Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná."— Transkript prezentace:

1 Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

2 Služby finančních institucí transakční služby zprostředkovatelské služby pojišťovací služby obchodování s cennými papíry a investice do cenných papírů

3 KLASIFIKACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ DEPOZITNÍ  banky (komerční)  spořitelny  úvěrní družstva NEDEPOZITNÍ  penzijní fondy  pojišťovny  investiční společnosti a fondy  obchodníci s cennými papíry

4 BANKOVNÍ SEKTOR  dvoustupňový bankovní systém centrální banka x komerční banky  zákon o centrální bance x zákon o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

5

6 Počet bank v České republice (banky s udělenou licencí, 1993-2005, ke konci roku, bez centrální banky) Tabulka 1.6 1993199419951996199719981999200020012002200320042005 banky, celkem 5255 5350454240383735 36 z nich: velké banky 5555555444444 střední banky 251091312 11109 malé banky 3230241913129889665 pobočky zahraničních bank 781099 999911 stavební spořitelny 5666666666666 banky v nucené správě 1105400110000 Pro informaci: počet odebraných licencí 0146101821232527293031

7 DRUHY BANK  UNIVERZÁLNÍ  SPOŘITELNY  ÚVĚROVÁ DRUŽSTVA (spořitelní a úvěrní družstva neboli družstevní záložny)  HYPOTÉČNÍ  INVESTIČNÍ

8 Vymezení banky v souladu se zákonem 21/1992 Sb., o bankách právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost přijímající vklady od veřejnosti poskytující úvěry mající povolení působit jako banka

9 Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí globalizace pokrok v technologiích sofistikovanější spotřebitelé institucionalizace, dezintermediace deregulace a koncentrace univerzalizace a diverzifikace fúze a akvizice, privatizace restrukturalizace, finanční a bankovní krize

10 Podíl jednotlivých druhů depozit na závazcích bank v USA (1950-1990)

11

12 The Decline in Banks as a Source of Finance

13

14 Základní etapy dezintermediace ü ztráta části úspor vzájemné fondy, penzijní fondy a fondy životního pojištění „sebraly“ bankám část úspor klientů ü ztráta monopolu při poskytování úvěrů rozvoj finančních trhů a přímého financování ü přímé „back-office“ operace pokrok v informačních technologiích ü změny v distribuci finančních produktů začíná rozšířením ATM+telefonního bankovnictví nová dimenze – internetové bankovnictví

15 Bank Failures

16

17

18

19 AKTIVA, PASIVA, VÝNOSY A NÁKLADY BANK ROZVAHA (BALANCE SHEET) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (INCOME STATEMENT)

20 PASIVA BANKY závazky banky, zdroje (liabilities, funds) kapitál (capital) depozita (deposits) nedepozitní zdroje (nondeposit liabilities)

21 Vývoj a struktura cizích zdrojů bank* (vždy banky s licencí k 31. 12., mld. Kč) vklady a úvěry od bank vklady klientů emise obligací 2000356,21310,0239,4 2001366,71493,2207,6 2002301,91608,7160,7 2003285,21665,6196,3 * zdroje od ČNB a ostatní zdroje byly zanedbatelné Pramen: ČNB

22 Pasiva ČSOB, a.s. (konsolidovaná rozvaha, mil. Kč, k 31.12.2004 a 31.12.2003)

23

24 KAPITÁL (1) kapitál  běžné a prioritní akcie (common and preffered stock)  prémie a přecenění, ážio (capital surplus)(kapitálové rezervy)  nerozdělený zisk (retained earnings) (rezervy z příjmů) opravné položky  dosud nesplacený akciový kapitál  rezervní fondy

25 FUNKCE KAPITÁLU ZDROJ FINANCOVÁNÍ KRYTÍ ZTRÁT VYTVÁŘÍ DŮVĚRU LIMITUJE ROZSAH A RIZIKO POSKYTOVANÝCH ÚVĚRŮ Dle Horváthová, E.: Bankovníctvo, s. 70-77.

26 KAPITÁL (2)  odráží zainteresovanost, angažovanost akcionářů v bance  kolik by mělo být kapitálu? akcionáři x dohled a regulace (veřejnost) souvisí s funkcemi kapitálu

27 Důvody regulace kapitálu ü rozdílný zájem akcionářů a veřejnosti na bezpečnou výši kapitálu + společný zájem všech na solventnosti i na ziskovosti bank => management kapitálu = = respektování regulativních opatření ü regulativní opatření mají komplexní charakter (závisí např. na pojištění depozit atd.)

