Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina

2 Preambule „Má-li se kraj Vysočina dále smysluplně rozvíjet, je nutné mít společnou vizi, táhnout za jeden provaz a vzájemně se respektovat.“

3 Společnou vizí neziskového sektoru kraje Vysočina je: být zdravě fungujícím organismem, pružně reagujícím na potřeby obyvatel kraje být sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru být vyhledávaným pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb nabízet možnost smysluplného uplatnění

4 Abychom mohli táhnout za jeden provaz, tvořený mnoha různorodými prameny, vytvořili jsme Strategii rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina. Strategie nám pomůže lépe a efektivněji využít energii a potenciál, kterým neziskový sektor disponuje. Tuto strategii předkládáme pro doplnění strategie rozvoje kraje, předkládáme ji jako dokument, který svými programy vytváří příznivé prostředí pro naplňování rozvojových potřeb neziskového sektoru kraje Vysočina.

5 Má-li se naše spolupráce dále rozvíjet, je nutné otevřené vnímání, vzájemný respekt a důvěra. Prostředí s těmito kvalitami se snažíme vytvořit v neziskovém sektoru kraje Vysočina. To, co jsme do této doby vytvořili a čemu jsme se při své práci naučili, chceme sdílet s ostatními, s veřejnou správou i s podnikatelským sektorem. Naše společné dílo, kterého si vážíme jak pro množství dobrovolné práce, tak pro myšlenkový a znalostní potenciál do tohoto díla vetknutý, nabízíme k využití.

6 Formulovali jsme konkrétní kroky a našli programy, které považujeme za klíčové pro další rozvoj neziskového sektoru na Vysočině. Výsledky naší práce jsme projednali v širším kruhu neziskových organizací a po zapracování posledních připomínek předkládáme.

7 Popis a výstupy procesu Cíl: Strategie sleduje cíl posílení partnerství mezi jednotlivými neziskovými organizacemi, mezi celým neziskovým sektorem a krajem a naplňování jeho rozvoje ve spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, podnikatelským a veřejným sektorem v kraji. Zpracování strategie je dalším krokem ve dříve započatém procesu nazvaném „Hledání cest“ k rozvoji neziskovek na Vysočině (více v příloze č. 1).

8 Metodika: Pracovní setkání organizovalo Koordinační uskupení neziskových organizací kraje Vysočina za pomoci odboru regionálního rozvoje KrÚ kraje Vysočina. Facilitaci setkání týmu zajišťoval Ing. Jan Fiala z firmy e Consulting, s.r.o. Třebíč, a Ing. Dalimil Vítek z firmy AD VISION, s.r.o. Proběhla dvě víkendová pracovní setkání týmu (4. – 6. února 2005 a 8. – 10. dubna 2005). Jako procesní forma byla zvolena moderovaná týmová práce.

9 Tým pracoval v navrženém schématu zpracování strategického plánování, který byl představen facilitátorem procesu Ing. Vítkem. (podrobněji uvedeno v příloze č. 2). Volba pracovního postupu měla vazbu na připravované přijetí identického postupu v rámci aktualizace strategických dokumentů kraje.

10 Výběr členů týmu: Výběr členů týmu byl postaven na dobrovolném zájmu jednotlivých neziskových organizací o účast na tomto procesu. Tým složený ze zástupců neziskových organizací, kteří se již dříve zapojili do „Hledání cest“, byl dále rozšířen o nové zájemce. Práce týmu se účastnilo i několik pracovníků KrÚ (seznam všech účastníků viz příloha č. 3). Práce na formulaci strategie se účastnilo 26 zástupců neziskových organizací a 4 pracovníci KrÚ. Účast na obou setkáních byla 24 osob.

11 Výstupy: Na prvním setkání tým formuloval vizi neziskového sektoru kraje Vysočina, ke které bude neziskový sektor v průběhu dalších let směřovat. Následně tým vyšel z prioritních směrů navržených v rámci předchozí práce na „Hledání cest“ a formuloval programy vedoucí k naplňování těchto cílů. Na druhém setkání tým pracoval na utřídění výstupů z prvního setkání. Byly zkoumány vzájemné vazby jednotlivých programů. Pro další rozpracování programů byla využita metoda Logického rámce.

12 Následně se tým zaměřil na překryvy a vzájemné vazby mezi jednotlivými programy. Výsledkem je následující výčet finálních programů, jejichž detailní podoba ve formě logického rámce je uvedena v přílohách.

13 Výčet programů: 1) Strategie a marketing NNSKV (Příloha č. 4) 2) Zajištění lidské a finanční kapacity (Příloha č. 5) 3) Vzdělávání (Příloha č. 6) 4) Spolupráce (Příloha č. 7)

14 Závěr: Neziskové organizace kraje Vysočina urazily za poslední rok při budování spolupráce a partnerství velký kus cesty. Formulovaly společnou vizi, určily prioritní směry, kterými by se měl neziskový sektor na Vysočině ubírat a našly programy, které pomohou klíčové oblasti rozvoje neziskového sektoru řešit. Strategie není dokumentem statickým. Je to dokument, se kterým chce zejména Koordinační uskupení neziskových organizací kraje Vysočina dále pracovat a využívat jej. Zároveň je strategie k dispozici i ostatním partnerům.

