Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. dubna 2008 Ivo MORAVEC CpKP jižní Čechy Dvořákova 21 České Budějovice 370 01 Regionální marketing Workshop pracovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. dubna 2008 Ivo MORAVEC CpKP jižní Čechy Dvořákova 21 České Budějovice 370 01 Regionální marketing Workshop pracovní."— Transkript prezentace:

1 11. dubna 2008 Ivo MORAVEC CpKP jižní Čechy Dvořákova 21 České Budějovice 370 01 ivo.moravec@cpkp.czwww.cpkp.cz Regionální marketing Workshop pracovní skupiny

2 Regionální marketing Teritoriální - regionální marketing Definice – o čem je řeč? Marketing je sociální proces … Marketing je způsob přesunu zboží … Marketing je proces řízení …

3 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Teritoriální - regionální marketing Vymezení Teritoriální - územní marketing je integrované řízení vnitřních i vnějších sociálních procesů v území, které prostřednictvím určování, odhadování a uspokojování požadavků zákazníků a obyvatel území utváří a udržují změny postojů či chování ekonomických i správních subjektů k určité lokalitě, území v souladu s hospodářskými a sociálními cíli, vytýčenými v regionálních rozvojových dokumentech.

4 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Teritoriální - regionální marketing Hlavní cíle Úspěšnost regionu ve stále silnější konkurenci mezi regiony Chápání občanů, turistů, podnikatelů aj. jako zákazníků regionu Zavést do oblasti poskytování veřejných služeb konkurenční prostředí s cílem snížit náklady Změna image regionu nejen z pohledu cestovního ruchu Příchod nových investorů do regionu Zvýšení identifikace obyvatel a soukromého sektoru s regionem

5 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Teritoriální - regionální marketing Charakteristické rysy Dobrovolné kooperace různých aktérů „zdola“ Pružnost, debyrokratizace – rychlé adaptace na změny vnějšího prostředí Vztahy mezi aktéry nejsou určeny Networking Protiklad vůči „tvrdým“ konceptům územního rozvoje Komplementarita s „tvrdým“ konceptem

6 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Teritoriální - regionální marketing Co nabízí? Metody a nástroje k zabezpečení rozvoje Definuje produkt a perspektivu území na základě prodejnosti produktu Soulad nabídky, potřeb trhu s ekon.-soc. potřebami subjektů na území > optimální využití potenciálu území Uspokojení komerčních i nekomerčních zájmů > veřejný zájem

7 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Teritoriální - regionální marketing Komunikační politika Kdo? (subjekt, který chce informovat) Komu? (příjemce informace, cílová skupina) Co? (vlastní obsah sdělení) Jak? (výběr komunikačního kanálu, média) Kdy a kde? (časová a prostorová dimenze) S jakým efektem? (jaké jsou výsledky, dopady komunikace)

8 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Teoretický dodatek

9 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Teorie regionálního rozvoje neoklasický přístup keynesiánský přístup neomarxistický přístup neoliberální přístup institucionální přístup (teorie učících se regionů, založený na spolupráci a inovacích)

10 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Institucionální přístup zvýšení investic do vzdělání podpora vzniku institucí na podporu učení, vědy a výzkumu vznik regionální podpůrné infrastruktury - poradenství, právní služby, RRA, marketingové firmy komunitní přístup v řešení otázek podpora kooperací typu PPP – partnerství veřejného a soukromého sektoru podpora vzniku klastrů zkvalitňování životního prostředí integrace marginalizovaných skupin obyvatelstva zkvalitňování měkkých lokalizačních faktorů – image, kulturní a školská infrastruktura

11 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Instituce regionálního rozvoje - americký model Státní agentury - Department of Commerce / Office of Economic Development –Ve všech 50 státech, financovány ze státního rozpočtu Regionální agentury – Regional Development Agency –Slouží několika městům nebo okresům, využití marketingových nástrojů k přilákání nových pracovních míst a investic do regionu, často partneři ze soukromého sektoru Města/okresy (County) – Development Department –Mají na starosti stávající průmysl PPP – Partnerships /Alliances –Marketing regionu, zahrnují jednu či více regionálních či městských agentur, obsahují partnery ze soukromé sféry