28 KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST (CAPITAL ADEQUACY)  kapitál : aktiva  kapitál : rizikově vážená aktiva ex. rozdíly v podílu kapitál : aktiva mezi velkými a malými bankami

29 Vymezení rizikově vážených aktiv rizikově vážená aktiva = veškerá aktiva vynásobená příslušnou rizikovou vahou podle stupně úvěrového rizika každého jednotlivého druhu aktiva  5 široce vymezených rizikových kategorií standardní pohledávky klasifikované pohledávky (2-5) nedobytné pohledávky – kategorie 5 (non-performing loans)

30 Vývoj kapitálové přiměřenosti ü 1960-1987 pokles kapitálové přiměřenosti ü v roce 1986 v rámci BIS návrhy, aby měření rizikově vážených aktiv ü od 1988, aby do konce 1992 (Cook ratio) 8 % přijato v ES, v USA i Japonsku pro banky s mezinárodními aktivitami zahrnuty aktivity v bankovnictví mimo bilanci ü v České republice nařízení ČNB: 6,25 % do konce roku 1993, 8 % do konce roku 1996

31 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1954-1998) Graf 4.4 Pramen: Survey: International Baniking. The Economist, 1999, April 17th, s. 6.

32 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1990-2003)

33 DRUHY DEPOZIT depozita na požádání = na viděnou (demand deposits) (sight deposits) depozita s výpovědní lhůtou (saving deposits) depozita termínová (time deposits)

34 Depozita na požádání (demand deposits, sight desposits) transakční účet NOW účet (Negotiable Order of Withdrawal) ATS účet (Automatic Transfer Service Account)

35 Struktura úvěrů a vkladů v České republice z hlediska doby splatnosti (1994-2002, k 31. 12., v %) Graf 4.1

36 Regulace vztažená k depozitům  povinná míra bankovních rezerv  zajištění depozit  vedení účtů klientům v bankách  regulace úrokových sazeb

37 ZAJIŠTĚNÍ DEPOZIT  státní garance  fond na zajištění depozit  v České republice Fond pojištění vkladů (k 3.3. 1995 první vklady) odvod 0,5 % z objemu neanonymních vkladů fyzických osob (od 2003 0,1 %) klasifikace produktů na pojištěné a nepojištěné součástí zpráv auditora

38 Výše příspěvků bank do Fondu pojištění vkladů (1995-2004) rok úhradyčástka (mil. Kč) 1995807,0 19961275,9 19971651,1 19981939,4 19993439,7 20003472,7 20013790,5 20023344,9 2003 1188,4 0,2 % 2004 1296,7 0,1 %

39 Pojištění depozit v EU a v České republice v EU limity: minimálně 20 000 EUR a 90 % uložené částky Direktiva EU platná od 1.1.1995 v České republice: (květen 2004)min. 25 000 EUR, 90 % částky (od 1.9.1998) min. 400 000 Kč, 90 % částky (od 1.1.1995) min. 100 000 Kč, 80 % částky  pojištění depozit a morální hazard

40 Tabulka 4.4 Pramen: ČNB a Fond pojištění vkladů Limit zákonného pojištění vkladů v některých zemích (2004) částka (tis. eur) Belgie20,0 Česká republika25,0 Dánsko40,0 Finsko25,0 Francie61,1 Irsko20,0 Itálie103,3 Lucembursko20,0 Německo20,0 Nizozemsko20,0 Portugalsko25,0 Rakousko20,0 Řecko20,0 Slovensko20,0 Španělsko20,0 Švédsko27,8 Švýcarsko18,7 Velká Británie22,2

41 AKTIVA BANK struktura portfolia aktiv s cílem maximální rentability a minimalizace všech druhů rizik klasifikace z hlediska likvidity: primární sekundární úvěry investice významné je rozlišení obchodního a bankovního portfolia

42 Aktiva ČSOB, a.s.

43

44 PRIMÁRNÍ AKTIVA aktiva s nejvyšší likviditou držba částečně na základě regulativních opatření primární aktiva zahrnují: hotovost rezervy bank u centrální banky (včetně povinných minimálních rezerv) a u jiných bank proplacené šeky

45 HOTOVOST (cash) ü mince a bankovky ü nepřináší nic kromě likvidity, banky se ji snaží minimalizovat nákladné, zvláště v případě směnárenských služeb vyžaduje trezory, pojištění, ochranu

46 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY  povinnost udržovat povinné minimální rezervy je obvykle dána zákonem  výše stanovena opatřením centrální banky v České republice max. 30 % z primárních vkladů bank výše povinných minimálních rezerv snižována, tlak na zrušení této formy regulace  řízení zůstatků obtížné - skutečný vývoj ukazuje efektivní míra povinných rezerv nezamýšlené volné rezervy x zaměrné vyšší rezervy

