Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita"— Transkript prezentace:

1 Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

2 Služby finančních institucí
transakční služby zprostředkovatelské služby pojišťovací služby obchodování s cennými papíry a investice do cenných papírů

3 Struktura úvěrů a vkladů v České republice z hlediska doby splatnosti
( , k , v %) Graf 4.1

4 KLASIFIKACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ
DEPOZITNÍ banky (komerční) spořitelny vzájemné spořitelny úvěrní družstva NEDEPOZITNÍ penzijní fondy pojišťovny investiční společnosti a fondy obchodníci s cennými papíry

5 Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí
inflace a změny úrokových sazeb pokrok v technologiích sofistikovanější spotřebitelé institucionalizace deregulace univerzalizace diverzifikace globalizace

6

7

8

9 The Decline in Banks as a Source of Finance

10 Bank Failures

11 AKTIVA, PASIVA, VÝNOSY A NÁKLADY BANK
ROZVAHA (BALANCE SHEEET) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (INCOME STATEMENT)

12 PASIVA BANKY kapitál (capital) depozita (deposits)
závazky banky, zdroje (liabilities, funds) kapitál (capital) depozita (deposits) nedepozitní zdroje (nondeposit liabilities)

13 KAPITÁL (1) odráží zainteresovanost, angažovanost akcionářů v bance
kolik by mělo být kapitálu? akcionáři x dohled a regulace (veřejnost) souvisí s funkcemi kapitálu

14 FUNKCE KAPITÁLU KAPITÁL JE:
polštář, který tlumí provozní aj. ztráty, vč. nesplácených úvěrů základ, ke kterému se: poměřuje výnosnost investic do bankovnictví vztahují různá regulativní opatření nástroj konkurence a reprezentace a vytváří důvěru v banku => malý kvantitativní, ale velký kvalitativní význam

15 KAPITÁL souvisí se solventností banky
relativně malý význam kvantitativní, ale velký význam kvalitativní celá řada regulativních opatření vztažena ke kapitálu, především kapitálová přiměřenost zdroje kapitálu: nerozdělený zisk emise akcií

16 Důvody regulace kapitálu
rozdílný zájem akcionářů a veřejnosti na bezpečnou výši kapitálu + společný zájem všech na solventnosti i na ziskovosti bank => management kapitálu = = respektování regulativních opatření regulativní opatření mají komplexní charakter (závisí např. na pojištění depozit atd.)

17 Měření kapitálové přiměřenosti
do 1970 pokles kapitálové přiměřenosti v roce 1986 v rámci BIS návrhy, aby měření rizikově vážených aktiv od 1988, aby do konce 1992 (Cook ratio) 8 % přijato v ES, v USA i Japonsku pro banky s mezinárodními aktivitami 5 široce vymezených rizikových kategorií zahrnuty aktivity v bankovnictví mimo bilanci v České republice nařízení ČNB: 6,25 % do konce roku 1993, 8 % do konce roku 1996

18

19

20 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1954-1998)
Graf 4.4 Pramen: Survey: International Baniking. The Economist, 1999, April 17th, s. 6.

21 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1990-2003)

22 depozita na požádání = na viděnou (demand deposits) (sight deposits)
DRUHY DEPOZIT depozita na požádání = na viděnou (demand deposits) (sight deposits) depozita s výpovědní lhůtou (saving deposits) depozita termínová (time deposits)

23 Depozita na požádání (demand deposits, sight desposits)
transakční účet NOW účet (Negotiable Order of Withdrawal) ATS účet (Automatic Transfer Service Account)

24 Regulace vztažená k depozitům
DEPOZITA Regulace vztažená k depozitům povinná míra bankovních rezerv pojištění depozit vedení účtů klientům v bankách regulace úrokových sazeb

25 ZAJIŠTĚNÍ DEPOZIT státní garance
fond na zajištění depozit morální hazard v České republice Fond pojištění vkladů (k první vklady) odvod 0,5 % z objemu neanonymních vkladů fyzických osob (od ,1 %) klasifikace produktů na pojištěné a nepojištěné součástí zpráv auditora

