Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina

2 Preambule „Má-li se kraj Vysočina dále smysluplně rozvíjet, je nutné mít společnou vizi, táhnout za jeden provaz a vzájemně se respektovat.“

3 „Hledání cest“ k rozvoji neziskovek na Vysočině Nultá aktivita… (výňatek ze závěrečné zprávy ze dne 16. 8. 2004)

4 Cíl: Cílem práce týmu „Hledání cest“ bylo nalezení společných východisek, průniků zájmů a následné na nich založené definování prioritních směrů či cest, vedoucích k zajištění udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina. Členové týmu se shodli na tom, že tento cíl vnímají jako potřebu, která je důležitá a naléhavá.

5 Prioritní oblasti – „cesty“: Tým dospěl k šesti prioritním cestám. Cesty jsou formulovány jako procesy, vedoucí neziskový sektor i jednotlivé NNO na Vysočině k zajištění udržitelného rozvoje. I. Prostřednictvím systematického vzdělávání a strategického plánování zkvalitňujeme řízení (management) s cílem zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

6 II. Zvyšujeme finanční stabilitu neziskového sektoru zvládnutím způsobů vícezdrojového financování a působením na vytváření vnějšího systému financování neziskového sektoru. III. Neziskový sektor svojí občanskou participací a veřejně prospěšnou činností usiluje o zrovnoprávnění svého postavení ve společnosti, tak jak je běžné v zahraničních demokraciích. IV. Zvyšujeme podíl NS na rozvoji lidských zdrojů na Vysočině.

7 V. Na podkladě vyhledávání a pojmenování společenských potřeb NNO vytvářejí a nabízejí produkty a služby prospěšné široké veřejnosti (služby typu poskytovatel - uživatel, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, prosazování práv a zájmů občanů a občanských skupin). VI. Uplatňujeme princip partnerství uvnitř NS i navenek na základě vzájemné prospěšnosti.

8 Závěrečné shrnutí: Hlavním přínosem tohoto materiálu je zmapování situace neziskového sektoru v kraji Vysočina, s využitím znalostí a duševního potenciálu zástupců samotných NNO. Důležitým faktorem je skutečnost, že analýza vznikla z reálné potřeby NNO, což potvrzuje množství dobrovolné práce, kterou členové týmu při zpracování analýzy odvedli.

9 Významnou skutečností je i to, že zástupci NNO měli možnost projít tímto týmovým procesem, který dává dobrý základ pro další mezioborovou spolupráci. Dokládá to i skutečnost, že na posledních setkáních týmu se jeho členové zabývali otázkou pokračování práce týmu na formulaci a přijetí společné vize neziskového sektoru na Vysočině.

10 Společnou vizí neziskového sektoru kraje Vysočina je: být zdravě fungujícím organismem, pružně reagujícím na potřeby obyvatel kraje být sebevědomým a respektovaným partnerem pro veřejnou i podnikatelskou sféru být vyhledávaným pro svoji profesionalitu, efektivitu a kvalitu služeb nabízet možnost smysluplného uplatnění

11 Abychom mohli táhnout za jeden provaz, tvořený mnoha různorodými prameny, vytvořili jsme Strategii rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina. Strategie nám pomůže lépe a efektivněji využít energii a potenciál, kterým neziskový sektor disponuje. Tuto strategii předkládáme pro doplnění strategie rozvoje kraje, předkládáme ji jako dokument, který svými programy vytváří příznivé prostředí pro naplňování rozvojových potřeb neziskového sektoru kraje Vysočina.

12 Má-li se naše spolupráce dále rozvíjet, je nutné otevřené vnímání, vzájemný respekt a důvěra. Prostředí s těmito kvalitami se snažíme vytvořit v neziskovém sektoru kraje Vysočina. To, co jsme do této doby vytvořili a čemu jsme se při své práci naučili, chceme sdílet s ostatními, s veřejnou správou i s podnikatelským sektorem. Naše společné dílo, kterého si vážíme jak pro množství dobrovolné práce, tak pro myšlenkový a znalostní potenciál do tohoto díla vetknutý, nabízíme k využití.

13 Formulovali jsme konkrétní kroky a našli programy, které považujeme za klíčové pro další rozvoj neziskového sektoru na Vysočině. Výsledky naší práce jsme projednali v širším kruhu neziskových organizací a po zapracování posledních připomínek předkládáme.

14 Popis a výstupy procesu Cíl: Strategie sleduje cíl posílení partnerství mezi jednotlivými neziskovými organizacemi, mezi celým neziskovým sektorem a krajem a naplňování jeho rozvoje ve spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, podnikatelským a veřejným sektorem v kraji. Zpracování strategie je dalším krokem ve dříve započatém procesu nazvaném „Hledání cest“ k rozvoji neziskovek na Vysočině.

