Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kokcidiostatika a jejich problematika Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kokcidiostatika a jejich problematika Ing"— Transkript prezentace:

1 Kokcidiostatika a jejich problematika Ing
Kokcidiostatika a jejich problematika Ing. Jiří Zedník, CSc Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu Co jsou kokcidiostatika ? Z hlediska účinku jsou to léčiva ! Z hlediska zařazení podle stávající legislativy to jsou doplňkové látky pro použití v krmivech, na jejichž povolování a používání se vztahují zvláštní požadavky.

2 Jaký mají účinek ? Prevence proti vzniku parazitálních invazí.
Mají antimikrobiální účinek. Částečně působí jako stimulátor růstu.

3 Právní rámec kokcidiostatik
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat Z odůvodnění nařízení: čl. 27 (27) Pro účely tohoto nařízení by se některé látky, které mají kokcidiostatické a histomonostatické účinky, měly považovat za doplňkové látky Článek 1, odst. 2: Toto nařízení se nepoužije na veterinární léčivé přípravky definované ve směrnici 2001/82/ES s výjimkou kokcidiostatika a histomonostatik používaných jako doplňkové látky

4 Článek 2 písm . k) – definice: kokcidiostatiky a histomonostatiky se rozumí látky určené ke zneškodnění nebo zastavení růstu prvoků protozoí; Článek 5 – Podmínky pro povolení odst. 4: Jiná antibiotika než kokcidiostatika nebo histomonostatika se jako doplňkové látky v krmivech nepovolují. Článek 6 – Kategorie doplňkových látek – písm. e): kokcidiostatika a histomonostatika Článek 14 – Obnovení povolení: Povolení vydaná podle tohoto nařízení lze prodloužit vždy o desetileté období obnovit vždy po deseti letech. Žádost o prodloužení obnovení se zasílá Komisi nejpozději rok před ukončením platnosti povolení.

5 Článek 16: Označování a balení doplňkových látek v krmivech a premixů
1. Nikdo nemůže uvést na trh doplňkovou látku v krmivech nebo premix doplňkových látek, aniž by obal nebo nádoba nebyly na odpovědnost výrobce, baliče, dovozce, prodavače prodejce nebo distributora usazených ve Společenství označeny a aniž by na nich nebyly uvedeny přinejmenším v jazyce/jazycích členského státu, v němž je produkt uváděn na trh, pro každou přísadu doplňkovou látku tam obsaženou, viditelně, jasně, čitelně a nesmazatelně následující informace: a) specifický název doplňkových látek podle povolení před názvem funkční skupiny uvedené v povolení; b) název nebo firma jméno nebo obchodní firma a adresa nebo registrované místo podnikání osoby odpovědné za údaje uvedené v tomto článku; c) čistá hmotnost, nebo v případě kapalných doplňkových látek a premixů buďto čistý objem nebo čistá hmotnost;

6 d) v případě potřeby číslo schválení přidělené zařízení nebo zprostředkovateli podle článku 5 směrnice 95/69/ES nebo registrační číslo přidělené zařízení nebo zprostředkovateli podle článku 10 uvedené směrnice schvalovací číslo přidělené provozovně nebo dodavateli podle článku 5 směrnice 95/69 nebo registrační číslo přidělené provozovně nebo dodavateli podle článku 10 uvedené směrnice; e) návod k použití a jakékoliv bezpečnostní doporučení týkající se použití a případně i specifických požadavků uvedených v povolení, včetně druhů zvířat a skupin kategorií zvířat, pro které je doplňková látka nebo premix doplňkových látek určen;

7 f) identifikační číslo;
g) referenční číslo šarže a datum výroby. 2. U aromatických zchutňujících látek může být seznam doplňkových látek nahrazen slovy "směs z aromatických zchutňujících látek". Toto ustanovení se nepoužije na aromatické zchutňující látky podléhající množstevnímu omezení, pokud jsou použita v krmivu a pitné vodě. 3. Kromě informací uvedených v odstavci 1 musí obal nebo nádoba s doplňkovou látkou patřící do funkční skupiny uvedené v příloze III obsahovat viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné informace stanovené v uvedené příloze. 4. Dále v případě premixů musí být na štítku a obalovém materiálu v označení jasně uvedeno slovo "premix" (velkými písmeny) a musí být deklarován nosič.

8 5. Doplňkové látky a premixy mohou být uváděny na trh pouze v uzavřených obalech nebo nádobách, jež musí být zavřeny tak, aby uzávěr byl při otevření nenávratně poškozen a nemohl být použit znovu. Článek 17 Registr Společenství pro doplňkové látky 1. Komise vypracuje a aktualizuje registr doplňkových látek v krmivech Společenství. 2. Registr je přístupný veřejnosti.