26 Tabulka 4.3 Pramen: Výše příspěvků bank do Fondu pojištění vkladů ( ) rok úhrady částka (mil. Kč) 1995 807,0 1996 1275,9 1997 1651,1 1998 1939,4 1999 3439,7 2000 3472,7 2001 3790,5 2002 3344,9 2003 1188,4

27 Limit zákonného pojištění vkladů v některých zemích (2004)
Tabulka 4.4 Pramen: ČNB a Fond pojištění vkladů Limit zákonného pojištění vkladů v některých zemích (2004) částka (tis. eur) Belgie 20,0 Česká republika 25,0 Dánsko 40,0 Finsko Francie 61,1 Irsko Itálie 103,3 Lucembursko Německo Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Španělsko Švédsko 27,8 Švýcarsko 18,7 Velká Británie 22,2

28 Výplata vkladů z fondu pojištění vkladů
v ČR od : %, max. do výše Kč dle novely zákona o bankách (od ): pojištění fyzických osob i právnických osob 90 % pojištěných vkladů max. do výše Kč

29 DEPOZITA pojištění depozit a morální hazard
v EU limit minimálně ECU a 90 % částky (Direktiva EU platná od ) v České republice 90 % částky, limit ECU

30 AKTIVA BANK struktura portfolia aktiv s cílem maximální rentability a minimalizace všech druhů rizik klasifikace z hlediska likvidity: primární sekundární úvěry investice významné je rozlišení obchodního a bankovního portfolia

31 PRIMÁRNÍ AKTIVA aktiva s nejvyšší likviditou
držba částečně na základě regulativních opatření primární aktiva zahrnují: hotovost rezervy bank u centrální banky (včetně povinných minimálních rezerv) a u jiných bank proplacené šeky

32 HOTOVOST (cash) mince a bankovky
nepřináší nic kromě likvidity, banky se ji snaží minimalizovat nákladné, zvláště v případě směnárenských služeb vyžaduje trezory, pojištění, ochranu

33 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY
povinnost udržovat povinné minimální rezervy je obvykle dána zákonem výše stanovena opatřením centrální banky v České republice max. 30 % z primárních vkladů bank výše povinných minimálních rezerv snižována, tlak na zrušení této formy regulace řízení zůstatků obtížné - skutečný vývoj ukazuje efektivní míra povinných rezerv nezamýšlené volné rezervy x zaměrné vyšší rezervy

34 Změny povinných minimálních rezerv v České republice

35 Změny povinných minimálních rezerv ve Slovenské republice (1992-2004)
Tabulka 5.3 vklady na viděnou termínové vklady do 8 od 2 9 3 9,0 8,0 6,5 5,0 4,0 3,0 2,0

36 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY (2)
ve většině zemí nejsou úročeny banky většinou odmítají politiku povinných minimálních rezerv x centrální banky používají jsou to pro ně dodatečné náklady mají multiplikační efekt na nabídku peněz

37 TRH MEZIBANKOVNÍCH DEPOZIT
s přebytky minimálních rezerv obchodováno trh mezibankovních depozit transakce většího objemu, většinou krátkodobé, konkurenční a reprezentativní úrokové sazby

38

39

40 ÚVĚRY (1) pouze pokud zajištěna dostatečná výše likvidních aktiv
nejméně likvidní část aktiv bank (jen zřídka přeměněny na hotovost před dobou splatnosti) a rizikovější, ale vyšší výnosy => hledání optimální kombinace výnosnosti a rizika těžiště obchodní činnosti bank, často největší část aktiv výše úrokové marže určuje výnosy bank

41 Klasifikace úvěrů (1) nezajištěné a zajištěné
nemovitým majetkem x cennými papíry (hypotéční) (lombardní) zajištění také zbožím, pohledávkami, prostředky na vkladních knížkách nebo na životní pojistce, drahými kovy, autorskými právy atd.