47 Změny povinných minimálních rezerv v České republice

48 Změny povinných minimálních rezerv ve Slovenské republice (1992-2004) Tabulka 5.3 vklady na viděnoutermínové vklady do 31. 1. 1992 8 od 1.2.1992 82 1.11.1992 93 1.8.1996 9,0 1.4.2000 8,0 1.7.2000 6,5 1.1.2001 5,0 1.1.2002 4,0 1.1.2003 3,0 1.1.2004 2,0

49 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY (2)  ve většině zemí nejsou úročeny  banky většinou odmítají politiku povinných minimálních rezerv x centrální banky používají jsou to pro ně dodatečné náklady mají multiplikační efekt na nabídku peněz

50 TRH MEZIBANKOVNÍCH DEPOZIT  s přebytky minimálních rezerv obchodováno trh mezibankovních depozit transakce většího objemu, většinou krátkodobé, konkurenční a reprezentativní úrokové sazby

51

52

53 ÚVĚRY (1) pouze pokud zajištěna dostatečná výše likvidních aktiv nejméně likvidní část aktiv bank (jen zřídka přeměněny na hotovost před dobou splatnosti) a rizikovější, ale vyšší výnosy => hledání optimální kombinace výnosnosti a rizika  těžiště obchodní činnosti bank, často největší část aktiv  výše úrokové marže určuje výnosy bank

54 Portfolio aktiv amerických komerčních bank (1951-1992, v %)

55 Klasifikace úvěrů (1) nezajištěné a zajištěné nemovitým majetkem x cennými papíry (hypotéční)(lombardní) zajištění také zbožím, pohledávkami, prostředky na vkladních knížkách nebo na životní pojistce, drahými kovy, autorskými právy atd.

56 Hypotéční úvěr hypotéční úvěr (mortgage, real estate loan) úvěr na investici do nemovitosti, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této nemovitosti (původně vlastníkům pozemkového a domovního majetku, postupně koupě, výstavba, rekonstrukce, modernizace aj.) banky je poskytují až v posledních 15 - 20 letech, dříve doména spořitelen emise hypotéčních zástavních listů - regulováno problém fixní x pohyblivé úrokové sazby

57 Růst podílu hypotéčních úvěrů v aktivech amerických bank (1987-2004, v % aktiv)

58 Forma úročení nových hypoték ve vybraných zemích (1999, v %)

59 Podíl hypotéčních úvěrů s pevným úrokem na celkovém objemu hypotéčních úvěrů (2001, v %)

60 Podíl hypotéčních úvěrů na HDP ve vybraných zemích (2004, v %)

61 Klasifikace úvěrů (podle odvětví) podle odvětví podnikatelské (průmyslové a obchodní) zemědělské spotřebitelské bankám a finančním společnostem vládě a municipalitám mezinárodním a nadnárodním společnostem

62 Vývoj podílu podnikatelských úvěrů na financování firem ve vybraných zemích (1989-2002, v %)

63 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY krátkodobé, ale mohou být i dlouhodobé peněžní úvěry: revolvingové splátkové přímé a nepřímé nesplátkové (překlenovací aj.) Směrnice č. 90/88/EHS o sbližování zákonů, nařízení a správních předpisů členských států v oblasti spotřebitelského úvěru

64 Náklady úvěru (z hlediska klienta) liší se v závislosti na použité metodě závisí nejen na úrocích, ale také na poplatcích a provizích ü roční procentní sazba nákladů (RPSN) x efektivní úroková míra sazba zahrnující kromě úrokových nákladů i všechny související náklady úvěru pro klienta úroky + poplatky + provize RPSN = ------------------------------------- jistina

65

66 Kontokorentní úvěr kontokorentní úvěr (smíšený běžný účet) – pohyblivá výše úvěru (omezená limitem debetu) na běžném účtě – stanovena doba, po kterou může úvěr čerpat – obvykle vyšší úrokové sazby, ale platí se jen za skutečně použitý úvěr – o zařazení na stranu aktiv nebo pasiv banky rozhoduje zůstatek – mimo evidenci úvěrů, na běžných účtech x uzavřena úvěrová smlouva úvěrové limity a úvěrové karty => => o výši úvěru rozhodují také klienti banka musí pružně řídit svoji vlastní likviditu

