Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOKUMENTACE OHLEDÁNÍ ● účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání ● umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOKUMENTACE OHLEDÁNÍ ● účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání ● umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných."— Transkript prezentace:

1 DOKUMENTACE OHLEDÁNÍ ● účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání ● umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných předmětech a stopách ● vytváří názornou představu o situaci v době ohledání i osobám, které nebyly při ohledání přítomny ● obsahuje jen skutečnosti zjištěné při ohledání ● změny vzniklé na MČ před ohledáním se uvedou zvlášť, zpravidla v záznamech policistů kteří provedli první zásah a změny pozorovali ● za obsahovou část dokumentace odpovídá policejní orgán ● za kvalitu provedení technických úkonů a zpracování příslušné dokumentace odpovídá technik ● pokud bude ohledání špatně zadokumentováno, ohrožuje to jeho procesní význam.

2 Právní vymezení dokumentace - objektivnost dokumentace - srozumitelnost dokumentace - úplnost dokumentace - komplexnost dokumentace Základní zásady dokumentování Trestní řádZPPP č. 100/2001 ● Protokol § 55 - § 58 ● § 113 odst. 2 prot. o ohledání ● § 158 odst. 3 zahájení tr. řízení ● čl. 19, 20, 25 – 46 ● čl. 338 – 364 (foto a videodokumentace)

3 DRUHY DOKUMENTACE FOTOGRAFICKÁ TOPOGRAFICKÁ jiná: PROTOKOL VIDEODOKUMENTACE AUDIODOKUMENTACE povinná (obligatorní) forma přílohy schémapláneknáčrtek

4 PROTOKOL ● sepisuje se zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm zásady: ● zákonnost – dodržení všech podmínek stanovených trestním řádem (§ 55 TŘ a jiné) ● výstižnost – podání úplné a kvalitní informace o úkonu ● objektivnost – v protokolu jako důkazu se nesmí objevit subjektivní názor orgánu činného v trestním řízení ● přesnost – volit nejvýstižnější vyjádření zaznamenávané skutečnosti ● jednoznačnost – volit výrazy, které připouští jedinou interpretaci ● zřejmost – srozumitelnost jazykového vyjadřování

5 Protokol o ohledání místa činu ZPP č. 100/2001 čl. 26 úvodní část a)stručné označení trestní věci a bližší popis události b)funkci, hodnost, jméno a příjmení osob, které se na ohledání podílely c)jméno, příjmení, bydliště a zaměstnání přítomné nezúčastněné osoby d)podnět k ohledání e)místo ohledání f)datum a přesný čas zahájení a ukončení ohledání g)podmínky ohledání h)způsob ohledání ZÁHLAVÍ - útvar - č.j. v …………….. dne Protokol o ohledání místa ……………………. I.

6 popisná část II. a)změny vzniklé před ohledáním (svědci, policisté, zdravotníci, hasiči,…) b)změny a úkony provedené při prohlídce a přípravě ohledání c)popis prostor a objektů na MČ s uvedením hranic a VBM d)popis přístupových cest a všeho, co na nich bylo zjištěno či nalezeno e)v místnostech popis podlahy, stěn, stropu, oken, vchodu, zařízení, dalších předmětů apod. f)v terénu popis dominantních či orientačních objektů g)popisy míst, kde byly zjištěny předměty a stopy h)popisy míst s negativními okolnostmi i)popisy nalezených předmětů a stop j)zvláštnosti objasňované trestní věci (např. obtížné překonání odporu)

7 závěrečná část III. a)Seznam dokumentů připojených k protokolu a)Seznam nalezených předmětů a stop s číselným označením (shodným s částí popisnou), s místem nálezu a uvedením, jak s nimi bylo naloženo, b)Topografická dokumentace, c)Fotografická dokumentace a videodokumentace, d)Další dokumenty a materiály s ohledáním související b)Nasazení speciálních prostředků (jeřáby, plošiny,…) s uvedením účelu a času použití c)Důležitá rozhodnutí v průběhu ohledání týkající se zajištěných předmětů a stop, způsobu a doby ohledání apod., d)Místa, kam byly zraněné a usmrcené osoby převezeny e)Rozhodnutí týkající se zajištění dalších míst ohledání, majetku apod., f)Podpisové doložky (včetně podpisů) všech osob, které ohledání prováděly nebo byly ohledání přítomny !!!

8 TOPOGRAFICKÁ DOKUMENTACE zhotovuje jí kriminalistický technik nebo expert, je-li ohledání přítomen, jinak policejní orgán náčrtek plánek schéma

9 Pomůcky a pojmy krim. topografie Měření délek: základní body měření jednoznačně určitelné i v budoucnu (např. roh domu, pilíř mostu …), - nejde o krajnice silnice, stromy … Výchozí bod měření (VBM), pomocný bod měření (PBM): ● pomocí metrů, pásem či ultrazvukových a laserových dálkoměrů ● POZOR! Tzv. kolečko (na nehody) je velice nepřesné Měřítko: ● číselné (numerické): např. 1:100 udává stonásobné zmenšení ● grafické (poměrové): přímo v plánku ukazuje, jak dlouhá je daná jednotka měření v daném plánku

10 NÁČRTEK – čl. 28 ZPPP č. 100/2001 ● grafické znázornění místa v přibližném měřítku ke skutečnosti ● zpracováván v průběhu ohledání ● u méně závažných skutků nahrazuje plánek ● u závažných skutků je podkladem pro plánek ● vzájemná poloha předmětů a stop – vymezení kótováním Schéma: obdoba náčrtku – větší zjednodušení, znázornění základního uspořádání v prostoru (poloha kostry, rozvody elektřiny, plynu …) Druhy: orientační – místo ohledání s nejbližším okolím situační – konkrétní situace na MČ, předměty, stopy.. polodetailní a detailní – menší úseky MČ nebo konkrétní předměty případně stopy

