Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE"— Transkript prezentace:

1 PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE
Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

2 AKTUÁLNÍ ÚKOLY na rok 2011 administrace národních programů vyhlášených
- příprava národních programů k vyhlášení na rok 2012 - vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje - příprava Strategie regionálního rozvoje na období 2014+

3 Administrace „Národních programů“ v roce 2011
Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů Zásady: Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady: Bezbariérové obce Zásady:

4 Podpora obnovy a rozvoje venkova : Dotační titul č. 1
Název: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Příjemci: obce Forma podpory: dotace do výše 80% celk. nákladů Předmět dotace: obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti komplexní úprava veřejných prostranství obnova a zřizování veřejné zeleně rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení příprava a realizace propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

5 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 2
Název: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí Forma podpory: dotace do 70% celk. nákladů s limitem dotace min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč Předmět dotace: Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti úpravu veřejných prostranství obnovu a zřizování veřejné zeleně rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity

6 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 3
Název: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazky obcí Forma podpory: dotace do 70% celkových nákladů s limitem dotace max. 200 tis. Kč Předmět dotace: akce nadregionálního významu zaměřené na: prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova Přílohy žádosti: předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle veřejných položek popis a harmonogram akce, její cíle, atd.

7 Program obnovy venkova: Dotační titul č. 4
Název: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb obcí Příjemci: obce do 3000 obyvatel, svazek obcí Forma podpory: dotace do 70% celk. nákladů s limitem dotace min. 50 tis. Kč, max. 400 tis. Kč Předmět dotace: Budou podporovány akce zaměřené na obnovu sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb

8 Program – Bezbariérové obce: Dotační titul č. 1
Název: Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou Příjemci: obce, města Forma podpory: dotace do 50 % celk. nákladů, dotace s limitem min. 100 tis. Kč Předmět dotace: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov odstraňování bariér uvnitř budov bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů

9 Program – Bezbariérové obce: Dotační titul č. 2
Název: Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů Příjemci: obce, města Forma podpory: dotace do 50 % celk. nákladů, dotace s limitem min. 100 tis. Kč Předmět dotace: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov odstraňování bariér uvnitř budov bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů Pozn.: Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok byla ukončena ke dni 31. ledna 2011.

10 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů
Příjemci: obec, svazek obcí Forma podpory: dotace do 75% celk. nákladů v daném roce s limitem dotace min. 100 tis. Kč Předmět dotace: rekonstrukce převzatých kasárenských areálů, popřípadě dalších objektů a ploch pro nové civilní využití rekonstrukci, příp. vybudování nové infrastruktury v kasárnách nebo vojenských areálech související s novým využitím bývalých vojenských objektů a ploch nebo související infrastruktury umožňující napojení na nadřazené sítě, obnovu místních komunikací, parkovacích ploch a veřejného osvětlení využití převzatých objektů, zařízení a pozemků pro účely rozvoje cestovního ruchu, rekreace a sportu provedení demolic devastovaných nebo nevyužitelných objektů Pozn.: Termín ukončení příjmu žádostí je 21. února 2011.

11 Finanční prostředky na rok 2011
Program Objem prostředků (v mil. Kč) Podpora obnovy a rozvoje venkova 187 Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití 180 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 2 800 Bezbariérové obce 9

12 Soutěž „Vesnice roku 2011“ Vyhlašovatelé
Ministerstvo pro místní rozvoj Spolek pro obnovu venkova Svaz měst a obcí Ministerstvo zemědělství

13 Historie a podmínky soutěže
Soutěž „Vesnice roku 2011“ Historie a podmínky soutěže 17. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které: mají maximálně obyvatel mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu

14 Soutěž „Vesnice roku 2011“ Organizace soutěže
Krajská kola do Celostátní kolo Vyhlášena Přihlášky do na určená kontaktní místa Centra pro regionální rozvoj ČR v jednotlivých krajích

15 Hlavní ocenění v krajském kole a v celostátním kole
Soutěž „Vesnice roku 2011“ Hlavní ocenění v krajském kole a v celostátním kole V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat: Zlatou stuhu - za vítězství v krajském kole Modrá stuha - za společenský život Bílá stuha - za činnost mládeže Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné Zlatou stuhou v krajském kole postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2011".