42 Hypotéční úvěr hypotéční úvěr (mortgage, real estate loan)
úvěr na investici do nemovitosti, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této nemovitosti (původně vlastníkům pozemkového a domovního majetku, postupně koupě, výstavba, rekonstrukce, modernizace aj.) banky je poskytují až v posledních letech, dříve doména spořitelen emise hypotéčních zástavních listů - regulováno problém fixní x pohyblivé úrokové sazby

43 Klasifikace úvěrů (podle odvětví)
podnikatelské (průmyslové a obchodní) zemědělské spotřebitelské bankám a finančním společnostem vládě a municipalitám mezinárodním a nadnárodním společnostem

44 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY krátkodobé, ale mohou být i dlouhodobé
peněžní úvěry: revolvingové splátkové přímé a nepřímé nesplátkové (překlenovací aj.) Směrnice č. 90/88/EHS o sbližování zákonů, nařízení a správních předpisů členských států v oblasti spotřebitelského úvěru

45 Kontokorentní úvěr kontokorentní úvěr (smíšený běžný účet)
pohyblivá výše úvěru (omezená limitem debetu) na běžném účtě stanovena doba, po kterou může úvěr čerpat obvykle vyšší úrokové sazby, ale platí se jen za skutečně použitý úvěr o zařazení na stranu aktiv nebo pasiv banky rozhoduje zůstatek mimo evidenci úvěrů, na běžných účtech x uzavřena úvěrová smlouva úvěrové limity a úvěrové karty => => o výši úvěru rozhodují také klienti banka musí pružně řídit svoji vlastní likviditu

46 Klasifikace úvěrů (podle doby splatnosti)
krátkodobé kontokorentní spotřebitelský lombardní eskontní akceptační a avalový faktoring a forfaitig střednědobé dlouhodobé emisní úvěr úvěrový úpis (závazková listina) hypotéční a komunální úvěry

47 ROZHODOVÁNÍ BANKY O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
posouzení efektivnosti bonity subjektu úvěru, objektu tj. dlužníka úvěru objekt a subjekt neexistují nezávisle na sobě

48 ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST BANK
regulace úvěrové angažovanosti bank ve většině zemí světa (diverzifikace portfolia úvěrů) v České republice dle § 15 zákona o bankách limity čisté úvěrové angažovanosti

49 KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY BIS 5-ti stupňová klasifikace, údaje z různých zemí ale nejsou plně srovnatelné poslední kategorie „non-performing loans” x „bad loans” = kategorie 2 - 5 snaha BIS sjednotit klasifikaci a postupy při odepisování úvěrů

50 Příčiny vysokého podílu klasifikovaných úvěrů v tranzitivních ekonomikách
transformace a restrukturalizace ekonomiky nedostatky spojené s transformací právní rámec transformace negativní jevy (korupce, tunelování, …) kvalita managementu

51 CÍLE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ
cíl maximalizovat výnosy a minimalizovat riziko jsou ve vzájemném rozporu sladit různé cíle banky solventnost likvidita rentabilita

52 ROA (return on assets) výnosnost aktiv ROE (return on equity)
Měření výnosnosti ROA (return on assets) výnosnost aktiv výnos ROA = (%) průměrná aktiva ROE (return on equity) výnosnost kapitálu čistý výnos ROE = (%) průměrný kapitál

53 STRUKTURA VÝNOSŮ BANK úrokové a neúrokové výnosy
poplatky, příjmy za služby v tranzitivních ekonomikách je nízký podíl neúrokových výnosů (poplatků)

54 Share of Noninterest Income

55

56 Faktory ovlivňující výnosy banky
neovlivnitelné a ovlivnitelné managementem (vnější, nekontrolovatelné) (vnitřní, kontrolovatelné) vývoj a výše úrokových sazeb celkové ekonomické podmínky změna konkurence, legislativy podnikatelský mix náklady (výdaje) kvalita portfolia

57 SPOŘITELNY (savings and loan associations)
orientace na drobné klienty (spotřebitelské úvěry + drobná depozita) aktiva orientovaná na hypotéční úvěry depozita vedená na účtech úspor (spořitelní knížky)

58 ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA (credit unions)
dynamický růst v poválečném období neziskové organizace, aktivity omezeny na členy družstva aktiva pasiva v podobě podílu nepodnikatelské úvěry úvěrového družstva rozšířená v Německu (Volksbank, Reiffeisenbank) v České republice kampeličky a reiffeisenky už v druhé polovině 19. století


Stáhnout ppt "Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita"

Podobné prezentace


Reklamy Google