67 Klasifikace úvěrů (podle doby splatnosti)  podle doby splatnosti krátkodobé – kontokorentní – spotřebitelský – lombardní – eskontní – akceptační a avalový – faktoring a forfaitig střednědobé dlouhodobé – emisní úvěr – úvěrový úpis (závazková listina) – hypotéční a komunální úvěry

68 ROZHODOVÁNÍ BANKY O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU posouzení efektivnosti bonity subjektu úvěru,objektu tj. dlužníka úvěru objekt a subjekt neexistují nezávisle na sobě

69 ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST BANK ● regulace úvěrové angažovanosti bank ve většině zemí světa (diverzifikace portfolia úvěrů) –v České republice: Vyhláška ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002 limity čisté úvěrové angažovanosti (v % kapitálu banky) 25 % vůči jednomu dlužníkovi nebo ekonomicky spjatým dlužníkům 20 % vůči dlužníkovi, který má k bance zvláštní vztah 800 % vůči dlužníkům, ke kterým čistá úvěrová angažovanost dosahuje 10 % a více procent

70 ČNB úvěry: standardní (prodlení ve splácení max. 30 dnů) standardní (prodlení ve splácení max. 30 dnů) sledované (31 - 90 dnů; koef. 0,05) sledované (31 - 90 dnů; koef. 0,05) nestandardní (91 - 180 dní; koef. 0,2) nestandardní (91 - 180 dní; koef. 0,2) pochybné (181 - 360 dní; koef. 0,5) pochybné (181 - 360 dní; koef. 0,5) ztrátové (nad 360 dní; koef. 1,0) ztrátové (nad 360 dní; koef. 1,0) KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY (3)

71 KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY ü BIS 5-ti stupňová klasifikace, údaje z různých zemí ale nejsou plně srovnatelné poslední kategorie „non-performing loans” x „bad loans” = kategorie 2 - 5 snaha BIS sjednotit klasifikaci a postupy při odepisování úvěrů

72 Klasifikované úvěry ve vybraných tranzitivních ekonomikách (1993-2004, v % celkových úvěrů) 199319941995199619971998199920002001200220032004 Česká republika 13,4124,2030,5028,8028,3028,8033,5029,7520,7915,7811,1510,84 Polsko31,0228,5220,913,2010,5010,9013,7015,5018,6022,0022,2015,60 Slovensko11,8228,4340,2632,0833,0937,9534,8823,9224,3111,199,097,20 * k 30.9. Pramen: http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/bankovni_dohled/bankovni_sektor/zakl_uk_bank_sekt/ukazatele_tab05.html; www.nbs.sk; http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/synteza2005.pdf

73 Příčiny vysokého podílu klasifikovaných úvěrů v tranzitivních ekonomikách ü transformace a restrukturalizace ekonomiky ü nedostatky spojené s transformací právní rámec transformace negativní jevy (korupce, tunelování, …) kvalita managementu

74 CÍLE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ cíl maximalizovat výnosy a minimalizovat riziko jsou ve vzájemném rozporu sladit různé cíle banky  solventnost  likvidita  rentabilita

75

76 Výkaz zisku a ztrát ČSOB, a.s.

77

78 Měření výnosnosti ROA (return on assets) výnosnost aktiv výnos ROA = --------------- (%) průměrná aktiva ROE (return on equity) výnosnost kapitálu čistý výnos ROE = ---------------------- (%) průměrný kapitál

79 STRUKTURA VÝNOSŮ BANK ü úrokové a neúrokové výnosy poplatky, příjmy za služby ü v tranzitivních ekonomikách je nízký podíl neúrokových výnosů (poplatků)

80 Share of Noninterest Income

81

82 Faktory ovlivňující výnosy banky neovlivnitelné a ovlivnitelné managementem (vnější, nekontrolovatelné) (vnitřní, kontrolovatelné) vývoj a výše úrokových sazeb celkové ekonomické podmínky změna konkurence, legislativy podnikatelský mix náklady (výdaje) kvalita portfolia

83 SPOŘITELNY (savings and loan associations) orientace na drobné klienty (spotřebitelské úvěry + drobná depozita) aktiva orientovaná na hypotéční úvěry depozita vedená na účtech úspor (spořitelní knížky)

84 ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA (credit unions) dynamický růst v poválečném období neziskové organizace, aktivity omezeny na členy družstva aktiva pasiva v podobě podílu nepodnikatelské úvěry úvěrového družstva rozšířená v Německu (Volksbank, Reiffeisenbank) v České republice kampeličky a reiffeisenky už v druhé polovině 19. století


Stáhnout ppt "Finanční instituce Stanislav Polouček Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná."

Podobné prezentace


Reklamy Google