15 „Hledání cest“ k rozvoji neziskovek na Vysočině Příloha č. 1 (výňatek ze závěrečné zprávy ze dne 16. 8. 2004)

16 Cíl: Cílem práce týmu „Hledání cest“ bylo nalezení společných východisek, průniků zájmů a následné na nich založené definování prioritních směrů či cest, vedoucích k zajištění udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina. Členové týmu se shodli na tom, že tento cíl vnímají jako potřebu, která je důležitá a naléhavá.

17 Prioritní oblasti – „cesty“: Tým dospěl k šesti prioritním cestám. Cesty jsou formulovány jako procesy, vedoucí neziskový sektor i jednotlivé NNO na Vysočině k zajištění udržitelného rozvoje. I. Prostřednictvím systematického vzdělávání a strategického plánování zkvalitňujeme řízení (management) s cílem zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

18 II. Zvyšujeme finanční stabilitu neziskového sektoru zvládnutím způsobů vícezdrojového financování a působením na vytváření vnějšího systému financování neziskového sektoru. III. Neziskový sektor svojí občanskou participací a veřejně prospěšnou činností usiluje o zrovnoprávnění svého postavení ve společnosti, tak jak je běžné v zahraničních demokraciích. IV. Zvyšujeme podíl NS na rozvoji lidských zdrojů na Vysočině.

19 V. Na podkladě vyhledávání a pojmenování společenských potřeb NNO vytvářejí a nabízejí produkty a služby prospěšné široké veřejnosti (služby typu poskytovatel - uživatel, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, prosazování práv a zájmů občanů a občanských skupin). VI. Uplatňujeme princip partnerství uvnitř NS i navenek na základě vzájemné prospěšnosti.

20 Závěrečné shrnutí: Hlavním přínosem tohoto materiálu je zmapování situace neziskového sektoru v kraji Vysočina, s využitím znalostí a duševního potenciálu zástupců samotných NNO. Důležitým faktorem je skutečnost, že analýza vznikla z reálné potřeby NNO, což potvrzuje množství dobrovolné práce, kterou členové týmu při zpracování analýzy odvedli.

21 Významnou skutečností je i to, že zástupci NNO měli možnost projít tímto týmovým procesem, který dává dobrý základ pro další mezioborovou spolupráci. Dokládá to i skutečnost, že na posledních setkáních týmu se jeho členové zabývali otázkou pokračování práce týmu na formulaci a přijetí společné vize neziskového sektoru na Vysočině.

22 Logický rámec – Strategické plánování NNS Všeobecný cíl Kvalitní NNS (z vize) Účel/záměr programu NNS zná a využívá výhody strategického řízení a plánování/NNS je strategicky řízen a plánován Ověřitelné ukazatele Kvalitní image NNS Ověřitelné ukazatele % NNO, které přijaly a realizují strategický plán Příloha č. 4

23 Výsledky Standard fungování NNO je vytvořen a respektován („etický kodex“) Jsou realizovány programy NNO jsou informovány, je jim zprostředkováno poradenství a pomoc Uživatelé a veřejnost jsou informováni o službách a významu NNO (PR, publicita) Strategie je prezentována a široce respektována Ověřitelné ukazatele Počet NNO přihlášených k etickému kodexu Počet úspěšně podaných/ realizovaných projektů NNO Datum poslední aktualizace strategického plánu NNS kraje Vysočina % občanů se základním povědomím o NNO, jejich činnosti a službách Strategie je zahrnuta do rozvojových strategických dokumentů kraje

24 Funguje řídící jednotka strategického plánování NNS Zájmy NNO jsou prosazovány a obhajovány u klíčových partnerů Jsou mapovány NNO a jejich potřeby Počet NNO, které jsou zapojeny do koordinace ( ♥ ) Zpracovaná studie

25 Logický rámec – Zajištění lidské a finanční kapacity Všeobecný cíl NNS jako zdravě fungující organismus, který nabízí smysluplné uplatnění Účel/záměr programu NNO KV mají dlouhodobě stabilní finanční a lidské zdroje Ověřitelné ukazatele Roste počet zaměstnanců v NNS (fyzických osob a podle přepočtených úvazků) Roste počet dobrovolníků v NNS (fyzických osob a podle přepočtených úvazků) Příloha č. 5

26 Roste počet zaměstnanců a dobrovolníků ze znevýhodněných skupin Hospodářským výsledkem 95% NNO je zisk nebo je HV vyrovnaný U NNO KV roste objem rezerv Roste objem finančních prostředků se kterými NNO hospodaří Roste výše daňového základu u NNO

