŠdokumentace – přehled o počtu přijatých žáků na VŠ 1x za rok – říjen úspěšnost žáků v testování (komerční a srovnávací testy) pozice žáků mezi ostatními, pozice školy mezi ostatními školami srovnávací testy1x za rok výsledky maturitní zkouškyvýsledek ve společné části maturitní zkoušky (od r. 2009/10) maturitní zkoušky – společná část 1 x za rok výsledky žáků v odborných a sportovních soutěžích, olympiádách, SOČ účast žáků a jejich umístěnízprávy o účasti na soutěžích od vedoucích učitelů a výsledkové listiny 1x za rok

8 e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků CílUkazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení kvalifikovanost učitelů školy podíl kvalifikovaných učitelů v pedagogic- kém sboru dokumentace školy (osobní spisy) 1x za dva roky stabilita pedagogického sboru změny ve složení pedagogického sboru dokumentace školy1x za dva roky vyvážený podíl mužů a žen v pedagogickém sboru, věkové složení sboru podíl mužů a žen v pedagogickém sboru školy, věková vyváženost, délka praxe dokumentace školy1x za dva roky kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků kvalifikace, odbor- nost, znalost moderních metodic- kých postupů využití nově nabytých poznatků ve výuce přehled o dalším vzdělávání jednotli- vých pedagogů, osobní spisy, vysta- vené certifikáty a doklady o studiu, hospitace 1x za rok vyváženost politiky v mzdové oblasti ve vztahu k mužům a ženám porovnání průměr- ného platu mužů a žen v pedagogickém sboru platové výměry, osobní spisy 1x za dva roky kvalita řízení školy z pohledu pedagogického sboru a vedení školy výstupy z dotazníkůdotazníky pro učitele a vedení školy 1x za dva roky

9 f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům CílUkazatel Nástroje, metody, prostředky ověření Časové rozvržení kvalita školy hodnocená rodiči, učiteli, žáky a členy školního parlamentu spokojenost rodičů, učitelů, žáků a členů školního parlamentu s prací školy dotazník pro rodiče, učitele, žáky a členy školního parlamentu 1x za dva roky výše nákladů připadající na jednoho žáka školy provozní výdaje a mzdové náklady připadající na žáka zpráva o hospodaření školy 1x za rok přidaná hodnota práce školy podpora rozvoje všech žáků školou průběžné sledování výsledků žáků školy 1x za rok péče o rozvoj talentu a nadání mimořádné výsledky práce žáků ve sportovní, umělecké a odborné činnosti, průběžné sledování1x za rok rozvoj mezinárodní i tuzemské spolupráce, účast v projektech počet a kvalita projektů, zapojení učitelů a žáků hodnotící zprávy vedoucích projektů (závěrečné, průběžné) 1x za rok

10 Dotazníky podle oblastí autoevaluace Gymnázium Příbram a) podmínky ke vzdělávání žáci, absolventi b) průběh vzdělávání žáci, učitelé, rodiče, absolventi c) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči žáci, učitelé, rodiče, absolventi e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků učitelé, vedení školy f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům žáci, učitelé, rodiče, absolventi

11 Výhody dotazníků jeden z nástrojů autoevaluace, který lze celkem zvládnout relativně objektivní časově nenáročný velký počet respondentů rozličné cílové skupiny

12 Zkušenosti 1.tvorba otázek 2.vyplňování dotazníků 3.zpracování, vyhodnocení 4.interpretace

13 1. Tvorba otázek mít jasno v tom, co chceme zjišťovat využít zkušenost jiných vytvořit tým pro tvorbu, zadávání a vyhodnocování jasná formulace otázek (provést kontrolu) dostatek času

14 Chybné formulace otázek “Jsou požadavky školy přiměřené?“ „Naše škola potřebuje změnu.“ „Ve škole nebo na školní akci jsem se setkal s drogou“. „Mezi žáky školy jsou dobré vztahy“ (pro rodiče) „Škola se dostatečně věnuje protidrogové prevenci“ (pro rodiče) “Naše dítě se stalo terčem šikany ze strany spolužáků.“ (pro rodiče)

15 2. Vyplňování dotazníků komu jsou dotazníky určeny jak často provádět dotazníková šetření jakou formu vyplňování zvolit jak velký vzorek vybrat Vynaložené úsilí x výstupy

16 Dotazníková šetření Gymnázium Příbram Žáci třetích ročníků – 1x za dva roky Učitelé - 1x za dva roky Rodiče - 1x za dva roky Školní parlament – 1 x za dva roky Maturanti – každý rok Rodiče nastupujících žáků – každý rok

17 3. Zpracování dotazníků technika zpracování (skenování, zapisování,excel,…) škola nebo firma práce s identifikačními údaji výstupy z dotazníkového šetření (jednoduchá odpověď x složitější výzkum) jednotlivec nebo kolektiv