16 Soutěž „Vesnice roku 2011“ Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 10. září 2011 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský.

17 PŘÍPRAVA PROGRAMŮ „Podpory regionálního rozvoje“ NA ROK 2012
příprava národních programů k vyhlášení na rok 2012 soutěž Vesnice roku 2012

18 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
LEGISLATIVA A VÝZNAM STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý dokument politiky regionálního rozvoje dle §5, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje cílem je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje průmět regionální dimenze do odvětvových politik vazba na: na národní dokumenty (SUR, SHR, NSRR, PUR…) evropské dokumenty (EU 2020, TA 2020…) podklad pro přípravu nového programového období EU

19 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2007 - 2013
schválena (usnesení vlády ČR č. 560) přechodná podpora hospodářsky slabých regionů do roku 2008 ze dne (usnesení č. 829) Obsahuje zejména: Analýzu stavu regionálního rozvoje Charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji jednotlivých krajů a okresů Strategické cíle reg. rozvoje ČR Vymezení státem podporovaných regionů Úkoly a doporučení pro resorty a kraje k řešení regionálních disparit Vyhodnocení SRR dvouletý interval (první v roce 2009) příprava současného vyhodnocení SRR (výchozí faktor pro novou SRR)

20 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2007 - 2013
Z HODNOCENÍ ČÁSTI SOUČASNÉHO OBDOBÍ 2007 – 2009 – reg. pohled regionální disparity mezi kraji jsou významné především míra nezaměstnanosti a dynamika ekonomického rozvoje významnější disparity uvnitř krajů rostoucí tendence k vytváření významných shluků (zejména kolem ekonomických center) slabé či problémové oblasti – „vnitřní“ periferie“ (hospodářsky slabé oblasti v ekonomicky úspěšných regionech) úspěšný rozvoj regionální metropole může zakrýt problémovost v některých specifických oblastí na nižší úrovni (v případě sledování krajské úrovně

21 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2007 - 2013
ZÁVĚRY Z HODNOCENÍ ČÁSTI SOUČASNÉHO OBDOBÍ 2007 – region. pohled dochází k formování rozvojových jader nikoli rozvojových os docházet k prohlubování disparit regiony se soustředěnou podporou státu hospodářsky slabé a s nadprůměrnou nezaměstnaností zaostávají za průměrem kraje podle ekonomické úrovně

22 PŘÍPRAVA STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014+
STRUKTURA STRATEGIE, VÝCHODISKA, NOVÉ POJETÍ Tři části analytická strategická (důraz na typologii území) implementační (aktéři a nástroje) nové faktory ovlivňující regionální rozvoj demografické změny, územní soudržnost, energetika, integrované přístupy, dostupnost služeb, apod. výrazná orientace na kompetence, nástroje a podmínky, využívané regionálními aktéry, reálné vymezení hlavního cíle a dílčích cílů (s ohledem na vlastní podmínky, potřeby a rozvojový potenciál regionálních aktérů) funkce regionální politiky integrující – zapojení celého území preventivní – reakce na rizika budoucího vývoje léčebná – řešení dlouhodobé regionální nerovnováhy stěžejní část – typologie a funkční vazby regionů

23 PŘÍPRAVA STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014+
ORGANIZAČNÍ RÁMEC, KLÍČOVÉ NÁVAZNOSTI: Programové prohlášení vlády /schválené dne Regionální rozvoj, územní plánování a bydlení vláda připraví a schválí novou SRR Reflektovat měnící se faktory místního a regionálního rozvoje (např. demografie, energetika) PRACOVNÍ SKUPINY vnitřní pracovní skupina (útvary MMR) PS SRR (resorty, kraje, SMO, AK…) spolupráce s externím subdodavatelem (analýzy a jiné podkladové materiály)

24 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014+ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY


Stáhnout ppt "PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google