Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. prosince 2006 1 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. prosince 2006 1 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa."— Transkript prezentace:

1 12. prosince 2006 1 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa

2 2 12. prosince 2006 Obsah Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie vydaná v roce 2006 Základní principy regulace cen tepelné energie Úpravy podmínek pro tvorbu ceny tepelné energie od 1. 1. 2007 Vývoj (uvolňování) regulace cen tepelné energie od roku 2003

3 3 12. prosince 2006 Přehled cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004, ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pro rok 2007

4 4 12. prosince 2006 Základní principy regulace cen tepelné energie Věcné usměrňování cen Cenové lokality Úrovně ceny tepelné energie Omezení meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku u cen uplatňovaných nad úrovní ceny tepelné energie

5 5 12. prosince 2006 Věcné usměrňování cen tepelné energie Stanovení závazných podmínek pro tvorbu ceny tepelné energie Do kalkulace ceny tepelné energie lze promítnout pouze  ekonomicky oprávněné náklady vycházející z dlouhodobě obvyklé úrovně nákladů související s výrobou a rozvodem tepelné energie (§ 2 vyhlášky 580/1990 Sb. a dále upřesněny v příloze č. 1 cenového rozhodnutí č. 9/2004)  přiměřený zisk odpovídá obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech (§ 2 vyhlášky 580/1990 Sb.) Věcné usměrňování cen se vztahuje na ceny uplatňované pod i nad příslušnými úrovněmi cen tepelné energie

6 6 12. prosince 2006 Cenové lokality Cenová lokalita je lokalita, za kterou je prováděna jedna kalkulace ceny tepelné energie a uplatňovány stejné podmínky při sjednávání cen Kalkulace ceny je prováděna za tepelný zdroj (systém) nebo průměrně kalkulována za více tepelných zdrojů (systémů)  maximální možnou cenovou lokalitou je jedna obec nebo více obcí při potrubně propojených tepelných systémech těchto obcí Cenové lokality si určuje každý dodavatel tepelné energie sám, změnu cenové lokality v průběhu regulovaného roku je možné provést pouze při rekonstrukcích tepelných systémů

7 7 12. prosince 2006 Úrovně ceny tepelné energie Porovnávací výše ceny tepelné energie stanovená úřadem pro čtyři úrovně předání tepelné energie  vyrobené z uhlí  vyrobené z ostatního paliva Příslušná úroveň ceny tepelné energie se porovnává s průměrnou uplatňovanou cenou tepelné energie za celou obec (při potrubně propojených tepelných systémech za více obcí)  cena může být zároveň kalkulována za menší cenové lokality Úrovně ceny stanovené pro úrovně předání tepelné energie, kde dochází k předání konečným odběratelům, odpovídají ceně z individuálního zdroje tepelné energie

8 8 12. prosince 2006 Omezení meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku Omezení meziročního nárůstu celkové výše stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku se týká pouze cen tepelné energie uplatňovaných nad příslušnou úrovní ceny tepelné energie Celková výše stálých nákladů a zisku v regulovaném roce musí být dodržena za celou obec (při potrubně propojených tepelných systémech za více obcí)  celkovou výši stálých nákladů a zisku, kterou obsahují jednotlivé kalkulace ceny za menší cenové lokality, je možné překročit

9 9 12. prosince 2006 Omezení meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku Vyšší ceny tepelné energie jsou cenovou regulací záměrně omezovány, aby docházelo k optimalizaci provozu a racionalizaci nákladů Nejsou omezovány investice, naopak jsou nastaveny podmínky pro podporu opatření na straně dodavatele vedoucí  ke zvyšování účinnosti výroby tepelné energie  ke snižování tepelných ztrát při rozvodu tepelné energie  k rozšiřování nových odběrných míst  k ekologizaci zdrojů tepelné energie

10 Porovnání nákladů pod a nadúrovní ceny tepelné energie

11 11 12. prosince 2006 Odlišný postup stanovení ceny tepelné energie Povolení překročení možné výše stálých nákladů a zisku Cenové rozhodnutí, kterým se určí odlišný postup stanovení ceny tepelné energie Účinnost po vydání cenového rozhodnutí Pravidla a vyžadované materiály pro posuzování žádostí o odlišný postup stanovení ceny tepelné energie na www.eru.cz Rok200120022003200420052006 Žádostí3521351592 Schváleno351412131