15 Metodika: Pracovní setkání organizovalo Koordinační uskupení neziskových organizací kraje Vysočina za pomoci odboru regionálního rozvoje KrÚ kraje Vysočina. Facilitaci setkání týmu zajišťoval Ing. Jan Fiala z firmy e Consulting, s.r.o. Třebíč, a Ing. Dalimil Vítek z firmy AD VISION, s.r.o. Proběhla dvě víkendová pracovní setkání týmu (4. – 6. února 2005 a 8. – 10. dubna 2005). Jako procesní forma byla zvolena moderovaná týmová práce.

16 Tým pracoval v navrženém schématu zpracování strategického plánování, který byl představen facilitátorem procesu Ing. Vítkem. Volba pracovního postupu měla vazbu na připravované přijetí identického postupu v rámci aktualizace strategických dokumentů kraje.

17 Výběr členů týmu: Výběr členů týmu byl postaven na dobrovolném zájmu jednotlivých neziskových organizací o účast na tomto procesu. Tým složený ze zástupců neziskových organizací, kteří se již dříve zapojili do „Hledání cest“, byl dále rozšířen o nové zájemce. Práce týmu se účastnilo i několik pracovníků KrÚ. Práce na formulaci strategie se účastnilo 26 zástupců neziskových organizací a 4 pracovníci KrÚ. Účast na obou setkáních byla 24 osob.

18 Výstupy: Na prvním setkání tým formuloval vizi neziskového sektoru kraje Vysočina, ke které bude neziskový sektor v průběhu dalších let směřovat. Následně tým vyšel z prioritních směrů navržených v rámci předchozí práce na „Hledání cest“ a formuloval programy vedoucí k naplňování těchto cílů. Na druhém setkání tým pracoval na utřídění výstupů z prvního setkání. Byly zkoumány vzájemné vazby jednotlivých programů. Pro další rozpracování programů byla využita metoda Logického rámce.

19 Následně se tým zaměřil na překryvy a vzájemné vazby mezi jednotlivými programy. Výsledkem je následující výčet finálních programů, jejichž detailní podoba ve formě logického rámce je uvedena v přílohách.

20 Výčet programů: 1) Strategie a marketing NNS KV 2) Zajištění lidské a finanční kapacity 3) Vzdělávání 4) Spolupráce

21 Logický rámec – Strategické plánování NNS Všeobecný cíl Kvalitní NNS (z vize) Účel/záměr projektu NNS zná a využívá výhody strategického řízení a plánování/NNS je strategicky řízen a plánován Ověřitelné ukazatele Kvalitní image NNS Ověřitelné ukazatele % NNO, které přijaly a realizují strategický plán

22 Výsledky Standard fungování NNO je vytvořen a respektován („etický kodex“) Jsou realizovány programy NNO jsou informovány, je jim zprostředkováno poradenství a pomoc Uživatelé a veřejnost jsou informováni o službách a významu NNO (PR, publicita) Strategie je prezentována a široce respektována Ověřitelné ukazatele Počet NNO přihlášených k etickému kodexu Počet úspěšně podaných/ realizovaných projektů NNO Datum poslední aktualizace strategického plánu NNS kraje Vysočina % občanů se základním povědomím o NNO, jejich činnosti a službách Strategie je zahrnuta do rozvojových strategických dokumentů kraje

23 Funguje řídící jednotka strategického plánování NNS Zájmy NNO jsou prosazovány a obhajovány u klíčových partnerů Jsou mapovány NNO a jejich potřeby Počet NNO, které jsou zapojeny do koordinace ( ♥ ) Zpracovaná studie

24 Logický rámec – Zajištění lidské a finanční kapacity Všeobecný cíl NNS jako zdravě fungující organismus, který nabízí smysluplné uplatnění Účel/záměr programu NNO KV mají dlouhodobě stabilní finanční a lidské zdroje Ověřitelné ukazatele Roste počet zaměstnanců v NNS (fyzických osob a podle přepočtených úvazků) Roste počet dobrovolníků v NNS (fyzických osob a podle přepočtených úvazků)

25 Roste počet zaměstnanců a dobrovolníků ze znevýhodněných skupin Hospodářským výsledkem 95% NNO je zisk nebo je HV vyrovnaný U NNO KV roste objem rezerv Roste objem finančních prostředků se kterými NNO hospodaří Roste výše daňového základu u NNO

26 Výsledky Zrovnoprávnění NNO s rozpočtovými organizacemi v přístupu k veřejným financím NNO jsou vícezdrojově financovány Ověřitelné ukazatele Průměrná mzda v NNO srovnatelná s příspěvkovými organizacemi Podíl prostředků z FV a rozpočtu kraje pro NNO a pro rozpočtové organizace Počet dostupných soukromých zdrojů a objem prostředků pro financování NNO: programy firem regionální nadace veřejné sbírky

