Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo III. (procesní) – 3. seminář Základní zásady trestního řízení. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo III. (procesní) – 3. seminář Základní zásady trestního řízení. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo III. (procesní) – 3. seminář Základní zásady trestního řízení. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Základní zásady trestního řízení  Právní principy, vůdčí ideje trestního řízení, na kterých je trestní řízení postaveno. Jsou vyjádřeny v § 2 odst. 1-14 TŘ.  Význam základních zásad: poznávací interpretační aplikační pro tvorbu práva  Jednotlivé základní zásady se nemusejí uplatnit v průběhu celého trestního řízení, resp. ve stejné intenzitě. Nejvíce se samozřejmě uplatňují v hlavním líčení.

3 Základní zásady v ústavních předpisech Čl.8/2 LPS – zásada řádného zákonného procesu (nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven osobní svobody jinak než z důvodů a způsobem stanoveným zákonem) Čl.40/2 LPS – presumpce neviny Čl.37/3 LPS, 96/1 Ústavy – zásada rovnosti účastníků řízení Čl.38/2 LPS, 96/2 Ústavy – zásada veřejnosti, ústnosti a rychlosti Čl. 37, 40/3 LPS – zásada práva na obhajobu Čl.40/5 LPS – zásada ne bis in idem Čl.37/2 LPS – právo na právní pomoc. Obecná zásada. Čl.10 Ústavy – ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o LP a ZS jsou bezprostředně závazné a mají přednost před vnitrostátním zákonem.

4 Právo na spravedlivý proces Čl. 6 EÚLP, čl.14/1 MPLP – každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem. Stanoví mezinárodní práva a záruky obviněného: a)Být informován o povaze a důvodu obvinění v jazyce, jemuž rozumí b)Přiměřenost času na svou obhajobu c)Obhajovat se sám nebo za prostřednictvím obhájce d)Vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky e)Mít bezplatnou pomoc tlumočníka f)Obviněný nesmí být nucen svědčit proti sobě a přiznat vinu

5 Dělení základních zásad tr. řízení  Obecné zásady – stíhání jen ze zákonných důvodů, spolupráce se zájmovými sdruženími občanů, zásada zajištění práva na obhajobu, zásada zákonného procesu, zásada zdrženlivosti.  Zásady zahájení trestního řízení – oficiality, legality, obžalovací.  Zásada veřejnosti  Zásady dokazování – zásada vyhledávací, bezprostřednosti a ústnosti, presumpce neviny (souvisí s in dubio pro reo), volného hodnocení důkazů (řeší především otázky vyhledávání, provádění a hodnocení důkazů. Týká se jen otázek skutkových, právní hodnocení je podřízeno zásadě iura novit curia – soud zná právo).  Zásada zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností (zásada materiální pravdy)

6 Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů  § 2/1 TŘ – „Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.“  Procesní vyjádření zásady nullum crimen sine lege  Trestně stíhat lze pouze způsobem, který stanoví trestní řád  Nesmí být nepřiměřeně zasahováno do práv a právem chráněných zájmů osob obžalovaného a dalších osob  Všeobecný charakter zásady – platí pro všechny osoby ve všech stadiích procesu (zahájení trestního stíhání, dokazování atd.)

7 Zásada presumpce neviny  2/2 TŘ – „Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.“ (též čl. 40/2 LZPS)  Čl.6/2 ÚOchr.LP, čl. 14/2 MPLP – každý, kdo je obviněn z trestného činu se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem (postupem).