12 12. prosince 2006 Úpravy pro tvorbu ceny tepelné energie od 1. 1. 2007 Cenové rozhodnutí č. 7/2006  úprava některých ekonomicky oprávněných nákladů v příloze č. 1 cenového rozhodnutí č. 9/2004  doplnění přílohy č. 3 cenového rozhodnutí č. 9/2004 s výpočty pro zjištění množství tepelné energie u objektových zdrojů tepelné energie Cenové rozhodnutí č. 12/2006  změna bodu č. (1.2) cenového rozhodnutí č. 9/2004, která upravuje úrovně cen tepelné energie od 1. 1. 2007  úprava bodů (1.8), který upravuje stanovení stálé složky ceny tepelné energie, a (2.4) týkající se úspory proměnných nákladů

13 13 12. prosince 2006 Úrovně ceny tepelné energie od 1. 1. 2007 Úroveň předání UhlíOstatní palivo bez DPHvč. DPHbez DPHvč. DPH - z výroby při instalovaném tepelném výkonu nad 10 MW 188,00197,40 293,00307,65 - z primárního rozvodu CZT 269,00 282,45372,00390,60 - z výroby při instalovaném tepelném výkonu do 10 MW - z centrální výměníkové stanice 317,00 332,85420,00441,00 - z rozvodů z blokové kotelny - ze sekundárních rozvodů - z domovní předávací stanice - z domovní kotelny 337,00353,85440,00462,00

14 14 12. prosince 2006 Změna úrovní cen tepelné energie od 1. ledna 2007 Úroveň předání tepelné energie Úroveň ceny Kč/GJ vč. DPH Při výrobě tepelné energie z uhlí Při výrobě tepelné energie z ostatního paliva Pro rok 2006 Pro rok 2007 Změna Pro rok 2006 Pro rok 2007 Změna -z výroby při instalovaném tepelném výkonu zdroje nad 10 MW 197,40 0 %330,75307,65-7,0 % -z primárního rozvodu CZT 278,25282,451,5 %413,70390,60-5,6 % -z výroby při instalovaném tepelném výkonu zdroje do 10 MW -z centrální výměníkové stanice 319,20332,854,3 %454,65441,00-3,0 % -z rozvodů z blokové kotelny -z venkovních sekundárních rozvodů -z domovní předávací stanice -z domovní kotelny 340,20353,854,0 %475,65462,00-2,9 %

15 15 12. prosince 2006 Ceny a úrovně cen tepelné energie vyrobené z uhlí vč. DPH I. II. III. IV.

16 16 12. prosince 2006 Ceny a úrovně cen tepelné energie vyrobené z ostatního paliva vč. DPH I. II. IV. III.

17 Úrovně ceny a uplatňované ceny tepelné energie vyrobené z uhlí Úrovně ceny a uplatňované ceny k 1. 1. 2006

18 Úrovně ceny a uplatňované ceny tepelné energie vyrobené z ostatního paliva Úrovně ceny a uplatňované ceny k 1. 1. 2006

19 19 12. prosince 2006 Množství tepelné energie vyrobené z uhlí - pod úrovní ceny

20 20 12. prosince 2006 Množství tepelné energie vyrobené z ostatního paliva - pod úrovní ceny

21 21 12. prosince 2006 Úpravy bodů (1.8) a (2.4) (1.8) stálá složka ceny tepelné energie  v případě prokázané změny potřebného množství tepelné energie nebo tepelného výkonu, kterou odběratel doloží dodavateli do 30. září regulovaného roku, není-li dohodnuto datum pozdější, jsou nové hodnoty sjednány a pro stanovení stálé složky ceny tepelné energie uplatněny nejpozději od 1. ledna následujícího roku (2.4) optimalizace provozu tepelného zařízení  až o 90 % snížení proměnných vstupů v regulovaném roce, oceněných cenami příslušných vstupů platných první den po uvedení do užívání realizované investice, je možné navýšit stálé náklady a zisk související s realizovanou investicí

22 Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek Grafické znázornění principu uplatnění nákladu na nákup emisních povolenek v ceně tepelné energie Záporná hodnota rozdílu nesnižuje proměnné náklady v ceně tepelné energie 0 50 100 -50 Je nutné provádět opatření vedoucích k přímému anebo nepřímému snížení nebo omezení emisí, v souladu se zákonem o podmínkách obchodování s emisními povolenkami

