Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje"— Transkript prezentace:

1 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TA ČR PROGRAM ALFA Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Přemysl Šedivka Oddělení pro strategii, ČZU v Praze Tel.:

2 Program ALFA Tři podprogramy
Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí 3. Udržitelný rozvoj dopravy

3 Základní časový harmonogram
Vyhlášení soutěže počátek dubna 2012 Uzavření soutěže červen – červenec 2012 Vyhodnocení projektů do konce listopadu 2012 Počátek realizace projektu Monitoring závěr každého kalendářního roku - zpráva o provedených činnostech - zpráva o čerpání finančních prostředků Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 2 roky, maximální na 6 let, optimální délka je stanovena na 3 roky.

4 Míra podpory pro rok 2011 Maximální míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady činí 70 % celkových uznaných nákladů Celkový rozpočet jednoho projektu se pohybuje 6 – 12 mil. Kč

5 65% max. výše podpory 100% max. výše podpory
DDL (velký podnik) ČZU (VVI) 100% aplikovaný výzkum 100% aplikovaný výzkum 65% max. výše podpory 100% max. výše podpory pro získání bonusových bodů 90% Celkový rozpočet projektu Kč Podmínka pro spolufinancování projektu z neveřejných zdrojů 30% celk. rozpočtu podíl z celk. rozp. (65%) (35%) (90%) (10%) dotace TAČR (72,5%) neveřejné zdroje (27,5%) Podmínkou programu TAČR je 70% dotace od TAČR a 30% spolufinancování projektu z nev. zdrojů (70%) (30%) Možné řešení: Zvýšení podílu spolufinancování u podniku a nebo veřejné výzkumné organizace ČZU může jít do spolufinancování do max. výše režií, které jsou v roce 2011 ve výši 24,00 % z přímých nákladů projektu. (65%) (35%) (82%) (18%) (76%) (24%) max. možný poměr

6 40% max. výše podpory 100% max. výše podpory
DDL (velký podnik) ČZU (VVI) 100% experimentální vývoj 100% aplikovaný výzkum 40% max. výše podpory 100% max. výše podpory pro získání bonusových bodů 90% Celkový rozpočet projektu Kč Podmínka pro spolufinancování projektu z neveřejných zdrojů 30% celk. rozpočtu podíl z celk. rozp. (40%) (60%) (90%) (10%) dotace TAČR (55%) neveřejné zdroje (45%) Podmínkou programu TAČR je 70% dotace od TAČR a 30% spolufinancování projektu z nev. zdrojů (70%) (30%) Možné řešení: Zvýšení podílu spolufinancování u podniku a nebo veřejné výzkumné organizace ČZU může jít do spolufinancování do max. výše režií, které jsou v roce 2011 ve výši 24,00 % z přímých nákladů projektu. (40%) (60%) (90%) (10%) (76%) (24%) max. možný poměr

7 Podmínka spolufinancování - univerzity a VÚ
Podmínkou realizace projektu je spolufinancování projektu z neveřejných zdrojů daného řešitele, min. 30 % z celkového rozpočtu projektu Není definováno, jaká aktivita z rozpočtu projektu musí být spolufinancována Univerzity a výzkumné ústavy podmínka min. 10 % spolufinancování z vlastních neveřejných zdrojů pro získání bonusových bodů Technické řešení v účetnictví: Pracoviště/činnost/zakázka / 1181 /1502 Podzakázka pro režie /0001 Podzakázka pro spolufinancování (odděleno) /1633 Na ČZU může být realizovávo spolufinancování do max. výše režií projektu. Pro rok 2011 byla vypočítána výše režií pro projekty ve výši 24 % z celkového rozpočtu a do této výše se mohlo realizovat spolufinancování projektu.

8 Podmínka spolufinancování - podniky
Možné technické řešení spolufinancování: Vložení části mzdy pracovníka podniku do projektu (pokud podnik není vlastněn státem). Pro realizaci projektu se vyplňují měsíční pracovní výkazy, u kterých se do kolonky daného pracovního dne vyplní počet odpracovaných hodin. V dolní části výkazu se uvede celkový počet odpracovaných hodin. Poté se uvede prohlášení, že zaměstnavatel souhlasí, že daný pracovník pracoval na řešení daného vědecko-výzkumného projektu na úkor svých pracovních povinností, a to v rozsahu 40 hodin měsíčně. Zaměstnavatel potvrdí souhlas. Je výhodné, pokud lze pro účel auditora technicky oddělit např. na výplatní pásce výplatu: - klasická mzda (vyplaceno podnikem) - osobní ohodnocení ve výši předpokládané míry spolufinancování (vyplaceno podnikem) - mzdy z projektového účtu Pořízení části vybavení z vlastních zdrojů podniku Definování pořízení potřebného vybavení do návrhu projektu, které bude následně pořízeno podnikem z vlastních zdrojů. Pozn: Není definováno, jaká aktivita z rozpočtu projektu musí být spolufinancována z neveřejných zdrojů.