8 Význam zásady presumpce neviny  Pro dokazování Vina musí být prokázaná OČTŘ zákonnými prostředky, obv. nemusí dokazovat nevinu  Pro rozhodování OČTŘ Každý případ, který vyvolává pochybnosti ohledně důkazů musí být vykládán ve prospěch obviněného = in dubio pro reo. Pochybnosti se nemohou týkat otázek právních, ale skutkových (x iura novit curia) Neprokázaná vina = prokázaná nevina  Pro zacházení s obv. Nestrannost a nezaujetost

9 Zásada oficiality a legality  2/4 TŘ – „Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti.“  Stát přebírá zodpovědnost; veřejný zájem  Nejen právo, ale i povinnost státu postupovat a provést procesní úkon  Rovnost lidí před zákonem  Povinnost učinit vše z vlastní iniciativy pro naplnění účelu zákona (trestního řízení)  Platí pro všechna stadia trestního řízení, naopak zásada legality platí pouze při zahájení TŘ

10 Zásada oficiality a legality  § 2/3 TŘ – „Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená MS, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.“  Musí být v souladu se zásadou stíhání ze zákonných důvodů  Funkce iniciační a akuzační  Výjimky: SZ stíhat nesmí – § 9, 10, 11, 163a TŘ SZ stíhat nemusí (zásada oportunity)  Pro neúčelnost § 172/2 a), b), c) TŘ  Odklony  Dočasné odložení trestního stíhání – § 159b TŘ

11 Zásada rychlosti řízení  § 2/4 TŘ – „Trestní věci musí projednávat co nejrychleji“  Bez zbytečných průtahů, co nejrychleji, nejvčasněji, v krátké lhůtě  Požadavek v § 71/1, 164/2, 157/1, 196/2 TŘ  Důsledkem stanovení lhůt v trestním řádu  Proti nedodržení - § 157a TŘ právo žádat SZ o odstranění průtahů  Proti nedodržení není procesní důsledek Právo na spravedlivý proces čl. 6/1 Úmluvy

12 Zásada přiměřenosti  § 2/4 TŘ - „Trestní věci musí projednávat co nejrychleji a s plným šetřením práv a svobod zaručených LZPS a MS o LP a ZS, jimiž je ČR vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení.“  Souvisí se zásadou stíhání jen ze zákonných důvodů a presumpce neviny

13 Zásada materiální pravdy  § 2/5 TŘ – OČTŘ postupují „tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.“  x formální pravdy – zákonná teorie průvodní (inkviziční proces)  X pravda absolutní, pravda filosofická  v TP potřeba praktické jistoty (srovnej standard beyond reasonable doubt v common law)  3 požadavky: na kvalitu skutkových zjištění týkající se předmětu dokazování vztahující se k rozsahu dokazování

14 Zásada vyhledávací  § 2/5 TŘ – „OČTŘ povinny zjišťovat právně relevantní skutečnosti a vyhledat o nich důkazy i bez návrhu stran“  Otázka procesní odpovědnosti za zjištění materiální pravdy OČTŘ (např. § 164/3 TŘ – policejní orgán nese odpovědnost za zjištění skutkového stavu)  Uplatňuje se v řízení důkazním, zejm. v přípravném řízení  Součinnost stran  Zejm. v řízení před soudem  Možnost důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout + provést důkaz se souhlasem soudu (§ 215 TŘ)  Nesporné skutečnosti (§ 314b/2, 314d/2 TŘ)

15 Zásada volného hodnocení důkazů  § 2/6 TŘ – „Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.“  Relevance, pravdivost, zákonnost  Nutnost odůvodnění hodnocení důkazů (§ 125 TŘ)  Hodnocení důkazů jedním OČTŘ není závazné pro jiný OČTŘ  X zákonná teorie průvodní (§ 105/4, 115, 116 a 89/3 TŘ)  Judikatura 57/1984 Sb. – odvolací soud nemůže dávat soudu první stupně instrukce, jaké má činit závěry 53/1992 Sb. – jestliže soud prvního stupně postupoval dle § 2/6 TŘ, nemůže odvolací soud rozhodnutá zrušit jen na základě toho, že dospěje k jinému výsledku

16 Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů  § 2/7 TŘ – „Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení.“  V praxi výskyt minimální (§ 3 TŘ)

17 Zásada obžalovací  § 2/8 TŘ – „Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání, které podává státní zástupce.“  tzn. rozdělení procesních funkcí :obžaloba, obhajoba, soud – výkon každé z nich svěřen speciálnímu subjektu – rovné postavení stran (před soudem – 215/2 TŘ)