27 Výsledky Zrovnoprávnění NNO s rozpočtovými organizacemi v přístupu k veřejným financím NNO jsou vícezdrojově financovány Ověřitelné ukazatele Průměrná mzda v NNO srovnatelná s příspěvkovými organizacemi Podíl prostředků z FV a rozpočtu kraje pro NNO a pro rozpočtové organizace Počet dostupných soukromých zdrojů a objem prostředků pro financování NNO: programy firem regionální nadace veřejné sbírky

28 Počet dostupných veřejných zdrojů a objem prostředků pro financování NNO: grantové systémy obcí a měst grantový systém kraje dotace z resortů státní správy a státních fondů dotační programy EU pro NNO v ČR Počet NNO, u kterých příjem z jednoho zdroje nepřesáhne 50% Počet NNO u kterých alespoň 4 zdroje přesahují 5%

29 NNO jsou v systému víceletého financování Existují finanční nástroje podporující rozvoj NNO NNO mají vytvořen systém efektivního finančního řízení (pro získávání prostředků a nakládání s nimi) NNO poskytují místa pro zaměstnance ze znevýhodněných skupin Objem prostředků na víceleté financování přístupný pro NNO vzrůstá (Prostředky ze SF EU pro NNO,…) Dostupné překlenovací úvěry pro NNO a jejich objem Prostředky z daňových asignací (pokud bude schválen zákon) Objem příjmů z vlastních zdrojů a z vlastní činnosti Podíl pracovníků ze znevýhodněných skupin

30 Veřejná správa rozumí a podporuje význam zisku pro NNO NNO jsou schopné si zachovat z roku na rok zisk NNO jako zaměstnavatel je stabilní Objem prostředků v NNS roste Dobré finanční ohodnocení zaměstnanců NNS Smluvní podmínky pro přidělení veřejných prostředků umožňují zisk Zvyšuje se objem rezerv (zisk) Snižuje se rozptyl počtu úvazků v jednotlivých letech Objem prostředků v NNS na mzdy Průměrná mzda v NNS roste

31 Logický rámec – Vzdělávání Všeobecný cíl NNS je vnitřně posílen, nabízí smysluplné uplatnění, jeho image a atraktivita jsou zvýšeny Účel/záměr programu Systém vzdělávání pracovníků NNS KV úspěšně funguje a rozvíjí lidské kapacity Ověřitelné ukazatele Počet vyškolených pracovníků NNO Nárůst (o X%) počtu úspěšných projektů Nárůst (o X%) spokojenosti klientů Zvýšení (o X%) povědomí veřejnosti o NNS Příloha č. 6

32 Výsledky Známe potřeby a očekávání pracovníků v NNS Máme/vytvořili jsme vzdělávací programy odpovídající potřebám a očekáváním (NNO a zájemců zvnějška) Programy jsou úspěšně nabízeny pracovníkům NNO a zájemcům vně NNS Vzdělávací programy jsou neustále zdokonalovány na základě ZV Ověřitelné ukazatele 80% zjištěných potřeb pokryto vzdělávacími programy ku nepokrytým (snížení nepokrytých nebo v %) Poměr akceptovaných vzdělávacích programů vůči nabídnutým (95%=19:20) Indikátor akceptace nemá negativní odchylku větší než 10% za čtvrtletí (indik. je alespoň 85%)

33 Disponujeme dostatečným počtem kvalitních, neustále se zdokonalujících trenérů a lektorů Materiálně-technické zázemí je dostatečné a kvalitní pro zajištění vzdělávání Systém vzdělávání má dostatečnou publicitu vůči veřejnosti a politikům Projekt je úspěšně řízen Spokojenost s jednotlivými trenéry je min. 75% Spokojenost s mat. tech. zázemím ze str. lektorů je 90%, ze str. účastníků 80% Vzdělávací systém má 50% politiků a 10% občanů kraje

34 Logický rámec – Spolupráce Všeobecný cíl NNS jako zdravě fungující organismus Účel/záměr programu NNS je vzájemně provázán uvnitř a navenek Ověřitelné ukazatele Počet grantových schémat pro NNO vyhlašovaných obcemi Počet uzavřených smluv o spolupráci mezi NNO a podnikateli Počet NNO zapojených do příprav strategických dokumentů Počet NNO zapojených do činností sekcí Příloha č. 7

35 Výsledky Propagace dobrých příkladů partnerství Vzdělávání obcí o NNO a spolupráci (navenek) Prosazování a uplatňování komunitního plánování Metodická podpora obcím (financování NNO, zapojování veřejnosti) Ověřitelné ukazatele Počet informačních zdrojů, počet setkání NNO Počet proškolených pracovníků samospráv Počet obcí s komunitními plány a NNO do nich zapojených Počet obcí s metodikou oproti těm bez metodiky


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google