9 Seznam povolených kokcidiostatik pro brojlery
Výrobce Přípravek DL Povolení Dávka Ochr.lhůta Alpharma Cygro Maduramicin 5 Jannsen Clinacox Diclazuril 1 Eli Lilly Maxiban Narazin/Nicarb Phibro Aviax Semduramicin Deccox Decoquinat 3 Elancoban Monensin Huveph. Coxidin Avatec Lasalocid Monteban Narasin Cycostat Robenidin Sacox Salinomycin Salionomax Krka Kokcisan

10 Další povinnosti : Monitorování – provádí firma zodpovědná za 1. uvedení do oběhu Označování : u kokcidiostatik a histomonostatik se musí v označení navíc uvést: Datum ukončení záruční lhůty nebo doby použitelnosti Návod na použití Koncentrace Ochranná lhůta

11 Analytické metody pro stanovení obsahu:
Nařízení komise (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv Analytické metody pro stanovení obsahu: Halofuginonu Robenidinu A Diclazurilu Lasalocid A Vyhláška č. 124/2001 Sb., ve znění pozdějších změn (+Věstník ÚKZÚZ) Narazin A Nikarbazin Senduramicin Monensin A Maduramicin A Salinomycin A Není úřední metoda pro stanovení: Decoquinátu

12 Dolní meze stanovitelnosti (mez kvantifikace)
směrnice 2009/8/ES - MLR pro citlivá zvířata Halofuginon mg/kg NK + V ,03 mg/kg Robenidin mg/kg NK + V ,7 mg/kg Diclazuril ,5 mg/kg NK ,01 mg/kg Lasalocid mg/kg NK ,25 mg/kg Monensin ,2 mg/kg V ,25 mg/kg Salinomycin mg/kg V ,7 mg/kg Maduramicin ,9 mg/kg V ,05 mg/kg Narasin ,4 mg/kg V ,7 mg/kg Nikarbazin nestanovena ,5 mg/kg Semduramicin nestanovena ,25 mg/kg Diclazuril ,5 mg/kg V ,01 mg/kg MLR pro premixy = koncentrace, která nemá za následek vyšší limit látky než je 50% MLR stanovených pro krmivo při dodržení návodu na používání premixu

13 Zákon č. 214/2007 Sb. , kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb
Zákon č. 214/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů (viz úplné znění) Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon o krmivu

14 Novela vyhlášky č. 356/2008, kterou se provádí zákon o krmivech
Max. povolené limity kokcidiostatik ve směsích pro necílové druhy zvířat, jako nevyhnutelná křížová kontaminace. MLR kokcidiostatik jsou uvedeny ve směrnici Komise (ES) č. 2009/8 a návazně MLR kokcidiostatik v potravinách v nařízení Komise (ES) č. 124/2009 MLR kokcidiostatik v krmivech pro necílová zvířata jsou účinné

15 akceptuje nevyhnutelnou křížovou kontaminaci
Směrnice komise 2009/8/ES – stanovení maximálních limitů nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky akceptuje nevyhnutelnou křížovou kontaminaci Stanovuje MLR pro necílová krmiva určená zvlášť citlivým zvířatům paušálně jako 1 % z max. povoleného obsahu v krmivech pro cílová zvířata V krmivech pro ostatní necílová zvířata stanovuje MLR paušálně jako 3% z max. povoleného obsahu pro necílová zvířata Stanovení MLR není podloženo toxickými a dalšími klinickými testy ! Pro stanovení MLR většinou nejsou úřední analytické metody MLR budou přezkoumána nejpozději do

16 Nejčastější příčiny křížové kontaminace u výrobce krmných směsí a premixů
Zbytky v technologií Nedokonalé vyprázdnění míchačky Zůstatky v dopravních cestách Aspirační prachy Vratky propadů z prostoru pod síty granulí nebo pod drtičem granulí Zůstatky v zásobnících Zůstatky v přepravnících Odstrašující případ – cílené dávkování dvou kokcidiostatik !!! Premixy – mohou legálně vyčerpat až 50 % z limitu kontaminace !

17 Nejčastější příčiny kontaminace u chovatele
Nedodržení ochranné lhůty Nedostatečné čistění zásobníků a krmných technologií Naskladnění finální KS bez kokcidiostatik do zásobníku se zbytkem KS s kokcidiostatikem Příjem krmiva ze zbytků v podestýlce v období ochranné lhůty

18 Doporučená opatření Organizace řazení výroby KS tzn. nezařazovat výrobu krmných směsí pro citlivá zvířata po výrobě KS s kokcidiostatikem (stejné opatření platí i pro výrobu premixů) Pravidelné čištění technologie - odstraňování zbytků, nálepů, prachů Odstranění kritických míst v technologií Odběr vzorků a provádění kontrolních analýz krmných směsí a premixů jako součást kontroly jakosti případně HACCP V rámci konzulentské činnosti upozorňovat chovatele na možné příčiny křížové kontaminace

19

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kokcidiostatika a jejich problematika Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google