12 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Poskytované služby Daňové a investiční pobídky Poradenství pro nové a expandující podniky Dostupné podnikatelské prostory a pozemky Informace o nákladech výstavby a energií Zdroje pracovních sil a vzdělávání Financování podnikání a equity Projektové financování a konzultace Investiční zdroje od tzv. Business Angels Kvalita života Dopravní infrastruktura Rozvoj exportu

13 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Regionální rozvojové agentury v Evropě RRA v západní Evropě –jsou organizacemi, které sledují veřejný zájem na rozdíl od soukromých firem, které mají za cíl především zisk –nepatří do sféry správy a jejich organizační struktury i způsoby řízení jsou bližší právě organizacím v soukromoprávní sféře –existuje velká variabilita mezi RRA v Evropě, daná historickými podmínkami vzniku, pestrostí správního uspořádání v různých zemích a od toho se odvozující dělbou kompetencí mezi různé úrovně správy, ale také různými formami založení a financování jejich aktivit. Zmíněné faktory určují rozdíly v náplni práce RRA, v jejich politické podpoře a v jejich postavení ve vztahu k regionálním subjektům –příklad úspěšného modelu v Evropě – Velká Británie Definice RRA (EURADA): „RRA je každá organizace, která má za své poslání podporu a obhajobu kolektivního nebo všeobecného zájmu regionu. V tomto směru musí mít RRA významnou vazbu na místní nebo regionální orgány pokud se jedná o jejich řízení, financování a řešení dalších úkolů. Proto musí mít dostatečně široké operační pole, které je ale menší než rozloha celého státu.“

14 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Poslání regionálních rozvojových agentur Hlavním posláním RRA je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje regionu. Tato formulace se v podobném znění objevuje i v Zásadách regionální politiky vlády ČR a vychází z pojetí regionální politiky jako takové. Vedle této formulace se často objevuje i podobné vyjádření, které lze souhrnně označit jako koordinace a prosazování zájmů kraje. Ekonomický a sociální průzkum – vytváření statistik o regionu na základě vlastních průzkumů, zpracování odvětvových studií a perspektivních záměrů. Vlastní podpora rozvoje – poradenské služby v jednotlivých odvětvích, vytváření kontaktů mezi podniky, spolupráce mezi podnikateli, pomoc při řešení jejich problémů, podpora exportu, přenos technologií, aktivizace místních zdrojů, atd. Všeobecné podmínky rozvoje regionu – návrh rozvojových programů a strategií, asistence místním orgánům a pracovním skupinám, koordinace těchto skupin, plány na rozvoj infrastruktury, atd. Činnost v oblasti vzdělávání – pořádání výcviků a školení, analýza současných a budoucích kvalifikačních potřeb, projekty pro vznik vzdělávacích zařízení, specifické formy vzdělávání, atd. Externí rozvoj – vytváření podmínek pro přilákání cizích investorů, propagace regionu, vyhledávání partnerů, atd. Evropské (mezinárodní) kontrakty – napojení na orgány EU, využití specializovaných sítí a orgánů, atd. Činnosti v oblasti turistiky – zpracování přehledu turistických lokalit, rozvoj a zlepšení ubytovacích kapacit, atd. Propagace regionu – zpracování propagačních materiálů pro prezentaci regionu a jednotlivých lokalit, propagační kampaně, účast na seminářích, výstavách, obchodních misích, atd.

15 Workshop pracovní skupiny Regionální marketing Regionální rozvojové agentury v ČR Slabé stránky –Nesystémový vznik, nejednotnost právních forem, různorodost poslání a činností, různorodost struktury zakladatelů, počtu pracovníků a velikosti obratu, zaměření aktivit i způsobu financování, neexistence řízení sítě RRA, slabá – absentující pozice MMR, CRR Silné stránky –Min. 150 profesionálů v oblasti projektového řízení regionálních rozvojových projektů a dotačního managementu, důkladná znalost místních potřeb a poměrů – regionální know-how Hrozby –Zánik RRA, které jsou zcela na komerčním základě nebo úzce specializované na jeden typ činnosti – dotační management Příležitosti –IOP – Prioritní osa 3 - Národní podpora územního rozvoje 3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik - Restrukturalizace sítě RRA ve prospěch realizace strategických cílů jednotlivých krajů


Stáhnout ppt "11. dubna 2008 Ivo MORAVEC CpKP jižní Čechy Dvořákova 21 České Budějovice 370 01 Regionální marketing Workshop pracovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google