9 Uznatelné náklady Za uznatelné náklady mohou být považovány náklady vynaložené od data účinnosti smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí podpory (smlouva je datována od počátku daného roku, uznatelné náklady projektu jsou již od ). Objem prostředků na nákup služeb je omezen na 20 % z celkových uznaných nákladů. Přesuny mezi jednotlivými kategoriemi nákladů jsou možné bez schválení poskytovatelem do výše 20 % uznaných nákladů Přesuny přidělených prostředků mezi účastníky projektu (mezi DDL a ČZU) nejsou možné.

10 Uznatelné náklady Mzdy Mzdy jsou uznatelníé na zákaldě uzavřeného pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPČ, DPP) Uznatelná je superhrubá mzda s výplatou 12 platů včetně tarifního osobního ohodnocení, ne mimořádného osobního ohodnocení Pokud je zakotvena v kolektivní smlouvě výplata 13. platu, poté se výplata 13. platu řeší mimořádných osobním ohodnocením. Mimořádná roční odměna je stanovena do max. výše jednoho měsíčního platu na projektu daného zaměstnance (průměr za posledních 12 měsíců). Mimořádná roční odměna může být vyplacena jednorázově či v několika „splátkách“.

11 Uznatelné náklady Investice Investice jsou dle zkušenosti uznatelné zpravidla univerzitě, ne podniku. Celková doba realizace projektu: 4 roky Laboratorní přístroj: Kč bez DPH Odpisová skupina: 2 (doba odpisů je 5 let) Podle laboratorního deníku se bude využívat z 80% časového fondu pro řešení projektu. Rovnoměrné odpisy Uznatelný náklad: Kč x 0,80 = Kč

12 Neuznatelné náklady DPH, pokud je příjemce plátcem této daně a uplatňuje její odpočet konzultace vnitropodnikový faktury – pokud si příjemce vystaví vlastní fakturu zisk příjemce dluh a úroky z dluhů cla rezervy na možné budoucí ztráty a výdaje kurzovní ztráty leasing náklady vynaložené bez právního důvodu, tj. v případě, kdy mezi příjemcem a třetí osobou, v jejíž prospěch příjemce vynakládá finanční prostředky, není žádný právní vztah (např. firma vyplatí finanční odměnu pracovníkovi bez platné dohody o provedení práce; firma zaplatí za materiál aniž by učinila písemnou objednávku)

13 Neuznatelné náklady stipendium
vybavení pracoviště, rekonstrukci budov nebo místností, které nesouvisí s projektem DHM a DNM, který byl pořízen před zahájením projektu klinické zkoušky výdaje na průzkum trhu a marketingové studie certifikace výrobků a služeb, které jsou či budou přímo obchodovány náklady na zavádění do výroby dodavatelem služeb nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmu) s příjemcem nebo dalším účastníkem

14 Dosavadní zkušenosti Soukromým podnikům nebyly uznány náklady na investice – doporučení naplánovat investice univerzitě a výzkumnému ústavu Soukromým podnikům jsou snižovány a nebo nejsou uznány režijní náklady Povinnost vedení samostatného bankovního účtu

15 Doklady přikládané podnikem
1. Doklad ke způsobilosti dle § 18 bodu 2 písm. b) zákona 130/2002 Sb. (výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, zřizovací listina, zakládací listina) 2. Originál nebo ověřená kopie vzoru dokumentu čestného prohlášení č. 1, podepsané všemi statutárními zástupci orgánu uchazeče/dalšího účastníka s oprávněním podepisovat za organizaci (dle přiloženého výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, zakládací listiny, zřizovací listiny …) 3. Originál nebo ověřená kopie čestného prohlášení č. 2, podepsané všemi osobami, které tvoří statutární orgán uchazeče/dalšího účastníka (dle přiloženého výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, zakládací listiny, zřizovací listiny) 4. Kopie Výkazu zisku a ztrát a Rozvah za posední 3 roky

16 Prokázání návratnosti projektu
V návrhu projektu se uvádí míra očekávaného zisku v období 5 let po ukončení realizace projektu. Očekávaný zisk lze vykazovat prostřednictvím předpokladu zvýšených tržeb za inovativní produkt, který je výsledkem projektu prostřednictvím inovativních postupů, které zefektivní procesy a díky tomu se ušetří finanční prostředky výhodné je uvádět možnost uplatnění produktu ne evropských trzích z důvodu eliminace rizik spojených např. s hospodářskou krizí na trhu v ČR

17 ČZU v Praze Roční rozpočet ČZU: 1,3 mld. Kč Počet zaměstnanců: 1 550
Počet studentů: Roční rozpočet na projekty: mil. Kč Projekty jsou řešeny ve výzvách programů: Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Resortní program TIP (MPO), NAZV (MZe), KONTAKT (MŠMT), 7. rámcový program EU, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Praha adaptabilita.

18 Portfolio realizovaných projektů v programu TAČR na ČZU
1. Výzkum a vývoj otěruvzdorných materiálů a technologií pro jejich využití u zemědělských strojů 2. Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů 3. Využití genových zdrojů lesních dřevin pro zachování biologické rozmanitosti a obnovu lesa pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 4. Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie Na ČZU se řeší 13 projektů TAČR o celkovém rozpočtu 68 mil. Kč.

19 Děkujeme Vám za pozornost
Přemysl Šedivka Oddělení pro strategii, ČZU v Praze Tel.: .:


Stáhnout ppt "Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google