18 Příklady zpracování Tabulky v excelu Grafy Silné a slabé stránky „Vysvědčení“

19

20

21 V naší škole už jsem se setkal(a) s případem šikany

22 Souhlasím s hlavní koncepcí ŠVP - zvýšení nabídky volitelných předmětů ve vyšších ročnících

23 Příklad vyhodnocení pro učitele

24 Nejsilnější stránky

25 1.učitelé (kvalifikovanost, aprobovanost) (16x) 2.přijímačky na VŠ, příprava (14x) 3.vysoké nároky, prestiž (11x) 4.kvalitní žáci (9x) 5.vedení (6x) 6.tradice, dobré jméno školy (4x) 7.vybavení (4x) 8.tvůrčí atmosféra (2x) 9.projekty (2x) 10.zájem o studium, ŠVP (1x)

26 Nejslabší stránky

27 1.vybavení (20x) 2.vztahy mezi učiteli (8x) 3.počet žáků ve třídách (5x) 4.nedůslednost ze strany učitelů (4x) 5.byrokracie (2x) 6.jednání se studenty náročnost na studenty platové ohodnocení nevyužití skrytých potenciálů

28 Mělo by se změnit

29 1.vztahy (učitelé, žáci, vedení, předměty) (11x) 2.vybavení (7x) 3.administrativa, byrokracie (4x) 4.plánování akcí, projektů (4x) 5.méně početné třídy (2x) 6.atd.

30 Jsem učitelem na této škole, protože:

31 1.nadaní žáci (16x) 2.kvalitní, výběrová škola (11x) 3.baví mě práce, radost z výsledků, mohu se realizovat (6x) 4.kolektiv (5x) 5.náročnost na učitele, příprava (4x) 6.různé věkové skupiny (1x) změna po ZŠ zahraniční projekty

32 „Vysvědčení“ maturantů

33 VYBAVENÍ ŠKOLY4.A4.B4.C OK T CELK 07/08 06/07 1Vybavení odborných učeben (chemie, biologie, zeměpis, U13). 1,702,421,742,402,082,42 2Vybavení učeben IVT. 2,483,082,112,962,692,66 3aŠkolní hřiště. 1,411,921,581,681,651,28 3bTělocvična. 2,192,922,742,882,672,80 3cPosilovna. 2,743,692,843,443,203,48 4aÚroveň školní jídelny – vybavení. 1,461,771,611,721,641,39 4bÚroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel. 1,561,811,681,561,651,49 4cÚroveň školní jídelny – množství a pestrost při výběru jídel. 1,742,041,841,721,841,82 5aVzhled tříd. 3,04 2,893,203,052,86 5bVzhled chodeb. 3,043,153,053,443,182,91 6aOstatní zázemí – občerstvení (bufet, automaty na nápoje..). 2,153,352,053,042,681,96 6bOstatní administrativní zázemí ( kopírky,..). 2,333,042,112,322,472,39

34 VYBAVENÍ ŠKOLY4.A4.B4.C OK T CELK 07/08 06/07 1Vybavení odborných učeben (chemie, biologie, zeměpis, U13). 1,702,421,742,402,082,42 2Vybavení učeben IVT. 2,483,082,112,962,692,66 3aŠkolní hřiště. 1,411,921,581,681,651,28 3bTělocvična. 2,192,922,742,882,672,80 3cPosilovna. 2,743,692,843,443,203,48 4aÚroveň školní jídelny – vybavení. 1,461,771,611,721,641,39 4bÚroveň školní jídelny – kvalita a chuť jídel. 1,561,811,681,561,651,49 4cÚroveň školní jídelny – množství a pestrost při výběru jídel. 1,742,041,841,721,841,82 5aVzhled tříd. 3,04 2,893,203,052,86 5bVzhled chodeb. 3,043,153,053,443,182,91 6aOstatní zázemí – občerstvení (bufet, automaty na nápoje..). 2,153,352,053,042,681,96 6bOstatní administrativní zázemí ( kopírky,..). 2,333,042,112,322,472,39

35 4. Interpretace autoevaluace školy webové stránky výroční zpráva pedagogická rada

36 Otázky do diskuze

37 1.Jak často ? (každý rok, jednou za dva nebo více let ?) 2.Jaké otázky ? (stejné nebo nové, dokáží všichni odpovědět ?) 3.Pro koho? (učitelé, rodiče, žáci, školní parlament,..) 4.Kdy ?(na začátku studia,v průběhu nebo ne konci studia ?)

38 A jak dále ?

39 RNDr. Petr Hrubý Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 hruby@gym.pb.cz

40 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402."

Podobné prezentace


Reklamy Google