27 Počet dostupných veřejných zdrojů a objem prostředků pro financování NNO: grantové systémy obcí a měst grantový systém kraje dotace z resortů státní správy a státních fondů dotační programy EU pro NNO v ČR Počet NNO, u kterých příjem z jednoho zdroje nepřesáhne 50% Počet NNO u kterých alespoň 4 zdroje přesahují 5%

28 NNO jsou v systému víceletého financování Existují finanční nástroje podporující rozvoj NNO NNO mají vytvořen systém efektivního finančního řízení (pro získávání prostředků a nakládání s nimi) NNO poskytují místa pro zaměstnance ze znevýhodněných skupin Objem prostředků na víceleté financování přístupný pro NNO vzrůstá (Prostředky ze SF EU pro NNO,…) Dostupné překlenovací úvěry pro NNO a jejich objem Prostředky z daňových asignací (pokud bude schválen zákon) Objem příjmů z vlastních zdrojů a z vlastní činnosti Podíl pracovníků ze znevýhodněných skupin

29 Veřejná správa rozumí a podporuje význam zisku pro NNO NNO jsou schopné si zachovat z roku na rok zisk NNO jako zaměstnavatel je stabilní Objem prostředků v NNS roste Dobré finanční ohodnocení zaměstnanců NNS Smluvní podmínky pro přidělení veřejných prostředků umožňují zisk Zvyšuje se objem rezerv (zisk) Snižuje se rozptyl počtu úvazků v jednotlivých letech Objem prostředků v NNS na mzdy Průměrná mzda v NNS roste

30 Logický rámec – Vzdělávání Všeobecný cíl NNS je vnitřně posílen, nabízí smysluplné uplatnění, jeho image a atraktivita jsou zvýšeny Účel/záměr programu Systém vzdělávání pracovníků NNS KV úspěšně funguje a rozvíjí lidské kapacity Ověřitelné ukazatele Počet vyškolených pracovníků NNO Nárůst (o X%) počtu úspěšných projektů Nárůst (o X%) spokojenosti klientů Zvýšení (o X%) povědomí veřejnosti o NNS

31 Výsledky Známe potřeby a očekávání pracovníků v NNS Máme/vytvořili jsme vzdělávací programy odpovídající potřebám a očekáváním (NNO a zájemců zvnějška) Programy jsou úspěšně nabízeny pracovníkům NNO a zájemcům vně NNS Vzdělávací programy jsou neustále zdokonalovány na základě ZV Ověřitelné ukazatele 80% zjištěných potřeb pokryto vzdělávacími programy ku nepokrytým (snížení nepokrytých nebo v %) Poměr akceptovaných vzdělávacích programů vůči nabídnutým (95%=19:20) Indikátor akceptace nemá negativní odchylku větší než 10% za čtvrtletí (indik. je alespoň 85%)

32 Disponujeme dostatečným počtem kvalitních, neustále se zdokonalujících trenérů a lektorů Materiálně-technické zázemí je dostatečné a kvalitní pro zajištění vzdělávání Systém vzdělávání má dostatečnou publicitu vůči veřejnosti a politikům Projekt je úspěšně řízen Spokojenost s jednotlivými trenéry je min. 75% Spokojenost s mat. tech. zázemím ze str. lektorů je 90%, ze str. účastníků 80% Vzdělávací systém má 50% politiků a 10% občanů kraje

33 Logický rámec – Spolupráce Všeobecný cíl NNS jako zdravě fungující organismus Účel/záměr programu NNS je vzájemně provázán uvnitř a navenek Ověřitelné ukazatele Počet grantových schémat pro NNO vyhlašovaných obcemi Počet uzavřených smluv o spolupráci mezi NNO a podnikateli Počet NNO zapojených do příprav strategických dokumentů Počet NNO zapojených do činností sekcí

34 Výsledky Propagace dobrých příkladů partnerství Vzdělávání obcí o NNO a spolupráci (navenek) Prosazování a uplatňování komunitního plánování Metodická podpora obcím (financování NNO, zapojování veřejnosti) Ověřitelné ukazatele Počet informačních zdrojů, počet setkání NNO Počet proškolených pracovníků samospráv Počet obcí s komunitními plány a NNO do nich zapojených Počet obcí s metodikou oproti těm bez metodiky

35 Závěr: Neziskové organizace kraje Vysočina urazily za poslední rok při budování spolupráce a partnerství velký kus cesty. Formulovaly společnou vizi, určily prioritní směry, kterými by se měl neziskový sektor na Vysočině ubírat a našly programy, které pomohou klíčové oblasti rozvoje neziskového sektoru řešit. Strategie není dokumentem statickým. Je to dokument, se kterým chce zejména Koordinační uskupení neziskových organizací kraje Vysočina dále pracovat a využívat jej. Zároveň je strategie k dispozici i ostatním partnerům.


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google