18 Zásada obžalovací Požadavky vyplývající z obžalovací zásady:  1. Trestní stíhání jen na základě obžaloby podané státním zástupcem (§ 177, § 179, § 179c, § 179d, § 180 TŘ)  2. SZ může vzít obžalobu zpět (+ souhlas po zahájení hl. líčení - § 182 TŘ)  3. Soud rozhoduje jen o vymezeném skutku (§ 220 TŘ)  4. Účast SZ povinná při hlavním líčení (§ 202/1 TŘ) 18

19 Zásada veřejnosti  § 2/10 TŘ – „Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech výslovně stanovených v trestním řádu.“  Funkce naplnění práva na spravedlivý proces výchovná kontrolní  vztahuje se na řízení před soudem (neplatí v přípravném řízení)  vyloučení veřejnosti - § 200, § 201 TŘ  Rozsudek se vyhlašuje veřejně vždy!

20 Zásada ústnosti  § 2/11 TŘ – „Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají.“  Co není před soudem, není na světě (tzn. Ústní přednes stran a ústně provedené důkazy)  Výjimky: trestní příkaz zjednodušené řízení před soudem (§ 314d/2 TŘ)) čtení protokolu místo výslechu znalce (§ 211/5 TŘ) čtení protokolu o výpovědi obžalovaného (§ 207/2 TŘ) čtení protokolu o výpovědi svědka (§ 211 TŘ)

21 Zásada bezprostřednosti  § 2/12 TŘ – „Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném i neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny.“  Požadavek, aby se soud osobně, bezprostředně seznámil se všemi důkazy nezbytnými pro vydání rozhodnutí (srov. 220/2 TŘ)  Požadavek na: nezměnitelnost složení soudu nepřerušitelnost soudního jednání Důkazy ze zdroje nejbližšího dokazované skutečnosti  výjimky (srov. zásadu ústnosti)

22 Zásada zajištění práva na obhajobu  § 2/13 TŘ – „Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.“  Účelem zaručit obranu práv osoby, proti níž se TŘ vede  Čl. 6/3, písm b.) a c) EÚLP, čl. 14/3 MPOP  Subjektem – osoba, proti níž se řízení vede, která se v různých procesních stadiích trestního řízení nazývá: podezřelý obviněný obžalovaný odsouzený

23 Právo na obhajobu  Obsahem: právo hájit se sám a prostředky dle vlastního rozhodnutí (materiální obhajoba) právo mít obhájce a právo radit se s ním o způsobu obhajoby (formální obhajoba) právo na pravdivě zjištěný skutkový stav  § 2/14 TŘ – právo na tlumočníka

24 Zásada ne bis in idem  Čl. 14/7 MPOP – nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu.  Čl.40/5 LZPS – nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který byl již odsouzen nebo zproštěn obžaloby.  V TŘ vyjádřena v § 11/1f, g, § 171, § 172, 188. § 223 a další.  Týká se pravomocného rozhodnutí - vytvoření překážky věci rozhodnuté – „rei iudicatae „  V trestním stíhání obviněného pro týž skutek lze pokračovat jen v případě, kdy pravomocné rozhodnutí bude v předepsaném řízení zrušeno (mimořádné opr. prostředky)

25 Zásady významné dle ZoSVM  Zásada podpůrné represe § 3 odst. 2  Zásada individuálního přístupu, zákaz diskriminace § 3 odst.3  Zásada specifického přístupu při projednávání trestních věcí § 3 odst. 4  Zásada spolupráce s orgány SP ochrany mládeže § 3 odst. 4.  Zásada ochrany soukromí (zejména ochrana osobních údajů) § 3 odst. 5  Zásada presumpce neviny § 3/5  Zásada rychlosti § 3 odst. 6  Zásada satisfakce a reparace § 3 odst. 7  Zásada specializace § 3 odst. 8

26 26 Literatura  Použitá v prezentaci Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. str. 125-187  Pro seminář Uvedena v „Přehledu“


Stáhnout ppt "Trestní právo III. (procesní) – 3. seminář Základní zásady trestního řízení. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google