23 Nájem v ceně tepelné energie Do ceny tepelné energie lze zahrnout nájem ve výši dlouhodobě obvyklé úrovně nájmu v daném místě za provozovaný pronajatý movitý a nemovitý majetek související s výrobou a rozvodem tepelné energie, maximálně však do výše uvedené v následující tabulce: Pronajatý majetek Maximální výše nájmu bez DPH na jednotkové množství tepelné energie související s daným zdrojem tepelné energie anebo s rozvodem tepelné energie pro výrobu tepelné energie 45,00 Kč/GJ pro primární rozvod CZT 25,00 Kč/GJ pro venkovní sekundární rozvod nebo rozvod z blokové kotelny, včetně výměníkových a předávacích stanic 50,00 Kč/GJ

24 24 12. prosince 2006 Věcná břemena Náklady spojené se zřízením věcného břemene se do ceny tepelné energie promítají ve formě odpisů  jako součást pořízeného majetku nebo  jako samostatný nehmotný majetek (ocenitelné právo) do 60 tis. Kč je možné odepsat do 1 roku, nad 60 tis. Kč se odepisuje minimálně 72 měsíců Vzniklo-li věcné břemeno pro účely rozvodného tepelného zařízení ze zákona nebo vznikla povinnost zřídit věcné břemeno podle zvláštního právního předpisu není jiná platba sjednaná za účelem využití cizí nemovitosti nebo její části ekonomicky oprávněným nákladem Podle § 76 odst. 7 zákona energetického zákona je provozovatel rozvodného tepelného zařízení povinen zřídit věcné břemeno  smluvně s vlastníkem nemovitosti  v případě, že nedošlo k dohodě s vlastníkem, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele tepelného zařízení rozhodnutí o zřízení věcného břemene

25 25 12. prosince 2006 Dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla Od společných ekonomicky oprávněných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla se oddělují náklady na tepelnou energii postupem podle přílohy č. 17 vyhlášky 438/2001 Sb. nebo jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti Tzv. rozdílová metoda dělení nákladů lze použít pouze u zdrojů do 1 MW e v případě, kdy využití instalovaného elektrického výkonu zdroje činilo v předchozím regulovaném roce minimálně 2 200 hodin/rok

26 26 12. prosince 2006 Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 9/2004 Není-li na výrobu tepelné energie udělována licence v souladu s § 3 energetického zákona a není-li osazeno měření tepelné energie, zjistí se pro účel stanovení ceny tepelné energie množství tepelné energie za účtované období podle výpočtů v příloze č. 3 cenového rozhodnutí Objektové zdroje tepelné energie  na tuhá nebo kapalná paliva  na zemní plyn  elektrokotle  tepelná čerpadla  solární kolektory

27 27 12. prosince 2006 Internetové stránky ERÚ www.eru.cz Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Výpočet úrovní cen tepelné energie Podmínky pro žádosti o odlišný postup stanovení ceny tepelné energie Přehledy cen tepelné energie v jednotlivých cenových lokalitách Vyhodnocení cen tepelné energie a jejich vývoj od roku 2001

28 Uvolňování regulace cen tepelné energie Rozšíření proměnných nákladů, na které se nevztahuje omezení meziročního nárůstu Meziroční nárůst stálých nákladů a zisku vychází z možné výše stálých nákladů a zisku v předchozím roce při splnění pravidel věcného usměrňování cen, i když nebyla uplatněna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pro ceny uplatňované pod úrovněmi cen tepelné energie se nevztahuje omezení meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku Pro ceny uplatňované nad úrovněmi cen tepelné energie není omezen meziroční nárůst účetních odpisů souvisejících s výrobou a rozvodem tepelné energie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pro ceny uplatňované nad úrovní ceny tepelné energie je možné další zvýšení stálých nákladů a zisku v případě nových odběrných míst a při trvalé úspoře proměnných nákladů Pro výsledné ceny uplatňované nad úrovní ceny tepelné energie je možné využít tolerance 5,- Kč/GJ bez DPH při překročení maximální možné výše stálých nákladů a zisku Od roku 2003 Od roku 2004 Od roku 2005

29 12. prosince 2006 29 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "12. prosince 2006 1 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa."

Podobné prezentace


Reklamy Google