11 Náčrtek

12 PLÁNEK – čl. 30 ZPPP č. 100/2001 ● přesné, narýsované grafické znázornění místa ● je rýsován v měřítku, které je vyjádřeno numericky i graficky ● kótování se obvykle nepoužívá ● k vyznačování objektů předmětů se používají smluvené symboly ● údajná jiná poloha určitého předmětu nebo stopy, než jaká byla zjištěna při ohledání, se vyznačí přerušovanými čárami s uvedením zdroje této informace Náležitosti: ● nápis označující objasňovanou trestní věc ● název útvaru, č. j., datum zpracování, ● funkce, hodnost, jm. a příjmení zpracovatele ● vysvětlivky, měřítko (poměrové – grafické, numerické) ● vyznačení severu (i směr větru – u požáru) FOTOKRES a DMU – fotogram- metrické metody zpracování + počítač, CAD a jiné metody zpracování plánků pomocí počítače SPHERON

13 Plánek

14 Vyměřovací metody Druhy: ● pravoúhlých souřadnic (+ křížová projekce) ● polárních souřadnic ● protínání (trjúhelníková) pravoúhlých souřadnickřížová projekce trojúhelníková metodaprotínání

15 Fotogrammetrie - DMU FOTOKRES ● pro závažné trestné činy, složité situace vyžadující větší přesnost ● o použití rozhoduje policejní orgán Systém DMU:pro místo události: do kanceláře: - geodetické výtyčky -upravený fotoaparát - pásmo či jiné měřidlo - PC se speciálními programy (Geodet, CAD) + tablet (resp. skener) + tiskárna

16 GPS - Global Positioning System ● pro závažné trestné činy, složité situace vyžadující větší přesnost ● o použití rozhoduje policejní orgán ● globální polohovací systém založený na družicích obíhajících kolem Země a na pozemních stanicích spojených signálem s družicemi ● poloha udávaná pomocí zeměpisných souřadnic (např.: 30°22' s. š., 49°15' v. d.) zaměřování odlehlých míst (v lese, na poli, špatná možnost VBM …) ● zaměřování rozlehlých míst (např. letecké nehody) ● zaměřování tras, rychlosti, délek pohybu osob apod. (rekonstrukce, vyšetřovací pokus apod.) Příslušnost znalců: (příloha č. 2 písm. k) ZPPP č. 135/2001) ● pouze Kriminalistický ústav Praha

17 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE provádí kriminalstický technik nebo expert, je-li ohledání místa činu přítomen. Jinak jí zhotoví policejní orgán. orientační fotografie: Druhy fotografií pořizovaných na MČ: celková situační: polodetailní: detailní: celková přehledná: místa s okolím (místo + souvislosti) před zahájením samotného ohledání soubory předmětů a stop a jejich vzájemná poloha jednotlivé předm. a stopy (vždy s číslem a měřítkem) nakonec-s čísly-postup jako celková situační

18 Některé zvláštní způsoby fotodokumentace Panoramatická fotografie: ● kruhová nebo lineární – složení několika snímků podle přesných pravidel (stanoviště fotoaparátu, překrývání snímků a další) Měrná fotografie: ● pro dokumentaci detailů a stop (zásady: kolmost objektivu...) ● patří k detailní fotografii (s měřítkem, číslem …) Fotografie v šikmém osvětlení: ● pro zajišťování stop ve spojení s měrnou fotografií ● zajišťování mechanoskopických, trasologických a jiných stop fotografování osob se provádí podle hl. IV. čl. 332 – 335 ZPPP č. 100/2001

19 Administrativní zpracování fotodokumentace ● vyhotovuje se dvakrát – v odůvodněných případech dle rozhodnutí policejního orgánu i vícekrát ● fotografie se vlepují do listů, očíslují, listy se prošijí ● vysvětlivky k fotografiím ● přední strana: - název trestní věci - počet fotografií - počet listů - počet příloh ● negativ založen u kopie spisu ● CD (DVD) za archivaci zodpovídá pracovník, který je pořídil

20 VIDEODOKUMENTACE ● o pořízení a rozsahu rozhoduje a řídí policejní orgán, provádí jí kriminalistický technik nebo expert ● kriminalistický technik nebo expert určí technické podmínky po seznámení se s místem ● policejní orgán komentuje videozáznam ● videozáznam procesního úkonu se vždy zaznamená na novou videokazetu, která může obsahovat více procesních úkonů stejné objasňované věci ● při dokumentaci jednotlivých úkonů vhodně používat stativ, správného osvětlení, mikrofonů a jiných zařízení.

21 VIDEODOKUMENTACE náležitosti Úvodní část: ● obecné náležitosti protokolace dle § 55 trestního řádu ● druh použité dokumentační techniky, popis pomůcek, zvláštnosti atd. ● případné námitky obviněného (či ostatních přítomných osob) k úkonu Popisná část: ● přesné zachycení místa a průběhu (OMČ nebo jiného úkonu) Závěrečná část: ● návrhy a námitky přítomných osob a jejich vyjádření k průběhu ● místo, datum a čas ukončení


Stáhnout ppt "DOKUMENTACE OHLEDÁNÍ ● účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání ● umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných."

Podobné prezentace


Reklamy Google